Dizajn bez nazvu Dopytové projekty » Často kladené otázky žiadateľov - FAQ

Často kladené otázky žiadateľov - FAQ

Informácie

Informácie pre žiadateľov: vyzvy@ia.gov.sk

Prijímateľ je povinný byť zapísaný v Registri partnerov verejného sektora pri uzavretí zmluvy o NFP ako aj počas celej realizácie projektu, až do finančného ukončenia projektu (t.j. dátumu úhrady záverečnej žiadosti o platbu). Podľa bodu 2.11 Zmluvy o NFP v prípade, ak prijímateľ porušil svoju povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora a bol mu počas trvania tohto porušenia povinnosti vyplatený NFP alebo jeho časť, ide podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

Na pracovné miesto obsadené osobou z cieľovej skupiny si prijímateľ v žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP) mohol  uplatniť – podľa podmienky poskytnutia príspevku č. 25 výzvy OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01 (Výzva) – maximálnu sumu vo výške minimálnej celkovej ceny práce (CCP) určenej na základe súčtu:

 1. minimálnej mzdy podľa osobitného predpisu platnej v čase predloženia žiadosti o NFP so zohľadnením stupňa náročnosti pracovného miesta v zmysle § 120 Zákonníka práce a  
 2. prislúchajúcich zákonných odvodov zamestnávateľa.

Na podporené pracovné miesto sa vzťahujú všetky ustanovenia Zákonníka práce, a teda aj povinnosť indexácie miezd v zmysle Nariadenia vlády č. 324/2019 Z. z., ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2020.

IA MPSVR SR ako poskytovateľ NFP uhradí prijímateľovi na základe žiadosti o platbu – po preukázaní oprávnenosti výdavkov – maximálnu sumu uplatňovaných výdavkov vo výške CCP v zmysle schválenej ŽoNFP. Finančné prostriedky z EŠIF vrátane spolufinancovania zo štátneho rozpočtu, poskytnuté formou NFP predstavujú iba doplnkový zdroj financovania, a teda rozdiel vzniknutý v nadväznosti na indexáciu miezd vrátane k nemu prislúchajúcej časti odvodov uhrádza zamestnancovi na podporenom pracovnom mieste prijímateľ. Nie je možné žiadať – či IA MPSVR SR, či zamestnanca na podporenom pracovnom mieste – o úhradu rozdielu medzi reálnymi nákladmi na CCP na rok 2019 (príp. 2020) a CCP v zmysle schválenej ŽoNFP.    

Poznámka:

Vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov a mzdovej politike prijímateľa si dovoľujeme dať do pozornosti kap. 2.3.4 Príručky pre prijímateľa NFP (dostupná na: www.ia.gov.sk / kategória Dopytové projekty / Metodické dokumenty / Príručka pre prijímateľa NFP).

Zamestnávateľ je povinný viesť evidenciu pracovného času, práce nadčas, nočnej práce, aktívnej časti a neaktívnej časti pracovnej pohotovosti zamestnanca tak, aby bol zaznamenaný začiatok a koniec časového úseku, v ktorom zamestnanec vykonával prácu alebo mal nariadenú alebo dohodnutú pracovnú pohotovosť. Na základe §99 Zákonník práce stanovuje vedenie identifikovaných druhov evidencií zamestnávateľom ako obligatórnu povinnosť, nie ako možnosť.

 

Zákonník práce neuvádza akou formou by mal zamestnávateľ uskutočňovať evidenciu pracovného času, avšak musí byť preukázateľná. IA MPSVR SR ako poskytovateľ však môže prijímateľovi NFP túto formu odporučiť, z dôvodu predchádzania nejasností a čo najefektívnejšieho zníženia administratívnej záťaže pre obe strany. Z dôvodu predchádzania možných nejasností odporúčame, aby zamestnávateľ vo svojich vnútorných predpisoch stanovil pravidlá evidovania pracovného času, či už písomne, elektronicky prostredníctvom čipových kariet alebo inou preukázateľnou a prehľadnou formou.

 

Od evidencie pracovného času v zmysle Zákonníka práce je potrebné odlišovať evidenciu dochádzky, ktorej vedenie naopak v zmysle Zákonníka práce povinné nie je.

 

Evidencia pracovného času je evidencia pracovnej doby, kedy je zamestnanec k dispozícii zamestnávateľovi, vykonáva prácu a plní povinnosti v súlade s pracovnom zmluvou. V rámci evidencie tohto časového úseku je zamestnávateľ povinný zaznamenávať nielen samotný pracovný čas, ale aj prácu nadčas, nočnú prácu a aktívnu i neaktívnu časť pracovnej pohotovosti zamestnanca, ako aj v prípadoch tzv. home-office.

 

Evidencia dochádzky je evidencia faktickej v prítomnosti zamestnanca na pracovisku, ktorý nemusí predstavovať len úplnú dobu, počas ktorej zamestnanec vykonáva prácu. Zamestnávateľ môže pre vlastnú potrebu evidovať aj prítomnosť zamestnanca v práci počas časových úsekov, ktoré nie sú pracovným časom, ako aj dôvody a trvanie ospravedlnenej neprítomnosti zamestnanca v práci.

 

Povinnosť  uložená zamestnávateľovi v § 99 Zákonníka práce nie je samoúčelná. Evidencia pracovného času, práce nadčas, nočnej práce a pracovnej pohotovosti zamestnanca je základným a rozhodujúcim podkladom pre výpočet zamestnancovej mzdy. Preto musí zamestnávateľ dbať na to, aby údaje v nej uvedené zodpovedali skutočnosti, pričom dôležitou súčasťou evidencie pracovného času je súčinnosť zamestnanca.

 

Zamestnávateľ je povinný viesť evidenciu pracovného času, práce nadčas, nočnej práce, aktívnej časti a neaktívnej časti pracovnej pohotovosti zamestnanca tak, aby bol zaznamenaný začiatok a koniec časového úseku, v ktorom zamestnanec vykonával prácu alebo mal nariadenú alebo dohodnutú pracovnú pohotovosť. Na základe §99 Zákonník práce stanovuje vedenie identifikovaných druhov evidencií zamestnávateľom ako obligatórnu povinnosť, nie ako možnosť.

 

Zákonník práce neuvádza akou formou by mal zamestnávateľ uskutočňovať evidenciu pracovného času, avšak musí byť preukázateľná. IA MPSVR SR ako poskytovateľ však môže prijímateľovi NFP túto formu odporučiť, z dôvodu predchádzania nejasností a čo najefektívnejšieho zníženia administratívnej záťaže pre obe strany. Z dôvodu predchádzania možných nejasností odporúčame, aby zamestnávateľ vo svojich vnútorných predpisoch stanovil pravidlá evidovania pracovného času, či už písomne, elektronicky prostredníctvom čipových kariet alebo inou preukázateľnou a prehľadnou formou.

 

Od evidencie pracovného času v zmysle Zákonníka práce je potrebné odlišovať evidenciu dochádzky, ktorej vedenie naopak v zmysle Zákonníka práce povinné nie je.

 

Evidencia pracovného času je evidencia pracovnej doby, kedy je zamestnanec k dispozícii zamestnávateľovi, vykonáva prácu a plní povinnosti v súlade s pracovnom zmluvou. V rámci evidencie tohto časového úseku je zamestnávateľ povinný zaznamenávať nielen samotný pracovný čas, ale aj prácu nadčas, nočnú prácu a aktívnu i neaktívnu časť pracovnej pohotovosti zamestnanca, ako aj v prípadoch tzv. home-office.

 

Evidencia dochádzky je evidencia faktickej v prítomnosti zamestnanca na pracovisku, ktorý nemusí predstavovať len úplnú dobu, počas ktorej zamestnanec vykonáva prácu. Zamestnávateľ môže pre vlastnú potrebu evidovať aj prítomnosť zamestnanca v práci počas časových úsekov, ktoré nie sú pracovným časom, ako aj dôvody a trvanie ospravedlnenej neprítomnosti zamestnanca v práci.

 

Povinnosť  uložená zamestnávateľovi v § 99 Zákonníka práce nie je samoúčelná. Evidencia pracovného času, práce nadčas, nočnej práce a pracovnej pohotovosti zamestnanca je základným a rozhodujúcim podkladom pre výpočet zamestnancovej mzdy. Preto musí zamestnávateľ dbať na to, aby údaje v nej uvedené zodpovedali skutočnosti, pričom dôležitou súčasťou evidencie pracovného času je súčinnosť zamestnanca.

 

Priestory budovy a školiace miestnosti, v ktorých sa uskutočňujú aktivity projektu, musia byť označené v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu pre prijímateľov v rámci EŠIF – OP Ľudské zdroje, konkrétne časť A. Označenie objektov, priestorov budovy a školiacich miestností.

 

Áno. V prípade dlhodobého hmotného majetku, ktorý bezprostredne súvisí s realizáciu aktivít projektu (napr. autá prepravných spoločností), je nutné jeho označenie v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu pre prijímateľov v rámci EŠIF – OP Ľudské zdroje, konkrétne časť C. Označenie dlhodobého majetku a spotrebného materiálu využívaného v súvislosti s projektom.

 

Prijímateľ môže využiť dobrovoľné komunikačné cesty, ako je napríklad aj PR rozhovor.  Mediálne výstupy prijímateľa musia obsahovať náležité povinné prvky v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu pre prijímateľov v rámci EŠIF – OP Ľudské zdroje, konkrétne časť E. Propagácia v médiách.

 

Ak prijímateľ zriaďuje špecifickú internetovú stránku spojenú s realizáciu podporeného projektu alebo prevádzkuje vlastnú webovú stránku, je potrebné, aby webová stránka obsahovala informácie o realizovanom projekte vrátane propagácie výsledkov a informácie o spolufinancovaní projektu z prostriedkov ESF a EFRR. Pravidelne musí byť stránka aktualizovaná. Zároveň musia byť dodržané povinné náležitosti  v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu pre prijímateľov v rámci EŠIF – OP Ľudské zdroje, ktorý je uvedený na web stránke IA v časti Dopytové projekty/Metodické dokumenty. Príslušné povinné prvky/informácie musia byť dobre viditeľné a čitateľné; umiestňujú sa na úvodnej webovej stránke spojenej s realizáciou projektu (v prípade špecifickej internetovej stránky zriadenej v rámci projektu) alebo na sekcii webovej stránky spojenej s realizáciou projektu (v prípade sekcie stránky o projekte v rámci už existujúcej webovej stránky prijímateľa).

Všeobecným cieľom predmetnej výzvy „Podpora pracovných miest“ je podpora zamestnanosti a zamestnateľnosti uchádzačov o zamestnanie zameraná na zlepšenie ich postavenia na trhu práce s akcentom na prirodzenú udržateľnosť vytvorených pracovných miest aj po konci realizácie projektu. Uzatváranie pracovných zmlúv s osobami z cieľovej skupiny na dobu určitú nie je posudzované ako negatívne, ale v takomto prípade si prijímateľ musí byť vedomý z akého dôvodu došlo k uzavretiu pracovnej zmluvy práve na dobu určitú. Ak nastane vyššie uvedená situácia, je potrebné relevantné zdôvodnenie, aj v záujme zachovania nediskriminačného postavenia zamestnancov zapojených do projektu oproti zamestnancom mimo projektu.

Prijímateľ je povinný si otvoriť osobitný účet pre príjem finančných prostriedkov zo zálohových platieb, ktorý by mal byť spravidla bezúročný. Pokiaľ je NFP poskytovaný systémom zálohovej platby na úročený účet, prijímateľ je povinný výnosy z prostriedkov tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 VŠZP, tzn. je povinný odviesť výnos z prostriedkov NFP podľa zákona o rozpočtových pravidlách vzniknutý na základe úročenia poskytnutého NFP. Uvedené platí len v prípade poskytovania NFP systémom zálohovej platby.

Povinnosť predkladania informácie o účastníkoch projektu vyplýva z nariadenia o ESF a vzťahuje  sa na všetky projekty spolufinancované z ESF a IZM. Zber dát o účastníkoch projektu prijímateľ sumarizuje prostredníctvom karty účastníka pri vstupe do projektu. Pre účely tejto výzvy je potrebné vypĺňať kartu účastníka pre osoby z cieľovej skupiny (uchádzač o zamestnanie a znevýhodnený uchádzač o zamestnanie). Karta účastníka sa vypĺňa v ITMS2014+ (v záložke monitorovanie projektu / účastníci projektu). Príloha č. 9 Príručky pre prijímateľa slúži ako pomôcka na zber potrebných údajov od osôb z cieľovej skupiny, ktoré následne prijímateľ nahráva do ITMS2014+. Túto prílohu nie je potrebné predkladať poskytovateľovi.

Pri aplikácii uvedenej paušálnej sadzby nie je potrebné odôvodniť skutočné náklady v uvedenej kategórií výdavkov. Výdavky musia súvisieť s realizáciou projektu alebo musia byť nevyhnutné pre realizáciu projektu, pričom ide o oprávnené výdavky v zmysle prílohy č. 5 Príručky pre žiadateľa o NFP.

Podľa Príručky pre prijímateľa vyplýva každému prijímateľovi povinnosť si viesť účtovné prípady týkajúce sa projektu v syntetickej, ako aj v analytickej evidencii účtovníctva, pričom súbežne sa vykonáva aj základná finančná kontrola pripravovanej alebo prebiehajúcej finančnej operácie. V analytickej evidencii prijímateľ účtuje aj o jednotlivých zdrojoch financovania (EÚ a ŠR). Zjednodušené vykazovanie výdavkov je špecifická forma vykazovania, v rámci ktorej sa nepreukazujú skutočne vynaložené výdavky projektu. Napriek tomu musí prijímateľ viesť analytickú evidenciu všetkých účtovných prípadov, a to aj v prípade paušálnych sadzieb. Zjednodušené vykazovanie výdavkov neznamená zrušenie povinnosti dodržiavať všetky uplatniteľné právne predpisy EÚ a SR.

-  z dôvodu dlhodobej pracovnej neschopnosti mentora?

V takýchto prípadoch môže prijímateľ nahradiť pozíciu mentora iným zamestnancom (musí uzavrieť pracovnú zmluvu/resp. dodatok k pracovnej zmluve s náhradným mentorom), pričom celková dĺžka trvania mentorskej činnosti v zmysle rozpočtu Zmluvy o poskytnutí NFP zostáva nezmenená. V takomto prípade môže dôjsť k nedočerpaniu položky za mentora (napr. z dôvodu dlhého hľadania náhrady).

 

-          z dôvodu pracovnej neschopnosti osoby z CS, ktorú mentor mentoruje?

V prípadoch, kedy je osoba z cieľovej skupiny práceneschopná dlhšie ako 1 mesiac, si prijímateľ môže zostávajúce mesiace na mentora donárokovať po návrate osoby z cieľovej skupiny do práce, a to za predpokladu, že ju mentor naďalej mentoruje.

Osoba z cieľovej skupiny musí mať trvalý alebo prechodný pobyt na území SR a miesto výkonu práce, určené v pracovnej zmluve, na oprávnenom území menej rozvinutého regiónu SR, t.j. územie SR okrem Bratislavského samosprávneho kraja. V prípade, ak sa budú aktivity projektu vykonávať mimo oprávneného územia, resp. mimo miesta realizácie projektu uvedeného v časti 3.A – Predmet podpory NFP (Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku), budú takéto  výdavky považované za neoprávnené v plnom rozsahu. Pracovné cesty mimo oprávneného územia sú oprávnené za predpokladu, že na vyslanie zamestnancov bol udelený súhlas zo strany zamestnávateľa a boli dodržané všetky náležitosti súvisiace s pracovnou cestou.

Výzva explicitne nezakazuje kumulovať pracovné pozície jednej osoby za predpokladu, že nedôjde k časovému prekrývaniu pracovných činností na týchto pozíciách. Upozorňujeme prijímateľov, že aj keď výzva nestanovuje kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé pracovné pozície, z hľadiska účelnosti a nevyhnutnosti výdavkov by si mal byť prijímateľ vedomý špecifických nárokov na jednotlivé pozície, ktoré by mal zamestnanec spĺňať. V neposlednom rade upozorňujeme na dodržiavanie maximálneho limitu výkonu práce (max. 12 hodín denne) a na predkladanie Kumulatívneho mesačného výkazu práce (Príloha č. 11 Príručky pre prijímateľa).

 

Prijímateľ môže nahradiť jednu osobu z cieľovej skupiny inou osobou z cieľovej skupiny, pričom v prípade náhrady znevýhodneného uchádzača o zamestnanie odporúčame nahradiť rovnako znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie. V prípade, že znevýhodnený uchádzač o zamestnanie bude nahradený uchádzačom o zamestnanie, prijímateľ stráca nárok na všetky výhody spojené so zamestnávaním znevýhodneného uchádzača o zamestnanie (napr. dĺžka podpory, podpora tútora).    

 

Z dôvodu zachovania kontrolného prostredia je pre splnenie kritéria oprávnenosti potrebné, aby bol zachovaný prvok závislej práce. To znamená, že osoba, ktorá pracovnú činnosť vykonáva, nemôže byť tou istou osobou, ktorá tú istú činnosť kontroluje na úrovni prijímateľa. Pracovnoprávny vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom nemôže tvoriť jediná osoba. Obzvlášť v prípadoch, kedy je táto osoba jediným štatutárnym orgánom a najvyšším orgánom právnickej osoby (napr. spoločnosť s ručením obmedzeným s jediným spoločníkom, ktorý je jediným konateľom spoločnosti a zároveň vykonáva funkciu valného zhromaždenia). Výdavky na mzdu/odmenu vyplývajúce z takto definovaného pracovnoprávneho vzťahu budú posúdené ako neoprávnené.

Výdavky vzniknuté z pracovnoprávneho vzťahu jediného spoločníka a konateľa je možné uznať za oprávnené za predpokladu, ak:

-          žiadateľ/prijímateľ, ako spoločnosť s ručením obmedzeným, má v obchodnom registri zapísanú funkciu prokuristu v súlade s § 14 Obchodného zákonníka. Tohto prokuristu valné zhromaždenie spoločnosti poverilo jednoznačnými činnosťami, ktoré, okrem iného, vedú k nestrannej kontrole výkonu práce osoby jediného spoločníka a konateľa.

-        žiadateľ/prijímateľ sa preukáže zápisom/rozhodnutím z valného zhromaždenia, ktoré spĺňa nasledovné náležitosti:  

 

 •  poverenie prokuristu na uzatvorenie pracovnoprávneho vzťahu s jediným spoločníkom a konateľom za podmienok tohto vzťahu dohodnutých valným zhromaždením (vychádzajúc zo Zákonníka práce);
 • poverenie prokuristu na výkon kontroly plnenia pracovných povinností zamestnanca vyplývajúcich z uzatvoreného pracovnoprávneho vzťahu.  

 

Výdavky na osoby z cieľovej skupiny môže prijímateľ uplatniť, ak:

-              pracovný pomer vznikol s osobou, ktorá nebola zamestnancom v pracovnom pomere žiadateľa/prijímateľa počas min. 6 mesiacov. Prijímateľ predkladá potvrdenie o priebehu poistných vzťahov zo Sociálnej poisťovne za každého prijatého zamestnanca, resp. predloží iný relevantný doklad. Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť predmetné potvrdenie pre účely overenia počas finančnej kontroly na mieste;

-              vznikom pracovného pomeru:

a)                 došlo k adekvátnemu zvýšeniu počtu zamestnancov v pracovnom pomere u prijímateľa oproti priemernému počtu zamestnancov v pracovnom pomere za predchádzajúcich 12 kalendárnych mesiacov;

b)           nedošlo k nárastu počtu zamestnancov oproti priemernému počtu zamestnancov za predchádzajúcich 12 kalendárnych mesiacov. Prijímateľ vtedy musí preukázať, že uchádzač o zamestnanie/znevýhodnený uchádzač o zamestnanie bol prijatý na základe uvoľnenej pracovnej kapacity, nie však z dôvodu nadbytočnosti (§ 63 od. 1 písm. b) zákona č. 311/2001 Z. z.).

Osoba z cieľovej skupiny sa posudzuje podľa statusu platného v čase vstupu do projektu. To znamená, že v čase vstupu do projektu musí byť osoba z cieľovej skupiny evidovaná na príslušnom Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Zároveň táto osoba nemohla byť v pracovnom pomere s daným prijímateľom počas predchádzajúcich min. 6 mesiacov, čo je podmienkou oprávnenosti cieľovej skupiny projektu.

V rámci zaznamenávania času konania aktivity v PHAP je potrebné uviesť presný čas konania aktivity, tzn. fixne stanovenú pracovnú dobu zamestnanca vo vymedzenom trvaní podľa príslušnej pracovnej zmluvy. Pri pružnom pracovnom čase musí byť vymedzený základný pracovný čas, v ktorom je zamestnanec povinný byť na pracovisku. Pri voliteľnom pracovnom čase musí byť dodržaný a odpracovaný rozsah celkového prevádzkového času. V prípade zamestnancov zamestnaných na dohodu mimo pracovného pomeru (pracovník určený na vyhľadávanie a výber uchádzačov o zamestnanie / znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie), je potrebné určiť obdobie výkonu stanovenej činnosti, resp. voliteľný čas výkonu práce na dohodu.

Podrobný harmonogram aktivít projektu (ďalej len „PHAP“) (príloha č. 1 Príručky pre prijímateľa) prijímateľ spravidla predkladá na obdobie jedného kalendárneho roka v písomnej podobe a súčasne na e-mail svojmu projektovému manažérovi poskytovateľa a na adresu harmonogram@ia.gov.sk. Vzhľadom na individuálnu povahu a rôznorodosť podnikateľských činností, prípadne ak si to vyžadujú iné okolnosti, PHAP môžu prijímatelia predkladať v inom intervale po vzájomnej dohode s príslušným projektovým manažérom. V prípade akýchkoľvek zmien v zaslanom PHAP je prijímateľ povinný túto skutočnosť písomne oznámiť poskytovateľovi na tlačive „Oznámenie zmeny harmonogramu projektu“ (Príloha č. 2 Príručky pre prijímateľa), pričom taktiež formulár zasiela na e-mail svojmu projektovému manažérovi poskytovateľa a na adresu harmonogram@ia.gov.sk. PHAP by mal dôveryhodne preukázať reálny výkon aktivít v stanovenom čase tak, aby mohol následne slúžiť ako podklad pri kontrole zo strany poskytovateľa. Z toho dôvodu odporúčame prijímateľom, aby vypĺňaniu PHAP, jeho štruktúre a frekvencii predkladania venovali náležitú pozornosť, nakoľko ide o prevenciu vzniku neoprávnených výdavkov.  

V prípade personálnych výdavkov je nutné, aby prijímateľ rešpektoval odmeňovanie jednotlivých pracovných pozícií s ohľadom na jeho predchádzajúcu mzdovú politiku, t.j. nie je možné akceptovať navýšenie, prípadne zníženie mzdy iba z dôvodu prác vykonávaných na projekte financovaného zo štrukturálnych fondov. V prípade neodôvodnenia bude mať identifikovaný nesúlad dopad na výdavky, tzn. dané výdavky budú posúdené ako neoprávnené.

Podľa Zákonníku práce je zamestnávateľ povinný viesť evidenciu pracovného času, práce nadčas, nočnej práce, aktívnej a neaktívnej časti pracovnej pohotovosti zamestnanca tak, aby bol zaznamenaný začiatok a koniec časového úseku, v ktorom zamestnanec vykonáva prácu. Zákonník práce neurčuje, v akej forme a akým spôsobom viesť evidenciu pracovného času, ale ponecháva toto rozhodnutie na zamestnávateľovi. Je v záujme zamestnávateľa, aby evidencia pracovného času bola preukázateľná, nielen kvôli personálnym a mzdovým potrebám samotného zamestnávateľa, ale aj z dôvodu, že splnenie povinnosti evidovať pracovný čas zamestnancov je kontrolované zo strany sprostredkovateľského orgánu.

Áno. Na orgány verejnej moci – napr. štátne orgány (ministerstvá, úrady), obce a mestá, VÚC, verejnoprávne inštitúcie (Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne), niektoré fyzické osoby (notári, exekútori) a právnické osoby (profesijné komory) – sa vzťahuje ustanovenie § 17 ods. 3 druhá veta zákona o e-Governmente, a teda v pozícii účastníka konania o žiadosti o poskytnutie NFP sú povinné podávať do elektronickej schránky IA MPSVR SR:

-        žiadosť o poskytnutie NFP ako aj

-        iné podania v rámci konania o predloženej žiadosti o poskytnutie NFP.

 Poznámka:

Žiadosť o poskytnutie NFP je žiadateľ povinný predložiť v súlade s časťou 1.6 Miesto a spôsob podania ŽoNFP výzvy.

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

Po výbere spôsobu elektronického odoslania žiadosti o NFP prostredníctvom systému ITMS2014+, je  v prípade zlyhania takéhoto elektronického odoslania, možné využiť  odoslanie predmetnej žiadosti o NFP listinnou formou na vo výzve uvedenú adresu. Upozorňujeme, že uvedenou skutočnosťou, nie je dotknutá povinnosť doručiť žiadosť o NFP riadne, včas a vo forme určenej vo výzve.

 

Žiadateľ má taktiež možnosť využiť aj variantu späťvzatia pôvodnej žiadosti o NFP a vytvorenia novej žiadosti o NFP v systéme ITMS2014+.

 

 

Odporúčame žiadateľom, aby pred výberom elektronického spôsobu odoslania v ITMS2014+ skontrolovali v Ústrednom portáli verejnej správy (www.slovensko.sk) či príslušná osoba je oprávnená konať v mene subjektu/žiadateľa.

Po výbere spôsobu elektronického odoslania žiadosti o NFP prostredníctvom systému ITMS2014+, je  v prípade zlyhania takéhoto elektronického odoslania, možné využiť  odoslanie predmetnej žiadosti o NFP listinnou formou na vo výzve uvedenú adresu. Upozorňujeme, že uvedenou skutočnosťou, nie je dotknutá povinnosť doručiť žiadosť o NFP riadne, včas a vo forme určenej vo výzve.

 

Žiadateľ má taktiež možnosť využiť aj variantu späťvzatia pôvodnej žiadosti o NFP a vytvorenia novej žiadosti o NFP v systéme ITMS2014+.

 

Odporúčame žiadateľom, aby pred výberom elektronického spôsobu odoslania v ITMS2014+ skontrolovali v Ústrednom portáli verejnej správy (www.slovensko.sk) či príslušná osoba je oprávnená konať v mene subjektu/žiadateľa.

Vzhľadom na zachovanie účelnosti a hospodárnosti výdavkov, sa oprávnená výška mzdy prislúchajúcej mentorovi určuje maximálne do výšky mzdy osoby z cieľovej skupiny, ktorej je mentorom. Ak  je mentor súčasne mentorom viacerým osobám z cieľovej skupiny, ktoré majú rôzny stupeň náročnosti, oprávnená výška mzdy mentora sa určuje maximálne do výšky mzdy osoby z cieľovej skupiny s najvyšším stupňom náročnosti.

 

Príklady:

Osoba z cieľovej skupiny zaradená do 3. stupňa náročnosti = nárokovateľná mzda mentora maximálne do výšky 3. stupňa náročnosti

Osoba č. 1 z cieľovej skupiny zaradená do 1. stupňa náročnosti a súčasne osoba č. 2 zaradená do 2. stupňa náročnosti = nárokovateľná mzda mentora maximálne do výšky 2. stupňa náročnosti

Áno. Nakoľko v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 300/2018 z 10. októbra 2018, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2019, je od 10. októbra 2018 platná suma minimálnej mzdy na rok 2019 vo výške:

a) 520,00 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,

b) 2,989 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom,

je možné v ŽoNFP, ktorá bude predložená v čase platnosti uvedeného nariadenia, t.j. v období 10.10.2018 – 31.12.2018, použiť vyššie uvedené hodnoty. Naplánovanie a realizácia aktivít nesmie predchádzať účinnosť uvedeného nariadenia.

 

Poznámka:

Maximálna suma uplatňovaných výdavkov je limitovaná výškou minimálnej celkovej ceny práce určenej na základe minimálnej mzdy. Uvedené platí pre:

 • osoba z cieľovej skupiny (uchádzač o zamestnanie a/alebo znevýhodnený uchádzač o zamestnanie)
 • mentor (ak relevantné)
 • tútor (ak relevantné).

 

Áno. Nakoľko v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 300/2018 z 10. októbra 2018, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2019, je od 10. októbra 2018 platná suma minimálnej mzdy na rok 2019 vo výške:

a) 520,00 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,

b) 2,989 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom,

je možné v ŽoNFP, ktorá bude predložená v čase platnosti uvedeného nariadenia, t.j. v období 10.10.2018 – 31.12.2018, použiť vyššie uvedené hodnoty.

 

Vyššie uvedené sa vzťahuje na všetky mzdové výdavky účastníkov aktivít (= osoby z cieľovej skupiny projektu), u ktorých sú prostredníctvom projektu rozvíjané sektorové zručnosti vrátane IKT zručností  v rámci aktivít 1b), 2, 3b) a 4 výzvy, resp. ich kombinácie, a to v závislosti od nastavenia konkrétneho projektu. Žiadateľ si môže uplatniť v prípade:

 • povinnej podaktivity 1b) a/alebo povinnej podaktivity 3b) hodnotu minimálnej hodinovej celkovej ceny práce
 • voliteľnej aktivity 2 a/alebo voliteľnej aktivity 4 hodnotu minimálnej mesačnej celkovej ceny práce.

Naplánovanie a realizácia aktivít nesmie predchádzať účinnosť nariadenia.

V rámci výzvy sú oprávnenými nákladmi náklady vynaložené na hlavnú/é aktivitu/y. V prípade, že to konkrétna výzva umožňuje aj na podaktivitu/y, ale nie na podporné aktivity.

Nevypĺňanie údajov pri podporných aktivitách v ITMS 2014+ sa vzťahuje na príslušné časti a vyplýva z nastavenia výzvy v ITMS 2014+.

 V rámci formuláru ŽoNFP v ITMS 2014+, časť „Harmonogram realizácie aktivít“, je vzhľadom k nastaveniu predmetnej výzvy potrebné postupovať nasledovne: pri podporných aktivitách nevypĺňať dátumy v rámci „Začiatok realizácie aktivity“ a „Koniec realizácie aktivity“. (Postup pri vypĺňaní: podľa obrázka, pričom uvádzané údaje sú bez relevancie k predmetnej výzve.)

ITMS 2014+

 V rámci formuláru ŽoNFP v ITMS 2014+, časť ŽoNFP „Rozpočet žiadateľa“, nie je možné pridávať položky rozpočtu do časti rozpočtu "NEPRIAME VÝDAVKY". Položky rozpočtu je možné priradiť len k hlavným aktivitám (priame výdavky). (Postup pri vypĺňaní: podľa obrázka, pričom uvádzané údaje sú bez relevancie k predmetnej výzve.)

ITMS 2014+

 

Forma preukázania je pri podmienke poskytnutia príspevku č. 25 definovaná nasledovne: „Čestné vyhlásenie žiadateľa (bod 15 ŽoNFP), Formulár ŽoNFP (bod 5)“.

Identifikácia príspevku k princípu udržateľného rozvoja ako aj k princípu rovnosti mužov a žien a nediskriminácia je uvedená v bode 5 ŽoNFP. Zároveň dávame do pozornosti časť 7.2 ŽoNFP a nevyhnutnosť zohľadnenia Vzoru CKO č. 15: „Žiadateľ v tejto časti stručným popisom relevantných aktivít deklaruje splnenie podmienky HP rovnosť mužov a žien a nediskriminácia.“

 

 

Predmetná výzva obsahuje pri jednotlivých podmienkach poskytnutia príspevku aj formu ich preukázania zo strany žiadateľa a spôsob overenia zo strany Poskytovateľa.

Vo vzťahu k výške spolufinancovania zo zdrojov žiadateľa z celkových oprávnených výdavkov: viď. časť 1.4 výzvy.

V prípade, ak:

 

 •   je v zmysle uvedenej časti výzvy pre Vás spolufinancovanie relevantné, predkladáte v elektronickej forme niektorý z dokladov uvedených vo forme preukázania,napr. výpis z bankového účtu (internetbanking), resp. potvrdenie komerčnej banky, že žiadateľ disponuje požadovanou výškou finančných prostriedkov alebo úverová zmluva prípadne aj úverový prísľub banky vo forme skenu (nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predloženia Poskytovateľovi).
 •   nie je v zmysle uvedenej časti výzvy pre Vás spolufinancovanie relevantné, ako predkladáte Čestné vyhlásenie o nepredložení príloh (y) (= Príloha č. 2 Príručky pre žiadateľa NFP).

 

 

 

Pri vypĺňaní ŽoNFP žiadateľ postupuje v zmysle Prílohy č. 1-2 Popis k formuláru ŽoNFP a podmienky poskytnutia príspevku č. 21 predmetnej výzvy:

 

50

Projekt s relevanciou k Regionálnym integrovaným územným stratégiám

Vypĺňa žiadateľ - áno/nie (resp. ak je zameranie projektu RIUS pole je automaticky predvyplnené na áno)

Nie

51

Projekt s relevanciou k Udržateľnému rozvoju miest

Vypĺňa žiadateľ - áno/nie

Nie

52

Identifikácia príspevku k princípu udržateľného rozvoja

Automaticky vypĺňané relevantné ciele horizontálneho princípu udržateľný rozvoj v nadväznosti na vybrané typy aktivít v ŽoNFP.

1. Podpora sociálneho začlenenia a boj proti chudobe

 

 

 

Pri posudzovaní územnej oprávnenosti je dôležité miesto výkonu aktivity.

 

Predmetná výzva, podmienka poskytnutia príspevku č. 18, pri oprávnenej skupine výdavkov 521 – Mzdové výdavky stanovuje:

Oprávnenými mzdovými výdavkami hrubá mzda a povinné odvody žiadateľa/prijímateľa na odborných pracovníkov s ohľadom na predchádzajúcu mzdovú politiku žiadateľa/prijímateľa.“

Zároveň Príloha č. 9 výzvy uvedené dopĺňa stanovením podmienok, aby boli mzdové výdavky oprávnené, a to o.i. stanovením maximálnej oprávnenej výšky mesačnej hrubej mzdy, resp. maximálnej oprávnenej výška hrubej hodinovej odmeny.

 

Žiadateľ si, tak ako je stanovené v podmienke poskytnutia príspevku č. 18 predmetnej výzvy, môže uplatniť skupiny výdavkov:

-        903 Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu (nariadenie 1304/20138 , čl. 14 ods.2)

Poznámka: Pravidlá, ktoré sú záväzné pre žiadateľov/prijímateľov a pravidlá oprávnenosti pre najčastejšie sa vyskytujúce skupiny výdavkov sú uvedené v metodickom pokyne vydanom CKO č. 6 v platnom znení, zverejnenom na webovom sídle https://www.partnerskadohoda.gov.sk/metodicke-pokyny cko/. MPSVR SR ako riadiaci orgán vypracoval všeobecné pravidlá oprávnenosti výdavkov a ich preukazovanie v rámci operačného programu Ľudské zdroje ako súčasť riadiacej dokumentácie (Príručka pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok – Príloha č. 5).

-        521 Mzdové výdavky, pričom jednotlivé podporované pozície odborných pracovníkov sú bližšie špecifikované v Prílohe č. 9 výzvy

-        905Ostatné spôsoby paušálneho financovania s určením na riadenie projektu a aplikovateľné len v prípade, ak ide o mzdové výdavky vzniknuté na základe pracovnoprávneho vzťahu v zmysle zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, resp. v zmysle osobitného predpisu, napr. zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov; bližšia špecifikácia v podmienke poskytnutia príspevku 19 výzvy a Prílohe č. 10 výzvy.

Poznámka: Dávame do pozornosti, že pri vypĺňaní Rozpočtu projektu s podrobným komentárom žiadateľ vypĺňa Prílohu č. 13 výzvy, nie Prílohu č. 1a) Príručky pre žiadateľa o NFP.

 

Odporúčaný formulár životopisu je Prílohou č. 3 Príručky pre žiadateľa o NFP. Na jeho strane 2 sú o.i. uvedené dátum a podpis.

 

V súlade s prezentáciou k predmetnej výzve upriamujeme pozornosť na Prílohu č. 9, ktorá v rámci časti „K bodu 2.3 Oprávnenosť aktivít realizácie projektu – podmienka č. 17 výzvy“ exaktne stanovuje:

Oblasť poradenstva:

Počet klientov, ktorým bolo v priebehu kalendárneho mesiaca poskytnuté poradenstvo je:

Pri ustanovenom týždennom pracovnom čase poradcu/kyne minimálne 15 klientov v kalendárnom mesiaci, z toho aspoň ½ klientov, ktorým je poskytované opakované poradenstvo.

Pri skrátenom pracovnom čase alebo pri dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v alikvotnom rozsahu, napr. pri ½ ustanoveného týždenného pracovného času minimálne 8  klientov (zaokrúhlené na celé osoby nahor). Počet klientov vykazuje žiadateľ za každého podporeného zamestnanca v súlade s Prílohou č. 12 výzvy.

S klientom môže súčasne pracovať v odôvodnených prípadoch aj viac odborných zamestnancov rôznej špecializácie a/alebo intervencie. 

 

Príloha č. 9 výzvy pre oblasť poradenstva obsahuje odpovede na všetky časti Vašej otázky:

Poradenstvo

Poradenstvom, ktoré poskytujú podporené inštitúcie, sa rozumie poskytovanie základného a špecializovaného sociálneho  poradenstva, psychologického, špeciálno-pedagogického a/alebo právneho poradenstva v prípade osôb ohrozených diskrimináciou, krízová intervencia, poradenstvo prostredníctvom telekomunikačných technológií (telefón, internet), sprevádzanie klientov/iek cieľových skupín a ďalšie služby k podpore osôb ohrozených diskrimináciou v rámci aktivít 1, 2.

Na účely vykazovania poskytnutia poradenstva v prípade obetí diskriminácie, rodovo podmieneného a/alebo domáceho násilia (Merateľný ukazovateľ „Počet účastníkov ohrozených diskrimináciou zapojených do vzdelávania alebo využívajúcich poradenstvo v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie“) sa za jeden prípad zaradený do databázy organizácie rozumie:

-        prijatá klient/ka a založená karta a

-        minimálne 1 hod poradenskej činnosti v oblasti špecializovaného poradenstva a

-        vyplnený hodnotiaci formulár poskytnutého poradenstva podľa Prílohy č. 14 výzvy.

Realizácia aktivity 1 poskytovaná na základe udelenej a preukázanej akreditácie musí byť počas celej doby realizácie projektu poskytovaná bezplatne.

Počet klientov, ktorým bolo v priebehu kalendárneho mesiaca poskytnuté poradenstvo je:

Pri ustanovenom týždennom pracovnom čase poradcu/kyne minimálne 15 klientov v kalendárnom mesiaci, z toho aspoň ½ klientov, ktorým je poskytované opakované poradenstvo.

Pri skrátenom pracovnom čase alebo pri dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v alikvotnom rozsahu, napr. pri ½ ustanoveného týždenného pracovného času minimálne 8  klientov (zaokrúhlené na celé osoby nahor). Počet klientov vykazuje žiadateľ za každého podporeného zamestnanca v súlade s Prílohou č. 12 výzvy.

S klientom môže súčasne pracovať v odôvodnených prípadoch aj viac odborných zamestnancov rôznej špecializácie a/alebo intervencie.

 

Pracovná pozícia

 

Kvalifikačné predpoklady

 

Rámcový opis činnosti

 

Poradca/kyňa v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie

 

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa.                                                

 

Poskytuje poradenstvo v oblasti diskriminácie, krízovú intervenciu, základné a špecializované sociálne poradenstvo, psychologické, špeciálno-pedagogické poradenstvo, vykonáva vyhľadávaciu činnosť, terénnu prácu, krízovú pomoc prostredníctvom telekomunikačných technológií, sprevádza klientov/ky, poskytuje základné právne poradenstvo.

 

 Oprávnené aktivity sú uvedené v podmienke poskytnutia príspevku č. 17 predmetnej výzvy. Tieto musia byť realizované v prospech cieľovej skupiny uvedenej v podmienke poskytnutia príspevku č. 16 predmetnej výzvy.

V súlade s podmienkou poskytnutia príspevku č. 17 vzdelávanie smerom k vlastnej organizácii – zamestnancom a/alebo občanom ohrozeným diskrimináciou a násilím – platí pre aktivity 4 a 7.

 

 

Vo vzťahu k:

-        podporované pozície odborných pracovníkov – žiadateľ postupuje v súlade s Prílohou č. 9 predmetnej výzvy, t.j.:

 • oprávnenosť personálnych výdavkov žiadateľ preukazuje v časti 7.4 ŽoNFP uvedením informácií o štruktúre a potrebe odborného personálu vo väzbe na aktivity plánované v projekte ŽoNFP.
 • počas realizácie projektu žiadateľ preukazuje oprávnenosť personálnych výdavkov v súlade s kapitolou 4 Príručky pre žiadateľa.

-        riadenie projektu (pozícia projektového manažéra a finančného manažéra) – žiadateľ postupuje v súlade s podmienkou poskytnutia príspevku č. 19 predmetnej výzvy, t.j.:

 • ak žiadateľ má zabezpečené riadenie projektu vlastnými zamestnancami už v čase podania ŽoNFP, predkladá pracovnú zmluvu, resp. dohodu o pracovnej činnosti, resp. služobnú zmluvu;
 • ak žiadateľ nemá zabezpečené riadenie projektu vlastnými zamestnancami už v čase podania ŽoNFP, v čase podania ŽoNFP predkladá Čestné vyhlásenie (bod 15 ŽoNFP) a najneskôr pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP predkladá pracovnú zmluvu, resp. dohodu o pracovnej činnosti, resp. služobnú zmluvu (vzhľadom k podmienke preukázať zabezpečenie riadenia projektu zamestnancami žiadateľa v stanovenej lehote, uvedenej v Rozhodnutí o schválení ŽoNFP).

 

 

Žiadateľ postupuje v súlade s podmienkou poskytnutia príspevku č. 17 predmetnej výzvy a predkladá v prípade:  

-        realizácie Aktivity 1 v rámci schémy DM č. 1/2015 (t.j. v súlade s podmienkou poskytnutia príspevku č. 26 maximálna výška príspevku stanovená na 200 000 EUR) Formulár ŽoNFP alebo

-        realizácie LEN Aktivity 1 mimo schémy DM č. 1/2015 (t.j. v súlade s podmienkou poskytnutia príspevku č. 26 maximálna výška príspevku stanovená na 500 000 EUR) Formulár ŽoNFP a udelenú platnú akreditáciu podľa zákona č. 274/2017 Z. z., ktorá splnomocňuje a dáva za úlohu akreditovanému subjektu poverenie na výkon činností o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

 

Podmienka poskytnutia príspevku č. 17 predmetnej výzvy stanovuje:

„V prípade, ak žiadateľ predloží k ŽoNFP akreditáciu, ktorá splnomocňuje a dáva za úlohu akreditovanému subjektu poverenie na výkon činností podľa zákona č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a ŽoNFP je predložená len na realizáciu aktivity 1, na žiadateľa sa nevzťahuje SCHÉMA POMOCI DE MINIMIS na podporu sociálnej inklúzie, zamestnanosti a vzdelávania zamestnancov (schéma DM č. 1/2015).“

Predloženie potvrdenia o podaní žiadosti o akreditáciu pri predložení ŽoNFP nepredstavuje splnenie uvedenej podmienky poskytnutia príspevku.  

V prípade, ak žiadateľ nemá osobitný doklad preukazujúci splnenie podmienky, predkladá v súlade s formou preukázania podmienky poskytnutia príspevku č. 16 predmetnej výzvy Formulár ŽoNFP (bod 7.2 a 8).

Vo vzťahu k:

-        bod 7.2 – žiadateľ postupuje v súlade s popisom uvedenej podmienky poskytnutia príspevku a

-        preukazovanie oprávnenosti cieľovej skupiny projektu počas realizácie projektu – žiadateľ postupuje v súlade s popisom uvedenej podmienky poskytnutia príspevku.

 

Predmetná výzva stanovuje oprávnené typy aktivít v podmienke poskytnutia príspevku č. 17, pričom v rámci ITMS2014 žiadateľ k oprávnenému typu aktivity priradzuje hlavnú aktivitu a k nej prislúchajúce oprávnené skupiny výdavkov (podľa relevancie ku konkrétnemu projektu je možný výber z: 521, 905, 903 – a to v súlade s Prílohou č. 13 výzvy – Formulár rozpočtu projektu s podrobným komentárom).

 

-        Podmienka poskytnutia príspevku č. 15 predmetnej výzvy „Osobitné podmienky oprávnenosti žiadateľa“ je viazaná na žiadateľa, pričom čiastkové podmienky ňou stanovené musia byť splnené žiadateľom.

-        Predmetná výzva neumožňuje partnerstvo.

 

Výročnú správu by mal žiadateľ predložiť napr. v prípade, ak si výročnú správu zvolí ako formu preukázania splnenia čiastkovej podmienky č. 2 „žiadateľ je oprávnený vykonávať dané činnosti“ v rámci podmienky poskytnutia príspevku č. 15 „Osobitné podmienky oprávnenosti žiadateľa“.

 

V súlade s formou preukázania uvedenou v rámci podmienky poskytnutia príspevku č. 15 predmetnej výzvy žiadateľ predkladá:

-        k čiastkovej podmienke 2: doklad – záznam v registri/zozname, štatút resp. iný relevantný dokument, z ktorého je zrejmá oprávnenosť žiadateľa vykonávať činnosti v súlade s aktivitami, ktoré chce realizovať v rámci projektu a ktoré sú zároveň oprávnenými aktivitami v súlade s podmienkou poskytnutia príspevku č. 17.

-        k čiastkovej podmienke 3: vyplnená Príloha č. 11 výzvy. Uvedená čiastková podmienka je viazaná na subjekt žiadateľa, t.j. žiadateľ prostredníctvom svojich zamestnancov/zástupcov musí v súlade s čiastkovou podmienkou 3 vykonávať činnosti súvisiace s aktivitami navrhovanými v ŽoNFP a pracovať s oprávnenou cieľovou skupinou minimálne 12 mesiacov pred vyhlásením predmetnej výzvy. Zdroj overenia je žiadateľ povinný uviesť v takej forme/rozsahu, aby boli v procese konania o žiadosti o NFP vykonané aktivity dostatočne preukázateľné zo strany žiadateľa a zároveň jednoznačne overiteľné zo strany Poskytovateľa.

 

V súlade s podmienkou poskytnutia príspevku č. 9 predmetnej výzvy platí, že podmienka je relevantná pre subjekty územnej samosprávy; ak sa na žiadateľa uvedená podmienka nevzťahuje, žiadateľ postupuje v súlade s Príručkou pre žiadateľa o NFP (kap. 2.3.2), t.j.: 

„V prípade, ak sa niektorá príloha nevzťahuje na žiadateľa o NFP (v zmysle platných právnych predpisov SR), musí žiadateľ namiesto nej predložiť poskytovateľovi Čestné vyhlásenie žiadateľa o NFP/partnera o nepredložení príloh(y) žiadosti o NFP (= Príloha č. 2 príručky pre žiadateľa o NFP), v ktorom adekvátne odôvodní, dôvod nepredloženia príloh (napr. nie je relevantná a pod.).“

 

 

Pri predložení ŽoNFP žiadateľ nepredkladá k podmienke poskytnutia príspevku č. 13 predmetnej výzvy žiadnu prílohu.

V prípade, ak:

-        sa na žiadateľa povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora v súvislosti s poskytnutím NFP nevzťahuje, predmetná podmienka sa považuje za splnenú;

-        sa na žiadateľa povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora v súvislosti s poskytnutím NFP vzťahuje a žiadateľ nie je v predmetnom registri zapísaný, nebude žiadateľovi zaslaný návrh Zmluvy o poskytnutí NFP.

 

V súvislosti s podmienkou poskytnutia príspevku č. 15 predmetnej výzvy (platí aj pre všetky ostatné podmienky poskytnutia príspevku predmetnej výzvy) žiadateľ predkladá dokumenty uvedené vo forme preukázania, a to vložení skenu do ITMS2014+.  

Poznámka: V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení podmienok poskytnutia príspevku, neúspešnosti overenia alebo v prípade zistenia nesplnenia podmienky poskytnutia príspevku na základe overenia Poskytovateľ vyzve žiadateľa na doplnenie ŽoNFP – doručenie potvrdenia o splnení podmienky poskytnutia príspevku.  

 

 

Výpočet konkrétnych oprávnených žiadateľov uvádza podmienka poskytnutia príspevku č. 1, resp. Príloha č. 9 predmetnej výzvy (kód právnej formy oprávneného žiadateľa, vrátane legislatívneho odkazu). V prípade, ak je Vaša organizácia zaraditeľná pod niektorú z oprávnených právnych foriem, uvedených v Prílohe č. 9 predmetnej výzvy, je oprávneným žiadateľom v zmysle podmienky poskytnutia príspevku č. 1 predmetnej výzvy.

 

 

V prípade, ak je otázka viazaná na:

 

 • operačný program Ľudské zdroje a všeobecne na v rámci neho vyhlásené výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, konkrétne podmienky poskytnutia príspevku ako aj počet predložených ŽoNFP stanovuje vždy konkrétna výzva; určitý limit môže predstavovať výška nenávratného finančného príspevku vo vzťahu k prijímateľom v rámci schémy pomoci de minimis;
 •  predmetnú výzvu, uvedená skutočnosť je stanovená v časti 1.5:

 

„Žiadateľ je oprávnený predložiť v rámci jedného kola iba jednu osobitnú ŽoNFP pre menej rozvinuté regióny (ďalej len „MRR“) a/alebo jednu osobitnú ŽoNFP pre viac rozvinuté regióny (ďalej len „VRR“). V rámci nasledujúcich kôl môže žiadateľ predložiť ďalšiu žiadosť iba v prípade, ak nemá už schválený NFP na základe ŽoNFP predloženej v rámci predchádzajúcich kôl pre rovnakú cieľovú skupinu, rovnaké územie, rovnaké obdobie a na rovnaké aktivity.“

 

Poskytovateľ posudzuje každú ŽoNFP individuálne, t.j. žiadateľ môže predložiť 2 samostatné ŽoNFP, pričom zároveň v súlade s časťou 1.5 predmetnej výzvy platí:

„Žiadateľ je oprávnený predložiť v rámci jedného kola iba jednu osobitnú ŽoNFP pre menej rozvinuté regióny a/alebo jednu osobitnú ŽoNFP pre viac rozvinuté regióny.

V rámci nasledujúcich kôl môže žiadateľ predložiť ďalšiu žiadosť iba v prípade, ak nemá už schválený NFP na základe ŽoNFP predloženej v rámci predchádzajúcich kôl pre rovnakú cieľovú skupinu, rovnaké územie, rovnaké obdobie a na rovnaké aktivity.

 

V prípade dlhodobej PN opatrovateľky, a pre zabezpečenie výkonu SVHZ/opatrovateľskej služby je možné realizovať zástup počas PN inou opatrovateľkou . Avšak opäť za dodržania podmienok výzvy - napr. pracovná zmluva opatrovateľky na stanovený úväzok, kvalifikačné predpoklady opatrovateľky, riadny záznam v pracovnom výkaze a podobne.

Príspevok na mzdu opatrovateľky bude v prípade práceneschopnosti opatrovateľky oprávnený len do výšky nákladu žiadateľa, resp. prijímateľa. Odporúča sa preto pri dlhšej PN opatrovateľky ju nahradiť inou, aby bolo možné si nárokovať celý príspevok na mzdu.  

V prípade, že splní podmienku oprávneného žiadateľa, môže vykonávať aj opatrovateľskú službu pre viac obcí. V prílohe III časť A – Finančný výkaz uvedie súčet nákladov a príjmov súvisiacich s výkonom SVHZ spoločne resp. kumulatívne.

V prípade ak sa obec rozhodne finančné prostriedky z podielových daní alebo ich časť využiť na financovanie opatrovateľskej služby je potrebné ich uviesť do príjmov.

a) Ak žiadateľ vykonáva len opatrovateľskú službu, môže uviesť všetky mzdové ako aj iné vzniknuté náklady súvisiace s výkonom SVHZ/ poskytovanej opatrovateľskej služby, t.j. náklady spojené s projektovým manažérom, finančným manažérom, administratívnym pracovníkom, riadiacim pracovníkom, účtovníkom. Rovnako do nákladov môžu byť zahrnuté tie náklady na publicitu, ktoré môžu byť vykazované v príslušných rozpočtových položkách (EON) podľa § 72 ods. 5 zákona č. 448/2008.

b) Ak žiadateľ vykonáva viaceré služby, musí vyčleniť zamestnanca výlučne osobitným úväzkom na činnosti, súvisiace s výzvou a súčasne viažuce sa len k výkonu SVZH/opatrovateľskej službe, t.j. sú započitateľné len náklady na zamestnancov – projektový manažér, finančný manažér, administratívny pracovník, riadiaci pracovník, účtovník, vrátane publicity – ktorí majú výlučne osobitný úväzok na činnosti súvisiace s výzvou a súčasne viažuce sa len k výkonu SVZH/opatrovateľskej službe. Opätovne platí, že do nákladov môžu byť zahrnuté tie náklady na publicitu, ktoré môžu byť vykazované aj v príslušných rozpočtových položkách (EON) podľa § 72 ods. 5 zákona č. 448/2008.

a)      V prípade, ak žiadateľ vykonáva len opatrovateľskú službu môže uviesť všetky mzdové ako aj iné vzniknuté náklady súvisiace s výkonom SVHZ/poskytovanej opatrovateľskej služby.

 

b)      V prípade, ak žiadateľ vykonáva viaceré služby, musí vyčleniť zamestnanca výlučne osobitným úväzkom na činnosti (projektové, finančné riadenie a pod.) súvisiace s výzvou a súčasne viažuce sa len k výkonu SVZH/opatrovateľskej službe.

V prípade splnenia podmienky byť zapísaný v registri vedenom príslušným VÚC minimálne 13 mesiacov pred podaním ŽoNFP, je žiadateľ oprávnený. Žiadateľ aj v takomto prípade vyplní prílohu III časť A v súlade s jeho reálne plánovanými príjmami a nákladmi výlučne súvisiacimi s poskytovaním opatrovateľskej služby.

Žiadateľ aj v takomto prípade vyplní prílohu III časť A v súlade s jeho plánovanými príjmami a nákladmi výlučne súvisiacimi s poskytovaním opatrovateľskej služby.

Poskytnutie príspevku vo forme náhrady za SVHZ, je oprávnené len v prípade, že sa služba vykonáva, resp. vykonala. V prípade, že klientovi z nejakého dôvodu nie je služba poskytovaná (zomrel, je hospitalizovaný, má starostlivosť na určitý čas zabezpečenú inak, a pod.), nie je poskytnutie predmetného príspevku na opatrovateľku/ky  za tento čas oprávnený. Vzhľadom na to je možné odporučiť priradenie opatrovateľky na starostlivosť k inému klientovi, tak aby výkon SVHZ/opatrovanie bolo vykonávané. Aj počas starostlivosti iného klienta musia ale byť dodržané všetky podmienky viažuce sa ku klientovi – napr. klient má vydané Rozhodnutie o odkázanosti a zároveň má uzatvorenú Zmluvu s poskytovateľom opatrovateľskej služby maximálne v rozsahu hodín vyplývajúcich z Rozhodnutia o odkázanosti.

Čas výkonu opatrovateliek – rozvoz obedov nie je oprávneným časom výkonu súvisiacim s opatrovateľskou službou v rámci výzvy a Schémy ŠP SVHZ č. 1/2018, nakoľko sa jedná o iný druh sociálne služby.

Náklady na prevádzku auta a mzdové náklady opatrovateliek, ktoré vykonávajú rozvoz obedov je ale možné považovať za náklady súvisiace s výkonom SVHZ v tabuľke III časť A a časť B v zmysle Schémy ŠP č. 1/2018 pri posudzovaní nadmernej náhrady pri predkladaní ŽoNFP a pri kontrole nadmernej náhrady po ukončení projektu.

V uvedených prípadoch je potrebné pri preukazovaní oprávnenosti výdavkov doložiť k Zmluve s klientom, ktorý nie je schopný sa podpisovať potvrdenie ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave klienta o tejto skutočnosti. V prípadoch, keď je klient zbavený spôsobilosti na právne úkony,  tak výkaz podpisuje jeho zákonný zástupca.

V podmienke poskytnutia príspevku č. 16 sa uvádza: „Oprávnenými výdavkami sú skutočne vynaložené mzdové výdavky žiadateľa v maximálnej mesačnej výške celkovej ceny práce (ďalej aj „CCP“) 570€ na pracovné miesto, ktorého predmetom je poskytovanie opatrovateľskej služby kvalifikovanou opatrovateľkou ..... “. V zmysle uvedeného, musia všetky opatrovateľky spĺňať kvalifikačné predpoklady uvedené v § 84, ods. 8 zákona o sociálnych službách alebo spĺňať kvalifikačný predpoklad podľa prechodného ustanovenia  § 110b zákona o sociálnych službách.  

V takomto prípade sa pri posudzovaní berie do úvahy uzatvorená zmluva medzi klientom a poskytovateľom opatrovateľskej služby, pričom rozsah starostlivosti nesmie presiahnuť 24 hodín. Zároveň upozorňujeme, že žiadateľ je povinný zabezpečiť, v prípade vyššieho rozsahu hodín starostlivosti, dostatočný počet opatrovateliek s ohľadom na povinnosť nepresiahnuť maximálne 12 hodinový pracovný čas  na opatrovateľku.

Článok H Schémy štátnej pomoci uvádza, okrem iného, že oprávnenými výdavkami sú výdavky zodpovedajúce maximálne rozsahu hodín vyplývajúcich z Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu, pričom Rozhodnutie je vydané správnym orgánom, ktorým je obec v zmysle zákona o sociálnych službách § 80 písm. c) bod 1 a písm. d) alebo VÚC v zmysle § 81 písm. b) bod 1 a písm. c). Obec je zároveň túto starostlivosť povinná poskytnúť, ale pred vydaním predmetného Rozhodnutia nie je možné tieto výdavky spojené so starostlivosťou o takéhoto klienta v rámci projektu považovať za oprávnené.

Príspevok na mzdu práceneschopnej opatrovateľky je oprávnený len do výšky nákladu žiadateľa, resp. prijímateľa, pričom prijímateľ môže jej miesto nahradiť inou opatrovateľkou, na ktorú si bude nárokovať výdavky za podmienky, že nedôjde ku dvojitému preplateniu jedného pracovného miesta v rovnakom čase (dni).

Áno, za splnenia podmienok súvisiacich s oprávnenosťou výdavkov viažucich sa ku klientovi – napr. klient má vydané Rozhodnutie o odkázanosti a zároveň má uzatvorenú Zmluvu s poskytovateľom opatrovateľskej služby maximálne v rozsahu hodín vyplývajúcich z Rozhodnutia o odkázanosti.

Áno, za dodržania podmienky, že poskytnutím NFP nedôjde k nadmernej náhrade a dvojitému financovaniu alebo spolufinancovaniu tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ tak ako je uvedené v Schéme ŠP SVHZ č. 1/2018 v článku H a zároveň v príslušnej riadiacej dokumentácií.

Nemocnica môže byť oprávneným žiadateľom výhradne v prípade, ak spĺňa podmienku poskytnutia príspevku č. 1 predmetnej výzvy, t.j. - je možné ju klasifikovať ako verejného alebo neverejného poskytovateľa sociálnej služby a spĺňa všetky podmienky poskytnutia príspevku určené vo výzve.

Povinnou prílohou v prípade, že je žiadateľom obec alebo mesto je elektronické predloženie Uznesenia o schválení programu rozvoja obce a príslušnej územnoplánovacej dokumentácie (vo forme skenu Výpisu z uznesenia) v zmysle podmienky poskytnutia príspevku č. 8 a nie komunitný plán sociálnych služieb v zmysle zákona o sociálnych službách.

Upozorňujeme, že „Schválenie programu rozvoja obce a príslušnej územnoplánovacej dokumentácie, ak jej spracovanie vyžaduje osobitný predpis, je podmienkou na predloženie žiadosti obce o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu a z doplnkových zdrojov podľa § 4 ods. 2.“ (cit. Zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov). Podmienka je relevantná iba pre subjekty územnej samosprávy.

V prípade 1. kola je stanovená možnosť predloženia žiadosti o NFP najskôr 17.8.2018.

Termín predloženia žiadosti o NFP má vplyv na vydanie Rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP výhradne v prípade, ak budú počas konania o ŽoNFP aplikované rozlišovacie kritériá pre výber projektu (viď. Príloha č. 6 výzvy, kap. 2.5) - „ak aj po aplikovaní zoraďovania projektov podľa dosiahnutého počtu bodov v odseku 1. a 2. sú naďalej viaceré projekty na hranici disponibilnej alokácie výzvy, v prípade predmetnej výzvy disponibilnej alokácie príslušného kraja, o poradí projektov rozhodne čas odoslania ŽoNFP žiadateľom z verejnej časti ITMS2014+ do neverejnej časti ITMS2014+, ktorý je uvedený na vygenerovanej ŽoNFP z ITMS2014+ a doručenej poskytovateľovi“.

 

Alokácia vyčlenená pre príslušný kraj je stanovená výzvou. K jej zmene/presunu môže dôjsť výhradne v prípade zmeny výzvy, pričom takáto zmena je v kompetencii Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako Riadiaceho orgánu pre operačný program Ľudské zdroje.

V súvislosti s presiahnutím alokácie vyčlenenej pre príslušný kraj a predkladaním ŽoNFP je nevyhnutné vnímať 2 roviny:

-        ak alokácia vyčlenená pre príslušný kraj bude vyčerpaná na základe uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP, nebude možné vydanie Rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP pre ten istý kraj.

Poznámka: V prípade vydania Rozhodnutia o neschválení žiadosti o NFP len z dôvodu vyčerpania alokácie vyčlenenej pre príslušný kraj a následného disponovania finančnými prostriedkami pre daný kraj po zmene/presune alokácie môže IA MPSVR SR, za splnenia podmienok stanovených Systémom riadenia EŠIF, takéto Rozhodnutie o neschválení žiadosti o NFP zmeniť.

-        predloženie žiadosti o NFP neznamená automaticky ani jej schválenie, ani uzavretie Zmluvy o poskytnutí NFP, t.j. žiadosť o NFP je posudzovaná v konaní o ŽoNFP v rámci administratívneho overenia a následne odborného hodnotenia a výberu.

 

Vo formulári žiadosti žiadateľ uvedie v časti 5. Identifikácia projektu, NACE projektu - výber z číselníka SK NACE (štatistická klasifikácia ekonomických činností SK NACE Rev. 2 podľa Vyhlášky Štatistického úradu SR č. 306/2007 Z. z. z 18.6.2007). Žiadateľ uvedie SK NACE súvisiace s predmetom projektu, ktoré môže byť odlišné od NACE žiadateľa/partnerov.

Odporúčame uviesť kód zo sekcie Q – 88.99 – Ostatná sociálna starostlivosť bez ubytovania i. n.

Pre správne pochopenie nastavenia predmetnej výzvy a vzájomnej previazanosti cieľovej skupiny, oprávnenosti aktivít a oprávnenosti výdavkov upriamujeme pozornosť na 2 zásadné podmienky poskytnutia príspevku (č. 16 a č. 17), časť 2.4 výzvy a Prílohu č. 12 výzvy:

 

1, V prípade zamerania projektu len na cieľovú skupinu „uchádzač o zamestnanie, resp. znevýhodnený uchádzač o zamestnanie“ žiadateľ:

 • v rámci špecifického cieľa 3.1.1 môže realizovať typ aktivity (podľa zamerania projektu):
  • „Podpora zamestnanosti a zamestnateľnosti UoZ zameraná na zlepšenie ich postavenia na trhu práce“ ALEBO
  • „Programy zamerané na rozvoj zručností v oblasti IKT, napr. prostredníctvom osobitných aktivít na zvýšenie počtu odborníkov v oblasti IKT“;
 • realizuje Aktivitu 1 (v rozsahu maximálne 480 hodín), tvorenú 2 povinnými, vzájomne prepojenými podaktivitami:
  • Podaktivita 1a – Výber a príprava (rozsah: maximálne 40 hodín) A
  • Podaktivita 1b – Cielené získanie pracovných zručností (rozsah: maximálne 440 hodín);
 • realizuje Aktivitu 2 (maximálne 6 kalendárnych mesiacov), a to len v prípade ukončenia realizácie Aktivity 1.

 

2, V prípade zamerania projektu len na cieľovú skupinu „zamestnanec“ žiadateľ:

 

 • v rámci špecifického cieľa 3.1.1 môže realizovať typ aktivity (podľa zamerania projektu) „Programy zamerané na rozvoj zručností v oblasti IKT, napr. prostredníctvom osobitných aktivít na zvýšenie počtu odborníkov v oblasti IKT“;
 • v rámci špecifického cieľa 3.1.2 môže realizovať typ aktivity (podľa zamerania projektu) „Programy súvisiace so zvyšovaním zručností zamestnancov pre ţiadané alebo avizované prispôsobenie na zmenené podmienky“;
 • realizuje Aktivitu 1 (v rozsahu maximálne 480 hodín), tvorenú 2 povinnými, vzájomne prepojenými podaktivitami:
  •  Podaktivita 3a – Výber a príprava (rozsah: maximálne 40 hodín) A
  •  Podaktivita 3b – Cielené získanie pracovných zručností (rozsah: maximálne 440 hodín);
 • realizuje Aktivitu 4 (maximálne 3 kalendárne mesiace), a to len v prípade ukončenia realizácie Aktivity 3.
Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

Aplikácia oprávnených skupín výdavkov 902 a 905 závisí od spôsobu zabezpečenia riadenia projektu žiadateľom, t.j.:

1, v prípade interného riadenia projektu je oprávneným základom na výpočet paušálnej sadzby na nepriame výdavky projektu, t.j. skupiny výdavkov 902, výhradne skupina výdavkov 905;  

2, v prípade externého riadenia projektu oprávnená skupina výdavkov 910 nepredstavuje oprávnený základ na výpočet paušálnej sadzby na nepriame výdavky projektu.

 

Poznámka:

Vyššie uvedené vyplýva z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, čl. 68 ods. 1. písm. b):

-         v prípade oprávnenej skupiny výdavkov 902 predstavujú oprávnený základ pre jej stanovenie náklady na zamestnancov, t.j. priame výdavky na zamestnancov vykázané v skupine výdavkov 521 a priame výdavky na zamestnancov vykázané ako paušálna sadzba na riadenie projektu v skupine výdavkov 905;

 

-        skupina výdavkov 910 vyplatená v prospech účastníkov aktivít (cieľovej skupiny projektu) sa nepovažuje za náklady na zamestnancov. 

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

Žiadateľ je povinný, v súlade s formou preukázania predmetnej podmienky poskytnutia príspevku, uviesť konkrétne v bode 7.2 Formuláru ŽoNFP vyjadrenie „spĺňam“ ku každej čiastkovej podmienke, t.j. k písmenu a) až f) uvedenej podmienky. Zároveň je Poskytovateľ oprávnený, v prípade akýchkoľvek pochybností, vyzvať žiadateľa na preukázanie splnenia uvedenej podmienky poskytnutia príspevku, pričom v prípade nepreukázania zo strany žiadateľa rozhodne o zastavení konania o ŽoNFP.

 Poznámka:

Vo vzťahu k zariadeniu poskytujúcemu flexibilné formy starostlivosti o deti môže Poskytovateľ v konaní o ŽoNFP požiadať o predloženie:

-         rozhodnutie o uvedení priestorov do prevádzky (t.j. vydané na konkrétne zariadenie a žiadateľa ako prevádzkovateľa zariadenia) a

-        schválený Prevádzkový poriadok podľa ustanovenia § 52 ods. 1 písm. e) alebo schválený Prevádzkový poriadok podľa § 26 ods. 4 písm. m) v prípade vytvorenia zariadenia s poskytovaním spoločného stravovania,

 

pričom v súlade s podmienkou poskytnutia príspevku č. 17 predmetnej výzvy musia byť vyššie uvedené dokumenty vydané pred dátumom predloženia ŽoNFP.

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

V súlade s Prílohou č. 12 výzvy platí:

Aktivita 4 je zameraná na prehlbovanie získaných cielených zručností, vedomostí a skúseností, potrebných pre ďalšie uplatnenie zamestnanca u zamestnávateľa vykonávaných na základe pracovného pomeru na konkrétnom pracovnom mieste. Previazanie oprávnenosti Aktivity 3 a Aktivity 4 sa u zamestnancov preukazuje nasledovne:

·          pri Podaktivite 3b zamestnanec cielene získava pracovné zručnosti podľa potrieb žiadateľa/zamestnávateľa na konkrétne pracovné miesta a profesie;

·         dokladovanie – o.i. kópia pracovnej zmluvy, vrátane aktuálneho opisu pracovných činností zamestnanca žiadateľa, ku dňu jeho zaradenia do projektu,

·         pri Aktivite 4 zamestnanec prehlbuje získané cielené zručnosti, vedomosti, skúsenosti a postupy, potrebné pre ďalšie uplatnenie u žiadateľa/zamestnávateľa (na základe pracovného pomeru na konkrétnom pracovnom mieste);  

·         dokladovanie – o.i. kópia pracovnej zmluvy, resp. dodatok k pracovnej zmluve, vrátane aktuálneho opisu pracovných činností, ktorý musí zodpovedať získaným cieleným zručnostiam pre pracovné miesto, na ktorom pôsobí.

 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že ak zamestnanec zapojený do projektu po ukončení Podaktivity 3b nemá v aktuálnom opise pracovných činností popis súvisiaci s cielene získanými pracovnými zručnosťami v rámci Podaktivity 3b, nie sú výdavky v rámci Aktivity 4 oprávnené, nakoľko si zamestnanec neprehlbuje získané cielené zručnosti v praxi.  Aktivita 4 je oprávnená iba v prípade ukončenia realizácie Aktivity 3, pričom bezprostredne na ňu nadväzuje (myslí sa tým o.i. aj prehlbovanie získaných zručností v rámci Podaktivity 3b). 

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

V súlade s podmienkou poskytnutia príspevku č. 17 predmetnej výzvy žiadateľ/prijímateľ realizuje oprávnené aktivity projektu formou vnútrofiremnej prípravy u seba samého, pričom školenia/odborná príprava vlastných zamestnancov musí byť zameraná na ich školenie/odbornú prípravu, a to podľa potrieb žiadateľa/prijímateľa ako zamestnávateľa vo vzťahu k trhu práce. 

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

V súlade s podmienkou poskytnutia príspevku č. 17 a Prílohou č. 12 predmetnej výzvy kumulatívne platí:

·          školenie/odborná príprava sa poskytuje pre zamestnancov žiadateľa/prijímateľa a/alebo UoZ/ZUoZ; v prípade cieľovej skupiny UoZ/ZUoZ žiadateľ/prijímateľ musí s takouto osobou z cieľovej skupiny v rámci Podaktivity 1b uzatvoriť pracovný pomer;

·         sú orientované na školenie/odbornú prípravu zamestnancov ako súčasť riešenia a potrieb na trhu práce formou profesijného rozvoja sektorových zručností, vrátane IKT zručností;

·         majú priamu väzbu na pracovné uplatnenie cieľovej skupiny v odbornej oblasti, sú zamerané na rozvoj špecifických zručností podľa požiadaviek zamestnávateľa/firmy na pracovné miesto, teda požiadaviek na odbornú spôsobilosť (kompetentnosť) vykonávať určitú profesiu, vrátane IT profesií;

 

·         aktivity projektu sú realizované formou vnútrofiremnej prípravy (tzv. in - company training) u žiadateľa, zamerané na školenie/odbornú prípravu vlastných zamestnancov podľa potrieb zamestnávateľa vo vzťahu k trhu práce; rozvoj odborných zručností sa realizuje prioritne v malých skupinách. Počty plánovaných skupín a ich početnosť zdôvodní žiadateľ v ŽoNFP.

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

V prípade, ak Vami uvádzaný základný rámec projektu bude realizovaný v súlade s podmienkou poskytnutia príspevku č. 17 ako aj Prílohou č. 12 predmetnej výzvy, je Vami popísaný spôsob realizácie projektu možný – odporúčame ich dôsledné preštudovanie

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

V súlade s podmienkou poskytnutia príspevku č. 17 predmetnej výzvy budú oprávnené na poskytnutie príspevku výlučne projekty, ktoré spĺňajú všetky nasledovné charakteristiky:

·          sú orientované na školenie/odbornú prípravu zamestnancov ako súčasť riešenia potrieb na trhu práce formou profesijného rozvoja sektorových zručností, vrátane IKT zručností;

·          majú priamu väzbu na pracovné uplatnenie cieľovej skupiny v odbornej oblasti, sú zamerané na rozvoj špecifických zručností podľa požiadaviek zamestnávateľa/firmy na pracovné miesto, teda požiadaviek na odbornú spôsobilosť (kompetentnosť) vykonávať určitú profesiu, vrátane IT profesií;

·         aktivity projektu sú realizované formou vnútrofiremnej prípravy (tzv. in-company training) u žiadateľa, zamerané na školenie/odbornú prípravu vlastných zamestnancov podľa potrieb  zamestnávateľa vo vzťahu k trhu práce; rozvoj odborných zručností sa realizuje prioritne v malých skupinách. Počty plánovaných skupín a ich početnosť zdôvodní žiadateľ v ŽoNFP.

 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že výber je možný z nasledujúcich alternatív:  

·         profesijný rozvoj sektorových zručností

alebo

·         profesijný rozvoj IKT zručností

alebo

 

·         profesijný rozvoj sektorových zručností a IKT zručností.

 

·         aktivity projektu sú realizované formou vnútrofiremnej prípravy (tzv. in-company training) u žiadateľa, zamerané na školenie/odbornú prípravu vlastných zamestnancov podľa potrieb  zamestnávateľa vo vzťahu k trhu práce; rozvoj odborných zručností sa realizuje prioritne v malých skupinách. Počty plánovaných skupín a ich početnosť zdôvodní žiadateľ v ŽoNFP.

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

·          Áno, v súlade s podmienkou poskytnutia príspevku č. 17 predmetnej výzvy by mal byť rozvoj odborných zručností realizovaný prioritne v malých skupinách, pričom počet plánovaných skupín a ich početnosť žiadateľ zdôvodní v ŽoNFP.

·         Zároveň v súlade s Prílohou č. 12 predmetnej výzvy je maximálna oprávnená suma hrubej hodinovej odmeny pre 1 osobu na pozícii inštruktor/majster podmienená minimálnym počtom 3 školených účastníkov.

 

·         K Vami uvedenému stupňovaniu skupín podľa kvalifikačných predpodkladov nevieme zaujať jednoznačné stanovisko vzhľadom k tomu, že z Vašej otázky nie je zrejmé, aké aktivity sa budú vykonávať, a teda z akého dôvodu je úmysel členiť účastníkov/osoby z cieľovej skupiny podľa kvalifikačných predpokladov. Odstupňovanie, resp. zaradenie do skupín odporúčame vykonávať v nadväznosti na vykonávané oprávnené aktivity, t.j. podľa obsahovej stránky školenia/odbornej prípravy účastníkov/osôb z cieľovej skupiny. 

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

V súlade s podmienkou poskytnutia príspevku č. 17 predmetnej výzvy platí, že rozvoj odborných zručností by sa mal realizovať prioritne v malých skupinách, pričom počty plánovaných skupín a ich početnosť má žiadateľ zdôvodniť v ŽoNFP. Zároveň v Prílohe č. 12 výzvy sa uvádza, že maximálnu oprávnenú sumu hrubej hodinovej odmeny pre 1 osobu na pozícii inštruktor/majster/lektor je možné uplatniť len v prípade minimálneho počtu 3 školených účastníkov – zamestnancov. 

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

Nie. Vzhľadom na to, že teoretická príprava aj praktická príprava sú povinné, nemôže byť rozsah teoretickej prípravy 0%.

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

Z Vašej otázky predpokladáme, že sa vzťahuje k teoretickej príprave, realizovanej v rámci Podaktivity 1b, resp. Podaktivity 3b. Podporovaná pozícia odborných pracovníkov – „lektor pre rozvoj teoretických vedomostí“ – v rámci projektu osobne prezentuje a školí produkty aj služby v závislosti od požiadaviek zamestnávateľa. Vzhľadom k stanoveniu maximálneho percentuálneho rámca určeného pre teoretickú prípravu a s ním spätých mzdových výdavkov, ktoré si žiadateľ v súvislosti s Podaktivitou 1b, resp. Podaktivitou 3b v predloženej ŽoNFP uplatní, by malo byť z predloženej ŽoNFP zrejmé, k čomu sa bude teoretická príprava vzťahovať, rovnako ako aj rozsah a rámcový obsah. 

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

V prípade realizácie projektu formou zapojenia len cieľovej skupiny uchádzač o zamestnanie, resp. znevýhodnený uchádzač o zamestnanie, v súlade s Prílohou č. 12 výzvy, platí:

 

 • Podaktivita 1a (Výber a príprava)osoba z cieľovej skupiny zostáva počas realizácie tejto aktivity v evidencii príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
 • Poaktivita 1b (Cielené získavanie pracovných zručností)žiadateľ/zamestnávateľ pri vstupe osoby z cieľovej skupiny do podaktivity uzatvára s osobou z cieľovej skupiny pracovný pomer  podľa § 41 až § 81 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v platnom znení na ustanovený týždenný pracovný čas, resp. na kratší pracovný čas v rozsahu ½ ustanoveného týždenného pracovného času.
Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

Predmetná výzva uvádza oprávnených žiadateľov v rámci podmienky poskytnutia príspevku č. 1, a to bez obmedzenia niektorého sektoru. Oprávnené aktivity projektu, ktoré predmetná výzva podporuje, sú stanovené (a rozdelené podľa cieľovej skupiny) v podmienke poskytnutia príspevku č. 17 predmetnej výzvy.

Poznámka:

Podporené projekty musia zároveň spĺňať všetky nasledovné charakteristiky: 

·          sú orientované na školenie/odbornú prípravu zamestnancov ako súčasť riešenia potrieb na trhu práce formou profesijného rozvoja sektorových zručností, vrátane IKT zručností;

·         majú priamu väzbu na pracovné uplatnenie cieľovej skupiny v odbornej oblasti, sú zamerané na rozvoj špecifických zručností podľa požiadaviek zamestnávateľa/firmy na pracovné miesto, teda požiadaviek na odbornú spôsobilosť (kompetentnosť) vykonávať určitú profesiu, vrátane IT profesií;

 

·         aktivity projektu sú realizované formou vnútrofiremnej prípravy (tzv. in-company training) u žiadateľa, zamerané na školenie/odbornú prípravu vlastných zamestnancov podľa potrieb zamestnávateľa vo vzťahu k trhu práce; rozvoj odborných zručností sa realizuje prioritne v malých skupinách. 

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

Sektorové zručnosti sú všetky zručnosti nevyhnutné pre vykonávanie profesií vo všetkých sektoroch/odvetviach hospodárstva uvedených v SK NACE..

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

Nie. V súlade s Prílohou č. 12 výzvy platí, že hlavná aktivita projektu môže mať celkový rozsah maximálne 480 hodín, pričom musí byť tvorená 2 povinnými, vzájomne prepojenými Podaktivitami:

·          Podaktivita 1a (trvanie maximálne 40 hodín) A Podaktivita 1b (trvanie maximálne 440 hodín), resp.

 

·         Podaktivita 3a (trvanie maximálne 40 hodín) A Podaktivita 3b (trvanie maximálne 440 hodín).

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

Projekt môže byť realizovaný len formou Aktivity 3. Zároveň, v súlade s Prílohou č. 12 výzvy, platí, že Aktivita 4 je oprávnená len v prípade ukončenia realizácie Aktivity 3, pričom bezprostredne na ňu nadväzuje, vrátane pokračovania pracovného pomeru.

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

V súlade s podmienkou poskytnutia príspevku č. 16 predmetnej výzvy je oprávnenou cieľovou skupinou „zamestnanec“. Zamestnanec (žiadateľa) je pre účel výzvy fyzická osoba pracujúca v pracovnom pomere podľa Zákonníka práce, v znení neskorších predpisov. Musí mať trvalý pobyt na území Slovenskej republiky (SR) a miesto výkonu práce, určené v pracovnej zmluve, na oprávnenom území menej rozvinutého regiónu SR, t.j. územie SR okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Osoba cieľovej skupiny sa posudzuje podľa statusu v čase vstupu do projektu.

 

Súčasne platí podmienka poskytnutia príspevku č. 17 predmetnej výzvy, a to, aby boli aktivity projektu oprávnené, musia projekty o.i. spĺňať, že aktivity projektu budú realizované formou vnútrofiremnej prípravy (tzv. in-company training) u žiadateľa, zamerané na školenie/odbornú prípravu vlastných zamestnancov podľa potrieb zamestnávateľa vo vzťahu k trhu práce.

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

Nie. Podmienka poskytnutia príspevku č. 16 predmetnej výzvy stanovuje: Zamestnancom (žiadateľa) je v zmysle predmetnej výzvy fyzická osoba pracujúca v pracovnom pomere podľa Zákonníka práce. Zamestnanec (žiadateľa) musí mať trvalý pobyt na území Slovenskej republiky (SR) a miesto výkonu práce, určené v pracovnej zmluve, na oprávnenom území menej rozvinutého regiónu SR (t.j. celé územie SR okrem Bratislavského samosprávneho kraja).

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

V súlade s:

·          podmienkou poskytnutia príspevku č. 16 predmetnej výzvy zamestnanec“ (žiadateľa) je pre účel predmetnej výzvy fyzická osoba pracujúca v pracovnom pomere podľa Zákonníka práce, musí mať trvalý pobyt na území SR a miesto výkonu práce určené v pracovnej zmluve na oprávnenom území menej rozvinutého regiónu SR (t.j. okrem Bratislavského samosprávneho kraja);

·         Prílohou č. 12 predmetnej výzvy v prípade oprávnenej cieľovej skupiny „zamestnanec“ žiadateľ predkladá pracovnú zmluvu, vrátane aktuálneho opisu pracovných činností zamestnanca žiadateľa ku dňu jeho zaradenia do projektu.

Poznámka:

 

Status osoby z cieľovej skupiny sa posudzuje podľa jej statusu v čase vstupu do projektu.

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

Predmetná výzva, v súlade s Prílohou č. 12 výzvy, stanovuje v prípade cieľovej skupiny „zamestnanec“ predloženie pracovnej zmluvy. V tejto súvislosti však dávame do pozornosti trvanie Aktivity 3, resp. Aktivity 4 (bližšie viď. aj podmienka poskytnutia príspevku č. 17 predmetnej výzvy).

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

Predmetná výzva nestanovuje časové kritérium vo vzťahu k dĺžke trvania pracovného pomeru zamestnanca (oprávnenej cieľovej skupiny) u žiadateľa, t.j. zamestnávateľa.

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

V súvislosti s oprávnenou cieľovou skupinou uchádzač o zamestnanie a znevýhodnený uchádzač o zamestnanie postupuje žiadateľ/prijímateľ pri realizácii Aktivity 1 (Profesijný rozvoj sektorových zručností vrátane IKT zručností UoZ / ZUoZ) v súlade s podmienkou poskytnutia príspevku č. 17 predmetnej a Prílohou č. 12 predmetnej výzvy, t.j.:

·          Po ukončení Podaktivity 1a) s cieľovou skupinou uchádzač o zamestnanie a/alebo znevýhodnený uchádzač o zamestnanie sa vybrané osoby z cieľovej skupiny stávajú zamestnancami žiadateľa/prijímateľa a do ďalších aktivít projektu sa zapájajú ako zamestnanci žiadateľa/prijímateľa.

·         V čase realizácie Podaktivity 1b) a Aktivity 2osoby z cieľovej skupiny zamestnancami žiadateľa/prijímateľa. Bližší popis podmienok realizácie aktivít a cieľovej skupiny je uvedený v Prílohe č. 12 výzvy.

Poznámka:

 

Cieľom predmetnej výzvy nie je poskytnutie vzdelávania pre nezamestnané osoby a ani to, aby po ukončení projektu boli opäť nezamestnané. Cieľom predmetnej výzvy je riešenie potrieb trhu práce formou profesijného rozvoja sektorových zručností, vrátane IKT zručností a pomôcť zamestnávateľom, t.j. oprávneným žiadateľom, obsadiť voľné pracovné pozície osobami z cieľovej skupiny, t.j. aj uchádzačmi o zamestnanie, aj znevýhodnenými uchádzačmi o zamestnanie.

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

Predmetná výzva nestanovuje časové kritérium vo vzťahu k dĺžke evidencie uchádzača o zamestnanie, resp. znevýhodneného uchádzača o zamestnanie, v evidencii príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

Nie. Rozhodnutie výberu cieľovej skupiny je v kompetencii žiadateľa, pričom žiadateľ, v súlade s podmienkou poskytnutia príspevku č. 17 predmetnej výzvy, realizuje:

·          aktivity zamerané na uchádzačov o zamestnanie/znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie 

alebo

·         aktivity zamerané na zamestnancov  

alebo

 

·         aktivity zamerané na zamestnancov a uchádzačov o zamestnanie/znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie.

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

Predmetná výzva jasne definuje oprávnené cieľové skupiny v podmienke poskytnutia príspevku č. 16, a to:

·          uchádzač o zamestnanie a/alebo 

·         znevýhodnený uchádzač o zamestnanie a/alebo 

·         zamestnanec,

 

pričom status osoby z cieľovej skupiny sa posudzuje podľa jej statusu v čase vstupu do projektu. 

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

V prípade ŽoNFP so zameraním na jeden typ technológie ako aj so zameraním na viac typov technológií je potrebné vybrať typ závislosti ukazovateľa:

-        pri P0136 (Počet aktivít zameraných na zvýšenie povedomia o právach osôb zo zdravotným postihnutím) „Súčet za typ aktivity, potom maximum a

 

-        pri P0899 (Počet subjektov, ktoré vytvorením produktu prispejú po ukončení projektu k realizácii opatrenia v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie) „Maximálna hodnota“.

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.
 • V rámci Aktivity č. 2 výzvy (v súlade s podmienkou poskytnutia príspevku č. 15 výzvy) sa za osoby patriace do cieľovej skupiny považujú:
  • ženy/matky s dieťaťom, na ktoré sa ešte nevzťahuje povinná školská dochádzka
  • ženy/matky s dieťaťom so zdravotným znevýhodnením uznaným ako dieťa so ŠVVP vo veku do 18 rokov.
 • Áno, v rámci Aktivity č. 2 výzvy (v súlade s podmienkou poskytnutia príspevku č. 15 výzvy) sú oprávnenou cieľovou skupinou aj ženy po materskej dovolenke a ženy, resp. rodičia po rodičovskej dovolenke a zamestnanci a SZČO s rodičovskými povinnosťami. Zároveň je však uvedené potrebné vnímať v kontexte:
  • podmienky poskytnutia príspevku č. 16 výzvy (= presné vymedzenie podporených flexibilných pracovných miest v zmysle Zákonníka práce) ako aj
  • kapitoly 3 Prílohy č. 12 výzvy (= presné vymedzenie podmienok uplatnenia zjednodušeného vykazovania výdavkov a podmienok oprávnenosti výdavkov).

Odpoveď relevantná pre obe výzvy:

 

Áno. Subjekty, ktoré boli v minulosti zapojené do NP Rodina a práca, sa môžu zapojiť do výzvy v prípade, ak spĺňajú jednotlivé podmienky poskytnutia príspevku výzvy.

Minimálna výška príspevku/maximálna výška príspevku: 15 000 EUR/150 000 EUR (viď podmienka poskytnutia príspevku č. 27 výzvy).

Poznámka:

Pri poskytovaní nenávratného finančného príspevku (bližšie viď. podmienka poskytnutia príspevku č. 23 výzvy) sa uplatňuje Schéma pomoci de minimis na podporu sociálnej inklúzie, zamestnanosti a vzdelávania zamestnancov (Schéma DM č. 1/2015).

Podmienky týkajúce sa štátnej pomoci vyplývajúce zo Schémy DM č. 1/2015 sú platné len pre prijímateľov pomoci zadefinovaných v bode E. Schémy DM č. 1/2015 (bližšie viď. Príloha č. 3 výzvy).

Výzva nestanovuje povinnosť realizovať Aktivitu č. 1 aj Aktivitu č. 2.

Poznámka:

V prípade, že zamestnávateľ (= žiadateľ) vytvorí flexibilné pracovné miesta (= Aktivita č. 2), v súlade s podmienkou poskytnutia príspevku č. 16 výzvy v žiadosti o NFP popíše, akým spôsobom zabezpečí starostlivosť o deti zamestnancov, ktorých zamestná na podporených flexibilných pracovných miestach. V prípade, že zamestnanci nebudú požadovať od zamestnávateľa zabezpečenie starostlivosti o deti z dôvodu, že ju majú zabezpečenú vo vlastnej réžii, bude potrebné zo strany zamestnancov predložiť najneskôr v deň obsadenia podporených pracovných miest týmito zamestnancami o tom čestné vyhlásenie. Podrobnejšie informácie sú uvedené taktiež v Prílohe č. 11 a Prílohe č. 12 výzvy.

Vo Vami popisovanom prípade, t.j. pri rozšírení poskytovania služieb flexibilnej starostlivosti o 13 detí (z ktorých budú 4 deti so ŠVVP), je maximálny počet podporených vychovávateliek starajúcich sa o uvedených 13 detí:

 • podporovaná pracovná pozícia „vychovávateľka pre deti so ŠVVP“, ak je poskytovaná v rámci mesiaca starostlivosť minimálne 1 dieťaťu so ŠVVP (vo Vašom prípade 4 deti so ŠVVP) = 1 osoba,
 • podporovaná pracovná pozícia „vychovávateľka“ (vo Vašom prípade pre 9 detí bez ŠVVP (=13 – 4)) = 2 osoby.

Na podporené zariadenia sa vzťahujú:

 • podmienka poskytnutia príspevku č. 16 výzvy – základné charakteristiky zariadenia a
 • podmienka poskytnutia príspevku č. 17 výzvy – osobitné podmienky oprávnenosti žiadateľa, pričom môžu byť podporené nové alebo už existujúce zariadenia poskytujúce flexibilné formy starostlivosti o deti.

V prípade, že majú byť podporené existujúce zariadenia (t.j. tie, ktoré 12 mesiacov pred predložením ŽoNFP poskytovali starostlivosť o deti plateným personálom), tieto musia splniť podmienku, že rozšíria svoje kapacity a minimálne 25% rozšírenej kapacity (t.j. len z navýšeného počtu detí) bude obsadená deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Odpoveď relevantná pre výzvu OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/01:

 

Žiadateľ si na vytvorené flexibilné pracovné miesta uplatňuje v súlade s Prílohou č. 12 výzvy jednotkovú cenu/mesiac pri pracovnom úväzku 1.0 na jedného zamestnanca na podporenom flexibilnom pracovnom mieste vo výške 561 EUR, pričom platí:

 • Jednotková cena predstavuje príspevok – sumu, ktorú je možné uhradiť na pracovnú pozíciu za kalendárny mesiac prostredníctvom zjednodušeného vykazovania výdavkov (pri preukázaní odpracovaných úkonov za daný časový úsek s dodržiavaním všetkých podmienok oprávnenosti), t.j. jedná sa len o príspevok na podporené pracovné miesto, nie o úhradu všetkých/celkových nákladov na flexibilné pracovné miesto.
 • Cieľom podporenej aktivity nie je prispôsobovať mzdovú politiku žiadateľa k štandardnej stupnici jednotkových nákladov za účelom maximalizácie podielu verejných zdrojov na jeho nákladoch na zamestnancov; čiže ak zamestnávateľ poskytuje na danej pracovnej pozícii inému zamestnancovi vyššie finančného ohodnotenie, obdobné finančné ohodnotenie musí poskytnúť aj zamestnancovi na podporenom flexibilnom pracovnom mieste, avšak z Európskeho sociálneho fondu mu bude uhradená suma v súlade so Štandardnou stupnicou jednotkových nákladov.
 • Časť výzvy „Financovanie projektu“ stanovuje výšku spolufinancovania zo zdrojov žiadateľa z celkových oprávnených výdavkov, t.j. akým percentom sa žiadateľ podieľa na spolufinancovaní každého oprávneného výdavku v rámci projektu.

 

Poznámka:

Podporené flexibilné pracovné miesta (v súlade s podmienkou poskytnutia príspevku č. 16 výzvy):

 • pracovný pomer na kratší pracovný čas (§ 49 Zákonníka práce)
 • delené pracovné miesto (§ 49a Zákonníka práce)
 • domácka práca a telepráca (§ 52 Zákonníka práce).

Podmienka poskytnutia príspevku č. 17 predmetnej výzvy (čiastková podmienka c)) neuvádza povinnosť registrácie na VÚC, t.j. na zariadenie sa nevzťahuje zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tzv. „jasličkový zákon“).

Zároveň uvedená podmienka poskytnutia príspevku č. 17 (čiastková podmienka b)) stanovuje, že na zariadenie sa nevzťahuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov c) na zariadenie sa nevzťahuje zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V prípade, ak by sa na Vaše zariadenie vzťahovali vyššie uvedené čiastkové podmienky (t.j. b) a c)), zariadenie by nespĺňalo vyššie uvedené čiastkové podmienky.

Minimálne kvalifikačné a odborné predpoklady stanovuje Príloha č. 11 výzvy; v prípade dosiahnutého úplného stredoškolského vzdelania sú možné nasledujúce kombinácie:

 • dosiahnuté úplné stredoškolské vzdelanie v odbore zdravotníctva a prax minimálne 6 mesiacov v oblasti vychovávateľstvo alebo v službách starostlivosti o deti alebo
 • dosiahnuté úplné stredoškolské vzdelanie v odbore pedagogika a prax minimálne 6 mesiacov v oblasti vychovávateľstvo alebo v službách starostlivosti o deti alebo
 • dosiahnuté úplné stredoškolské vzdelanieminimálne 5 ročná prax v oblasti starostlivosti o deti.

Spôsob indexácie nie je v Štandardnej skupine jednotkových nákladov upravený, t.j. sumy stanovené v Prílohe č. 12 výzvy sa uplatňujú počas celého projektu. 

Oprávnenosť výdavkov realizácie projektu ako aj jednotlivé oprávnené skupiny výdavkov sú uvedené v časti 2.4 výzvy.

Príloha č. 12 výzvy stanovuje v kapitole 2.2 jednotkovú cenu na jedného zamestnanca na podporenom flexibilnom pracovnom mieste/mesiac pri pracovnom úväzku 1.0 vo výške 561,00 EUR. Obdobie poskytovania podpory na flexibilné pracovné miesto pre osobu s rodičovskými povinnosťami (uvedené spolu s podmienkami uplatnenia zjednodušeného vykazovania výdavkov a podmienkami oprávnenosti výdavkov v kapitole 3 a jej podkapitolách), je maximálne 6 mesiacov.

 

Poznámka:

Podporené flexibilné pracovné miesta (v súlade s podmienkou poskytnutia príspevku č. 16 výzvy):

 • pracovný pomer na kratší pracovný čas (§ 49 Zákonníka práce)
 • delené pracovné miesto (§ 49a Zákonníka práce)
 • domácka práca a telepráca (§ 52 Zákonníka práce).
 • V súlade s podmienkou poskytnutia príspevku č. 15 sa v rámci Aktivity č. 2 za osoby patriace do cieľovej skupiny považujú:
  • ženy/matky s dieťaťom, na ktoré sa ešte nevzťahuje povinná školská dochádzka
  • ženy/matky s dieťaťom so zdravotným znevýhodnením uznaným ako dieťa so ŠVVP vo veku do 18 rokov.
 • Vek dieťaťa je posudzovaný v deň vstupu cieľovej skupiny do projektu; t.j. v prípade vytvorenia flexibilného pracovného miesta od 1.6.2018 bude v tento deň posudzovaný aj vek dieťaťa. 

Predmetná výzva v rámci podmienky poskytnutia príspevku č. 15 stanovuje, že v prípade Aktivity č. 2 sú oprávnenou cieľovou skupinou:

 • ženy/matky s dieťaťom, na ktoré sa ešte nevzťahuje povinná školská dochádzka,
 • ženy/matky s dieťaťom so zdravotným znevýhodnením uznaným ako dieťa so ŠVVP vo veku do 18 rokov.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že pokiaľ má žena/matka dieťa, na ktoré sa ešte nevzťahuje povinná školská dochádzka alebo pokiaľ má žena/matka dieťa so zdravotným znevýhodnením uznaným ako dieťa so ŠVVP vo veku do 18 rokov, patrí do oprávnenej cieľovej skupiny. 

Oprávnení žiadatelia sú uvedení v podmienke poskytnutia príspevku č. 1 výzvy.

Vo Vašom prípade:

Kód právnej formy

Žiadateľ

Zákon

119

 

Nezisková organizácia

 

zák. 308/93, zák. 13/2002, § 7, zák. 596/2003 §19 ods. 2 písm. d), e), zák. 460/2007, zák. 274/2009 § 32 ods.1 písm. a), zák. 91/2010

120

 

Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

zák. 213/1997

 

 


Základný rámec rozdielov medzi výzvami OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/01 a OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/02 je nasledujúci:

OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/01

 • oprávnení žiadatelia = 14 (viď. právne formy a legislatívne odkazy: Príloha č. 14 výzvy) 
 • oprávnené aktivity: 
  • Aktivita č. 1 = podpora flexibilných foriem starostlivosti o deti (tzv. „detské kútiky“) s cieľom zosúlaďovania rodinného a pracovného života a/alebo
  • Aktivita č. 2 = podpora flexibilných pracovných miest (tzv. „flexi miesta“) 
 • oprávnené cieľové skupiny:
  • ženy po materskej dovolenke a ženy, resp. rodičia po rodičovskej dovolenke, 
  • uchádzači o zamestnanie s rodičovskými povinnosťami 
  • záujemcovia o zamestnanie s rodičovskými povinnosťami 
  • uchádzači o zamestnanie s dôrazom na osoby s problémami pri zosúlaďovaní pracovného a rodinného života
  • záujemcovia o zamestnanie s dôrazom na osoby s problémami pri zosúlaďovaní pracovného a rodinného života
  • zamestnanci a SZČO s rodičovskými povinnosťami

Poznámka:

Pre Aktivitu č. 2 sa za osoby patriace do vyššie uvedených cieľových skupín považujú:

 • ženy/matky s dieťaťom, na ktoré sa ešte nevzťahuje povinná školská dochádzka
 • ženy/matky s dieťaťom so zdravotným znevýhodnením uznaným ako dieťa so ŠVVP vo veku do 18 rokov.
 • oprávnené územie pre realizáciu projektu = celé územie SR, okrem Bratislavského samosprávneho kraja

Poznámka:

Pri posudzovaní územnej oprávnenosti platí, že je rozhodujúce miesto výkonu aktivity (sídlo žiadateľa, trvalý/prechodný pobyt cieľovej skupiny nie sú rozhodujúce pre určenie územnej oprávnenosti).

Pre aktivitu č. 1 platí, že zariadenie zabezpečuje flexibilnú formu starostlivosti o deti na území SR, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Pre aktivitu č. 2 platí, že miesto výkonu práce zamestnanca na podporenom flexibilnom pracovnom mieste je na území SR, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

 • oprávnené výdavky = v závislosti na nastavení konkrétneho projektu:
  • Aktivita č. 1 – kombinácia oprávnených skupín výdavkov 521/905/902
  • Aktivita č. 2 – kombinácia oprávnených skupín výdavkov 910/905/902
 • osobitné podmienky oprávnenosti žiadateľa – bližšie viď. podmienka poskytnutia príspevku č. 17 výzvy
 • kritériá pre výber projektov – uplatňuje sa o.i. prínos k podpore najmenej rozvinutých okresov.

 

OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/02

 • oprávnení žiadatelia = 15 (viď. právne formy a legislatívne odkazy: Príloha č. 13 výzvy)
 • oprávnené cieľové skupiny:
  • ženy po materskej dovolenke a ženy, resp. rodičia po rodičovskej dovolenke
  • uchádzači o zamestnanie s rodičovskými povinnosťami
  • záujemcovia o zamestnanie s rodičovskými povinnosťami
  • uchádzači o zamestnanie s dôrazom na osoby s problémami pri zosúlaďovaní pracovného a rodinného života
  • záujemcovia o zamestnanie s dôrazom na osoby s problémami pri zosúlaďovaní pracovného a rodinného života
  • zamestnanci a SZČO s rodičovskými povinnosťami
 • oprávnené aktivity:
  • Aktivita = podpora flexibilných foriem starostlivosti o deti (tzv. „detské kútiky“) s cieľom zosúlaďovania rodinného a pracovného života
 • oprávnené územie pre realizáciu projektu = Bratislavský samosprávny kraj

Poznámka:

Pri posudzovaní územnej oprávnenosti platí, že je rozhodujúce miesto výkonu aktivity (sídlo žiadateľa, trvalý/prechodný pobyt cieľovej skupiny nie sú rozhodujúce pre určenie územnej oprávnenosti).

Platí, že zariadenie zabezpečuje flexibilnú formu starostlivosti o deti na území Bratislavského samosprávneho kraja.

 • oprávnené výdavky = v závislosti na nastavení konkrétneho projektu:
  • Aktivita – kombinácia oprávnených skupín výdavkov 521/905/902
 • osobitné podmienky oprávnenosti žiadateľa – bližšie viď. podmienka poskytnutia príspevku č. 17 výzvy.

Výzva stanovuje realizáciu projektu prostredníctvom 2 povinných podaktivít:

1. podaktivita – overovanie návrhu

-        Overovanie návrhu má byť realizované na skupine minimálne 30 osôb z cieľovej skupiny, t.j. ak bude žiadateľ overovať 1 inovatívny návrh, v zmysle výzvy je povinný ho overovať na skupine minimálne 30 osôb; ak bude žiadateľ overovať 2 inovatívne návrhy, v rámci projektu ich musí overiť na skupine minimálne 30 osôb.

-        Vzhľadom k podmienke poskytnutia príspevku č. 47 výzvy odporúčame dimenzovať predkladanú žiadosť o NFP s ohľadom na minimálnu dĺžku realizácie projektu.

-        Žiadateľ si v rámci realizácie aktivít projektu uplatňuje oprávnenú skupinu výdavkov 521 – Mzdové výdavky na zamestnancov/odborných pracovníkov v rámci projektu, pričom výstupy ich práce majú byť dokladované formou:  

 • dokladovania výkonu činnosti zamestnanca/odborného pracovníka v súlade s pracovnou náplňou a pracovnou zmluvou (prac. výkaz a prac. zmluva) a
 • vypracovania a zverejnenia informácie o priebehu realizácie projektu, vrátane odporúčaní pre uplatnenie návrhu projektu v praxi v predpísanej forme a obsahu (v zmysle Prílohy č. 11 výzvy) na webovom sídle žiadateľa, na konci overovania, najneskôr do odoslania záverečnej žiadosti o platbu.

-        Výzva nestanovuje minimálny počet osôb, s ktorou má odborný pracovník, resp. odborní pracovníci realizovať overovanie návrhu. Počet zamestnancov/odborných pracovníkov ako aj ich kvalifikačné predpoklady musia zodpovedať reálnym požiadavkám na výkon činností zameraných na prácu s vybranou cieľovou skupinou a reagovať na zmeny v overovaní návrhu.  

-        Žiadateľ/prijímateľ predkladá Poskytovateľovi harmonogram (= denný) činností a aktivít zamestnancov/odborných pracovníkov s osobami zapojenými do overovania návrhu za každý mesiac, a to priebežne, vždy vopred za príslušný kalendárny mesiac.

 

2. podaktivita – externá evaluácia

Externá evaluácia predstavuje:

-        odborné hodnotenie každého návrhu v rámci projektu počas jeho overovania externým hodnotiteľom;

-        vykonanie návštev počas realizovania overenia na mieste v rozsahu minimálne 6 krát zo strany externého hodnotiteľa (max. 48 hod);

-        spracovanie nezávislej hodnotiacej správy v štruktúre stanovenej v Prílohe č. 12 výzvy (max. 20 hod.);

-        kumulatívny maximálny rozsah hodín pre realizáciu je 68 hod.;

-        vypracovanie nezávislej hodnotiacej správy najneskôr 1 mesiac po ukončení overovania a následné zverejnenie na webovej stránke žiadateľa/prijímateľa.

Oprávnenými aktivitami sú:

-        zefektívnenie súčasných nástrojov/opatrení v oblasti chudoby a sociálneho vylúčenia alebo ich rozšírenie o nový prvok alebo o novú odbornú činnosť na komunitnej úrovni alebo

-        nové opatrenia alebo služby na komunitnej úrovni.

 

Pre väčšiu predstavivosť potenciálnych žiadateľov sú uvedené aj príklady aktivít (bližšie viď. podmienka poskytnutia príspevku č. 35 výzvy):

-        preventívne aktivity zamerané na predchádzanie vysťahovaniu a udržanie si bývania v prípade ľudí ohrozených stratou bývania,

-        zefektívnenie poskytovania pomoci v hmotnej núdzi prostredníctvom osobitného príjemcu s cieľom zamerať sa na zvýšenie finančnej gramotnosti a zodpovednosti príjemcov pomoci v hmotnej núdzi pri účelnom využívaní poskytovaných prostriedkov,

-        zefektívnenie aktivít potrebných pre nárok na plnú výšku dávky v hmotnej núdzi a/alebo na aktivačný príspevok v systéme pomoci v hmotnej núdzi,

-        prepojenie systému sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately so systémom sociálnych služieb v oblasti prípravy osamostatňovania sa, osamostatnenia sa mladého dospelého a integrácie fyzickej osoby do spoločnosti s podporou sociálnych služieb,

-        prepojenie systému sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately so systémom sociálnych služieb v oblasti integrácie fyzickej osoby do spoločnosti s podporou sociálnych služieb po ukončení náhradnej osobnej starostlivosti a pestúnskej starostlivosti,

-        podpora rodinám, ktoré sa starajú o zdravotne postihnuté deti a/alebo osoby so zdravotným postihnutím za účelom podpory plnenia funkcií rodiny a predchádzaniu vzniku krízových situácií v rodinách,

-        programy zamerané na aktivizáciu osôb po ukončení výkonu trestu,

-        odňatia slobody a zvýšenia možností uplatnenia sa na trhu práce s možným prepojením na APTP,

-        inovatívne formy manželského a rodinného poradenstva (napr. poskytovanie sociálneho, psychologického, právneho, ekonomického a iného poradenstva na jednom mieste).

Výzva nestanovuje povinnosť zabezpečiť si garanta projektu. V prenesenom zmysle môže byť ako „garant Podaktivity č. 1“ označený žiadateľ a ako „garant Podaktivity č. 2“ označená reprezentatívna organizácia. 

Výzva nestanovuje podmienku udržateľnosti projektu. V rámci časti 7.3 formulára ŽoNFP žiadateľ popíše situáciu po realizácii projektu a očakávané výsledky (= prínos realizácie aktivít projektu) ako aj posúdenie navrhovaných aktivít z hľadiska ich prevádzkovej a technickej udržateľnosti, resp. udržateľnosti výsledkov projektu.

V súlade s podmienkou poskytnutia príspevku č. 23 výzvy musí byť stručný popis novej/inovatívnej technológie zverejnený najneskôr v deň predloženia žiadosti o NFP, pričom zverejnenie musí byť zabezpečené minimálne do termínu vydania Rozhodnutia o príslušnej ŽoNFP.


Návod na zverejnenie: tu.

Výzva stanovuje uzatvorenie minimálne 1 Memoranda o spolupráci (v súlade s Prílohou č. 12 výzvy).

V súlade s podmienkou poskytnutia príspevku č. 13 výzvy platí, že výstupy projektu nie je možné počas realizácie projektu (do predloženia záverečnej platby) použiť na komerčné účely.

Cieľovú skupinu stanovuje podmienka poskytnutia príspevku č. 12 výzvy ako osoby so zdravotným postihnutím. Podľa Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím sú osoby so zdravotným postihnutím definované nasledovne: „Osoby so zdravotným postihnutím zahŕňajú osoby s dlhodobými telesnými, mentálnymi, intelektuálnymi alebo zmyslovými postihnutiami, ktoré v súčinnosti s rôznymi prekážkami môžu brániť ich plnému a účinnému zapojeniu do života spoločnosti na rovnakom základe s ostatnými.“

Výzva stanovuje časovú oprávnenosť realizácie projektu v rámci podmienky poskytnutia príspevku č. 26, a to:

-        minimálna dĺžka realizácie projektu – 6 mesiacov,

-        maximálna dĺžka realizácie projektu – 48 mesiacov.

Ak budete realizovať výskum a vývoj 1 aplikácie, je limit 20 000 EUR. Ak bude aplikácia pre rozličné platformy alebo operačné systémy, limit sa násobí počtom platforiem/operačných systémov. 

Pri oprávnenej skupine výdavkov 521 – Mzdové výdavky ( bližšie viď. časť 2.4 výzvy) sú uvedené:

-        maximálne mesačné hodnoty/limity oprávnených personálnych výdavkov (platia pre pracovný úväzok na ustanovený týždenný pracovný čas; v prípade kratšieho pracovného času je limit alikvotne ponížený) a

-        maximálne hodinové hodnoty/limity oprávnených personálnych výdavkov (platia pre dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru),

ktoré si žiadateľ môže uplatniť na jednotlivé pracovné pozície v projekte.

V súlade s Príručkou pre žiadateľa o NFP (Príloha č. 2 výzvy – kap. 4.7.1.1.1) platí:

-        V prípade osobných výdavkov je nevyhnutné, aby žiadateľ/prijímateľ rešpektoval odmeňovanie jednotlivých pracovných pozícií s ohľadom na jeho predchádzajúcu mzdovú politiku (v súlade s časťou 2.4 výzvy za posledných 12 mesiacov), t.j. nie je možné akceptovať navýšenie mzdy, resp. odmeny za vykonanú prácu iba z dôvodu, že práce vykonávané na projekte sú financované z prostriedkov EŠIF (napr. rozdielne sadzby odmeňovania za práce vykonávané mimo aktivít projektu a za zhodné alebo obdobné práce vykonávané na aktivitách projektu financovaných z prostriedkov EŠIF; rozdielne hodinové sadzby u jednej osoby v prípade prác vykonávaných na viacerých projektoch v tej istej pozícii a zhodnej, resp. obdobnej činnosti; neopodstatnené rozdielne hodinové sadzby odborného personálu). Navýšenie bude mať za následok vznik neoprávnených výdavkov v časti presahujúcej výšku rovnakej práce vykonávanej mimo projektu. 

V súlade s časťou 2.4 výzvy môže žiadateľ v rámci Podaktivity č. 1 realizovať výskum a vývoj nasledujúcich technológií s maximálnou celkovou výškou príspevku:

-        aplikácia – 20 000 EUR a/alebo

-        softvér – 50 000 EUR a/alebo

-        zariadenie (pomôcka) – 100 000 EUR.

Celková maximálna výška príspevku na aplikáciu alebo softvér je stanovená pre jednu platformu, resp. operačný systém. Ak je aplikácia/softvér vyvíjaný pre rozličné platformy alebo operačné systémy, maximálna výška sa násobí podľa počtu platforiem/operačných systémov; t.j.:

-        ak budete realizovať výskum a vývoj 1 aplikácie, je limit 20 000 EUR; ak bude aplikácia pre rozličné platformy alebo operačné systémy, limit sa násobí počtom platforiem/operačných systémov;

-        ak budete realizovať výskum a vývoj softvéru, je limit 50 000 EUR; ak bude softvér pre rozličné platformy alebo operačné systémy, limit sa násobí počtom platforiem/operačných systémov.

Áno, výzva umožňuje žiadateľovi/prijímateľovi uplatňovať si oprávnenú skupinu výdavkov 521 – Mzdové výdavky v prípade, ak bude realizovať projekt zamestnancom/ami, s ktorým/i má/bude mať uzatvorený:

-        pracovný pomer na ustanovený týždenný pracovný čas alebo

-        pracovný pomer na skrátený pracovný úväzok (v alikvotnej výške) alebo

-        dohody mimo pracovného pomeru. 

Výzva nezamedzuje Vami uvádzanú formu – 1 pracovná zmluva; v rámci pracovnej zmluvy odporúčame uviesť do pracovnej náplne aktivity v súlade s realizáciou Podaktivity č .1, t.j. so zahrnutím vývoja softvéru a zariadenia (pomôcky). Bližšie k Podaktivite č. 1 – viď. podmienka poskytnutia príspevku č. 13 výzvy.

V súlade s podmienkou poskytnutia príspevku č. 13 výzvy je zariadenie definované ako akýkoľvek prístroj, nástroj, mechanizmus alebo pomôcka, zlepšujúca podmienky inklúzie osôb so zdravotným postihnutím do spoločnosti.

Áno, v súlade s názvom Podaktivity č. 1 (podmienka poskytnutia príspevku č. 13 výzvy) je podporovaný výskum a vývoj nových/inovovaných zariadení, softvéru, aplikácií určených na sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím v spoločnosti.

Podmienka poskytnutia príspevku č. 1 výzvy stanovuje:

 

Ak je žiadateľom nezisková organizácia alebo občianske združenie alebo záujmové združenie právnických osôb alebo nadácia, okrem splnenia právnej formy musí spĺňať podmienku byť súčasne reprezentatívnou organizáciou, t.j. minimálne 5 rokov ku dňu vyhlásenia výzvy:

-        byť zaregistrovaný

-        vo svojej zakladateľskej listine, stanovách resp. v inom ekvivalentnom dokumente uvádzať činnosti so zameraním na osoby so zdravotným postihnutím.

 

Ak žiadateľ – nezisková organizácia alebo občianske združenie alebo záujmové združenie právnických osôb alebo nadácia – nie je súčasne reprezentatívnou organizáciou, nespĺňa podmienku poskytnutia príspevku č. 1 výzvy, a teda nie je oprávneným žiadateľom.

 

Poznámka:  

-        V prípade, ak sú žiadateľom zamestnávatelia – podnikateľské subjekty alebo poskytovatelia sociálnych služieb, musia uzavrieť a predložiť Memorandum o spolupráci s reprezentatívnou organizáciou (Príloha č. 12 výzvy), pričom na túto reprezentatívnu organizáciu sa vzťahujú podmienky v zmysle podmienky poskytnutia príspevku č. 22 výzvy,  t.j. minimálne 5 rokov ku dňu vyhlásenia výzvy:

 • byť zaregistrovaná
 • vo svojej zakladateľskej listine, stanovách resp. v inom ekvivalentnom dokumente uvádzať činnosti so zameraním na osoby so zdravotným postihnutím.

-        Memorandum o spolupráci s reprezentatívnou organizáciou (Príloha č. 12 výzvy ako Memorandum o spolupráci medzi žiadateľom A reprezentatívnou organizáciou odlišnou od subjektu žiadateľa) podpisuje každý žiadateľ, t.j. aj zamestnávatelia – podnikateľské subjekty/poskytovatelia sociálnych služieb ako aj neziskové organizácie/občianske združenie/záujmové združenia právnických osôb/nadácia.

V súlade s časťou 1.5 výzvy je žiadateľ oprávnený podať viaceré ŽoNFP na rozličné návrhy nových inovatívnych technológií. Zároveň platí, že aj kombinácia jednotlivých typov technológií v rámci jednej ŽoNFP je prípustná.

V súlade s podmienkou poskytnutia príspevku č. 19 výzvy sa Schéma DM č. 1/2015 uplatňuje na všetkých oprávnených žiadateľov, čo znamená, že celková výška pomoci* de minimis, ktorá bola poskytnutá jedinému podniku, nemôže presiahnuť 200 000 EUR v priebehu obdobia troch** fiškálnych rokov, t.j. predchádzajúcich dvoch fiškálnych rokov a počas prebiehajúceho fiškálneho roku.

Kategória žiadateľa „súkromný sektor mimo schém štátnej pomoci“ sa vo výzve neuplatňuje; informácia v časti 1.4 vychádza zo Stratégie financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020 a operačného programu Ľudské.

Vysvetlivky:

*Maximálna výška pomoci predstavuje ekvivalent hrubej hotovostnej finančnej pomoci. Všetky použité číselné údaje sa uvádzajú pred odpočítaním dane alebo iných poplatkov. Pomoc splatná v niekoľkých splátkach je diskontovaná na hodnotu v čase poskytnutia. Ako úroková sadzba na diskontné účely sa použije diskontná sadzba uplatniteľná v čase poskytnutia pomoci.

**Trojročné obdobie v súvislosti s poskytovaním pomoci je určené na základe účtovného obdobia a v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Do výzvy sa (v súlade s podmienkou poskytnutia príspevku č. 1) môžu zapojiť nasledujúce subjekty:

-        zamestnávatelia – podnikateľské subjekty,

-        poskytovatelia sociálnych služieb,

-        neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, ktoré sú súčasne aj reprezentatívnou organizáciou,

-        záujmové združenie právnických osôb, ktoré je súčasne aj reprezentatívnou organizáciou,

-        občianske združenia, ktoré sú súčasne aj reprezentatívnou organizáciou,

-        nadácie, ktoré sú súčasne aj reprezentatívnou organizáciou.

Zoznam právnych foriem oprávnených žiadateľov (kód právnej formy ako aj legislatívne odkazy) je uvedený v Prílohe č. 16 výzvy

Podmienka poskytnutia príspevku č. 1 výzvy stanovuje:

 

Ak je žiadateľom nezisková organizácia alebo občianske združenie alebo záujmové združenie právnických osôb alebo nadácia, okrem splnenia právnej formy musí spĺňať podmienku byť súčasne reprezentatívnou organizáciou, t.j. minimálne 5 rokov ku dňu vyhlásenia výzvy:

-        byť zaregistrovaný

-        vo svojej zakladateľskej listine, stanovách resp. v inom ekvivalentnom dokumente uvádzať činnosti so zameraním na osoby so zdravotným postihnutím.

 

Ak žiadateľ – nezisková organizácia alebo občianske združenie alebo záujmové združenie právnických osôb alebo nadácia – nie je súčasne reprezentatívnou organizáciou, nespĺňa podmienku poskytnutia príspevku č. 1 výzvy, a teda nie je oprávneným žiadateľom.

 

Poznámka:  

-        V prípade, ak sú žiadateľom zamestnávatelia – podnikateľské subjekty alebo poskytovatelia sociálnych služieb, musia uzavrieť a predložiť Memorandum o spolupráci s reprezentatívnou organizáciou (Príloha č. 12 výzvy), pričom na túto reprezentatívnu organizáciu sa vzťahujú podmienky v zmysle podmienky poskytnutia príspevku č. 22 výzvy,  t.j. minimálne 5 rokov ku dňu vyhlásenia výzvy:

 • byť zaregistrovaná
 • vo svojej zakladateľskej listine, stanovách resp. v inom ekvivalentnom dokumente uvádzať činnosti so zameraním na osoby so zdravotným postihnutím.

-        Memorandum o spolupráci s reprezentatívnou organizáciou (Príloha č. 12 výzvy ako Memorandum o spolupráci medzi žiadateľom A reprezentatívnou organizáciou odlišnou od subjektu žiadateľa) podpisuje každý žiadateľ, t.j. aj zamestnávatelia – podnikateľské subjekty/poskytovatelia sociálnych služieb ako aj neziskové organizácie/občianske združenie/záujmové združenia právnických osôb/nadácia.

Áno, pričom dávame do pozornosti lehoty predloženie žiadosti o stanovisko k inovatívnosti návrhu/návrhov a vydanie stanoviska sekciou sociálnej a rodinnej politiky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR:

-        požiadať o stanovisko je možné najneskôr 30 kalendárnych dní pred uzavretím výzvy;

-        odpoveď so stanoviskom je zaslaná žiadateľovi do 15 pracovných dní od doručenia žiadosti o stanovisko.

Celé územie SR, t.j. vrátane Bratislavského samosprávneho kraja (viď. podmienka poskytnutia príspevku č. 39 výzvy).

Poznámka:

Pri posudzovaní územnej oprávnenosti je rozhodujúce územie uvedené v akreditácii. V prípade aktivít, na ktoré sa akreditácia nevzťahuje, je rozhodujúcim územím miesto výkonu aktivity.
O vzťahu k registrácii/akreditácii bližšie pojednáva podmienka poskytnutia príspevku č. 15 výzvy.

Pred predložením žiadosti o NFP musí žiadateľ predložiť na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (sekcia sociálnej a rodinnej politiky) žiadosť o stanovisko k inovatívnosti návrhu/návrhov (formulár žiadosti – Príloha č. 10 výzvy). Predloženie kladného stanoviska k inovatívnosti každého návrhu v rámci navrhovaného projektu predstavuje splnenie podmienky poskytnutia príspevku č. 50 výzvy.

Poznámka:

Bližšie informácie ako aj termíny stanovuje podmienka poskytnutia príspevku č. 50 výzvy.

Podmienka „minimálne 5 rokov ku dňu vyhlásenia výzvy“ je viazaná kumulatívne na:

-        registráciu reprezentatívnej organizácie a

-        uvedenie činnosti so zameraním na osoby so zdravotným postihnutím v zakladateľskej listine, stanovách resp. v inom ekvivalentnom dokumente.

Rozpočet projektu s podrobným komentárom, uvedený ilustratívne v rámci prezentácie, bol použitý z Prílohy č. 16 výzvy, ktorá je určená pre projekty s partnerom.

V prípade, ak žiadateľ nemá v projekte zapojeného partnera, vypĺňa Rozpočet projektu s podrobným komentárom – Prílohu č. 1a Príručky pre žiadateľa o NFP, a to konkrétne hárok „2.Pausal na ostatne vyd.“, ktorý primerane upraví, v súlade s pokynmi k vyplneniu (viď. hárok 4), o oprávnenú skupinu výdavkov 905, ak relevantné pre konkrétny projekt.

V súvislosti s vypĺňaním/zaokrúhľovaním v predkladanom rozpočte dávame do pozornosti inštrukciu k zaokrúhľovaniu/uvádzaniu presných súm, zverejnenú na našom webovom sídle v časti: Dopytové projekty/Otázky a odpovede/Téma otázok – Všeobecné. 

V rámci výzvy (v súlade s časťou 2.5) sú stanovené 3 oprávnené skupiny výdavkov:

-        521 – Mzdové výdavky

 • odborní pracovníci – mzdové výdavky v maximálnej výške podľa dosiahnutého vzdelania s ohľadom na predchádzajúcu mzdovú politiku žiadateľa/partnera

-        905 – Ostatné spôsoby paušálneho financovania

 • výdavky na riadenie projektu vo výške 8,32% z celkových oprávnených priamych výdavkov na zamestnancov v rámci projektu, ak ide o mzdové výdavky vzniknuté na základe pracovnoprávneho vzťahu v zmysle zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, resp. v zmysle osobitného predpisu

-        903 – Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu (nariadenie č. 1304/2013, čl. 14. ods. 2)

 • vo výške 40% z celkových oprávnených priamych nákladov na zamestnancov v rámci projektu; zahŕňa ostatné priame výdavky projektu (okrem priamych nákladov na zamestnancov) a nepriame výdavky projektu (kategorizácia výdavkov: určená Metodickým pokynom CKO č. 6 a prílohou č. 1 Metodického pokynu);
 • nie je potrebné odôvodniť skutočné náklady v uvedenej kategórií výdavkov
 • výdavky musia byť vyvolané realizáciou projektu alebo nevyhnutné pre realizáciu projektu
 • súčasťou paušálnej sadzby na ostatné výdavky projektu sú aj výdavky na publicitu a informovanosť.

 

Infraštruktúra, pozemky a nehnuteľnosti nie sú podľa čl. 13 ods. 4 nariadenia č. 1304/2013 oprávnené na príspevok z Európskeho sociálneho fondu.

 

Bližšie k oprávnenosti výdavkov:

-        Metodický pokyn CKO č. 4 a 6 a

Príloha č. 5 Všeobecné pravidlá oprávnenosti výdavkov pre OP ĽZ v PO 2014 – 2020 Príručky pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok v rámci výziev na predkladanie žiadostí o NFP pre dopytovo orientované projekty a vyzvaní pre národné projekty (pre prioritné osi 2, 3 a 4).

Ľudia bez domova nie sú vo výzve exaktne stanovení ako oprávnená cieľová skupina, avšak môžu byť zaradení napr. pod niektorú z cieľových skupín stanovených v podmienke poskytnutia príspevku č. 34 výzvy.

 

Oprávnené cieľové skupiny:

-        deti

-        mladí ľudia, osobitne mladí ľudia do 29 rokov, ktorí nie sú v evidencii uchádzačov o zamestnanie, ani v zamestnaní, ani zapojení do procesu       

         vzdelávania alebo odbornej prípravy – NEET

-        rodiny s deťmi, neúplné rodiny s deťmi, mnohodetné rodiny

-        nízkopríjmové domácnosti

-        osoby so zdravotným postihnutím

-        marginalizované skupiny, vrátane Rómov

-        jednotlivci alebo skupiny ohrozené diskrimináciou, chudobou alebo sociálnym vylúčením

-        zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti prevencie diskriminácie a /alebo sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore

-        deti a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne služby

-        znevýhodnený uchádzač o zamestnanie

-        deti, plnoleté fyzické osoby a rodiny, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

-        žiadatelia o azyl, azylanti, fyzické osoby s doplnkovou ochranou

-        verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb

-        subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

-        subjekty vykonávajúce činnosti vo verejnom záujme. 

V prípade, ak žiadateľ spĺňa jednotlivé podmienky poskytnutia príspevku výzvy, môže sa zapojiť predmetnej do výzvy. V tejto súvislosti dávame do pozornosti, že duplicitné personálne výdavky (t.j. zamestnanec platený za rovnakú činnosť vykonávanú v tom istom čase, resp. za rovnaké výstupy viackrát) sú jednak neprípustné, jednak neoprávnenými výdavkami. Bližšie viď. kap. 4.7.1.1.1 Prílohy č. 2 výzvy (Príručka pre žiadateľa o NFP).

Pre výzvu (v súlade s podmienkou poskytnutia príspevku č. 1) sú oprávnenými žiadateľmi:

-        Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

-        štátne rozpočtové, príspevkové organizácie a mimovládne neziskové organizácie

-        obce a mestá a právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec alebo mesto

-        združenia miest a obcí

-        VÚC, úrady samosprávneho kraja a právnická osoba, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je VÚC

-        záujmové združenie právnických osôb

-        poskytovatelia sociálnych služieb

-        subjekty vykonávajúce opatrenia v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

-        občianske združenia

-        miestne akčné skupiny

-        nadácie

-        Slovenský Červený kríž

-        zamestnávatelia – podnikateľské subjekty

-        subjekty sociálnej ekonomiky.

Cieľom výzvy (v súlade s podmienkou poskytnutia príspevku č. 35 výzvy) je podporiť inovatívne návrhy zefektívnenia súčasných nástrojov/opatrení a zavedenie nových inovatívnych nástrojov/opatrení v oblasti chudoby a sociálneho vylúčenia, ktoré by boli účinné a efektívne vo vzťahu k zvýšeniu miery sociálneho začlenenia cieľovej skupiny populácie za jej aktívnej účasti.

 

Zároveň (uvedené v rámci Podaktivity 1 – Overovanie návrhu) má byť uvedený cieľ realizovaný formou overovania predloženého návrhu/ov s realizáciou v oblasti riešenia znižovania chudoby a sociálneho vylúčenia za účelom zvýšenia aktívnej participácie ľudí ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením na riešení svojej nepriaznivej životnej situácie. 

Odpoveď relevantná pre obe výzvy:

 

Generovanie príjmu v priebehu realizácie projektu

V prípade, ak projekt vytvára iné peňažné príjmy v priebehu jeho realizácie, má prijímateľ povinnosť odpočítať iné čisté peňažné príjmy vytvorené v období realizácie projektu od celkových oprávnených výdavkov projektu, a to najneskôr pri predložení záverečnej žiadosti o platbu prijímateľom, pokiaľ tieto neboli zohľadnené už pri schválení projektu a pomoc nebola znížená už na začiatku projektu.

Uvedené pravidlo sa nevzťahuje aj na:

-        projekty podliehajúce pravidlám štátnej pomoci (t.j. aj na projekty, na ktoré sa vzťahuje pomoc de minimis ako aj štátna pomoc) alebo

-        projekty, ktorých celkové oprávnené výdavky nepresahujú 50 000 EUR.

Uvedené pravidlo sa vzťahuje aj na:

-        projekty nepodliehajúce pravidlám štátnej pomoci (t.j. aj na projekty, na ktoré sa nevzťahuje pomoc de minimis ako aj štátna pomoc), ktorých celkové oprávnené výdavky presahujú 50 000 EUR.

V záverečnej Monitorovacej správe projektu (Príručka pre prijímateľa NFP – Príloha č. 7, časť 9) je prijímateľ povinný uviesť údaje vzťahujúce sa k iným peňažným príjmom.

 

Generovanie príjmu po ukončení realizácie projektu

Na projekty, ktoré sú podporované výlučne z ESF a generujú po ich dokončení iné čisté peňažné príjmy, sa nevzťahujú ustanovenia relevantné k projektom generujúcim čisté príjmy v zmysle čl. 61 nariadenia č. 1303/2013.

 Vysvetlivky:

Iné peňažné príjmy predstavujú akékoľvek príjmy, ktoré sa vyskytnú pri projektoch nespadajúcich svojim objemom alebo charakterom pod čl. 61 všeobecného nariadenia (nariadenie č. 1303/2013).

Prevádzkové výdavky projektu zahŕňajú všetky výdavky na nákup tovaru a služieb (priame výrobné náklady, administratívne výdavky, výdavky na tržby a distribúciu). Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu byť aj ďalšie výdavky vzniknuté počas prevádzkovej fázy projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, výnimočná údržba). Z prevádzkových výdavkov musia byť vyňaté všetky položky, ktoré nezvyšujú efektívne peňažné výdavky – nie sú v cash flow projektu (napr. odpisy, rezervy pre nepredvídané straty, rezervy na budúce náklady) a finančné náklady – platby úrokov.

Iné čisté peňažné príjmy predstavujú rozdiel akýchkoľvek príjmov, ktoré priamo súvisia s projektom, a prevádzkových výdavkov počas obdobia realizácie projektu.

Uvádzanie presných súm výdavkov pri jednotlivých skupinách výdavkov žiadateľ dosiahne nasledovným spôsobom:

Skupina výdavkov 521

 •  Pri konkrétnej položke v rámci skupiny výdavkov 521 – Mzdové výdavky je do príslušnej bunky v stĺpci „Jednotková cena“ potrebné uviesť reálny výpočet hodnoty jednotkovej ceny (hrubá mesačná mzda vynásobená príslušným koeficientom vzťahujúcim sa k povinným odvodom žiadateľa na príslušnú pracovnú pozíciu), pričom Excel pri nastavení formátu čísla s formátovaním na 2 desatinné miesta automaticky zobrazí v danej bunke hodnotu výsledku výpočtu zaokrúhlenú na 2 desatinné miesta, avšak do výpočtu hodnoty „Celkom“ („Jednotková cena“ * „Počet jednotiek“) vstupuje reálne vypočítaná – nezaokrúhlená – hodnota príslušnej bunky „Jednotková cena“.
 • Pri konkrétnej položke v rámci skupiny výdavkov 521 – Mzdové výdavky sa do príslušnej bunky v stĺpci „Celkom“ premietne prednastaveným vzorcom súčin hodnoty príslušnej bunky „Jednotková cena“ a bunky „Počet jednotiek“, ktorú je potrebné zaokrúhliť matematicky na 2 desatinné miesta

 

Zároveň upozorňujeme na to, že v stĺpci „Celkom“ pri všetkých jednotlivých výdavkoch/položkách (vrátane paušálnych sadzieb) je potrebné vypočítané hodnoty zaokrúhliť matematicky na 2 desatinné miesta

Na účely tejto výzvy sa pre pozíciu „lektor“ za prax v oblasti ochrany a presadzovania práv osôb so zdravotným postihnutím považuje taxatívne vymenovanie činností, prostredníctvom ktorých sa lektor buď zúčastňoval na tvorbe a predkladaní legislatívnych a nelegislatívnych dokumentov z oblasti práv osôb so zdravotným postihnutím, prípadne akákoľvek iná činnosť súvisiaca s presadzovaním práv osôb so zdravotným postihnutím (infosemináre, semináre, konferencie, vydanie brožúr, publikácií prípadne iných tlačovín, atď.). Zoznam aktivít, príp. dokumentov a materiálov, v oblasti ochrany a presadzovania práv osôb so zdravotným postihnutím lektor uvedie v životopise. Nie je potrebné predkladať ďalšie doklady.

Na splnenie uvedených kvalifikačných predpokladov je dostatočné splnenie jednej z alternatív, napr.: „V prípade tútora – zamestnanca organizácie, v ktorej NEET vykonáva zapracovanie, praktické vzdelávanie, prípadne zamestnanie - prax min. 1 rok v odbore, v ktorom NEET vykonáva zapracovanie, praktické vzdelávanie, prípadne zamestnanie“.

1, V rámci formuláru ŽoNFP v ITMS 2014+, časť 9 ŽoNFP „Harmonogram realizácie aktivít“ je vzhľadom k nastaveniu predmetnej výzvy potrebné postupovať nasledovne, a to: pri podporovaných aktivitách nevypĺňať dátumy v rámci „Začiatok realizácie aktivity“ a „Koniec realizácie aktivity“.

Uvedené popisuje priložený obrázok.

2, V rámci formuláru ŽoNFP v ITMS 2014+, časť 11.A ŽoNFP „Rozpočet žiadateľa“ nie je možné pridávať položky rozpočtu do časti rozpočtu "NEPRIAME VÝDAVKY". Položky rozpočtu je možné priradiť len k hlavným aktivitám (priame výdavky)! Návod na vyplnenie zobrazujú priložený obrázok.  

 odpoved

 

 

 

V nižšie uvedenom prehľade je uvedené, ktoré kritéria sa aplikujú / neaplikujú v rámci schvaľovania ŽoNFP k výzve OP ĽZ 2017/2.1.1/01:
Hodnotiaca oblasť: Príspevok navrhovaného projektu k cieľom a výsledkom OP a PO
1.       Prispieva projekt k cieľom stanoveným vo výzve – kritérium sa aplikuje
2.       Súlad projektu s potrebami cieľovej skupiny / užívateľov projektu - kritérium sa aplikuje
3.       Reálnosť hodnoty plánovaných merateľných ukazovateľov - kritérium sa aplikuje
4.       Prínos k RIÚS alebo  SURM - kritérium sa neaplikuje – výzva nie je relevantná
5.       Prínos k podpore najmenej rozvinutých okresov - kritérium sa aplikuje – výzva je relevantná
6.       Doplňujúce kritérium pre PO 2 a 3 (pre relevantné výzvy), zamerané na cieľovú skupinu dlhodobo nezamestnaných občanov - kritérium sa aplikuje
Hodnotiaca oblasť: Navrhovaný spôsob realizácie projektu
1.       Vhodnosť aktivít s ohľadom na  ciele projektu (pri EFRR sa namiesto cieľov projektu hodnotia výsledky projektu) - kritérium sa aplikuje
2.       Reálnosť aktivít projektu vo vzťahu k návrhu časového harmonogramu projektu - kritérium sa aplikuje
3.       Posúdenie efektivity projektu - kritérium sa neaplikuje
4.       Doplňujúce kritérium pre PO 2 a 3 (pre relevantné výzvy) zamerané na aktiváciu cieľovej skupiny - kritérium sa aplikuje
Hodnotiaca oblasť: Administratívna a prevádzková kapacita žiadateľa
1.       Odborná kapacita žiadateľa - kritérium sa aplikuje
2.       Prevádzková kapacita žiadateľa - kritérium sa aplikuje
3.       Účelnosť  navrhnutého systému riadenia projektu - kritérium sa aplikuje
4.       Doplňujúce kritérium - kritérium sa neaplikuje
Hodnotiaca oblasť: Finančná a ekonomická stránka projektu
1.       Nevyhnutnosť výdavkov projektu - kritérium sa aplikuje
2.       Hospodárnosť výdavkov projektu (vzťahuje sa na ESF a na výdavkové položky projektov EFRR pre ktoré nie sú stanovené benchmarky) - kritérium sa aplikuje
3.       Hospodárnosť výdavkov projektu (vzťahuje sa na EFRR) - kritérium sa neaplikuje
4.       Finančná kapacita žiadateľa (v prípade EFRR projektov sa posudzuje aj finančná udržateľnosť projektov) - kritérium sa aplikuje
5.       Doplňujúce kritérium - kritérium sa neaplikuje
Výberové kritériá sa v tejto výzve neuplatňujú.
 
ŽoNFP splní podmienky odborného hodnotenia, ak:
a) v každej oblasti hodnotiacich kritérií dosiahne minimálne 50% možných bodov a
b) dosiahne minimálne 60% z celkového možného počtu bodov. 

 

Neaplikovanie kritérií na základe vyhlásenej výzvy, resp. účinnosti zmeny výzvy.

 

V súlade s prílohou Operačného programu Ľudské zdroje č. 6 „Metodika k stanoveniu hodnôt ukazovateľov“ je nízko kvalifikovaný uchádzač o zamestnanie – uchádzač o zamestnanie s najvyššie ukončeným základným (ISCED 1 - prvý stupeň základnej školy) alebo nižším sekundárnym (ISCED 2 – druhy stupeň základnej školy) vzdelaním. Dosiahnuté vzdelanie sa určí v deň vstupu účastníka do aktivít projektu.

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

Túto podmienku musí splniť žiadateľ doložením napr.: Stanov, výpisu zo Živnostenského registra a pod. t.j. Nie sú dostatočné alternatívne plnenia tejto podmienky, napr., doložením potvrdenia od organizácie, pre ktorú sa v rámci projektu bude školenie realizovať a samotný žiadateľ splnenie tejto podmienky nevie doložiť.

V prípade, ak je žiadateľ organizáciou združujúcou osoby so zdravotným postihnutím alebo zastupujúcou záujmy osôb so zdravotným postihnutím a nemá v predmete činnosti „vzdelávanie“, má možnosť rozšíriť si premet činnosti pre oblasť vzdelávania.

Áno, v rámci oprávnených aktivít č. 1 a 2 je možné realizovať kampane a iné informačné aktivity za podmienky, že z popisu týchto informačných aktivít projektu bude zrejmá súvislosť medzi témou a cieľovou skupinou, pre ktorú bude informačná aktivita metodicky pripravená.

V prípade, že žiadateľ k uskutočneniu opísaných aktivít dokáže využiť personálne kapacity v rámci oprávnenej skupiny výdavkov 521 s ohľadom na ich pracovnú náplň (uvedenú v Prílohe č. 11 Výzvy), dodržať ostatné podmienky výzvy a preukáže opodstatnenosť navrhovaných aktivít a prínos pre cieľovú skupinu, je možné takéto aktivity realizovať a financovať prostredníctvom paušálnej sadzby skupiny výdavkov 903.

Momentálne sú plánované informačné semináre v Bratislave a Banskej Bystrici a robíme prieskum záujmu žiadateľov o ďalšie miesta na usporiadanie informačného semináru. V prípade, že máte záujem o realizáciu informačného semináru v Košiciach alebo Prešove, napíšte nám mail na vyzvy@ia.gov.sk 

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

Investičná výstavba nie je oprávneným výdavkom, takže ju nie je možné zahrnúť do projektu. 

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

Kompletný zoznam oprávnených právnych foriem žiadateľa spolu s kódmi právnych foriem podľa číselníka právnych foriem štatistického úradu SR sú zvrejenené pri predmentej výzve v časti "Súvisiace správy a dokumenty"

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

Vstup UoZ do projektu (podpísanie Dohody o účasti v projekte) nie je dôvod na vyradenie UoZ z evidencie. UoZ naďalej ostáva evidovaný až kým sa nezamestná alebo nenastanú iné dôvody na vyradenie úradom práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej aj „úrad práce“). Aktivity realizované v rámci projektu majú dopĺňať prípadné aktivity, ktoré pre evidované nezamestnané osoby realizujú a vykazujú úrady práce, pričom Žiadateľ / Prijímateľ môže požiadať o súčinnosť konkrétny úrad práce avšak úrady práce  vo všeobecnosti, nemajú povinnosť ju poskytnúť. V prípade, že sa UoZ zapojí aj do aktivít realizovaných úradom práce, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby sa tieto aktivity neprekrývali časovo ani obsahovo.
Jedným z účelov tejto Výzvy bolo aj poskytnúť osobe z cieľovej skupiny špecifickú a individuálne zameranú starostlivosť odrážajúcu jej aktuálne potreby a nastavenie, čo jej  v konečnom dôsledku zvýši šancu nájsť si trvalé zamestnanie (ako už hovorí aj samotný názov Výzvy „Podpora vstupu vybraných skupín mladých ľudí na trh práce“). Aktivity, do ktorých má byť UoZ zapojený v rámci projektu, nemajú potierať kompetencie úradov práce, práve naopak, majú ich dopĺňať a rozširovať (napr. podrobnejší Individuálny kariérny plán, širšie možnosti zapojiť sa bezplatne do kurzov podľa schopností  a zručností, a pod.) s cieľom zvýšiť zamestnateľnosť a udržanie sa na trhu práce danej osoby.

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

Oprávnenosť územia sa posudzuje z hľadiska previazanosti s cieľovou skupinou, pričom za smerodajné  pri samotnom určovaní oprávneného územia, sa považuje adresa trvalého bydliska osoby z cieľovej skupiny. Sídlo žiadateľa ani miesto výkonu aktivít nie je rozhodujúce. Pri zadávaní miesta realizácie projektu je potrebné brať do úvahy nielen vyššie uvedený vzťah cieľovej skupiny k oprávnenému územiu, ale aj nastavenie Výzvy, ktoré nepovoľuje realizáciu aktivít na celom území SR v rámci jedného projektu / jednej Žiadosti o NFP a to v súlade s podmienkou:  2.9 Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku, bod 32 Osobitá podmienka poskytnutia príspevku – „Žiadateľ predkladá samostatne ŽoNFP pre MRR a samostatne pre VRR“

-          Novorealizovane opatrenia/ opatrenia s inovatívnym prvkom a aktualizovane programy/ programy rozšírené o nove prvky opatrení – sa chápe podľa významu slova t.j. novorealizovane – sú také, ktoré sa pred projektom nerealizovali. Obdobne aj opatrenia s inovatívnym prvkom – ktoré nie sú v danej oblasti bežné.

 

Podstatný je opis žiadateľa, ktorý v rámci hodnotenia ŽoNFP odborní hodnotitelia posúdia, či napĺňa merateľné ukazovatele projektu.  

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

Jedným z cieľov tejto výzvy je podpora vzniku nových, funkčných a odborne kvalitných poradenských centier a rozvoj špecializovaných poradenských služieb pre obete násilia a diskriminácie. Aby sa zaručila úroveň kvality novovzniknutých subjektov a služieb, je nutné zastrešiť ich odborným garantom / odbornou garantkou. V prípade, že nejde o novovzniknutý subjekt, je podmienkou, aby subjekt nepretržite vykonával poradenskú činnosť minimálne rok ku dňu podania Žiadosti o NFP.

Na preukázanie splnenia podmienky oprávnenosti žiadateľa pri výkone poradenstva (v prípade už existujúcich subjektov), je potrebné predložiť Výpis z obchodného alebo iného registra alebo evidencie nie starší ako 3 mesiace ku dňu predloženia ŽoNFP alebo v prípade, že nie je možné predložiť výpis, žiadateľ predloží osobitnú prílohu preukazujúcu splnenie tejto podmienky s údajmi platnými ku dňu predloženia ŽoNFP ako potvrdenie evidencie/rozhodnutie, potvrdený relevantný doklad (zriaďovacia listina/stanovy) o vzniku/registrácii/evidencii príslušným registrom/ministerstvom. V prípade, že nie je možné z vyššie uvedených dokladov jednoznačne a dostatočne ovriť túto osobitú podmienku, je potrebné doložiť najaktuálnejšiu výročnú správu (za rok 2016).

Samotný zamestnávateľ ako podnikateľský subjekt sa môže do výzvy zapojiť v prípade, že jeho zamestnanci / zamestnankyne spadajú do niektorej z oprávnených cieľových skupín predmetnej výzvy. V takom prípade môže napr. školiť svojich zamestnancov v témach súvisiacich s cieľmi výzvy lektormi a lektorkami, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a ostatné podmienky. 

Školiace stredisko je veľmi široký pojem, ktorý môže aj nemusí spadať do oprávnených žiadateľov. To sa však dá určiť jednoducho, podľa toho či školiace stredisko spĺňa jednu z kategórii oprávnených žiadateľov:

1. zamestnávatelia – podnikateľské subjekty; 2. obce, mestá a právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec alebo mesto ; 3. VÚC a právnické osoby, ktorých zakladateľom alebo zriaďovateľom je VÚC ; 4. občianske združenia; 5. neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby; 6. nadácie; 7. záujmové združenia právnických osôb; 8. združenia miest a obcí; 9. medzinárodné organizácie; 10. štátne rozpočtové organizácie; 11. štátne príspevkové organizácie

V prípade, že je oprávneným žiadateľom podľa vyššie uvedeného a spĺňa aj ďalšie podmienky oprávnenosti, môže školiť zamestnancov a zamestnankyne iných firiem, agentúr, inštitúcií, a pod., za predpokladu, že pracovníčky a pracovníci „školeného“ subjektu sú z oprávnenej cieľovej skupiny (napr. zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti prevencie diskriminácie a /alebo sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore).

Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby je oprávneným žiadateľom v prípade, že spĺňa aj ostatné podmienky oprávnenosti. Či je alebo nie je príjemcom Schémy pomoci de minimis nemá na túto skutočnosť vplyv.

Áno. V texte výzvy je v časti 2.2 Oprávnenosť partnera, v časti podmienky poskytnutia príspevku pod bodom 16. Právna forma uvedené: ...“Ak je partnerom nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, nadácia, občianske združenie alebo cirkev a náboženská spoločnosť alebo právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkví a náboženských spoločností, tak daný partner musí mať akreditáciu podľa zákona č 305/2005 Z. z. o SPODaSK na všetky oprávnené aktivity uvedené vo výzve, na realizácii ktorých sa podieľa.“...

Ďalej V časti 2.2 Oprávnenosť partnera, 17. Podmienka byť akreditovaným subjektom podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v časti podmienky poskytnutia príspevku je uvedené: „Partner je akreditovaným subjektom podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o SPODaSK a má akreditáciu minimálne na jednu oprávnenú podaktivitu uvedenú vo výzve.“

Vo výzve sa pod pojmom aktivita chápe výraz v širšom význame, nie iba ako povinná hlavná aktivita, nakoľko sa táto člení na jednotlivé podaktivity, prostredníctvom ktorých sa realizuje, t.j. aktivita nie je chápaná samostatne, ale ako výkon činností jednotlivých podaktivít, ktoré si vybral žiadateľ/prijímateľ spolu s partnerom vykonávať podľa popisu v žiadosti/projekte.

V zmysle Výzvy sú oprávnenou cieľovou skupinou:

- NEET do 25 rokov (25 rokov mínus 1 deň) uchádzač o zamestnanie min. 3 mesiace,

- NEET do 29 rokov (29 rokov mínus 1 deň) uchádzač o zamestnanie min. 6 mesiacov,

NEET (not in employment, education or training) znamená označenie mladých ľudí na trhu práce – uchádzačov o zamestnanie, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy.

Ďalšie cieľové skupiny nie sú oprávnené.

Pre určenie oprávnenosti osôb cieľovej skupiny je rozhodujúci vek v čase vstupu do projektu, t.j. Osoba z cieľovej skupiny NEET do 25 a 29 rokov podľa podmienok uvedených vyššie môže počas trvania projektu dovŕšiť vek 25 resp. 29 rokov.

 

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

Prijímateľ si môže vybrať v súlade s platným Systémom finančného riadenia EŠIF spôsob financovania:

systém zálohových platieb, alebo

systém refundácie, alebo

kombinácia systému zálohových platieb a systému refundácie.

Spôsob financovania jednotlivých prijímateľov sa stanovuje v súlade s platným Systémom finančného riadenia EŠIF, ktorý je zverejnený na webovom sídle https://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=9348 , v ktorom sú uvedené typy prijímateľov a k nim priradené možné spôsoby financovania projektu. Odporúčame vybrať si kombináciu systému zálohových platieb a systému refundáciu. Pri tomto systéme financovania nie je podmienkou povinnosť prijímateľa predkladať žiadosti o priebežnú platbu (refundáciu).

 

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

Áno; Finančný a projektový manažér môžu svoju prácu vykonávať na základe dohody o vykonaní práce/činnosti.

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

Výdavky sú oprávnené pokiaľ vzniknú do uvedeného dátumu a prijímateľ môže takéto výdavky predložiť poskytovateľovi aj po tomto dátume.

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

Áno; Na splnenie Kvalifikačných predpokladov pre pozíciu v projekte odborný pracovník/ tútor je potrebné, aby bola splnená jedna z uvedených podmienok:

- vysokoškolské vzdelanie a/alebo prax v relevantnom odbore minimálne 1 rok a/alebo

- vyššie odborné vzdelanie a/alebo prax v relevantnom odbore minimálne 2 roky a/alebo

- prax v relevantnom odbore minimálne 3 roky.

 

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

Tútor/lektor musia byť zamestnaní v súlade so zákonníkom práce, prílohou č. 10 výzvy Rámcový opis pracovných činností a kvalifikačné predpoklady a podľa postupov danej organizácie.

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

V prípade, ak sa niektorá z príloh preukazujúcich splnenie podmienok poskytnutia príspevku na žiadateľa nevzťahuje, musí žiadateľ namiesto nej predložiť Čestné vyhlásenie žiadateľa o NFP o nepredložení príloh(y) žiadosti o NFP (Príloha č. 2 Príručky pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevku ...), v ktorom adekvátne zdôvodní dôvod nepredloženia príloh(y) (napr. nie je relevantná, pretože sa netýka žiadateľa a pod.).

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

Deliacu líniu medzi subjektmi (fyzickými osobami alebo právnickými osobami), ktoré sú, resp. nie sú partnermi verejného sektora, stanovuje § 2 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v účinnom znení.

Register partnerov verejného sektora – bližšie informácie:

 

https://www.justice.gov.sk/Stranky/Registre/Dalsie-uzitocne-zoznamy-a-registre/RPVS/Uvod.aspx.

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

Vami uvádzané podmienky poskytnutia príspevku, napr. nebyť dlžníkom na daniach, nebyť dlžníkom poistného na zdravotnom poistení, nebyť dlžníkom na sociálnom poistení, žiadateľ preukazuje len formou Čestného vyhlásenia žiadateľa, ktoré je súčasťou formuláru ŽoNFP (časť 15).

Poznámka:

V tejto súvislosti zároveň uvádzame:

·          IA MPSVR SR ako poskytovateľ overuje pravdivosť informácií uvedených v rámci Čestného vyhlásenia žiadateľa prostredníctvom ITMS2014+ alebo využitím služby „poskytovanie konsolidovaných údajov o subjekte“ Ministerstva financií SR – CSRÚ v rámci webového sídla www.slovensko.sk alebo centrálnym dožiadaním údajov a informácií z informačného systému verejnej správy. 

·         Žiadateľ má zároveň vo verejnej časti ITMS2014+ možnosť overenia splnenia vybraných podmienok poskytnutia príspevku integračnou akciou (bližšie viď. časť 2 predmetnej výzvy), ktoré slúži výhradne na uistenie sa žiadateľa o jeho statuse vo verejnom registri. Ak žiadateľ zistí v elektronických verejných registroch/ ITMS2014+ nesúlad s podmienkou poskytnutia príspevku, je oprávnený predložiť dokument preukazujúci splnenie danej podmienky poskytnutia príspevku (resp. zdôvodnenie absencie dokumentu) aj bez výzvy na doplnenie ŽoNFP ako súčasť predkladanej ŽoNFP v ITMS2014+.

 

·         V prípade akýchkoľvek pochybností poskytovateľ vyzve žiadateľa na preukázanie splnenia podmienky.

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

Nie. Oprávneným žiadateľom môže byť len subjekt, ktorý spĺňa podmienku registrácie uvedenú v rámci podmienky poskytnutia príspevku č. 3 predmetnej výzvy (t.j. byť registrovaný minimálne 6 mesiacov ku dňu vyhlásenia predmetnej výzvy dňa 21.12.2017).

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

V súlade s podmienkou poskytnutia príspevku č. 3 predmetnej výzvy musí žiadateľ:

·          byť registrovaný minimálne 6 mesiacov ku dňu vyhlásenia výzvy (žiadateľ preukazuje prostredníctvom Čestného vyhlásenia v časti 15 ŽoNFP; spôsob overenia poskytovateľom – Register a identifikátor právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci, dostupné na https://rpo.statistics.sk, alebo na základe informácií dožiadaných od správcov príslušných registrov podľa právnej formy organizácie) a

 

·         mať zaregistrovaný predmet činností v príslušnom sektore/odvetví hospodárstva, v rámci ktorého bude zabezpečovať školiace aktivity (odporúčame Vám preveriť si) v súlade s podmienkami výzvy, najneskôr ku dňu poskytnutia Súhlasného stanoviska (Príloha č. 11 výzvy).

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

Organizácie sa združujú na národnej alebo regionálnej úrovni podľa jednotlivých odvetví a zamerania do stavovských organizácií, profesijných organizácií zamestnávateľov alebo sektorových rád.

Je na žiadateľovi, ktorý/-é z nižšie uvedených subjektov osloví tak, že na člena/zástupcu/tajomníka/sekretariát vybraného subjektu/vybraných subjektov adresuje Prílohu č. 11 výzvy (Súhlasné stanovisko k realizácii rozvoja sektorových zručností, vrátane IKT zručností).

Odporúčame žiadateľom využiť všetky alternatívy, ktoré umožňuje predmetná výzva, t.j. v závislosti na odvetví, v ktorom je žiadateľ činný, je možné osloviť:

·          príslušná stavovská organizácia (komora) na národnej alebo regionálnej úrovni, napr. Slovenská obchodná a priemyselná komora, Slovenská banská komora a i.

·         profesijná organizácia zamestnávateľov (t.j. asociácie, zväzy), napr. Asociácia priemyselných zväzov, Zväz automobilového priemyslu a i.  

·         sektorová rada.

Lehota na vydanie Súhlasného stanoviska nie je stanovená; pri jeho vydaní sa uplatňuje štandardná 30-dňová lehota. 


Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

Jednotlivé sektorové rady, vrátane konkrétnych inštitúcií a členov, sú zverejnené na webovom sídle národnej sústavy povolaní https://www.sustavapovolani.sk/vz_domov.

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

Nie. Podmienka poskytnutia príspevku č. 2 predmetnej výzvy neumožňuje predloženie Prílohy č. 11 výzvy formou deklarovania splnenia uvedenej podmienky prostredníctvom Čestného vyhlásenia žiadateľa (t.j. na uvedenú podmienku nie je možné aplikovať možnosť predloženia Čestného vyhlásenia žiadateľa a následné predloženie Prílohy č. 11 výzvy v čase konania o ŽoNFP).

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

Vo vzťahu k veľkosti, obratu a počtu zamestnancov žiadateľa predmetná výzva nestanovuje obmedzenia. 

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

 

Na právnu formu/oprávneného žiadateľa v predmetnej výzve nahliadame v optike Prílohy č. 12 výzvy, ktorá stanovuje všetkých oprávnených žiadateľov s radením podľa kódu právnej formy (vrátane legislatívneho odkazu). V prípade, ak je Vaša organizácia zaraditeľná pod niektorú z uvádzaných právnych foriem, spĺňa podmienku poskytnutia príspevku č. 1 predmetnej výzvy.  

Poznámka:

 

Zároveň dávame do pozornosti, že žiadateľ musí zároveň spĺňať o.i. podmienku poskytnutia príspevku č. 3 predmetnej výzvy. 

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

V rámci výzvy OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02 nie je stanovený minimálny počet UoZ na jedného tútora, avšak je potrebné dodržať podmienku, že maximálna suma NFP sa rovná počtu osôb z CS, u ktorých žiadateľ plánuje dokončiť intervenciu, vynásobenému sumou 3500 €. Rovnako je potrebné dodržať plánovanú hodnotu merateľných ukazovateľov, inak bude uplatnený sankčný mechanizmus.

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

Účastníci projektu môžu požiadať o príspevok na založenie živnosti – podľa paragrafu 49 zákona o službách zamestnanosti. Ide o fakultatívny príspevok.

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

Prijímateľ nemá povinnosť zamestnať osoby cieľovej skupiny.

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

Odpoveď na túto otázku závisí od zvolenia cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov pre projekt, napr.: ak sa v rámci projektu sleduje naplnenie merateľného ukazovateľa „Účastníci, ktorí sú šesť mesiacov po odchode samostatne zárobkovo činní“, tak tieto údaje sú zbierané 6 mesiacov po ukončení účasti na aktivite, t.j. Pre naplnenie tohto merateľného ukazovateľa musí účastník projektu vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť 6 mesiacov po ukončení účasti na aktivite.

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

Nie; Za naplnenie cieľov projektu v rámci výzvy OP ĽZ 2016/2.1.1/02 sa nepovažuje, ak osoba z cieľovej skupiny dokladuje dohodu o vykonaní práce. Na splnenie cieľov projektu v súvislosti s naplnením povinného merateľného ukazovateľa „Nezamestnaní účastníci, ktorí sú v čase odchodu v procese vzdelávania/odbornej prípravy, alebo získavajú kvalifikáciu alebo sú zamestnaní vrátane samostatne zárobkovo činných“ podľa prílohy č. 4 výzvy je potrebné predložiť doklad o založení samostatne zárobkovej činnosti alebo inej formy samozamestnávania alebo kópiu pracovnej zmluvy v prípade zamestnania.

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

Jednou z podmienok pre oprávnenosť cieľovej skupiny v rámci projektu je „uchádzači o zamestnanie, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy“. V prípade, že uchádzači o zamestnanie sú vzdelávaní, alebo zapojení do odbornej prípravy v rámci projektov realizovaných Úradom práce nemôžu byť zároveň zapojení do aktivít projektu.

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

V prílohe Výzvy č. 10. Rámcový opis pracovných činností a kvalifikačné predpoklady je uvedený rámcový opis pracovných činností pozícií na projekte.

Pozícia Odborný pracovník/ Tútor je určená na prácu s cieľovou skupinou a pozícia Odborný pracovník/ Lektor je určená pre vzdelávanie osôb z cieľovej skupiny.

Pri pozícii Tútor je ako forma zamestnania podporovaný pracovný pomer na ustanovený týždenný pracovný čas, pracovný pomer na kratší pracovný čas, dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti a pri pozícii Lektor pre vzdelávanie osôb cieľovej skupiny je podporovaná forma zamestnania dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti.

Ak zamestnanec pracuje na základe zmluvného vzťahu v zmysle zákona č. 311/2001 Z. z. zákonník práce v znení neskorších predpisov spadá pod skupinu výdavkov 521, ak je pracovná pozícia tútor/lektor zabezpečená dodávateľsky spadá pod skupinu výdavkov 903.

 

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

Nie, výzva na predkladanie ŽoNFP OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02 nestanovuje podmienku založiť si živnosť v oblasti, v rámci ktorej UoZ absolvoval teoretické a praktické vzdelávanie.

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

(1) Samostatne zárobkovo činná osoba na účely tohto zákona je fyzická osoba, ktorá

a) je spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti, komanditnej spoločnosti alebo spoločnosti s ručením obmedzeným, konateľom alebo členom dozornej rady spoločnosti s ručením obmedzeným, členom predstavenstva alebo dozornej rady akciovej spoločnosti alebo jednoduchej spoločnosti na akcie alebo prokuristom podľa osobitného predpisu,

b) prevádzkuje živnosť podľa osobitného predpisu,

c) vykonáva činnosť podľa osobitných predpisov,

d) vykonáva poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách podľa osobitného predpisu,

e) vykonáva činnosť agentúry dočasného zamestnávania podľa § 29,

f) vykonáva činnosť agentúry podporovaného zamestnávania podľa § 58.

 

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

Áno, v rámci Výzvy OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02 bude za splnenie podmienky predloženia pracovnej zmluvy, alebo potvrdenia o založení živnosti, či inej formy samozamestnania považovaná aj pracovná zmluva zo zahraničia (preložená a úradne overená, ak relevantné).

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

Spôsob vyhľadávania osôb cieľovej skupiny pre projekt nie je stanovený, avšak pri vyhľadávaní cieľovej skupiny odporúčame spolupracovať s úradmi práce.

 

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

V zmysle Príručky pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok v rámci výziev na predkladanie žiadostí o NFP pre dopytovo orientované projekty a vyzvaní pre národné projekty (pre prioritné osi 2, 3 a 4) sa odporúča zabezpečiť publicitu projektu nasledovne:

K propagácii projektu sa odporúča použiť najmä nasledujúce prostriedky (primerane podľa veľkosti projektu):

- Médiá - tlačové správy, články a tematické prílohy v tlači, inzercie v tlači,

- Internet - na vlastnom webovom sídle (pokiaľ existuje), webovom sídle svojho poskytovateľa:

https://www.employment.gov.sk/sk/esf/kontaktujte-nas/,

- Výročné správy projektu,

- Tlačové konferencie pri zahájení projektu, v jeho priebehu, príp. pri jeho ukončení, seminárov,

- Publikácie, školiace a informačné materiály vydávané za účelom informovania o projektoch, letáky, plagáty a pod.).

Viac informácii poskytuje Manuál pre informovanie a komunikáciu pre prijímateľov v rámci EŠIF zverejnený na stránke www.ia.gov.sk.

 

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

Nie. Doručená písomná forma ŽoNFP musí obsahovať: 1x podpísaný originál ŽoNFP s prílohami zviazané v jednom celku v pevnej väzbe, napr. hrebeňovej a 1x kópiu ŽoNFP s prílohami zviazané v jednom celku v pevnej väzbe, napr. hrebeňovej, pričom prílohy vystavené tretími stranami musia byť úradne overené.

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

Paušál 40% je v zmysle Výzvy na predkladanie ŽoNFP definovaný ako Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu (nariadenie 1304/2013, čl. 14 ods. 2). Z uvedeného vyplýva, že výdavky v rámci paušálu 40% môžu byť použité iba na výdavky súvisiace s projektom a pre účely projektu, a zároveň môže byť vynaložený iba na také výdavky, ktoré sú oprávnené v rámci Operačného programu Ľudské zdroje (viď. Metodický pokyn CKO č. 4 a 6; Príloha č. 5 Príručky pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok v rámci výziev na predkladanie žiadostí o NFP pre dopytovo orientované projekty a vyzvaní pre národné projekty (pre prioritné osi 2, 3 a 4) Všeobecné pravidlá oprávnenosti výdavkov pre OP ĽZ v PO 2014 – 2020.)

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

V zákone č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonníka), paragraf 57 je uvedené:

Založenie spoločnosti

(1) Ak z iných ustanovení tohto zákona nevyplýva niečo iné, zakladá sa spoločnosť spoločenskou zmluvou podpísanou všetkými zakladateľmi. Pravosť podpisov zakladateľov musí byť úradne overená.

(2) Spoločenskú zmluvu môže uzavrieť aj splnomocnenec vybavený na to plnomocenstvom. Plnomocenstvo s úradne overeným podpisom splnomocniteľa sa pripojí k spoločenskej zmluve.

(3) Ak tento zákon pripúšťa, aby spoločnosť založil jediný zakladateľ, spoločenskú zmluvu nahrádza zakladateľská listina. Zakladateľská listina musí obsahovať rovnaké podstatné časti ako spoločenská zmluva alebo zakladateľská zmluva.

 

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

V prípade, že UoZ po ukončení projektu nastúpi na vysokú školu, do hodnoty merateľného ukazovateľa Nezamestnaní účastníci, ktorí sú v čase odchodu v procese vzdelávania/odbornej prípravy, alebo získavajú kvalifikáciu alebo sú zamestnaní vrátane samostatne zárobkovo činných ho započítať môžete, avšak za daného UoZ nebude splnená podmienka predloženia dokladu o založení samostatne zárobkovej činnosti alebo inej formy samozamestnávania alebo kópie pracovnej zmluvy v prípade zamestnania a preto nebude daný UoZ zohľadnený pri hodnotení splnenia cieľa projektu. UoZ sa nezaráta do skupiny 30% ostatných UoZ, ktorí musia splniť podmienku predloženia pracovnej zmluvy, alebo potvrdenia o založení živnosti, či inej formy samozamestnania.

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

V tomto prípade zamestnanec musí preukázať počet odpracovaných hodín, ktorý zodpovedá dohodnutému pracovnému úväzku za mesiac. Ak zamestnanec reálne poberá vyšší plat ako stanovený limit, môže dostať žiadateľ od poskytovateľa pri splnení všetkých ostatných podmienok výzvy maximálne sumu zodpovedajúcu limitu, t.j. 822,- EUR + povinné odvody zamestnávateľa

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

Oprávnení žiadatelia pre výzvu OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02 sú uvedený v Prílohe č. 9 Výzvy na predkladanie ŽoNFP. Pre občianske združenia platí, že musia byť vytvorené v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

Prijímateľ/žiadateľ je povinný dodržiavať legislatívu Slovenskej republiky, čo v prípade potreby nákupu tovarov a služieb znamená dodržiavanie zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

Pozícia „lektor“ nie je v zmysle výzvy OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02 povinná, táto pozícia je definovaná pre prípad, že plánujete „lektorovanie“ zahrnúť do personálnych výdavkov vytvorených na základe pracovnoprávnych vzťahov v zmysle Zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov. Platí však podmienka dodržania stanoveného počtu hodín vzdelávania pre osoby cieľovej skupiny.

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

Nie, akreditácia nie je podmienkou oprávnenosti žiadateľa pre výzvu OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02.

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

Nie, v rámci Výzvy OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02 pre podaktivitu 1 nie je definovaný minimálny počet osôb, ktoré musia absolvovať prípravu na náhradnú rodinnú starostlivosť.

Áno. Štandardná stupnica jednotkových nákladov definuje okrem iného presne pracovné činnosti zamestnancov podľa jednotlivých pozícií a tieto pracovné činnosti musia byť obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnancov pracujúcich pre účely projektu.

V zmysle stanovených podmienok poskytnutia príspevku vo výzve na predkladanie ŽoNFP, kód výzvy OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01, nie je špeciálna internátna škola oprávneným žiadateľom. Odporúčame však žiadateľovi/prijímateľovi zvážiť, či nie je oprávneným žiadateľom zriaďovateľ špeciálnej internátnej školy. 

Výstupom predmetnej podaktivity Vykonávanie programov prípravy na náhradnú rodinnú starostlivosť je okrem iného záverečná správa o absolvovaní prípravy. Táto správa môže byť:

pozitívna alebo negatívna, oba typy správ budú zo strany IA MPSVR SR akceptované.

Nie, Výzva na predkladanie ŽoNFP OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02 nestanovuje podmienku založiť si živnosť v oblasti, v rámci ktorej UoZ absolvoval teoretické a praktické vzdelávanie.

Áno, Podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa za samostatne zárobkovo činnú osobu považuje fyzická osoba, ktorá vykonáva činnosť podľa osobitných predpisov, ktoré sú príkladom vymenované v poznámke pod čiarou č. 10 k zákonu. Ide napríklad o notárov, daňových poradcov, audítorov, účtovníkov, architektov, veterinárnych lekárov atď.

Áno, v rámci Výzvy OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02 bude za splnenie podmienky predloženia pracovnej zmluvy, alebo potvrdenia o založení živnosti, či inej formy samozamestnania považovaná aj pracovná zmluva zo zahraničia.

Spôsob vyhľadávania osôb cieľovej skupiny pre projekt nie je stanovený, avšak pri vyhľadávaní cieľovej skupiny odporúčame spolupracovať s  úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny.

 

Nie. Doručená písomná forma ŽoNFP musí obsahovať: 1x podpísaný originál ŽoNFP s prílohami zviazané v jednom celku v pevnej väzbe, napr. hrebeňovej a 1x kópiu ŽoNFP s prílohami zviazané v jednom celku v pevnej väzbe, napr. hrebeňovej, pričom prílohy vystavené tretími stranami musia byť úradne overené.
V prípade, ak bude formulár ŽoNFP a prílohy podpisovať splnomocnená osoba na základe splnomocnenia štatutárneho orgánu žiadateľa, je potrebné spolu so ŽoNFP doložiť úradne overené Plnomocenstvo na podpis ŽoNFP a príloh podľa odporúčaného formulára (Príloha č. 1-1 Formuláru ŽoNFP)

 

V zmysle Príručky pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok v rámci výziev na predkladanie žiadostí o NFP pre dopytovo orientované projekty a vyzvaní pre národné projekty (pre prioritné osi 2, 3 a 4) sa odporúča zabezpečiť publicitu projektu nasledovne:

K propagácii projektu sa odporúča použiť najmä nasledujúce prostriedky (primerane podľa veľkosti projektu):

- Médiá - tlačové správy, články a tematické prílohy v tlači, inzercie v tlači,

- Internet - na vlastnom webovom sídle (pokiaľ existuje), webovom sídle svojho poskytovateľa:

 https://www.employment.gov.sk/sk/esf/kontaktujte-nas/,

- Výročné správy projektu,

- Tlačové konferencie pri zahájení projektu, v jeho priebehu, príp. pri jeho ukončení, seminárov,

- Publikácie, školiace a informačné materiály vydávané za účelom informovania o projektoch, letáky, plagáty a pod.).

Viac informácii poskytuje Manuál pre informovanie a komunikáciu pre prijímateľov v rámci EŠIF zverejnený na stránke ia.gov.sk.

Nie. Doručená písomná forma ŽoNFP musí obsahovať: 1x podpísaný originál ŽoNFP s prílohami zviazané v jednom celku v pevnej väzbe, napr. hrebeňovej a 1x kópiu ŽoNFP s prílohami zviazané v jednom celku v pevnej väzbe, napr. hrebeňovej, pričom prílohy vystavené tretími stranami musia byť úradne overené.
V prípade, ak bude formulár ŽoNFP a prílohy podpisovať splnomocnená osoba na základe splnomocnenia štatutárneho orgánu žiadateľa, je potrebné spolu so ŽoNFP doložiť úradne overené Plnomocenstvo na podpis ŽoNFP a príloh podľa odporúčaného formulára (Príloha č. 1-1 Formuláru ŽoNFP)

Nie. Doručená písomná forma ŽoNFP musí obsahovať: 1x podpísaný originál ŽoNFP s prílohami zviazané v jednom celku v pevnej väzbe, napr. hrebeňovej a 1x kópiu ŽoNFP s prílohami zviazané v jednom celku v pevnej väzbe, napr. hrebeňovej, pričom prílohy vystavené tretími stranami musia byť úradne overené.

V prípade, ak bude formulár ŽoNFP a prílohy podpisovať splnomocnená osoba na základe splnomocnenia štatutárneho orgánu žiadateľa, je potrebné spolu so ŽoNFP doložiť úradne overené Plnomocenstvo na podpis ŽoNFP a príloh podľa odporúčaného formulára (Príloha č. 1-1 Formuláru ŽoNFP)

 

Pri preukazovaní založenia s.r.o. postupujte v súlade so zákonom č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonníka), paragraf 57, kde je uvedené:
Založenie spoločnosti
(1) Ak z iných ustanovení tohto zákona nevyplýva niečo iné, zakladá sa spoločnosť spoločenskou zmluvou podpísanou všetkými zakladateľmi. Pravosť podpisov zakladateľov musí byť úradne overená.
(2) Spoločenskú zmluvu môže uzavrieť aj splnomocnenec vybavený na to plnomocenstvom. Plnomocenstvo s úradne overeným podpisom splnomocniteľa sa pripojí k spoločenskej zmluve.
(3) Ak tento zákon pripúšťa, aby spoločnosť založil jediný zakladateľ, spoločenskú zmluvu nahrádza zakladateľská listina. Zakladateľská listina musí obsahovať rovnaké podstatné časti ako spoločenská zmluva alebo zakladateľská zmluva.

 

Paušál 40% je v zmysle Výzvy na predkladanie ŽoNFP definovaný ako Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu (nariadenie 1304/2013, čl. 14 ods. 2), z uvedeného vyplýva, že výdavky v rámci paušálu 40% môžu byť použité iba na výdavky súvisiace s projektom a pre účely projektu, a zároveň môže byť vynaložený iba na také výdavky, ktoré sú oprávnené v rámci Operačného programu Ľudské zdroje (viď. Metodický pokyn CKO č. 4 a 6; Príloha č. 5 Príručky pre žiadateľa o nenávratného finančného príspevku v rámci výziev na predkladanie žiadostí o NFP pre dopytovo orientované projekty a vyzvaní pre národné projekty (pre prioritné osi 2, 3 a 4) Všeobecné pravidlá oprávnenosti výdavkov pre OP ĽZ v PO 2014 – 2020.)

Pri preukazovaní založenia s.r.o. postupujte v súlade so zákonom č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonníka), paragraf 57, kde je uvedené:
Založenie spoločnosti
(1) Ak z iných ustanovení tohto zákona nevyplýva niečo iné, zakladá sa spoločnosť spoločenskou zmluvou podpísanou všetkými zakladateľmi. Pravosť podpisov zakladateľov musí byť úradne overená.
(2) Spoločenskú zmluvu môže uzavrieť aj splnomocnenec vybavený na to plnomocenstvom. Plnomocenstvo s úradne overeným podpisom splnomocniteľa sa pripojí k spoločenskej zmluve.
(3) Ak tento zákon pripúšťa, aby spoločnosť založil jediný zakladateľ, spoločenskú zmluvu nahrádza zakladateľská listina. Zakladateľská listina musí obsahovať rovnaké podstatné časti ako spoločenská zmluva alebo zakladateľská zmluva.

Pri preukazovaní založenia s.r.o. postupujte v súlade so zákonom č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonníka), paragraf 57, kde je uvedené:

Založenie spoločnosti

(1) Ak z iných ustanovení tohto zákona nevyplýva niečo iné, zakladá sa spoločnosť spoločenskou zmluvou podpísanou všetkými zakladateľmi. Pravosť podpisov zakladateľov musí byť úradne overená.

(2) Spoločenskú zmluvu môže uzavrieť aj splnomocnenec vybavený na to plnomocenstvom. Plnomocenstvo s úradne overeným podpisom splnomocniteľa sa pripojí k spoločenskej zmluve.

(3) Ak tento zákon pripúšťa, aby spoločnosť založil jediný zakladateľ, spoločenskú zmluvu nahrádza zakladateľská listina. Zakladateľská listina musí obsahovať rovnaké podstatné časti ako spoločenská zmluva alebo zakladateľská zmluva.

V prípade, že UoZ po ukončení projektu nastúpi na vysokú školu, do hodnoty merateľného ukazovateľa Nezamestnaní účastníci, ktorí sú v čase odchodu v procese vzdelávania/odbornej prípravy, alebo získavajú kvalifikáciu alebo sú zamestnaní vrátane samostatne zárobkovo činných ho započítať môžete, avšak za daného UoZ nebude splnená podmienka predloženia dokladu o založení samostatne zárobkovej činnosti alebo inej formy samozamestnávania alebo kópie pracovnej zmluvy v prípade zamestnania a preto nebude daný UoZ zohľadnený pri hodnotení splnenia cieľa projektu. UoZ sa nezaráta do skupiny 30% ostatných UoZ, ktorí musia splniť podmienku predloženia pracovnej zmluvy, alebo potvrdenia o založení živnosti, či inej formy samozamestnania.

V tomto prípade zamestnanec musí preukázať počet odpracovaných hodín, ktorý zodpovedá dohodnutému pracovnému úväzku za mesiac. Ak zamestnanec reálne poberá vyšší plat ako stanovený limit, môže prijímateľ dostať od poskytovateľa pri splnení všetkých ostatných podmienok výzvy maximálne sumu zodpovedajúcu limitu.

Oprávnení žiadatelia pre výzvu OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02 sú uvedený v Prílohe č. 9 Výzvy na predkladanie ŽoNFP. Pre občianske združenia platí, že musia byť vytvorené v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

Nie, v rámci Výzvy OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02 nie je stanovený minimálny počet UoZ na jedného tútora, avšak platí podmienka dodržania hospodárnosti, efektívnosť a účelnosti pre každú vytvorenú pracovnú pozíciu.

Prijímateľ/žiadateľ je povinný dodržiavať legislatívu Slovenskej republiky, čo v prípade verejného obstarávania znamená dodržiavanie zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pozícia „lektor“ nie je v zmysle výzvy OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02 povinná, táto pozícia je definovaná pre prípad, že plánujete „lektorovanie“ zahrnúť do personálnych výdavkov vytvorených na základe pracovnoprávnych vzťahov v zmysle Zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov. Platí však podmienka dodržania stanoveného počtu hodín vzdelávania pre osoby cieľovej skupiny.

Nie, akreditácia nie je podmienkou oprávnenosti žiadateľa pre výzvu OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02.

 

Prijímateľ si môže vybrať v súlade s platným Systémom finančného riadenia EŠIF spôsob financovania: 
o systém zálohových platieb, alebo 
o systém refundácie, alebo
o kombinácia systému zálohových platieb a systému refundácie. 
Spôsob financovania jednotlivých prijímateľov sa stanovuje v súlade s platným Systémom finančného riadenia EŠIF, ktorý je zverejnený na webovom sídle https://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=9348 , v ktorom sú uvedené typy prijímateľov a k nim priradené možné spôsoby financovania projektu. Odporúčame vybrať si kombináciu systému zálohových platieb a systému refundáciu. Pri tomto systému sa nič nestane, ak prijímateľ nepredloží bude prekladať len žiadosť o zálohovú platbu a zúčtovanie zálohovej platby a ani jednu priebežnú platbu a naopak.

 

V zmysle Výzvy sú oprávnenou cieľovou skupinou:                                                

o NEET do 25 rokov (25 rokov mínus 1 deň) uchádzač o zamestnanie min. 3 mesiace,

o NEET do 29 rokov (29 rokov mínus 1 deň) uchádzač o zamestnanie min. 6 mesiacov,                                                                            

*NEET (not in employment, education or training) znamená označenie mladých ľudí na trhu práce – uchádzačov o zamestnanie, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy.

Ďalšie cieľové skupiny nie sú oprávnené.

Pre určenie oprávnenosti osôb cieľovej skupiny je rozhodujúci vek v čase vstupu do projektu, t.j. Osoba z cieľovej skupiny NEET do 25 a 29 rokov podľa podmienok uvedených vyššie môže počas trvania projektu dovŕšiť vek 25 resp. 29 rokov.

Prijímateľ si môže vybrať v súlade s platným Systémom finančného riadenia EŠIF spôsob financovania: 
o systém zálohových platieb, alebo 
o systém refundácie, alebo
o kombinácia systému zálohových platieb a systému refundácie. 
Spôsob financovania jednotlivých prijímateľov sa stanovuje v súlade s platným Systémom finančného riadenia EŠIF, ktorý je zverejnený na webovom sídle https://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=9348 , v ktorom sú uvedené typy prijímateľov a k nim priradené možné spôsoby financovania projektu. Odporúčame vybrať si kombináciu systému zálohových platieb a systému refundáciu. Pri tomto systému sa nič nestane, ak prijímateľ nepredloží bude prekladať len žiadosť o zálohovú platbu a zúčtovanie zálohovej platby a ani jednu priebežnú platbu a naopak.

Prijímateľ si môže vybrať v súlade s platným Systémom finančného riadenia EŠIF spôsob financovania: 

o systém zálohových platieb, alebo 

o systém refundácie, alebo

o kombinácia systému zálohových platieb a systému refundácie. 

Spôsob financovania jednotlivých prijímateľov sa stanovuje v súlade s platným Systémom finančného riadenia EŠIF, ktorý je zverejnený na webovom sídle https://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=9348 , v ktorom sú uvedené typy prijímateľov a k nim priradené možné spôsoby financovania projektu. Odporúčame vybrať si kombináciu systému zálohových platieb a systému refundáciu. Pri tomto systému sa nič nestane, ak prijímateľ nepredloží bude prekladať len žiadosť o zálohovú platbu a zúčtovanie zálohovej platby a ani jednu priebežnú platbu a naopak.

Áno, finančný a projektový manažér môžu svoju prácu vykonávať na základe dohody o vykonaní práce//dohody o pracovnej činnosti.

Výdavky sú oprávnené pokiaľ vzniknú do uvedeného dátumu a prijímateľ môže takéto výdavky predložiť poskytovateľovi aj po tomto dátume.

 

Áno, na splnenie Kvalifikačných predpokladov pre pozíciu v projekte odborný pracovník/ tútor je potrebné, aby bola splnená jedna z uvedených podmienok:
o vysokoškolské vzdelanie a/alebo prax v relevantnom odbore minimálne 1 rok  a/alebo
o vyššie odborné vzdelanie a/alebo prax v relevantnom odbore minimálne 2 roky  a/alebo
o prax v relevantnom odbore minimálne 3 roky

 

V prípade predčasného skončenia poskytovanej intervencie je prijímateľ povinný nahradiť osobu z cieľovej skupiny, ktorá preruší poskytovanú intervenciu inou osobou z oprávnenej cieľovej skupiny tak, aby nová osoba z cieľovej skupiny absolvovala aj všetky plánované podaktivity projektu s cieľom naplniť plánované hodnoty merateľných ukazovateľov. 

Áno, na splnenie Kvalifikačných predpokladov pre pozíciu v projekte odborný pracovník/ tútor je potrebné, aby bola splnená jedna z uvedených podmienok:
o vysokoškolské vzdelanie a/alebo prax v relevantnom odbore minimálne 1 rok  a/alebo
o vyššie odborné vzdelanie a/alebo prax v relevantnom odbore minimálne 2 roky  a/alebo
o prax v relevantnom odbore minimálne 3 roky

Áno, na splnenie Kvalifikačných predpokladov pre pozíciu v projekte odborný pracovník / tútor je potrebné, aby bola splnená jedna z uvedených podmienok:

o vysokoškolské vzdelanie a/alebo prax v relevantnom odbore minimálne 1 rok  a/alebo

o vyššie odborné vzdelanie a/alebo prax v relevantnom odbore minimálne 2 roky  a/alebo

o prax v relevantnom odbore minimálne 3 roky

Musia byť dodržané splnené minimálne kvalifikačné predpoklady podľa prílohy č. 10 výzvy Rámcový opis pracovných činnosti a kvalifikačné predpoklady.

V rámci výzvy OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02 nie je stanovený minimálny počet UoZ na jedného tútora, avšak je potrebné dodržať podmienku, že maximálna suma NFP  sa rovná počtu osôb z CS, u ktorých žiadateľ plánuje dokončiť intervenciu, vynásobenému sumou 3500 €. Rovnako je potrebné dodržať plánovanú hodnotu merateľných ukazovateľov, inak bude uplatnený Sankčný mechanizmus.

Áno; Účastníci projektu môžu požiadať o príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť podľa § 49 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pri slnení podmienok stanovených zákonom o službách zamestnanosti na poskytnutie príspevku.

Odpoveď na túto otázku závisí od zvolenia cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov pre projekt, napr.: ak sa v rámci projektu sleduje naplnenie merateľného ukazovateľa „Účastníci, ktorí sú šesť mesiacov po odchode samostatne zárobkovo činní“, tak tieto údaje sú zbierané 6 mesiacov po ukončení účasti na aktivite, t.j. Pre naplnenie tohto merateľného ukazovateľa musí účastník projektu vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť 6 mesiacov po ukončení účasti na aktivite.

Plnenie povinného merateľného ukazovateľa v rámci výzvy podľa prílohy č. 4 k výzve „Nezamestnaní účastníci, ktorí sú v čase odchodu v procese vzdelávania/odbornej prípravy, alebo získavajú kvalifikáciu alebo sú zamestnaní vrátane samostatne zárobkovo činných“ sa sleduje „v čase odchodu“ t.j. Zmena musí nastať do 4 týždňov od ukončenia účasti na projekte.

Samostatne zárobkovo činná osoba je definovaná v ustanovení § 5 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, t.j.:

(1) Samostatne zárobkovo činná osoba na účely tohto zákona je fyzická osoba, ktorá

a) je spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti, komanditnej spoločnosti alebo spoločnosti s ručením obmedzeným, konateľom alebo členom dozornej rady spoločnosti s ručením obmedzeným, členom predstavenstva alebo dozornej rady akciovej spoločnosti alebo jednoduchej spoločnosti na akcie alebo prokuristom podľa osobitného predpisu,4)

b) prevádzkuje živnosť podľa osobitného predpisu,9)

c) vykonáva činnosť podľa osobitných predpisov,10)

d) vykonáva poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách podľa osobitného predpisu,11)

e) vykonáva činnosť agentúry dočasného zamestnávania podľa § 29,

f) vykonáva činnosť agentúry podporovaného zamestnávania podľa § 58.

(2) Samostatná zárobková činnosť na účely tohto zákona je činnosť, ktorú vykonáva alebo prevádzkuje samostatne zárobkovo činná osoba podľa odseku 1.

Jednou z podmienok pre oprávnenosť cieľovej skupiny v rámci projektu je „uchádzači o zamestnanie, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy“. V prípade, že uchádzači o zamestnanie sú vzdelávaní, alebo zapojení do odbornej prípravy v rámci projektov realizovaných prostredníctvom úradov práce, sociálnych vecí a rodiny nemôžu byť zároveň zapojení do aktivít projektu.

 

Pri pozícii Tútor je ako pozícia zamestnania definované pracovný pomer na ustanovený týždenný pracovný čas, pracovný pomer na kratší pracovný čas, dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti a pri pozícii Lektor pre vzdelávanie osôb cieľovej skupiny je definované dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti. 
Ak zamestnanec pracuje na základe zmluvného vzťahu v zmysle zákona č. 311/2001 Z. z. zákonník práce v znení neskorších predpisov spadá pod skupinu výdavkov 521, ak je pracovná pozícia tútor/lektor zabezpečená dodávateľsky spadá pod skupinu výdavkov 903.

 

Pri pozícii Tútor je ako pozícia zamestnania definované pracovný pomer na ustanovený týždenný pracovný čas, pracovný pomer na kratší pracovný čas, dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti a pri pozícii Lektor pre vzdelávanie osôb cieľovej skupiny je definované dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti. 

Ak zamestnanec pracuje na základe zmluvného vzťahu v zmysle zákona č. 311/2001 Z. z. zákonník práce v znení neskorších predpisov spadá pod skupinu výdavkov 521, ak je pracovná pozícia tútor/lektor zabezpečená dodávateľsky spadá pod skupinu výdavkov 903.

Otázka sa týka podmienky poskytnutia príspevku „33. Podmienka oprávnenosti výdavkov v súvislosti s kvalitou ľudských zdrojov“, kde je vo výzve pri podmienke uvedené, že preukázanie zabezpečenia kvalitatívnej stránky vykonávaných činností v rámci projektu, ktorých výdavky sú hradené formou štandardnej stupnice jednotkových nákladov,   t.j. minimálnych kvalifikačných a odborných predpokladov odborných pracovníkov (uvedených v tabuľke č. 1), ktoré sú v pracovnoprávnom alebo obdobnom právnom vzťahu. V poznámke je uvedené, že preukazovanie splnenia minimálnych kvalifikačných a odborných požiadaviek sa pri podaní žiadosti o NFP neuplatňuje v prípade, ak žiadateľ ešte nemá vybrané konkrétne osoby na navrhované pozície v projekte. V tomto prípade žiadateľ predkladá Čestné vyhlásenie. Preukázanie splnenia podmienok sa vykoná až počas realizácie projektu.                                                                         Spôsob overenia/Forma preukázania splnenia podmienky poskytnutia príspevku sa preukazuje:
• štruktúrovaným životopisom v predpísanom formáte s uvedením overiteľných referencií
• kópiou dokladu o získanom vzdelaní.
V čase podania ŽoNFP žiadateľ predkladá Súhrnné čestné vyhlásenie (platí pre prípad uvedený v poznámke).
Podmienka splnenia minimálnych kvalifikačných a odborných požiadaviek znamená, že odborný zamestnanec musí spĺňať minimálne podmienky vzdelania určené v  prílohe č. 7 Výzvy na predkladanie ŽoNFP, v Štandardnej jednotkovej stupnici nákladov (ďalej aj „ŠSJN“). V ŠSJN v časti „3 Náplň práce a kvalifikačné predpoklady zamestnanca“, na str. 5, sú taxatívne uvedené minimálne kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé pozície, pre ktoré sú personálne náklady oprávnené (v texte výzvy je nesprávne uvedený odkaz na tabuľku 1). 
Pre subjekty, od ktorých sa akreditácia požaduje, súčasne platí aj podmienka akreditácie a v nej uvedeného personálneho obsadenia. Z toho vyplýva aj skutočnosť, že osoby, ktoré nie sú akreditované, nemôžu vykonávať opatrenia v zmysle príslušnej akreditácie, aj keby podmienku minimálnych kvalifikačných predpokladov spĺňali.

Otázka sa týka podmienky poskytnutia príspevku „33. Podmienka oprávnenosti výdavkov v súvislosti s kvalitou ľudských zdrojov“, kde je vo výzve pri podmienke uvedené, že preukázanie zabezpečenia kvalitatívnej stránky vykonávaných činností v rámci projektu, ktorých výdavky sú hradené formou štandardnej stupnice jednotkových nákladov,   t.j. minimálnych kvalifikačných a odborných predpokladov odborných pracovníkov (uvedených v tabuľke č. 1), ktoré sú v pracovnoprávnom alebo obdobnom právnom vzťahu. V poznámke je uvedené, že preukazovanie splnenia minimálnych kvalifikačných a odborných požiadaviek sa pri podaní žiadosti o NFP neuplatňuje v prípade, ak žiadateľ ešte nemá vybrané konkrétne osoby na navrhované pozície v projekte. V tomto prípade žiadateľ predkladá Čestné vyhlásenie. Preukázanie splnenia podmienok sa vykoná až počas realizácie projektu.            

Spôsob overenia/Forma preukázania splnenia podmienky poskytnutia príspevku sa preukazuje:

• štruktúrovaným životopisom v predpísanom formáte s uvedením overiteľných referencií

• kópiou dokladu o získanom vzdelaní.

V čase podania ŽoNFP žiadateľ predkladá Súhrnné čestné vyhlásenie (platí pre prípad uvedený v poznámke).

Podmienka splnenia minimálnych kvalifikačných a odborných požiadaviek znamená, že odborný zamestnanec musí spĺňať minimálne podmienky vzdelania určené v  prílohe č. 7 Výzvy na predkladanie ŽoNFP, v Štandardnej jednotkovej stupnici nákladov (ďalej aj „ŠSJN“). V ŠSJN v časti „3 Náplň práce a kvalifikačné predpoklady zamestnanca“, na str. 5, sú taxatívne uvedené minimálne kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé pozície, pre ktoré sú personálne náklady oprávnené (v texte výzvy je nesprávne uvedený odkaz na tabuľku 1). 

Pre subjekty, od ktorých sa akreditácia požaduje, súčasne platí aj podmienka akreditácie a v nej uvedeného personálneho obsadenia. Z toho vyplýva aj skutočnosť, že osoby, ktoré nie sú akreditované, nemôžu vykonávať opatrenia v zmysle príslušnej akreditácie, aj keby podmienku minimálnych kvalifikačných predpokladov spĺňali.

V časti 10 ŽoNFP Aktivity projektu a očakávané merateľné ukazovatele, pri merateľnom ukazovateli P0334 Počet podporovaných kapacít nových, inovatívnych služieb alebo opatrení na komunitnej úrovni, v domácom prostredí, otvorenom prostredí alebo náhradnom prostredí sa uvádza skutočný počet podporovaných kapacít ku dňu začatia aktivity. Pri merateľnom ukazovateli P0294 Počet podporených kapacít nových, inovatívnych služieb alebo opatrení na komunitnej úrovni, v domácom prostredí, otvorenom prostredí alebo náhradnom prostredí 6 mesiacov po ukončení projektu sa sleduje dosiahnutá hodnota kapacít v čase 6 mesiacov po ukončení aktivít projektu. Medzi merateľnými ukazovateľmi P0334 a P0294 je logická súvzťažnosť.

 

 

V čase podania ŽoNFP postačuje doloženie Súhrnného čestného vyhlásenia, v ktorom deklarujete, že zabezpečíte zamestnancov na riadenie projektu. Zároveň je potrebné v ŽoNFP v časti 7.2 Spôsob realizácie aktivít projektu a v časti 7.4 Administratívna a prevádzková kapacita žiadateľa uviesť akou formou zabezpečíte riadenie projektu (interne alebo externe), z dôvodu správneho určenia oprávnenosti paušálu na riadenie projektu vo výške 8,32%  z celkových oprávnených priamych nákladov v rámci projektu. Pracovnú zmluvu/DoPČ je postačujúce mať uzatvorenú neskôr.

 

 

Bližšie informácie k riadeniu projektu a povinnosti prijímateľa v súvislosti s riadením projektu sú k dispozícii v kapitole 2 Realizácia projektov Príručky pre prijímateľa sprostredkovateľského orgánu OP ĽZ; verzia 3, v prílohe č. 10 výzvy Minimálne činnosti PM a FM a v príloha č. 9 výzvy OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01 Paušálna sadzba na riadenie projektu.

 

 

V rámci oprávnenej cieľovej skupiny sa za zamestnancov vykonávajúcich politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore a subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a  sociálnej kurately považujú odborní zamestnanci žiadateľa/prijímateľa. Títo zamestnanci sa považujú za cieľovú skupinu pri podaktivite č. 5 - Supervízia.

 

 

Klientov je možné evidovať pod anonymným kódom.

 

 

V zmysle platnej Príručky pre žiadateľa o NFP, verzia 1.3 sú za účastníkov projektu považované osoby priamo zúčastňujúce sa aktivít projektu spolufinancovaného z EŠIF, pričom platí, že na každého účastníka projektu sú vyhradené výdavky projektu. Pre každého prijímateľa platí povinnosť vypĺňať kartu účastníka. Údaje musia byť získané pri vstupe účastníka do aktivity.  Osobitnou kategóriou sú údaje o znevýhodnení, ktoré účastník môže odmietnuť poskytnúť. Odmietnutie musí byť uskutočnené písomnou formou, aby sa dalo v budúcnosti overiť. V prípade, že účastník poskytol údaje pre spoločné MU výstupov (osobné údaje; t.j. pohlavie, zamestnanecké postavenie, vek, vzdelanie a domácnosť), avšak odmietol poskytnúť údaje o znevýhodnení, je započítaný do ukazovateľov projektu. Ak účastník odmietne poskytnúť údaje pre spoločné MU výstupov (osobné údaje; t.j. pohlavie, zamestnanecké postavenie, vek, vzdelanie a domácnosť) nepredstavuje to neoprávnenosť nákladov spojených s účasťou takéhoto účastníka na aktivite, ale nazapočítavame ho do ukazovateľov projektu.

 

 

Nie, pri predkladaní ŽoNFP nie je potrebné preukazovať prieskum trhových cien.

Avšak, ak je predpoklad, že výdavky na jednotlivé tovary alebo služby budete zabezpečovať dodávateľsky, je potrebné dodržiavanie zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Na vzdelávanie zamestnancov je možné využiť „paušál 40%“ identifikovaný pod skupinou výdavkov 903. Z tohto paušálu je možné zabezpečiť vzdelávaciu aktivitu súvisiacu s cieľmi projektu, resp. výzvy , a podľa uváženia zapojiť ako účastníkov tejto aktivity aj iných zamestnancov organizácie, ktorí ju potrebujú na odborný rozvoj, ako aj zamestnancov iných organizácií vykonávajúcich politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom aj neverejnom sektore

Položka, ktorá je v ITMS2014+ na výber je: „4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť – 312040031“ a je určená  pre menej rozvinutý región (312040031 = MRR).


Položka, ktorá je v ITMS2014+ na výber je: „4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť - 312040032“ a je určená pre viac rozvinutý región (312040032 – VRR).

 

 

Zo ŠSJN, z tabuľky č. 3 Jednotkové ceny, na strane 9 vyplýva, že pre jednotlivé uvedené pozície je určená jednotková cena (celková cena práce) pre ustanovený týždenný pracovný čas/pre kratší pracovný čas v rozsahu ½ ustanoveného týždenného pracovného času. Tieto hodnoty boli zapracované pre jednotlivé pozície aj do prílohy č. 1-4 výzvy, do rozpočtu. Pod poradovým číslom 9, v stĺpci B, je nastavený názov položky v stĺpci C „Spec. Pedagog / Pedagogička“. V stĺpci F je nastavená jednotková cena vo výške 865,00 €. Názov položky je uvedený nesprávne, čo je formálna chyba pri nastavení a uložení súboru. Nakoľko sa táto položka dá zmeniť a urobiť výber z jednej z definovaných hodnôt pri tejto položke/poli (šípka na pravej strane poľa (riadok 22, stĺpec C), po jej rozkliknutí sa ukáže rolovacie menu, kde sa zobrazí 5 oprávnených pozícií zo ŠSJN), odporúčame každému zo žiadateľov, ktorí budú rozpočet vypĺňať, aby zmenili túto položku a vybrali položku “Liec. Pedagog / Pedagogička“. V prípade, že tak neurobia, bude sa táto položka považovať za položku určenú pre aktivity a s tým spojené jednotkové ceny liečebného pedagóga/pedagogičky. Pre lepšie pochopenie daného prípadu odporúčame si pozrieť vzor rozpočtu a ilustratívny príklad vo vedľajšom hárku tabuľky s názvom „Vzor rozpoctu DOP“, kde je položka pod poradovým číslom 9 v stĺpci C nastavená správne.

Nie; Žiadateľ/prijímateľ nemusí mať súhlasné stanovisko príslušného UPSVaR na prácu s cieľovou skupinou, avšak pri vyhľadávaní cieľovej skupiny odporúčame spolupracovať UPSVaR.

V prípade, ak žiadateľ/prijímateľ nemá akreditáciu na poskytovanie akreditovaného kurzu aspoň v jednej z povinných oblasti v rámci teoretického vzdelávania, musí ho pre osoby z cieľovej skupiny zabezpečiť inak. Ak náklady na takýto kurz žiadateľ/prijímateľ nemôže realizovať prostredníctvom skupiny výdavkov "521 – Mzdové výdavky", tak na tieto náklady môže použiť prostriedky zo skupiny výdavkov "903 – Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu". - Zároveň platí, že žiadateľ/prijímateľ nemusí byť držiteľom žiadnej akreditácie pred projektom, v priebehu trvania projektu, ani po projekte.

 

 

Subjekt - právna forma „Záujmové združenie právnických osôb“ nespĺňa podmienku oprávnenosti žiadateľa k výzve OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/01. Jedným z dôvodov je skutočnosť, že Operačný program Ľudské zdroje pre špecifický cieľ 2.1.1 túto právnu formu nedefinuje ako oprávnených prijímateľov.

Oprávnené mzdové výdavky sú len na pozície Tútor, lektor, poradenský psychológ, liečebný pedagóg a odborný poradca - spracovateľ individuálneho kariérneho plánu. Maximálna výška hrubej mesačnej a hrubej hodinovej sadzby na jednotlivé pozície je explicitne uvedená vo výzve, pričom, po splnení podmienok oprávnenosti, oprávnené výdavky budú celková cena práce jednotlivých pozícií, ktoré si žiadateľ v ŽoNFP zvolí s ohľadom na projekt, ktorý plánuje realizovať.

Osoba z cieľovej skupiny musí súčasne spĺňať aspoň jednu z podmienok:

- mladí ľudia so zdravotným postihnutím (v zmysle § 8 ods. 1 písm. h) a § 9 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov),

- mladí ľudia pred a po ukončení náhradnej starostlivosti (z detských domovov, krízových stredísk, pestúnskej starostlivosti, náhradnej osobnej starostlivosti a zo starostlivosti poručníka) podľa zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmena doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

- mladí ľudia, ktorým bola poskytnutá výchova a vzdelávanie vrátane prípravy na povolanie s cieľom ich opätovného začlenenia do pôvodného sociálneho prostredia po ukončení starostlivosti v reedukačných zariadeniach podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

- mladí ľudia po ukončení resocializácie v resocializačnom stredisku podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

- mladí ľudia po výkone trestu odňatia slobody podľa zákona č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo mladí ľudia po výkone väzby podľa zákona č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov,

- mladí ľudia bez prístrešia v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

 

 

V súlade so špecifickým cieľom 2.1.1 OP ĽZ a zákonom č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú oprávnenou cieľovou skupinou:

- NEET* do 25 rokov veku (mínus 1 deň) uchádzač o zamestnanie min. 3 mesiace (vrátane dlhodobo nezamestnaného uchádzača o zamestnanie zo skupiny NEET do 25 rokov (mínus 1 deň)),

- NEET* do 29 rokov (mínus 1 deň) veku uchádzač o zamestnanie min. 6 mesiacov (vrátane dlhodobo nezamestnaného uchádzača o zamestnanie zo skupiny NEET do 29 rokov (mínus 1 deň)). * NET = not in employment, education or training a znamená označenie mladých ľudí na trhu práce – uchádzačov o zamestnanie, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy.

 

 

 

Predmetom projektu je povinná celá hlavná aktivita 1. Príprava na začatie podnikania a pomoc pri samozamestnávaní mladých ľudí vrátane uvedených podaktivít, t.z. že žiadateľ je povinný cieľovej skupine zabezpečiť: 
1.1 a) teoretické vzdelávanie, 1.1b) praktické vzdelávanie a 
1.2 Vypracovanie podnikateľského plánu a zároveň zabezpečiť pre 30% osôb cieľovej skupiny založenie samostatne zárobkovej činnosti alebo inej formy samozamestnávania, alebo nástup na pracovnú pozíciu na trvalý pracovný pomer u zamestnávat

 

„Paušálna sadzba 8,32%“ zahŕňa výdavky na riadenie projektu, t.z. na finančného a projektového manažéra (v prípade, že pracujú v rámci pracovnoprávneho vzťahu v zmysle zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov), ak je pozícia finančného a projektového manažéra zabezpečená dodávateľsky, výdavky na tieto činnosti sú zahrnuté v paušálnej sadzbe 40% z celkových oprávnených priamych nákladov na zamestnancov v rámci projektu.

Predmetom projektu je povinná celá hlavná aktivita 1. Príprava na začatie podnikania a pomoc pri samozamestnávaní mladých ľudí vrátane uvedených podaktivít, t.z. že žiadateľ je povinný cieľovej skupine zabezpečiť: 
1.1 a) teoretické vzdelávanie, 1.1b) praktické vzdelávanie a 
1.2 Vypracovanie podnikateľského plánu a zároveň zabezpečiť pre 30% osôb cieľovej skupiny založenie samostatne zárobkovej činnosti alebo inej formy samozamestnávania, alebo nástup na pracovnú pozíciu na trvalý pracovný pomer u zamestnávat

Predmetom projektu je povinná celá hlavná aktivita 1. Príprava na začatie podnikania a pomoc pri samozamestnávaní mladých ľudí vrátane uvedených podaktivít, t.z. že žiadateľ je povinný cieľovej skupine zabezpečiť: 

1.1 a) teoretické vzdelávanie, 1.1b) praktické vzdelávanie a 

1.2 Vypracovanie podnikateľského plánu a zároveň zabezpečiť pre 30% osôb cieľovej skupiny založenie samostatne zárobkovej činnosti alebo inej formy samozamestnávania, alebo nástup na pracovnú pozíciu na trvalý pracovný pomer u zamestnávateľa.

Využitím paušálnych sadzieb na riadenie projektu a na ostatné výdavky priame nie je dotknutá povinnosť prijímateľa vyplývajúca z osobitných predpisov. Napríklad zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. Do časti  12. Verejné obstarávanie formulára ŽoNFP je potrebné uviesť relevantné údaje.

Áno, oprávneným výdavkom je celková cena práce. V zmysle Prílohy č. 10 Výzvy Rámcový opis pracovných činnosti a kvalifikačné predpoklady je podrobne uvedený opis pracovných činností  a kvalifikačné predpoklady pre pozície tútor a lektor.

Pri pozícii Tútor je ako pozícia zamestnania definované Pracovný pomer na ustanovený týždenný pracovný čas, Pracovný pomer na kratší pracovný čas, Dohoda o vykonaní práce, Dohoda o pracovnej činnosti a pri pozícii Lektor pre vzdelávanie osôb cieľovej skupiny je definované Dohoda o vykonaní práce Dohoda o pracovnej činnosti. Ak zamestnanec pracuje na základe zmluvného vzťahu v zmysle zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov spadá pod skupinu výdavkov 521, ak je pracovná pozícia tútor/lektor zabezpečená dodávateľky spadá pod skupinu výdavkov 903.

Oprávnené obdobie sa začína najskôr odo dňa, v ktorom Zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť a trvá do termínu ukončenia možnosti čerpania finančných prostriedkov vyčlenených z Iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí, t.j. do 30.9.2018.  
Z uvedeného vyplýva, že dĺžka trvania projektu 18 mesiacov nie je reálna.

Oprávnené obdobie sa začína najskôr odo dňa, v ktorom Zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť a trvá do termínu ukončenia možnosti čerpania finančných prostriedkov vyčlenených z Iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí, t.j. do 30.9.2018. Z uvedeného vyplýva, že dĺžka trvania projektu 18 mesiacov nie je reálna.

 

Povinný rozsah vzdelávania stanovený vo výzve na 100 hodín na osobu je uvedený ako minimálny, za splnenia všetkých ostatných podmienok bude akceptované aj vzdelávanie v rozsahu viac ako 100 hodín.

 

Žiadateľ nepotrebuje žiadnu akreditáciu na aktivity, ktoré plánuje vykonávať v rámci výzvy 2016/2.1.1/02; Akreditácia je požadovaná na úrovni kurzu/školenia v minimálne  jednej z uvedených oblastí teoretického vzdelávania - Žiadateľ nie je povinný predkladať potvrdenie o akreditácie v čase predkladania žiadosti o NFP.

 

Žiadateľ nepotrebuje žiadnu akreditáciu na aktivity, ktoré plánuje vykonávať v rámci výzvy 2016/2.1.1/02; Akreditácia je požadovaná na úrovni kurzu/školenia v minimálne  jednej z uvedených oblastí teoretického vzdelávania.

 

Názov Výzvy nemá za cieľ špecifikovať oprávnenosť aktivít projektu; Oprávnenosť aktivít projektu je špecifikovaná v časti 2.3. Inovatívne programy v kontexte Výzvy predstavujú program/plán práce s mladými uchádzačmi o zamestnanie s cieľom ich samozamestnania.

 

Vo Výzve v časti 2.3 Oprávnenosť aktivít realizácie projektu je uvedené: „Teoretické vzdelávanie v rozsahu min. 40 hod./1 osobu z CS. V oblastiach: legislatíva, finančná oblasť (dane, účtovníctvo, odvody) marketing a obchodné zručnosti, využívanie IT pri samozamestnávaní (vzdelávanie musí byť zamerané na všetky povinné oblasti a aspoň v jednej z nich musí byť akreditované)“. Teoretické „vzdelávanie“ je v zmysle Výzvy chápané ako školenie/kurz, t.z. školenie/kurz aspoň v jednej z uvedených oblastí musí byť akreditovaný.

 

V zmysle Výzvy, časť 2.3 Oprávnenosť aktivít realizácie projektu je uvedené: „1.1 Vzdelávanie osôb z cieľovej skupiny (ďalej aj „CS“) v rozsahu min. 100 hod/1 osobu z CS (1 hod = 60 min), z toho: a) Teoretické vzdelávanie v rozsahu min. 40 hod/1 osobu z CS. V oblastiach: legislatíva, finančná oblasť (dane, účtovníctvo, odvody) marketing a obchodné zručnosti, využívanie IT pri samozamestnávaní (vzdelávanie musí byť zamerané na všetky povinné oblasti a aspoň v jednej z nich musí byť akreditované), b) Praktické vzdelávanie v rozsahu min. 40 hod/ 1 osobu z CS. (napr. vo forme workshopov, na ktorých si osoba z CS vyskúša prakticky určité činnosti napr. vedenie tímu zamestnancov, vedenie účtovníctva v nejakom softvéri, tvorba webu orientovaného na propagáciu poskytovaných sluţieb alebo tovarov, návrh loga, tvorba obchodných zmlúv apod., prax zameraná na získanie skúseností potrebných pre výkon SZČ u zamestnávateľa/ v podniku, v cvičnej firme a pod.)“. Z uvedeného vyplýva, že samotné vzdelávanie (teoretické + praktické) má byť v rozsahu minimálne 100 hodín na osobu, pričom min. 40 hodín na osobu má byť zabezpečené teoretické vzdelávanie a 40 hodín na osobu má byť praktické vzdelávanie, zvyšných 20 hodín je na uvážení reálnych potrieb cieľovej skupiny (konkrétneho uchádzača o zamestnanie), či potrebuje viac praktického vzdelávania alebo teoretického vzdelávania a následne zvyšné hodiny vhodne využiť. Na vypracovanie podnikateľského plánu nie je uvedený minimálny počet hodín na jeho vypracovanie, ale v zmysle Prílohy č. 11 Výzvy Osnova podnikateľského plánu je definovaný jeho minimálny rozsah.

 

 

V zmysle Výzvy OP LZ DOP 2016/2.1.1/02 sú oprávnenou cieľovou skupinou:

- NEET do 25 rokov uchádzač o zamestnanie min. 3 mesiace,

- NEET do 29 rokov uchádzač o zamestnanie min. 6 mesiacov,

- ďalšie cieľové skupiny nie sú oprávnené.

 

 

Subjekt - právna forma „Záujmové združenie právnických osôb“ nespĺňa podmienku oprávnenosti žiadateľa k výzve OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02. Jedným z dôvodov je skutočnosť, že Operačný program Ľudské zdroje pre špecifický cieľ 2.1.1 túto právnu formu nedefinuje ako oprávnených prijímateľov.

 

 

Prijímateľ je povinný každú poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovávať na formulári Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Najneskôr do 9 mesiacov odo dňa pripísania platby na účet prijímateľa je prijímateľ povinný zúčtovať 100 % každej poskytnutej zálohovej platby. Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predkladá prijímateľ aj účtovné doklady a výpis z účtu preukazujúci úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a relevantnú podpornú dokumentáciu.

 

 

V zmysle platnej Zmluvy o poskytnutí NFP prijímateľ po začatí realizácie aktivít projektu predkladá poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky 40 % z relevantnej časti rozpočtu projektu zodpovedajúcej 12 mesiacom realizácie aktivít projektu z prostriedkov zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie. Prijímateľ je povinný každú poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovávať na formulári Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby).

 

 

Spôsob financovania projektu je uvedený v časti 2.8 Výzvy na predkaldanie ŽoNFP. Pre oprávnených prijímateľov je stanovený v súlade s platným Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 (ďalej len „Systém finančného riadenia“) nasledujúci spôsob financovania: systém zálohových platieb, systém refundácie, kombinácia systému zálohových platieb a systému refundácie.

 

Po vyhlásení výzvy dochádza k postupnému znižovaniu disponibilných finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu z dôvodu postupného schvaľovania ŽoNFP. Aktuálne disponibilná indikatívna alokácia za zdroje EÚ je pravidelne aktualizovaná vždy po ukončení vyhodnocovania ŽoNFP aktuálne uzavretého kola výzvy na webovom sídle www.ia.gov.sk.

Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom. Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP v rámci už predložených Žiadostí o platbu (zúčtovanie zálohovej platby).

Kategória „všetky ostatné výdavky projektu“ zahŕňa ostatné priame výdavky projektu (okrem priamych nákladov na zamestnancov) a nepriame výdavky projektu (kategorizácia výdavkov určená Metodickým pokynom CKO č. 6 a prílohou č. 1 Metodického pokynu). Infraštruktúra, do ktorej sa zahŕňajú Vami uvádzané výdavky, podľa čl. 13 ods. 4 nariadenia o ESF č. 1304/2013 nie je oprávnená na príspevok z ESF. Výnimka prostredníctvom krížového financovania podľa čl. 98 ods. 2 všeobecného nariadenia (nariadenie č. 1303/2013) v prípade infraštruktúry sa v uvedenej výzve neuplatňuje.

Oprávnené výdavky projektu sú uvedené vo Výzve na predkladanie ŽoNFP v časti 2.5 Oprávnenosť výdavkov realizácie projektu a v prílohe č. 7 Výzvy na predkladanie ŽoNFP - Štandardná stupnica jednotkových nákladov. V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi a partnermi žiadateľa nasledujúce subjekty vykonávajúce opatrenia v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately: štátne rozpočtové organizácie, obce a mestá a právnické osoby, ktorých zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec alebo mesto (mimo záujmových združení právnických osôb alebo obchodných spoločností založených za iným účelom), združenia obcí, VÚC a právnické osoby, ktorých zakladateľom alebo zriaďovateľom je VÚC (mimo záujmových združení právnických
osôb a alebo obchodných spoločností založených za iným účelom), neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby s udelenou akreditáciou, nadácie s udelenou akreditáciou, občianske združenia s udelenou akreditáciou, cirkvi a náboženské spoločnosti
a právnické osoby, ktoré odvodzujú svoju právnu subjektivitu od cirkví a náboženských spoločností s udelenou akreditáciou Slovenský Červený kríž (v súlade s akreditáciou podľa zákona č. 305/2005 Z. z. . o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Žiadateľ a partner musí byť akreditovaným subjektom podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o SPODaSK a musí mať akreditáciu minimálne na jednu oprávnenú podaktivitu uvedenú vo výzve (okrem subjektov územnej samosprávy, orgánov verejnej správy a právnických osôb založených alebo zriadených obcou, mestom alebo VÚC).

Oprávnené výdavky projektu sú uvedené vo Výzve na predkladanie ŽoNFP v časti 2.5 Oprávnenosť výdavkov realizácie projektu a v prílohe č. 7 Výzvy na predkladanie ŽoNFP - Štandardná stupnica jednotkových nákladov. V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi a partnermi žiadateľa nasledujúce subjekty vykonávajúce opatrenia v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately: štátne rozpočtové organizácie, obce a mestá a právnické osoby, ktorých zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec alebo mesto (mimo záujmových združení právnických osôb alebo obchodných spoločností založených za iným účelom), združenia obcí, VÚC a právnické osoby, ktorých zakladateľom alebo zriaďovateľom je VÚC (mimo záujmových združení právnických osôb a alebo obchodných spoločností založených za iným účelom), neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby s udelenou akreditáciou, nadácie s udelenou akreditáciou, občianske združenia s udelenou akreditáciou, cirkvi a náboženské spoločnosti a právnické osoby, ktoré odvodzujú svoju právnu subjektivitu od cirkví a náboženských spoločností s udelenou akreditáciou Slovenský Červený kríž (v súlade s akreditáciou podľa zákona č. 305/2005 Z. z. . o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Žiadateľ a partner musí byť akreditovaným subjektom podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o SPODaSK a musí mať akreditáciu minimálne na jednu oprávnenú podaktivitu uvedenú vo výzve (okrem subjektov územnej samosprávy, orgánov verejnej správy a právnických osôb založených alebo zriadených obcou, mestom alebo VÚC).

Parciálne spolufinancovanie oprávnených výdavkov projektu alebo spolufinancovanie vo forme alokácii v priebehu implementácie projektu nie je prípustné. Žiadateľ musí byť finančne spôsobilý t.j. musí mať preukázateľne zabezpečené finančné prostriedky na spolufinancovanie oprávnených výdavkov projektu. Pri predložení Žiadosti o nenávratný finančný príspevok je potrebné, aby žiadateľ predložil aj doklady preukazujúce zabezpečenie spolufinancovania napr. výpis z bankového účtu (internetbanking), resp. potvrdenie komerčnej banky, že žiadateľ disponuje požadovanou výškou finančných prostriedkov alebo úverová zmluva alebo uznesenie zastupiteľstva (subjekty územnej samosprávy) alebo vyhlásenie štatutárneho orgánu (subjekty štátnej správy), prípadne aj úverový prísľub banky (doklady preukazujúce zabezpečenie spolufinancovania nie staršie ako 1 mesiac ku dňu predloženia ŽoNFP) a účtovnú závierku za posledné ukončené obdobie (relevantné len v prípade, ak údaje  v účtovnej závierke nie sú overiteľné z z registra účtovných závierok v zmysle § 23 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).Zároveň uvádzame, že pri implementácii projektu je prijímateľ povinný pri každej platbe, a to pri zúčtovaní zálohovej platby alebo refundácii, preukázať spolufinancovanie oprávnených výdavkov projektu.

V rámci výzvy OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01 nie je možné čerpať finančné prostriedky na podporu terénnej sociálnej práce a vytváranie komunitných centier. Oprávnené aktivity sú uvedené v časti 2.4 Výzvy na predkladanie ŽoNFP – Oprávnenosť aktivít realizácie projektu. Realizované aktivity musia byť vykonávané pre drogovo a inak závislých klientov, klientov ohrozených vznikom drogovej a inej závislosti (napr. zneužívajúcich drogy, hrajúcich hazardné hry atď.) a členov rodiny a blízke osoby drogovo a inak závislých a ohrozených vznikom drogovej a inej závislosti v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o SPODaSK.