EnglishSlovak

Agentúra zmeny

 • Domov
 • Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov

Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov v podmienkach Implementačnej agentúry MPSVR SR


Informácie v súvislosti s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ  2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov ktorým sa zrušuje smernica  95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj ako „nariadenie GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „zákon o ochrane osobných údajov“):

Prevádzkovateľ:                                 Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

                                                              Špitálska 6, 814 55 Bratislava 

                                                              e-mail: ia@ia.gov.sk, tel.: 02/2043 1100

 Kontakt na zodpovednú osobu:     zodpovednaosoba@ia.gov.sk

 Kontakt na dozorný orgán:             Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27

Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov uchádzačov o zamestnanie  na účely výberového konania v Implementačnej agentúre MPSVR SR

1. Informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „IMPLEA“) spracúva osobné údaje predovšetkým v rámci plnenia povinností, ktoré mu vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Náležitosti týkajúce sa spracúvania osobných údajov dotknutých osôb (účely spracúvania, právne základy, kategórie dotknutých osobných údajov a príjemcovia) sú bližšie popísané v prílohe. Osobné údaje nie sú spracúvané za iným účelom, ako za účelom, na ktorý boli pôvodne získané, ak tak neustanoví osobitný predpis, podľa ktorého IMPLEA postupuje, alebo ak dotknutá osoba na to neudelí dobrovoľný súhlas.

2. Doplňujúce informácie k spracúvaniu osobných údajov

 • Súhlas so spracúvaním osobných údajov a právo na jeho odvolanie

Súhlas dotknutej osoby sa získava len vtedy, ak sa neuplatňuje iný právny dôvod na spracúvanie osobných údajov bez súhlasu. Poskytnutie osobných údajov a udelenie súhlasu je v takomto prípade dobrovoľné. Ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

 • Príjemcovia osobných údajov, príjemcovia v tretích krajinách

Osobné údaje sú poskytované výlučne v rámci plnenia povinností vyplývajúcich z platných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo sprostredkovateľovi v rámci zmluvných vzťahov, ak sa prevádzkovateľ rozhodne pre takýto postup v súlade s nariadením GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov. Cezhraničný prenos osobných údajov sa uskutočňuje len v prípadoch, kedy to stanovujú všeobecne záväzné právne predpisy na vymedzený účel spracúvania.

 • Fotografie a videozáznamy z podujatí a informovanie o činnosti IMPLEA

IMPLEA, s cieľom zvyšovať povedomie o otázke zamestnanosti a v tejto súvislosti aj informovať o seminároch, konferenciách (ďalej aj ako „podujatie“) a iných obdobných aktivitách a činnostiach organizácie, zverejňuje fotografie a/alebo videozáznamy na svojich internetových stránkach, sociálnych sieťach alebo prostredníctvom obdobných informačných a komunikačných prostriedkov. Pri zverejňovaní fotografií a/alebo videozáznamov z podujatí alebo iných obdobných aktivít určených pre verejnosť spravidla ide o dokumentačné zábery bez uvedenia mien účastníkov a možnosti ich identifikácie zo strany prevádzkovateľa, s výnimkou organizátorov alebo iných osôb, ktoré na to udelia súhlas. Zverejňovanie sa vykonáva v závislosti od podujatia alebo inej obdobnej aktivity, povahy a účelu tejto aktivity alebo činnosti v súlade s príslušnými ustanoveniami nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov.

 • Automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie, služby informačnej spoločnosti

IMPLEA nevykonáva spracúvanie osobných údajov založené na automatizovanom individuálnom rozhodovaní, nevykonáva profilovanie, ani neposkytuje služby informačnej spoločnosti podľa čl. 8 ods. 1 nariadenia GDPR a § 15 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov.

 • Doba uchovávania osobných údajov

IMPLEA spracúva osobné údaje po dobu trvania účelu a uchováva po dobu vymedzenú v registratúrnom pláne v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Doba uchovávania osobných údajov závisí predovšetkým od všeobecne záväzných právnych predpisov a od povinnosti prevádzkovateľa tieto osobné údaje uchovávať. Po uplynutí tejto doby sa osobné údaje likvidujú podľa registratúrneho poriadku v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • Povinnosť poskytnutia osobných údajov

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť svoje osobné údaje, ak ide o spracúvanie osobných údajov, ktoré vyplýva z osobitných predpisov (plnenie zákonných povinností) alebo ak sa spracúvanie vykonáva vo verejnom záujme a v rámci výkonu verejnej moci. Obdobne sa postupuje aj v prípade uzatvárania zmluvného vzťahu s dotknutou osobou. V prípade neposkytnutia osobných údajov, resp. poskytnutia nesprávnych alebo neúplných osobných údajov by nemohlo dôjsť k realizácii úloh a plneniu povinností alebo uzatvoreniu zmluvného vzťahu.

 

3. Ochrana práv dotknutých osôb

 V súlade s čl. 15 až 22 nariadenia GDPR a § 21 až 28 zákona o ochrane osobných údajov dotknutá osoba je oprávnená uplatniť práva dotknutých osôb, a to právo na potvrdenie o spracúvaní osobných údajov, právo na prístup k osobných údajov, právo na opravu osobných údajov, právo na výmaz osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na neuplatňovanie rozhodovania založeného na automatizovanom individuálnom rozhodovaní vrátane profilovania.

 • Právo na potvrdenie a prístup k osobných údajom

Dotknutá osoba má právo vyžiadať si potvrdenie od prevádzkovateľa o tom, či sa spracúvajú jej osobné údaje. Rovnako má dotknutá osoba právo požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré sa o nej spracúvajú, vrátane nasledovných informácií: (a) účel spracúvania osobných údajov, ktorý sa jej týka, (b) kategórie spracúvaných osobných údajov na daný účel, (c) identifikáciu príjemcov alebo kategórií príjemcov, ktorým boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, (d) dobu uchovávania osobných údajov alebo ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia, (e) zdroj osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, (f) informácia o existencii práva požadovať opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov, (g) informáciu o práve podať sťažnosť, resp. návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, (h) informáciu, či sa v podmienkach IMPLEA vykonáva automatizované individuálne rozhodovanie alebo profilovanie.

 • Právo na opravu osobných údajov 

Dotknutá osoba má právo na to, aby jej osobné údaje boli bez zbytočného odkladu opravené. Dotknutá osoba má taktiež právo žiadať o doplnenie jej neúplných osobných údajov.

Ak má dotknutá osoba záujem byť informovaná o oznámení plnenia tejto povinnosti voči príjemcom jej osobných údajov, je potrebné o to požiadať.

 • Právo na výmaz osobných údajov 

Dotknutá osoba má právo na to, aby jej osobné údaje boli bez zbytočného odkladu vymazané, ak: (a) už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali a/ alebo spracúvali, (b) dotknutá osoba odvolá súhlas so spracúvaním osobných údajov a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie, (c) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účely plnenia úloh vo verejnom záujme a oprávnené záujmy a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov, (d) osobné údaje sa spracúvajú nezákonne na základe rozhodnutia Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo iného orgánu príslušného na rozhodnutie o nezákonnom spracúvaní, (e) dôvodom pre výmaz je splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

Právo na výmaz, ak sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa čl. 8 ods. 1 nariadenia GDPR alebo § 15 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov sa v podmienkach IMPLEA neuplatňuje; služby informačnej spoločnosti sa neposkytujú.

Povinnosť vymazať osobné údaje sa však neuplatňuje, ak je daná výnimka podľa čl. 17 ods. 3 nariadenia GDPR alebo §  23 ods. 4 zákona o ochrane osobných údajov.

Ak má dotknutá osoba záujem byť informovaná o oznámení plnenia tejto povinnosti voči príjemcom jej osobných údajov, je potrebné o to požiadať.

 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov 

Dotknutá osoba má právo na to, aby sa spracúvanie jej osobných údajov obmedzilo, ak: (a) namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho overiť si správnosť osobných údajov, (b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné na základe rozhodnutia Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo iného orgánu príslušného na rozhodnutie o nezákonnom spracúvaní a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, (c) IMPLEA už nepotrebuje osobné údaje na dosiahnutie účelu spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, (d) namieta spracúvanie osobných údajov za účelom plnenia úloh vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi a na oprávnené záujmy, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane IMPLEA prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Dotknutej osobe bude vopred oznámené zrušenie obmedzenia jej osobných údajov.

Ak má dotknutá osoba záujem byť informovaná o oznámení plnenia tejto povinnosti voči príjemcom jej osobných údajov, je potrebné o to požiadať.

 • Právo na prenosnosť osobných údajov

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla IMPLEA, v  štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné. Možnosť prenositeľnosti sa individuálne posúdi v každom prípade.

Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.

Uplatnenie práva na prenosnosť osobných údajov zo strany dotknutej osoby rovnako nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb.

 • Právo namietať spracúvanie osobných údajov

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov, ak sa spracúvanie: (a) uskutočňuje na účely priameho marketingu (napr. zasielania noviniek), (b) uskutočňuje za účelom splnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, (c) vykonáva za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany.

Profilovanie IMPLEA nevykonáva.

Dotknutá osoba nemá právo namietať spracúvanie osobných údajov z dôvodov verejného záujmu, ak sa osobné údaje spracúvajú na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel.

 • Právo na neuplatňovanie rozhodovania založeného na automatizovanom individuálnom rozhodovaní vrátane profilovania 

Právo na neuplatňovanie rozhodovania založeného na automatizovanom individuálnom rozhodovaní vrátane profilovania sa v podmienkach IMPLEA neuplatňuje; spracúvanie založené na automatizovanom individuálnom rozhodovaní ani profilovanie sa nevykonáva.

 • Uplatnenie práv

Svoje práva si dotknutá osoba môže uplatniť najmä prostredníctvom kontaktných údajov prevádzkovateľa uvedených vyššie. Ak vzniknú oprávnené pochybnosti o totožnosti dotknutej osoby, ktorá si uplatnila svoje práva, IMPLEA je oprávnená vykonať overenie jej totožnosti, napríklad vyžiadaním si dodatočných informácií, jej predvolaním, ak je to účelné a overením dokladu jej totožnosti alebo iným vhodným spôsobom.

 • Kontakt so zodpovednou osobou IMPLEA 

Ak dotknutá osoba má akékoľvek otázky súvisiace so spracúvaním jej osobných údajov, má právo kedykoľvek kontaktovať zodpovednú osobu IMPLEA na adrese zodpovednaosoba@ia.gov.sk.

 •  Kontakt s dozorným orgánom

Ak sa dotknutá osoba domnieva, že pri spracúvaní osobných údajov boli porušené jej práva chránené nariadením GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov, má právo podať na Úrad na ochranu osobných údajov SR sťažnosť, resp. návrh na začatie konania.


Spracúvanie osobných údajov v podmienkach IMPLEA

Výberové konania

Účel spracúvania

Výberové konania na obsadenie voľných pracovných miest

Právny základ

Predzmluvný vzťah

Osobitné zákony, najmä zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov zákon č. 292/2014 Z. z. o  príspevku poskytovanom z  európskych štrukturálnych a investičných fondov a o  zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nariadenie Európskeho parlamentu a  Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17.decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o  Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a  rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o  Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a  Európskom námornom a  rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 a iné súvisiace osobitné predpisy, ktoré sa uplatňujú vo  vzťahu k európskym štrukturálnym fondom

Opis kategórií dotknutých osôb

Uchádzači o zamestnanie

Opis kategórií osobných údajov

Osobné údaje uvedené v žiadosti, osobné údaje uvedené v životopise, motivačnom liste a predložených dokladoch, ktoré sa vyžadujú na obsadzované pracovné miesto

Riadiaci orgán

Orgán auditu

Certifikačný orgán

Najvyšší kontrolný úrad

Európska komisia

Iný oprávnený subjekt v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia č.  2016/679 (GDPR) v spojitosti s § 13 ods. 2 zákona  č.  18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Cezhraničné prenosy

Cezhraničný prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Zverejňovanie

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie

(a) dokumenty sa spracúvajú a uchovávajú počas trvania operačného programu a lehoty určenej podľa registratúrneho plánu, (b) ak obsadzované miesto nie je financované zo zdrojov EÚ životopisy sú v prípade neúčasti alebo neúspešnosti likvidované bezodkladne po výberovom konaní

 

Záujemcovia o zamestnanie mimo výberového konania

Účel spracúvania

Vedenie databázy uchádzačov o zamestnanie, ktorí poskytli IMPLEA svoj životopis mimo výberového konania s cieľom zamestnať sa

Právny základ

Súhlas dotknutej osoby

Opis kategórií dotknutých osôb

Fyzické osoby, ktoré zaslali IMPLEA svoj životopis

Opis kategórií osobných údajov

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, údaje uvedené v žiadosti a životopisné údaje, podpis a iné osobné údaje za účelom dosiahnutia účelu spracúvania

Kategórie príjemcov

Neposkytuje sa, ak osobitný zákon neustanoví inak

Cezhraničné prenosy

Neuskutočňuje sa

Zverejňovanie

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie

6 mesiacov

 

Ekonomická agenda a účtovníctvo

Účel spracúvania

Ekonomická agenda, spracovanie účtovných dokladov a plnenie povinností na  úseku účtovníctva

Právny základ

Osobitné zákony, najmä zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o  daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov

Opis kategórií dotknutých osôb

Zamestnanci, zamestnanci dodávateľov tovarov a služieb, osoby, ktorým vznikne povinnosť úhrady

Opis kategórií osobných údajov

Osobné údaje v rozsahu najmä titul, meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo,
e-mailová adresa, podpis, číslo účtu a iné osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu

Kategórie príjemcov

Daňový úrad

Banka

Iný oprávnený subjekt v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia č.  2016/679 (GDPR) v spojitosti s § 13 ods. 2 zákona  č.  18/2018 Z. z. o  ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Cezhraničné prenosy

Neuskutočňuje sa

Zverejňovanie

Centrálny register zmlúv

Webové sídlo

Lehoty na vymazanie

10 rokov

Verejné obstarávania

Účel spracúvania

Obstarávanie na dodanie tovaru, poskytnutie služieb a uskutočnenie stavebných prác

Právny základ

Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, zákon č. 513/1991Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Opis kategórií dotknutých osôb

Fyzické osoby, ktoré sú najmä štatutárnym orgánom záujemcu, uchádzača, subdodávateľa a iné fyzické osoby podľa zákona o verejnom obstarávaní a Obchodného zákonníka

Opis kategórií osobných údajov

Osobné údaje nevyhnutné na účely verejného obstarávania, najmä titul, meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, rodné číslo, ekonomická identita, osobné údaje uvedené v dokladoch / potvrdeniach / certifikátoch a iných obdobných dokumentoch, údaje týkajúce sa spôsobilosti a iné osobné údaje, ktoré, ktoré je nevyhnutné doložiť pri obstarávaní

Kategórie príjemcov

Úrad pre verejné obstarávanie

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny

Centrálny register zmlúv (CRZ)

Orgán auditu

Webové sídlo www.implea.sk

Webové sídlo Úvod – ÚVO (gov.sk)

Iný oprávnený subjekt v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia č. 2016/679 (GDPR) v spojitosti s § 13 ods. 2 zákona  č.  18/2018 Z. z. o  ochrane osobných údajov a o zmene a  doplnení niektorých zákonov

Cezhraničné prenosy

Neuskutočňuje sa

Zverejňovanie

Internetová stránka

Lehoty na vymazanie

10 rokov

Dodávateľské a zmluvné vzťahy

Účel spracúvania

Spracúvanie (kontaktných) osobných údajov zamestnancov dodávateľov a zmluvných strán v rámci dodávateľských a zmluvných vzťahov

Právny základ

Oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia 2016/679 (GDPR) a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

Opis kategórií dotknutých osôb

Zamestnanci dodávateľov a zmluvných partnerov, osoby oprávnené konať v mene dodávateľa a zmluvného partnera

Opis kategórií osobných údajov

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, funkcia, adresa pracoviska, kontaktné údaje (tel. č., e-mail) a iné osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania

Kategórie príjemcov

Neposkytuje sa

Cezhraničné prenosy

Neuskutočňuje sa

Zverejňovanie

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie

10 rokov

Bezpečnosť IT

Účel spracúvania

Zabezpečenie IT služieb, sieťová bezpečnosť a bezpečnosť

Právny základ

Oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia 2016/679 (GDPR) a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

Opis kategórií dotknutých osôb

Zamestnanci, zamestnanci dodávateľov

Opis kategórií osobných údajov

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä meno, priezvisko, prihlasovacie údaje, IP adresa, MAC adresa, typ, verzia internetového prehliadača, verzia operačného systému, užívateľské konto, adresa elektronickej pošty a iné osobné údaje na dosiahnutie účelu spracúvania

Kategórie príjemcov

Neuskutočňuje sa

Cezhraničné prenosy

Neuskutočňuje sa

Zverejňovanie

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie

5 rokov

Správa registratúry

Účel spracúvania

Správa došlej a odoslanej pošty (správa registratúry)

Právny základ

Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov

Opis kategórií dotknutých osôb

Odosielatelia a prijímatelia korešpondencie (fyzické osoby)

Opis kategórií osobných údajov

Osobné údaje súvisiace so správou registratúry, vrátane doručovania do elektronickej schránky, najmä titul, meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, predmet korešpondencie / registratúrneho záznamu a iné osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu

Kategórie príjemcov

Ministerstvo vnútra SR

Iný oprávnený subjekt v slade s čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia č. 2016/679 (GDPR) v spojitosti s § 13 ods. 2 zákona  č.  18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Cezhraničné prenosy

Neuskutočňuje sa

Zverejňovanie

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie

10 rokov

Sťažnosti podľa zákona o sťažnostiach

Účel spracúvania

Vybavovanie sťažností podľa zákona o sťažnostiach

Právny základ

Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov

Opis kategórií dotknutých osôb

Sťažovateľ, zástupca sťažovateľa (fyzické osoby) iné fyzické osoby, ktorých osobné údaje sú nevyhnutné na vybavovanie sťažností

Opis kategórií osobných údajov

Osobné údaje súvisiace s vybavovaním a prešetrovaním sťažností, najmä meno, priezvisko, adresa trvalého alebo prechodného pobytu sťažovateľa, adresa sťažovateľa na doručovanie v elektronickej forme, ďalšie osobné údaje zistené alebo predložené v priebehu vybavovania sťažnosti a ktoré sú nevyhnutné na  dosiahnutie účelu spracúvania

Kategórie príjemcov

Úrad vlády SR

Orgány verejnej správy a iné osoby v súvislosti s poskytovaním súčinnosti

Sťažovateľ a iné fyzické osoby, ktorých sa sťažnosť týka

Iný oprávnený subjekt v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia č. 2016/679 (GDPR) v spojitosti s § 13 ods.  2 zákona  č.   18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o  zmene a doplnení niektorých zákonov

Cezhraničné prenosy

Neuskutočňuje sa

Zverejňovanie

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie

10 rokov

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Účel spracúvania

Evidencia a vybavovanie oznámení podľa zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti

Právny základ

Zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o  zmene a doplnení niektorých zákonov

Opis kategórií dotknutých osôb

Fyzické osoby, ktoré podali oznámenie a ktoré sú prešetrované podľa zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti

Opis kategórií osobných údajov

Osobné údaje súvisiace s vybavovaním oznámení, najmä meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, ďalšie osobné údaje nevyhnutné na preverenie oznámenia

Kategórie príjemcov

Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti

Národný inšpektorát práce, inšpektoráty práce

Orgán činný v trestnom konaní

Iný oprávnený subjekt v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia č. 2016/679 (GDPR) v spojitosti s § 13 ods. 2 zákona č.  18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

Cezhraničné prenosy

Neuskutočňuje sa

Zverejňovanie

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie

5 rokov

 

Kontrolná činnosť

Účel spracúvania

Vykonávanie kontrolnej činnosti (vonkajšej a vnútornej) v pôsobnosti oddelenia kontroly a sťažností

Právny základ

Zákon č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov, zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Opis kategórií dotknutých osôb

Fyzické osoby, ktorých sa kontrolná činnosť týka

Opis kategórií osobných údajov

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, adresa, kontaktné údaje, finančné náležitosti, podpis a iné osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na účely kontroly, poskytnuté alebo zistené v priebehu kontroly

Kategórie príjemcov

Úrad vlády SR

Najvyšší kontrolný orgán

Iný oprávnený subjekt v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia č.  2016/679 (GDPR) v spojitosti s § 13 ods.  2 zákona  č.  18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a  doplnení niektorých zákonov

Cezhraničné prenosy

Neuskutočňuje sa

Zverejňovanie

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie

10 rokov

Sprístupňovanie informácií na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám

Účel spracúvania

Vybavovanie žiadostí o sprístupnenie informácií

Právny základ

Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov

Súhlas dotknutej osoby, v prípadoch pre ktoré to zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov vyžaduje

Opis kategórií dotknutých osôb

Žiadateľ (fyzická osoba), dotknuté osoby podľa § 9 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, osoby oprávnené udeliť súhlas podľa § 11 ods. 1 písm. a) a c) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov

Opis kategórií osobných údajov

Osobné údaje súvisiace so sprístupňovaním informácií, najmä titul, meno, priezvisko, adresa, ďalšie osobné údaje žiadateľa, dotknutej osoby, osoby oprávnenej udeliť súhlas na sprístupnenie informácií a osobné údaje fyzických osôb dotýkajúce sa osobnosti a súkromia žiadateľa, dotknutej osoby, osoby oprávnenej udeliť súhlas na sprístupnenie informácií, ktoré sú sprístupnené povinnou osobou na základe zákona a/alebo súhlasu

Kategórie príjemcov

Iná povinná osoba príslušná vo veci konať podľa zákona č. 211/2000 Z. z.

Žiadateľ podľa zákona č. 211/2000 Z. z.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Iný oprávnený subjekt v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia č.  2016/679 (GDPR) v spojitosti s § 13 ods.  2 zákona  č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Cezhraničné prenosy

Neuskutočňuje sa

Zverejňovanie

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie

5 rokov

Agenda súdnych sporov

Účel spracúvania

Agenda vedenia súdnych sporov

Právny základ

Osobitné zákony, najmä zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov, zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov, zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov

Opis kategórií dotknutých osôb

Fyzické osoby, ktoré majú postavenie účastníka konania alebo jeho zástupcu, zúčastnenej osoby, osoby oprávnenej konať, svedka, poškodenej osoby, iné fyzické osoby, ktorých sa súdne konanie týka

Opis kategórií osobných údajov

Osobné údaje súvisiace s vedením agendy súdnych sporov, najmä meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu alebo pobytu, dátum narodenia alebo iný identifikačný údaj, telefónne číslo, adresu elektronickej pošty a ďalšie osobné údaje zistené alebo poskytnuté v priebehu súdneho sporu

Kategórie príjemcov

Súd

Orgán činný v trestnom konaní, svedok, poškodený, prokurátor

Účastník, zúčastnené osoby a iné  subjekty súdneho konania

Iný oprávnený subjekt v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia č.  2016/679 (GDPR) v spojitosti s § 13 ods.  2 zákona  č.  18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Cezhraničné prenosy

Neuskutočňuje sa

Zverejňovanie

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie

10 rokov

Práva dotknutých osôb

Účel spracúvania

Vybavovanie žiadostí, ktorými dotknuté osoby uplatnili svoje práva

Právny základ

Nariadenie č. 2016/679 (GDPR) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

Opis kategórií dotknutých osôb

Fyzické osoby, ktoré si uplatnia svoje práva ako dotknuté osoby

Opis kategórií osobných údajov

Osobné údaje súvisiace s vybavovaním žiadostí, ktorými si dotknuté osoby uplatnili svoje práva, najmä titul, meno, priezvisko, adresa, podpis a ďalšie osobné údaje, ku ktorým sa vzťahuje uplatňované právo dotknutej osoby

Kategórie príjemcov

Úrad na ochranu osobných údajov SR

Iný prevádzkovateľ pri oznamovacej povinnosti v súvislosti s opravou, vymazaním alebo obmedzením osobných údajov

Iný oprávnený subjekt v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia č.  2016/679 (GDPR) v spojitosti s § 13 ods.  2 zákona  č.   18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a  o zmene a doplnení niektorých zákonov

Cezhraničné prenosy

Neuskutočňuje sa

Zverejňovanie

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie

5 rokov

Pracovné skupiny, poradné orgány a komisie

Účel spracúvania

Zriadenie a činnosť pracovných skupín, poradných orgánov a komisií

Právny základ

Osobitné predpisy, v zmysle ktorých sa zriaďujú pracovné skupiny, poradné orgány a komisie

Oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia 2016/679 (GDPR) a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

Opis kategórií dotknutých osôb

Zamestnanci a fyzické osoby, ktoré sú externým členom pracovnej skupiny, poradného orgánu a  komisie

Opis kategórií osobných údajov

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko a  identifikácia zamestnávateľa, tel. č., e-mail, iné údaje v rozsahu nevyhnutnom na účely činnosti komisie a pracovnej skupiny

Kategórie príjemcov

Neposkytuje sa, ak osobitný zákon neustanoví inak

Cezhraničné prenosy

Neuskutočňuje sa

Zverejňovanie

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie

Postup podľa registratúrneho poriadku upravujúci jednotlivé agendy, v rámci ktorých sa zriaďujú pracovné skupiny, poradné orgány a komisie

Časopis sociálna spoločnosť

Účel spracúvania

Edičná a vydavateľská činnosť implementačnej agentúry podľa aktuálneho diania v organizácii a v oblasti sociálnej práce a  politiky

Právny základ

§ 78 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Osobitné zákony, najmä zákon č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a  agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č.  212/1997 Z.  z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a  rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení neskorších predpisov, zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov

Súhlas dotknutej osoby ak je s ohľadom na  okolnosti vhodnejší alebo výslovne potrebný

Opis kategórií dotknutých osôb

Zamestnanci, iné fyzické osoby, ktorých sa téma článku týka

Opis kategórií osobných údajov

Osobné údaje nevyhnutné na účely edičnej a vydavateľskej činnosti, najmä titul, meno, priezvisko, funkcia / pracovné zaradenie, e-mail, telefónne číslo, fotografie a iné osobné údaje spracúvané na  stanovený účel

Kategórie príjemcov

Neposkytuje sa, ak osobitný zákon neustanoví inak

Cezhraničné prenosy

Neuskutočňuje sa

Zverejňovanie

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie

5 rokov

Národné projekty

Účel spracúvania

Poskytovanie nenávratného finančného príspevku prostredníctvom národných projektov v oblasti operačného programu: Ľudské zdroje

Právny základ

Osobitné predpisy, najmä zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov, zákon č.  358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č.  448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.  455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.1304/2013 zo 17.decembra 2013 o  Európskom sociálnom fonde a o  zrušení nariadenia Rady (ES) č.  1081/2006, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.  1303/2013 zo 17.decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o  Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a  ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 a iné súvisiace osobitné predpisy, ktoré sa uplatňujú vo vzťahu k európskym štrukturálnym fondom

Opis kategórií dotknutých osôb

Fyzické osoby v postavení žiadateľa, prijímateľa, partnera, užívateľa, cieľovej skupiny, dodávateľa a iné fyzické osoby, ktorých osobné údaje sú nevyhnutné na plnenie úloh podľa zákona o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov

Opis kategórií osobných údajov

Osobné údaje súvisiace s poskytovaním nenávratného finančného príspevku, najmä titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, štátne občianstvo, národnosť, etnický pôvod, výpis z registra trestov, údaje podľa prílohy č. 1 nariadenia č. 1304/2013, najmä pohlavie, zamestnanecké postavenie, vzdelanie, znevýhodnenie, ďalej kontaktné údaje (tel.,
e-mail) a ďalšie údaje v rozsahu nevyhnutnom na plnenie úloh podľa zákona o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov v závislosti od typu projektu, kópie požadovaných dokumentov

Kategórie príjemcov

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Orgán auditu

Certifikačný orgán

Najvyšší kontrolný úrad SR

Európska komisia

Iný oprávnený subjekt v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia č.  2016/679 (GDPR) v spojitosti s § 13 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

Cezhraničné prenosy

Neuskutočňuje sa

Zverejňovanie

Webové sídlo

Lehoty na vymazanie

10 rokov

Kontrola národných projektov

Účel spracúvania

Kontrola poskytovania nenávratného finančného príspevku prostredníctvom národných projektov v oblasti operačného programu: Ľudské zdroje

Právny základ

Osobitné predpisy, najmä zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.1304/2013 zo  17.decembra 2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č.  1081/2006, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17.decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a  Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 a iné súvisiace osobitné predpisy, ktoré sa uplatňujú vo vzťahu k európskym štrukturálnym fondom

Opis kategórií dotknutých osôb

Fyzické osoby v postavení žiadateľa, prijímateľa, partnera, užívateľa, cieľovej skupiny, dodávateľa a iné fyzické osoby, ktorých osobné údaje sú predmetom kontroly, alebo ktorých osobné údaje sú v rámci kontroly spracúvané, prizvaná osoba

Opis kategórií osobných údajov

Osobné údaje zistené a poskytnuté pri kontrole vykonávanej v súvislosti s poskytovaním nenávratného finančného príspevku, najmä titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, štátne občianstvo, národnosť, etnický pôvod, výpis z registra trestov, údaje podľa prílohy č. 1 nariadenia č. 1304/2013, najmä pohlavie, zamestnanecké postavenie, vzdelanie, znevýhodnenie, ďalej kontaktné údaje (tel., e-mail) a ďalšie údaje v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu kontroly, kópie požadovaných dokumentov

Kategórie príjemcov

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Orgán auditu

Certifikačný orgán

Najvyšší kontrolný úrad SR

Európska komisia

Iný oprávnený subjekt v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia č.  2016/679 (GDPR) v spojitosti s § 13 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

Cezhraničné prenosy

Neuskutočňuje sa

Zverejňovanie

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie

10 rokov

Informovanie a propagácia pomoci z EŠIF

Účel spracúvania

Informovanie a propagácia pomoci z EŠIF prostredníctvom národných projektov v oblasti operačného programu: Ľudské zdroje

Právny základ

Osobitné predpisy, najmä zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.1304/2013 zo  17.decembra 2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č.  1081/2006, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.  1303/2013 zo 17.decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a  Európskom námornom a  rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č.  1083/2006  a iné súvisiace osobitné predpisy, ktoré sa uplatňujú vo  vzťahu k európskym štrukturálnym fondom

Súhlas dotknutej osoby, aj je s ohľadom na  okolnosti vhodnejší alebo výslovne potrebný

Opis kategórií dotknutých osôb

Fyzické osoby v postavení účastníka projektu, cieľovej skupiny a iné fyzické osoby, ktorých osobné údaje sú v rámci propagácie realizovaného projektu spracúvané

Opis kategórií osobných údajov

Osobné údaje zachytené na fotografiách a / alebo audiovizuálnych záznamoch vyhotovených počas realizácie aktivít projektov a popis (napríklad školiace, tréningové alebo iné aktivity s účastníkmi / cieľovými skupinami projektu); implementačná agentúra môže prichádzať do styku a spracúvať osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu informovania a propagovania pomoci z EŠIF

Kategórie príjemcov

Neposkytuje sa, ak osobitný predpis neustanoví inak

Cezhraničné prenosy

Neuskutočňuje sa

Zverejňovanie

Odporúčaná / zvolená forma informovania a propagácie, najmä webové sídlo

Lehoty na vymazanie

10 rokov

Podujatia a iné obdobné aktivity pre verejnosť

Účel spracúvania

Organizovanie, informovanie a prezentovanie verejnosti semináre, konferencie alebo iné obdobné aktivity určené pre verejnosť

Právny základ

Oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia 2016/679 (GDPR) a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

Súhlas dotknutej osoby, ak je s ohľadom na okolnosti vhodnejší alebo výslovne potrebný

Opis kategórií dotknutých osôb

Zamestnanci, fyzické osoby, ktoré sú účastné na  seminároch, konferenciách alebo iných obdobných aktivitách

Opis kategórií osobných údajov

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, funkcia / pracovné zaradenie, fotografia, videozáznam a iné osobné údaje za účelom dosiahnutia účelu spracúvania

Kategórie príjemcov

Neposkytuje sa

Cezhraničné prenosy

Neuskutočňuje sa

Zverejňovanie

Webové sídlo, internetové stránky, sociálne siete, iné obdobné komunikačné prostriedky

Lehoty na vymazanie

5 rokov

Prezentovanie činnosti IMPLEA

Účel spracúvania

Informovanie verejnosti o činnosti IMPLEA

Právny základ

Oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia 2016/679 (GDPR) a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

Súhlas dotknutej osoby, ak je s ohľadom na okolnosti vhodnejší alebo výslovne potrebný

Opis kategórií dotknutých osôb

Zamestnanci a iné osoby, ktorých sa prezentačná činnosť týka

Opis kategórií osobných údajov

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, funkcia / pracovné zaradenie, fotografia, filmový a zvukový materiál, miesto výkonu práce a iné osobné údaje za účelom dosiahnutia účelu spracúvania

Kategórie príjemcov

Neposkytuje sa

Cezhraničné prenosy

Neuskutočňuje sa

Zverejňovanie

Webové sídlo, internetové stránky, sociálne siete, iné obdobné komunikačné prostriedky

Lehoty na vymazanie

5 rokov

Súťaže

Účel spracúvania

Organizovanie, vyhodnotenie a vyhlásenie výsledkov súťaží organizovaných IMPLEA

Právny základ

Súhlas dotknutej osoby

Opis kategórií dotknutých osôb

Fyzické osoby, ktoré sa zapoja do súťaže

Opis kategórií osobných údajov

Osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu, titul, meno, priezvisko, adresa, tel., email a údaje s ohľadom na predmet súťaže

Kategórie príjemcov

Neposkytuje sa

Cezhraničné prenosy

Neuskutočňuje sa

Zverejňovanie

Webové sídlo, internetové stránky, sociálne siete, iné obdobné komunikačné prostriedky

Lehoty na vymazanie

5 rokov