Dizajn bez nazvu Dopytové projekty

Dopytovo orientované projekty

Na základe Dohody o ukončení Zmluvy o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom s účinnosťou od 01.02.2022 prechádzajú doterajšie kompetencie Implementačnej agentúry MPSVR SR ako sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Špitálska 4,6,8, 816 43, Bratislava, IČO: 00 681 156, a to v časti:

 

- OP ĽZ - Prioritná os č. 2 Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí:

1. Trvalo udržateľná integrácia mladých ľudí, najmä tých, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy, na trh práce, vrátane mladých ľudí ohrozených sociálnym vylúčením a mladých ľudí z marginalizovaných komunít, vrátane vykonávania systému záruk pre mladých ľudí;

 

- OP ĽZ - Prioritná os č. 3 Zamestnanosť:

 

1. Rovnosť medzi mužmi a ženami vo všetkých oblastiach vrátane v oblasti prístupu k zamestnaniu, kariérnemu postupu, zosúladenia pracovného a súkromného života a presadzovania rovnakej odmeny za rovnakú prácu;

2. Prístup uchádzačov o zamestnanie a neaktívnych osôb k zamestnaniu vrátane dlhodobo nezamestnaných a osôb, ktoré sú vzdialené od trhu práce, ako aj miestne iniciatívy v oblasti zamestnávania a podpory mobility pracovnej sily;

 

- OP ĽZ - Prioritná os č. 7 Technická pomoc

 

na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Odbor projektov inklúzie SF EÚ - oddelenie posudzovania projektov zamestnanosti a vzdelávania

Špitálska 4,6,8

816 43, Bratislava

IČO: 00 681 156

e-mail: vyzvy@employment.gov.sk

 

alebo osobne (ak relevantné) do podateľne poskytovateľa v pracovné dni, v časoch zverejnených na webovom sídle poskytovateľa

www.employment.gov.sk.

 

Zmluva je zverejnená na nasledujúcom odkaze: https://www.crz.gov.sk/zmluva/6166701/