EnglishSlovak

Agentúra zmeny

  • Domov
  • Dopytovo orientované projekty

Dopytovo orientované projekty


Na základe Dohody o ukončení Zmluvy o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom s účinnosťou od 01.02.2022 prechádzajú doterajšie kompetencie Implementačnej agentúry MPSVR SR ako sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Špitálska 4,6,8, 816 43, Bratislava, IČO: 00 681 156, a to v časti:

OP ĽZ – Prioritná os č. 2    Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí

1. Trvalo udržateľná integrácia mladých ľudí, najmä tých, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy, na trh práce, vrátane mladých ľudí ohrozených sociálnym vylúčením a mladých ľudí z marginalizovaných komunít, vrátane vykonávania systému záruk pre mladých ľudí;

OP ĽZ – Prioritná os č. 3 Zamestnanosť

1. Rovnosť medzi mužmi a ženami vo všetkých oblastiach vrátane v oblasti prístupu k zamestnaniu, kariérnemu postupu, zosúladenia pracovného a súkromného života a presadzovania rovnakej odmeny za rovnakú prácu;

2. Prístup uchádzačov o zamestnanie a neaktívnych osôb k zamestnaniu vrátane dlhodobo nezamestnaných a osôb, ktoré sú vzdialené od trhu práce, ako aj miestne iniciatívy v oblasti zamestnávania a podpory mobility pracovnej sily;

OP ĽZ – Prioritná os č. 7 Technická pomoc

na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Odbor projektov inklúzie SF EÚ – oddelenie posudzovania projektov zamestnanosti a vzdelávania

Špitálska 4,6,8
816 43, Bratislava
IČO: 00 681 156
e-mail: vyzvy@employment.gov.sk

alebo osobne (ak relevantné) do podateľne poskytovateľa v pracovné dni, v časoch zverejnených na webovom sídle poskytovateľa www.employment.gov.sk

Zmluva je zverejnená na nasledujúcom odkaze Dohoda o ukončení Zmluvy o vykonávaní časti úloh RO/SO.

Archív dopytových projektov

Archív – Opatrenia platné pre dopytovo-orientované projekty (Koronavírus)