EnglishSlovak

Plán k nezávislému životu

  • Domov
  • Národný projekt Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov

Národný projekt Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb - Podpora transformačných tímov

Intenzívna podpora zamestnancov a zriaďovateľov zariadení sociálnych služieb v ich príprave na proces transformácie daných zariadení.


V roku 2018 začala Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky realizovať národný projekt Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov. Ide o partnerský projekt v spolupráci s:


Awesome Image

 

Cieľom projektu je intenzívna podpora zamestnancov a zriaďovateľov zariadení sociálnych služieb v ich príprave na proces transformácie daných zariadení. Výsledkom budú kvalitne pripravené transformačné plány pre všetky zapojené zariadenia. V rámci projektu bude zapojeným subjektom poskytované poradenstvo, konzultácie, supervízie a vzdelávanie v rámci certifikovaných kurzov, informačných seminárov a tematických workshopov. Vzdelávanie je zamerané na rôzne oblasti deinštitucionalizácie, napr.: na riadenie zmien počas procesu transformácie zariadenia, prípravu pracovníkov zariadení na zmenu prístupu ku klientom (dôraz na individuálny prístup), na oboznámenie sa s princípmi univerzálneho navrhovania v architektúre, na predstavenie nových foriem práce s klientami, ktoré sú zamerané na aktivizáciu a rozvoj pracovných zručností s cieľom začleniť klientov do pracovného procesu, atď.

Aktuality

Pozývame vás na tematický workshop „Sociálne podnikanie ako nástroj pre aktivizáciu a zamestnanie prijímateľov pobytových a ambulantných sociálnych služieb v národnom projekte DI PTT“.

Výstava zachytáva proces deinštitucionalizácie – zmenu starostlivosti o zdravotne znevýhodnené osoby z veľkokapacitných na príjemné menšie komunitné zariadenia.

Tematický workshop – Univerzálne navrhovanie budov komunitných sociálnych služieb v súlade s Plánom obnovy a odolnosti