EnglishSlovak

Často kladené otázky


Môžu sa v rámci Výzvy zverejnenej 18.10.2023 zapojiť aj iný poskytovatelia OS ako obce do 1000 obyvateľov?

Áno, v rámci zmeny projektu sú oprávnenými žiadateľmi aj poskytovatelia terénnej opatrovateľskej služby, ktorým skončilo oprávnené obdobie realizácie aktivít podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku poskytovaného z Európskeho sociálneho fondu na základe vyhlásenej výzvy Podpora opatrovateľskej služby II č. OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/01.

Ako je realizovaná podpora prostredníctvom NP TOS?

Podpora v rámci NP TOS je realizovaná prostredníctvom transferu na personálne výdavky na podporené pracovné miesta opatrovateliek vo výške 750 eur na opatrovateľku za jeden mesiac na plný pracovný úväzok. Kedy budem mať vystavené poverenie k poskytovaniu služieb všeobecného hospodárskeho záujmu k SCHÉMA POMOCI DE MINIMIS – 1/2023? • Poverenie Vám bude zasielané spolu so Zmluvou o spolupráci. • Niektorí poskytovatelia už majú vystavené poverenia ešte k štátnej pomoci a tie im budú dodatočne dodatkované.

Čo znamená MRR a VRR?

MRR – je skratka menej rozvinutý región a zaraďujeme sem všetky samosprávne kraje okrem Bratislavského

VRR – je skratka pre viac rozvinutý región a zaraďujeme sem Bratislavský kraj.

Koľko opatrovateliek si môžem žiadať pri zapojení sa?

V elektronickom formulári uvádzate počet opatrovateliek v prepočte na celé pracovné úväzky, ktoré plánujeme v rámci jedného mesiaca podporiť. Maximálny žiadaný počet nesmie prekročiť počet v projekte na základe výzvy Podpora opatrovateľskej služby II č. OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/01. Žiadaný počet už nebude možné navyšovať.

Akú výšku zálohovej platby si môžeme požiadať?

Maximálne do výšky alokácie. Sumu výšky zálohovej platby si je potrebné zvážiť, nakoľko pri zúčtovaní zálohovej platby nie je možné žiadať vyššiu čiastku ako bola poskytnutá v zálohovej platbe.

Ako sa zasiela Žiadosť o poskytnutie zálohovej platby a Žiadosť o zúčtovanie zálohovej platby?

Žiadosti sa zasielajú poštou alebo cez slovensko.sk

Kedy máme zaslať Žiadosť o poskytnutie zálohovej platby?

Žiadosť môžete zasielať najneskôr do 21.11.2023. Zaslať ju však môžete aj bezprostredne po obdržaní schvaľovacieho stanoviska Vašej Žiadosti o zapojenie sa. Schvaľovacie stanovisko Vám bude doručené na Vašu emailovú adresu pre záväznú elektronickú komunikáciu.

Budú výdavky z poskytnutej zálohy za december 2023 oprávnené, ak budú vykonané úhrady až v januári 2024?

Nie. Poskytovateľ je povinný uhradiť oprávnené výdavky z poskytnutej Žiadosti o zálohu za obdobie 12/2023 do 30.12.2023. V prípade, ak bude pri zúčtovaní zálohovej platby na predložených dokladoch (bankovom výpise) identifikovaný neskorší termín úhrady ako je 30.12.2023, budú tieto výdavky neoprávnené a poskytovateľ je povinný ich vrátiť v plnej výške. Oprávnené výdavky sú hrubé mzdy a odvody. • V zmysle PRÍRUČKA PRE ŽIADATEĽA O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK v rámci výziev na predkladanie žiadostí o NFP pre dopytovo orientované projekty a vyzvaní pre národné projekty: Vo všeobecnosti sú oprávnené výdavky, ktoré vznikli a boli skutočne vynaložené (uhradené) zo strany žiadateľa v období najskôr od 1.1.2014 do ukončenia realizácie aktivít projektu, pričom za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v čl. 65 ods. 2 všeobecného nariadenia, t.j. 31.12.2023, ak podmienky poskytnutia NFP vo výzve/vyzvaní neuvádzajú inak.

Bude poskytovateľovi opatrovateľskej služby preplatený transfer za dni, kedy je opatrovateľka na OČR?

Počas ošetrovania člena rodiny môže vzniknúť nárok na dávku nemocenského poistenia tzv. OŠETROVNÉ, ktorú vypláca sociálna poisťovňa. V súvislosti s realizáciou NP TOS nie je preplácaný transfer za tie dni, kedy opatrovateľka z dôvodu dôležitej osobnej prekážky v práci – ošetrovania člena rodiny (OČR) poberá dávku nemocenského poistenia tzv. OŠETROVNÉ. Do pracovného výkazu k výkonu terénnej opatrovateľskej služby (Príloha č. 2 Príručky) je potrebné za konkrétny deň uvádzať OČR.

Platí opatrovateľke osvedčenie o absolvovanom kurze aj ak mal kurz menej ako 220 hodín?

Osvedčenia o získanom vzdelaní vydané podľa zákona č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní vrátane tých, ktoré už v čase účinnosti zákona o sociálnych službách (od 1.1.2009) vydali absolventom kurzov opatrovania subjekty akreditované Ministerstvom školstva SR, zostávajú v platnosti bez obmedzenia (v tom čase boli vydané bez časového obmedzenia platnosti). Kvalifikačné kritériá spĺňajú absolventi kurzu, ktorí ho absolvovali do 31.1.2010 – bez ohľadu na počet hodín kurzu. Po 31.1.2010 mohli opatrovateľky absolvovať kurz ktorý bol akreditovaný MŠ SR, ale spĺňajú kvalifikačné kritériá iba ak mal kurz najmenej 220 hodín.

Aké kvalifikačné predpoklady musí spĺňať opatrovateľka? Na pozíciu opatrovateľa/-ky sú kladené požiadavky na kvalifikačné predpoklady uvedené v zákone č. 448/2008 Z. z o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov:

§84 (8) Opatrovateľ podľa tohto zákona je fyzická osoba, ktorá: a) má vyššie odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, b) má úplné stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, c) má stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, d) má nižšie stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, e) absolvovala akreditovaný kurz opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín, alebo spĺňa kvalifikačné predpoklady v zmysle prechodného ustanovenie § 110b zákona o sociálnych službách, ktorý ustanovuje výnimku z kvalifikačných predpokladov opatrovateľa podľa § 84 ods. 8 zákona o sociálnych službách. V prípade ak fyzická osoba, ktorá k 29. februáru 2012 dovŕšila vek 55 rokov a opatrovala tri roky fyzickú osobu odkázanú na pomoc inej fyzickej osoby, čo sa v prípade neformálnych opatrovateľov dá preukázať napr. potvrdením z príslušného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o poberaní peňažného príspevku na opatrovanie podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo potvrdením obce.

Komu je možné poskytovať terénnu opatrovateľskú službu?

Nárok na terénnu domácu opatrovateľskú službu vzniká osobe, ktorá podľa vydaného rozhodnutia obce: • je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a má stupeň odkázanosti najmenej II. podľa prílohy č. 3 Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, • je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Terénnu opatrovateľskú službu je možné poskytovať iba klientovi, ktorý má vydané právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na opatrovateľskú službu a uzavrie Zmluvu s poskytovateľom, opatrovateľskej služby, v tomto prípade s obcou.