EnglishSlovak

Základné informácie

Základné informácie

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len IA MPSVR SR) implementuje národný projekt Kvalita sociálnych služieb (ďalej len NP KSS).

Prijímateľ:      IA MPSVR SR

Alokácia:        3 795 726,43 EUR zo zdrojov EÚ

Realizácia:     3/2019 – 11/2023

Cieľom národného projektu („NP“) je podpora sociálneho začlenenia zraniteľných cieľových skupín (osôb odkázaných na sociálne služby) prostredníctvom poskytovania kvalitných sociálnych služieb. Operačným cieľom národného projektu je podpora zavádzania kvality sociálnych služieb cestou metodickej podpory poskytovateľov sociálnych služieb pri implementácii podmienok kvality (poskytovateľský aspekt kvality), zároveň cestou zavádzania systému hodnotenia podmienok kvality sociálnych služieb (hodnotiteľský aspekt kvality).

NP bude realizovaný prostredníctvom hlavnej aktivity „Podpora zavádzania podmienok kvality sociálnych služieb a zavádzanie systému ich hodnotenia“, ktorá bude realizovaná prostredníctvom nasledovných podaktivít:

  • Odborná príprava, metodická podpora a metodické vedenie
  • Výkon hodnotenia podmienok kvality a metodická podpora hodnotiteľských tímov
  • Revízia štandardov kvality a validácia metodík
  • Evaluácia

Cieľové skupiny: Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb, deti a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne služby.

NP KSS bude realizovaný na celom území Slovenskej republiky.

Žiadosť o NFP (formát PDF, 719 kB)

Zmluva o poskytnutí NFP č. Z312041V989 (formát PDF, 1,75 MB)