EnglishSlovak

Ako sa zapojiť


KROK 1: ZASLANIE ŽIADOSTI O ZAPOJENIE SA DO NP TOS

Žiadateľ navštívi webové sídlo IMPLEA a prečíta si v časti Oznámenia aktuálne vyhlásené Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o zapojenie sa do národného projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby. Následne si prečíta Zmluvu o spolupráci medzi žiadateľom a IMPLEA (ďalej aj Zmluva), ktorá tvorí prílohu č. 3 vyhláseného Oznámenia a Príručku pre spolupracujúce subjekty zapojené do NP TOS (ďalej aj Príručka), ktorá je zverejnená na webovom sídle www.nptos.gov.sk

V prípade, že súhlasí s uvedenými podmienkami a znením zmluvy, Žiadateľ vyplní v časti Žiadosti formulár Žiadosti o zapojenie sa do NP TOS (ďalej aj žiadosť) a elektronicky ho odošle. Po odoslaní sa automaticky vygeneruje žiadosť o zapojenie sa do NP TOS. Táto bude žiadateľovi elektronicky doručená na e-mail pre záväznú elektronickú komunikáciu.

IMPLEA preferuje doručovanie dokumentov v elektronickej forme, prostredníctvom https://www.slovensko.sk.

Dokumenty v písomnej forme je možné doručiť jedným z nasledovných spôsobov:

- osobne do podateľne IMPLEA,

- doporučenou poštovou prepravou,

- kuriérskou službou.

Adresa doručenia:

Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR

Nevädzová 5

814 55 Bratislava

v pracovné dni v úradných hodinách zverejnených na webovom sídle IMPLEA www.ia.gov.sk.

KROK 2: KONTROLA ŽIADOSTÍ

IMPLEA po predložení písomnej Žiadostí o zapojenie sa do NP TOS uskutoční kontrolu formálnej správnosti a úplnosti dokumentov. IMPLEA vydá pre všetky žiadosti stanovisko o schválení resp. neschválení žiadosti najneskôr do 10 pracovných dní od termínu podania.

Do lehoty na schválenie predloženej Žiadosti sa započítava lehota potrebná na predloženie chýbajúcich náležitostí zo strany žiadateľa.

V prípade, že na základe preskúmania žiadosti a jej príloh vzniknú pochybnosti o pravdivosti alebo úplnosti žiadosti alebo jej príloh, IMPLEA zašle žiadateľovi na e-mail pre záväznú elektronickú komunikáciu uvedený v žiadosti výzvu na doplnenie žiadosti, čím poskytne žiadateľovi možnosť využiť tzv. klarifikáciu, na základe ktorej môže v stanovenej lehote 5 pracovných dní odstrániť nedostatky dokumentácie žiadosti. V prípade, ak žiadateľ nepredloží doplnenie žiadosti v požadovanej lehote, IMPLEA žiadosť vyradí z ďalšieho posudzovania.

KROK 3: UZATVÁRANIE ZMLÚV O SPOLUPRÁCI

Po schválení žiadosti zašle IMPLEA žiadateľovi návrh Zmluvy o spolupráci (vzor zmluvy tvorí prílohu č.3 vyhláseného oznámenia). Štatutárny orgán žiadateľa zmluvu podpíše a potvrdenú odtlačkom pečiatky zašle na IMPLEA. Medzi poskytovateľom a IMPLEA bude uzatvorená zmluva o spolupráci (v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Po podpísaní zmluvy o spolupráci v troch rovnopisoch zo strany IMPLEA a jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv, jeden rovnopis IMLEA doručí poskytovateľovi. Zmluva nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka nadobúda dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Implementačnou agentúrou MPSVR.

V prípade, ak v priebehu hodnotenia Žiadosti dôjde k vyčerpaniu alokácie a nebude možné schváliť všetky Žiadosti, ktoré splnili kritériá výberu tretích subjektov. IMPLEA presunie Žiadosti do Poradovníka žiadostí.