EnglishSlovak

Opatrovanie doma

  • Domov
  • Národný projekt Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby

Základné informácie


Národný projekt Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby sa realizuje v rámci Operačného programu Ľudské zdroje v programovom období 2014 -2020.

Cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti opatrovateľskej služby pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, s nepriaznivým zdravotným stavom a pre seniorov v malých obciach do 1000 obyvateľov vrátane a poskytovateľom terénnej opatrovateľskej služby, ktorým skončilo oprávnené obdobie realizácie aktivít podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku poskytovaného z Európskeho sociálneho fondu na základe vyhlásenej výzvy Podpora opatrovateľskej služby II č. OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/01.


Awesome Image

Nadväzuje na dva národné projekty Podpora opatrovateľskej služby, ktoré sa realizovali v rámci Operačného programu  Zamestnanosť a sociálna inklúzia a Operačného programu Ľudské zdroje, pričom zohľadňuje výsledky predchádzajúcich národných projektov, na základe ktorých prináša nasledovné inovácie:

  • rozšírenie poskytovania opatrovateľskej služby účelovým zapájaním malých obcí,
  • zvyšovanie informovanosti obcí o poskytovaní opatrovateľskej služby prostredníctvom akvizičnej činnosti, osvetovej činnosti a diseminačných aktivít,
  • podporu neformálnych partnerstiev a sieťovanie pri poskytovaní opatrovateľskej služby,
  • zvyšovanie profesionality výkonu poskytovanej opatrovateľskej služby starostlivosťou o odborný rast opatrovateliek zapojených do tohto národného projektu (odborná príprava, supervízia) a obcí (informačné semináre),
  • vypracovanie analýzy možností obce poskytnúť alebo zabezpečiť opatrovateľskú službu.

Prijímateľ: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Trvanie projektu: 02/2019 do 12/2023

Alokácia: 6 659 374,80 €

Kód projektu ITMS2014+: 312041U153

Územná platnosť: všetky samosprávne kraje Slovenskej republiky

Aktuality

Príručka pre spolupracujúce subjekty zapojené do NP TOS platná od 18.10.2023

Pozývame vás na online prenos konferencie národného projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby.

Pozývame vás na online prenos konferencie národného projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby.

Ako sa zapojiť?

KROK 1: ZASLANIE ŽIADOSTI O ZAPOJENIE SA DO NP TOS

Žiadateľ navštívi webové sídlo IA MPSVR SR a prečíta si v časti Oznámenia aktuálne vyhlásené Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o zapojenie sa do národného projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby. Následne si prečíta Zmluvu o spolupráci medzi žiadateľom a IA MPSVR SR (ďalej aj Zmluva), ktorá tvorí prílohu č. 3 vyhláseného Oznámenia.

V prípade, že súhlasí s uvedenými podmienkami a znením zmluvy, Žiadateľ vyplní v časti Žiadosti formulár Žiadosti o zapojenie sa do NP TOS (ďalej aj žiadosť) a elektronicky ho odošle. Po odoslaní sa automaticky vygeneruje žiadosť o zapojenie sa do NP TOS. Táto bude žiadateľovi elektronicky doručená na e-mail pre záväznú elektronickú komunikáciu.

Žiadateľ žiadosť o zapojenie sa do NP TOS vytlačí a v listinnej forme vrátane všetkých povinných príloh doručí na:

Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR
Nevädzová 5
814 55 Bratislava,
Žiadosť je možné predložiť na IA MPSVR SR (na vyššie uvedenú adresu) jedným z nasledovných spôsobov:

  • osobne na podateľni IA MPSVR SR,
  • doporučenou poštovou prepravou,
  • kuriérskou službou,
v pracovné dni v úradných hodinách zverejnených na webovom sídle IA MPSVR SR www.ia.gov.sk

KROK 2: KONTROLA ŽIADOSTÍ

IA MPSVR SR po predložení písomnej Žiadostí o zapojenie sa do NP TOS uskutoční kontrolu formálnej správnosti a úplnosti dokumentov. Schvaľovanie žiadostí bude prebiehať systémom hodnotiacich kôl. Hodnotiace kolo bude prebiehať v pravidelných intervaloch od vyhlásenia oznámenia. Počas hodnotiaceho kola je možné zasielať žiadosti priebežne. Podrobný časový harmonogram termínov hodnotiacich kôl tvorí prílohu č. 4 vyhláseného Oznámenia.

Žiadosti budú vyhodnocované v rámci jednotlivých hodnotiacich kôl, v ktorých budú predložené. IA MPSVR SR vydá pre všetky žiadosti doručené v rámci hodnotiaceho kola stanovisko o schválení resp. neschválení žiadosti najneskôr do 20 pracovných dní od konečného termínu uzavretia príslušného hodnotiaceho kola.

Do lehoty na schválenie predloženej žiadosti sa započítava lehota potrebná na predloženie chýbajúcich náležitostí zo strany žiadateľa.

V prípade, že na základe preskúmania žiadosti a jej príloh vzniknú pochybnosti o pravdivosti alebo úplnosti žiadosti alebo jej príloh, IA MPSVR SR zašle žiadateľovi na e-mail pre záväznú elektronickú komunikáciu uvedený v žiadosti výzvu na doplnenie žiadosti, čím poskytne žiadateľovi možnosť využiť tzv. klarifikáciu, na základe ktorej môže v stanovenej lehote 5 pracovných dní odstrániť nedostatky dokumentácie žiadosti. V prípade, ak žiadateľ nepredloží doplnenie žiadosti v požadovanej lehote, IA MPSVR SR žiadosť vyradí z ďalšieho posudzovania.

KROK 3: UZATVÁRANIE ZMLÚV O SPOLUPRÁCI

Po overení podmienok na zapojenie sa do projektu v rámci hodnotiaceho kola oznámi IA MPSVR SR žiadateľovi stanovisko o schválení resp. neschválení žiadosti.

Po schválení žiadosti zašle IA MPSVR SR žiadateľovi návrh Zmluvy o spolupráci (vzor zmluvy tvorí prílohu č.3 vyhláseného oznámenia). Štatutárny orgán žiadateľa zmluvu podpíše a potvrdenú odtlačkom pečiatky zašle na IA MPSVR SR. Medzi poskytovateľom a IA MPSVR SR bude uzatvorená zmluva o spolupráci (v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov). Zmluvné podmienky sú stanovené jednotne pre všetkých žiadateľov, ktorí sa zapoja do NP TOS.

Po podpísaní zmluvy o spolupráci v troch rovnopisoch zo strany IA MPSVR SR a jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv, jeden rovnopis IA MPSVR SR doručí poskytovateľovi. Zmluva nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka nadobúda dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Implementačnou agentúrou MPSVR

IA MPSVR SR schváli žiadosti do výšky disponibilnej alokácie pre príslušný kraj podľa poradia v akom sa žiadosti umiestnili. Ostatné žiadosti postúpi IA MPSVR SR do poradovníka žiadostí.