Dizajn bez nazvu O agentúre » Koronavírus » Opatrenia platné pre dopytovo-orientované projekty

Opatrenia platné pre dopytovo-orientované projekty

 


Usmernenie k výzvam s kódmi OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/01, OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/02 v rámci mimoriadnej situácie z dôvodu šíriaceho sa ochorenia COVID-19

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej „IA MPSVR SR), po dôkladnom zvážení všetkých alternatív možností realizácie projektov počas vyhlásenej mimoriadnej situácie z dôvodu šíriaceho sa ochorenia COVID-19 (ďalej len „Koronavírus“), aktualizuje usmernenie k výzvam s kódom OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/01, OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/02 v rámci mimoriadnej situácie z dôvodu šíriaceho sa ochorenia COVID-19

Usmernenie k OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02 - Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím v rámci mimoriadnej situácie z dôvodu šíriaceho sa ochorenia COVID-19

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej „IA MPSVR SR), po dôkladnom zvážení všetkých alternatív možností realizácie projektov počas vyhlásenej mimoriadnej situácie z dôvodu šíriaceho sa ochorenia COVID-19 (ďalej len „Koronavírus“), vydáva usmernenie k výzve s kódom OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02 - Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím  

 

Usmernenie k výzve s kódom OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01 Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II, v rámci mimoriadnej situácie z dôvodu šíriaceho sa ochorenia COVID-19

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej „IA MPSVR SR), po dôkladnom zvážení všetkých alternatív možností realizácie projektov počas vyhlásenej mimoriadnej situácie z dôvodu šíriaceho sa ochorenia COVID-19 (ďalej len „Koronavírus“), vydáva aktualizované usmernenie k výzve s kódom OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01 Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II

 

 

Iniciatívna výnimka Ministerstva financií SR a jej aplikácia do praxe

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR informuje o iniciatívnej výnimke Ministerstva financií SR a jej aplikácii do praxe.

Hromadná zmena zmluvy o poskytnutí NFP

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR oznamuje prijímateľom hromadnú zmenu zmluvy o poskytnutí NFP.

Usmernenie k výzve s kódom OP ĽZ DOP 2017/4.1.1/01 – Zefektívnenie súčasných a zavedenie nových nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením v rámci mimoriadnej situácie z dôvodu šíriaceho sa ochorenia COVID-19

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej „IA MPSVR SR), po dôkladnom zvážení všetkých alternatív možností realizácie projektov počas vyhlásenej mimoriadnej situácie z dôvodu šíriaceho sa ochorenia COVID-19 (ďalej len „Koronavírus“), vydáva usmernenie k výzve s kódom OP ĽZ DOP 2017/4.1.1/01 – Zefektívnenie súčasných a zavedenie nových nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením

Informácia k výzvam OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01, OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02, OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03 a OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 v rámci mimoriadnej situácie z dôvodu šíriaceho sa ochorenia COVID-19

Implementačná agentúra MPSVR SR informuje prijímateľov v rámci výziev OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01 (Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v otvorenom prostredí a zefektívnenie resocializácie drogových a iných závislostí), OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02 (Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v náhradnom rodinnom prostredí), OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03 (Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí) a OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 (Podpora opatrovateľskej služby) o nariadeniach vlády SR prijatých v súvislosti s opatreniami v oblasti pomoci klientom a zamestnancom zariadení sociálnych služieb a sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktoré boli s účinnosťou od 08.05.2020 zverejnené v Zbierke zákonov SR.

Usmernenie k výzve s kódom OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01“Podpora pracovných miest“ v rámci mimoriadnej situácie z dôvodu šíriaceho sa ochorenia COVID-19

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej „IA MPSVR SR), po dôkladnom zvážení všetkých alternatív možností realizácie projektov počas vyhlásenej mimoriadnej situácie z dôvodu šíriaceho sa ochorenia COVID-19 (ďalej len „Koronavírus“), vydáva usmernenie k výzve s kódom  OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01 Podpora pracovných miest

 

Usmernenie k výzve s kódom OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 (Podpora opatrovateľskej služby) v rámci mimoriadnej situácie z dôvodu šíriaceho sa ochorenia COVID-19

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej „IA MPSVR SR), po dôkladnom zvážení všetkých alternatív možností realizácie projektov počas vyhlásenej mimoriadnej situácie z dôvodu šíriaceho sa ochorenia COVID-19 (ďalej len „Koronavírus“), vydáva usmernenie k výzve s kódom OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 (Podpora opatrovateľskej služby).

 

Usmernenie k výzvam s kódom OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01, OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02 a OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03 v rámci mimoriadnej situácie z dôvodu šíriaceho sa ochorenia COVID-19

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej „IA MPSVR SR), po dôkladnom zvážení všetkých alternatív možností realizácie projektov počas vyhlásenej mimoriadnej situácie z dôvodu šíriaceho sa ochorenia COVID-19 (ďalej len „Koronavírus“), vydáva usmernenie k výzvam s kódom OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01, OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02 a OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03 v rámci mimoriadnej situácie z dôvodu šíriaceho sa ochorenia COVID-19

Všeobecná informácia k mimoriadnej situácií z dôvodu šíriaceho sa ochorenia COVID-19

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako poskytovateľ nenávratného finančného príspevku (ďalej len „IA MPSVR SR“) musí dbať na zachovanie a poskytnutie rovnakých podmienok pre všetkých prijímateľov, ale zohľadňovať aj opatrenia, ktoré budú určené vládou prijatými opatreniami pre všetky subjekty v SR.

 

Usmernenie k OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01 - Rozvoj sektorových zručností v rámci mimoriadnej situácie z dôvodu šíriaceho sa ochorenia COVID-19

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej „IA MPSVR SR), po dôkladnom zvážení všetkých alternatív možností realizácie projektov počas vyhlásenej mimoriadnej situácie z dôvodu šíriaceho sa ochorenia COVID-19 (ďalej len „Koronavírus“), vydáva usmernenie k OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01.