EnglishSlovak

Základné informácie


Národný projekt Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby sa realizuje v rámci Operačného programu Ľudské zdroje v programovom období 2014 -2020. Nadväzuje na dva národné projekty Podpora opatrovateľskej služby, ktoré sa realizovali v rámci Operačného programu  Zamestnanosť a sociálna inklúzia a Operačného programu Ľudské zdroje, pričom zohľadňuje výsledky predchádzajúcich národných projektov, na základe ktorých prináša nasledovné inovácie:

 • rozšírenie poskytovania opatrovateľskej služby účelovým zapájaním malých obcí,
 • zvyšovanie informovanosti obcí o poskytovaní opatrovateľskej služby prostredníctvom akvizičnej činnosti, osvetovej činnosti a diseminačných aktivít,
 • podporu neformálnych partnerstiev a sieťovanie pri poskytovaní opatrovateľskej služby,
 • zvyšovanie profesionality výkonu poskytovanej opatrovateľskej služby starostlivosťou o odborný rast opatrovateliek zapojených do tohto národného projektu (odborná príprava, supervízia) a obcí (informačné semináre),
 • vypracovanie analýzy možností obce poskytnúť alebo zabezpečiť opatrovateľskú službu.

Prijímateľ: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Alokácia: 6 659 374,80 €

Kód projektu ITMS2014+: 312041U153

Územná platnosť: všetky samosprávne kraje Slovenskej republiky

 

Cieľové skupiny:

 • deti a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne služby,
 • zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom sektore,
 • verejní poskytovatelia sociálnych služieb (pre účely tohto projektu sa rozumie malá obec:
  • obec s počtom obyvateľov do 1000 vrátane,  
  • právnická osoba zriadená alebo založená obcou s počtom obyvateľov do 1000 vrátane,
  • spoločný obecný úrad zriadený obcami s počtom obyvateľov do 1000 vrátane.


Oprávnení užívatelia:

Verejní poskytovatelia opatrovateľskej služby:

 • obec s počtom obyvateľov do 1000 vrátane,  
 • právnická osoba zriadená alebo založená obcou s počtom obyvateľov do 1000 vrátane,
 • spoločný obecný úrad zriadený obcami s počtom obyvateľov do 1000 vrátane.

Spôsob realizácie aktivít projektu:

Projekt bude mať jednu hlavnú aktivitu – Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby v obciach. Aktivita je zameraná na podporu zvyšovania úrovne poskytovania opatrovateľskej služby v rámci celého Slovenska.

Podaktivita 1.1.: Expertná činnosť

Podaktivita 1.2.: Diseminácia a sieťovanie v rámci obcí

Podaktivita 1.3.: Výber a metodická podpora poskytovateľov, výkon opatrovateľskej služby

Podaktivita 1.4.: Odborná príprava a supervízia opatrovateliek

Hlavný cieľ:

 • zvýšenie dostupnosti opatrovateľskej služby pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, s nepriaznivým zdravotným stavom a pre seniorov prostredníctvom podpory opatrovateľskej služby v malých obciach do 1000 obyvateľov vrátane, ktoré neposkytujú opatrovateľskú službu v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. osociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnych službách),
 • zvýšenie informovanosti o povinnosti obcí poskytovať alebo zabezpečovať opatrovateľskú službu,
 • podpora zvyšovania profesionality výkonu poskytovanej opatrovateľskej služby podporou vzdelávania a supervízie podporených opatrovateliek,
 • analýza možnosti a schopnosti obce poskytovať alebo zabezpečovať opatrovateľskú službu.