EnglishSlovak

Sociálne služby kvalitnejšie

Semináre


IMPLEA v rámci národného projektu Kvalita sociálnych služieb realizuje odborné semináre zamerané na rozvoj kompetencií manažmentu a odborných zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb v procese implementácie štandardov kvality poskytovaných sociálnych služieb do praxe v súlade so zákonom o sociálnych službách.

Vzhľadom na legislatívne zmeny (prijatie zákona o inšpekcii v sociálnych veciach) a požiadavky poskytovateľov sociálnych služieb sa poskytujú nasledovné 4 typy odborných seminárov:

Implementácia štandardov kvality sociálnych služieb  – dvojdňový seminár:

 • „Všeobecný / základný“ seminár je zameraný  na implementáciu štandardov kvality podľa prílohy č. 2 zákona o sociálnych službách v súlade so zákonom o inšpekcii v sociálnych veciach.

Nové kritéria v štandardoch kvality  – jednodňový seminár:

 • Seminár je zameraný na legislatívne zmeny podľa prílohy č. 2 zákona o sociálnych službách v súlade so zákonom o inšpekcii v sociálnych veciach.

Základné ľudské práva a slobody ako súčasť štandardov kvality – dvojdňový seminár:

 • Seminár zameraný na oblasť ľudských práv a slobôd pri poskytovaní sociálnych služieb s dôrazom na uplatňovanie ľudsko-právnej optiky, rešpektovanie prirodzenej ľudskej dôstojnosti každého človeka v súlade so zákonom 448/2008 Z. z.

Vybrané procedurálne štandardy kvality – dvojdňový seminár:

 • Seminár zameraný na vybrané procedurálne štandardy kvality v súlade so zákonom 448/2008 Z. z.

Špecializovaný seminár – Implementácia štandardov kvality sociálnych služieb so zameraním na:

 • Sociálne služby krízovej intervencie
 • Sociálne služby na podporu rodín s deťmi
 • Ambulantné sociálne služby (denný stacionár a iné)
 • Opatrovateľskú službu

Vzdelávanie je určené pre poskytovateľov zapísaných v centrálnom registri poskytovateľov a zriaďovateľov sociálnych služieb po správnom vyplnení a zaslaní prihlasovacieho formulára.  Konajú sa v mestách Bratislava, Nitra, Trnava, Trenčín, Žilina, Banská Bystrica, Prešov a Košice alebo ONLINE formou.

Semináre realizované pre Bratislavský kraj sú dostupné výhradne pre poskytovateľov a zriaďovateľov z tohto kraja, z dôvodu pravidiel financovania projektov EŠIF.

Registrácia sa stáva záväznou prijatím potvrdenia o účasti zo strany Implementačnej agentúry MPSVR SR na email uvedený v prihlasovacom formulári.

• Implementácia štandardov kvality sociálnych služieb

Dĺžka trvania seminára: 2 dni

Podmienky prihlásenia na seminár:

 • registrácia poskytovateľa sociálnych služieb v centrálnom registri poskytovateľov sociálnych služieb SR / zriaďovateľ sociálnej služby
 • jednorazová účasť na danom type seminára

Tento druh seminára je určený len pre odborných zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb, ktorí sa ho ešte nezúčastnili.

IMPLEA si vyhradzuje právo na zmeny.

• Nové kritériá v štandardoch kvality – novela zákona

Dĺžka trvania seminára: 1 deň

Podmienky prihlásenia na seminár:

 • registrácia poskytovateľa sociálnych služieb v centrálnom registri poskytovateľov sociálnych služieb SR / zriaďovateľ sociálnej služby
 • jednorazová účasť na danom type seminára
Mesto
Dátum
Registrácia
Banská Bystrica (lektorka: Ing. Mária Filipová)
1.3.2023

OBSADENÉ

ONLINE KE (lektorka: PaedDr. Miroslava Floriansová, MPH, MBA)
15.3.2023

OBSADENÉ

ONLINE NR (lektorka: JUDr. PhDr. Adriana Adamicová, MPH, MBA)
19.4.2023

OBSADENÉ

ONLINE ZA (lektorka: Mgr. Viera Šedivcová)
24.4.2023

OBSADENÉ

ONLINE BB (lektorka: PhDr. Beáta Šlosárová)
3.5.2023

OBSADENÉ

ONLINE BA (lektorka: PaedDr. Miroslava Floriansová, MPH, MBA)
15.5.2023

OBSADENÉ

Mesto
Dátum
Registrácia
ONLINE TN (lektorka: JUDr. PhDr. Adriana Adamicová)
14.2. – 15.2.2023

OBSADENÉ

ONLINE KE (lektorka: PaedDr. Miroslava Floriansová, MPH, MBA)
16.2. – 17.2.2023

OBSADENÉ

Bratislava (lektorka: PaedDr. Miroslava Floriansová, MPH, MBA)
7.3. – 8.3.2023

OBSADENÉ

Nitra (lektor: prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD.)
21.3. – 22.3.2023

OBSADENÉ

ONLINE BB (lektorka: PaedDr. Miroslava Floriansová, MPH, MBA)
23.3. – 24.3.2023

OBSADENÉ

Žilina (lektorka: JUDr. PhDr. Adriana Adamicová)
28.3. – 29.3.2023

OBSADENÉ

Trnava (lektor: doc. PhDr. Tibor Roman, PhD.)
30.3. – 31.3.2023

OBSADENÉ

ONLINE TN (lektorka: Mgr. Viera Šedivcová)
3.4. – 4.4.2023

OBSADENÉ

Prešov (lektorka: Mgr. Petra Závacká)
4.4. – 5.4.2023

OBSADENÉ

ONLINE BA (lektorka: Mgr. Viera Šedivcová)
13.4. – 14.4.2023

OBSADENÉ

Trenčín (lektorka: JUDr. PhDr. Adriana Adamicová)
23.5. – 24.5.2023

OBSADENÉ

IMPLEA si vyhradzuje právo na zmeny.

• Základné ľudské práva a slobody

Dĺžka trvania seminára: 2 dni

Podmienky prihlásenia na seminár:

 • registrácia poskytovateľa sociálnych služieb v centrálnom registri poskytovateľov sociálnych služieb SR / zriaďovateľ sociálnej služby
 • jednorazová účasť na danom type seminára

IMPLEA si vyhradzuje právo na zmeny.

Mesto
Dátum
Registrácia
Trnava (lektorka: Mgr. Viera Šedivcová)
30.5. – 31.5.2023

OBSADENÉ

Trenčín (lektorka: Mgr. Viera Šedivcová)
7.6. – 8.6.2023

OBSADENÉ

Košice (lektorka: PhDr. Jaroslava Vertaľová, PhD.)
15.6. – 16.6.2023

OBSADENÉ

Nitra (lektorka: PhDr. Mgr. Branislava Belanová)
22.6. – 23.6.2023

OBSADENÉ

Prešov (lektorka: Mgr. Petra Závacká)
18.7. – 19.7.2023

OBSADENÉ

ONLINE SK (lektorka: Mgr. Viera Šedivcová)
31.7. – 1.8.2023

OBSADENÉ

Trenčín (lektorka: JUDr. PhDr. Adriana Adamicová)
2.8. – 3.8.2023

OBSADENÉ

Banská Bystrica (lektorka: PhDr. Beáta Šlosárová, MBA)
5.9. – 6.9.2023

OBSADENÉ

ONLINE SK (lektorka: Mgr. Petra Závacká)
13.9. – 14.9.2023

OBSADENÉ

Košice (lektorka: Mgr. Petra Závacká)
20.9. – 21.9.2023

OBSADENÉ

ONLINE SK (lektorka: Mgr. Viera Šedivcová)
3.10. – 4.10.2023

OBSADENÉ

ONLINE SK (lektorka: Mgr. Petra Závacká)
10.10. – 11.10.2023

OBSADENÉ

ONLINE SK (lektorka: PhDr. Beáta Šlosárová, MBA)
11.10. – 12.10.2023

OBSADENÉ

ONLINE BA (lektorka: JUDr. PhDr. Adriana Adamicová)
17.10. – 18.10.2023

OBSADENÉ

ONLINE SK (lektorka: PhDr. Mgr. Branislava Belanová)
24.10. – 25.10.2023

OBSADENÉ

• Vybrané procedurálne štandardy kvality

Dĺžka trvania seminára: 2 dni

Podmienky prihlásenia na seminár:

 • Registrácia poskytovateľa sociálnych služieb v centrálnom registri poskytovateľov sociálnych služieb SR / zriaďovateľov sociálnej služby
 • jednorazová účasť na danom type seminára
Mesto
Dátum
Registrácia
ONLINE ZA (lektorka: Mgr. Petra Závacká)
16.3. - 17.3.2023

OBSADENÉ

Nitra (lektor: prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD.)
20.4. - 21.4.2023

OBSADENÉ

Trenčín (lektorka: PhDr. Gabriela Zaťková)
10.5. – 11.5. 2023

OBSADENÉ

Košice (lektorka: PhDr. Jaroslava Vertáľová. PhD.)
16.5. – 17.5. 2023

OBSADENÉ

Bratislava (lektorka: PhDr. Mgr. Branislava Belanová)
16.5. – 17.5. 2023

OBSADENÉ

Banská Bystrica (lektorka: Ing. Mária Filipová)
1.6. – 2.6.2023

OBSADENÉ

Prešov (lektorka: Mgr. Petra Závacká)
6.6. – 7.6.2023

OBSADENÉ

Žilina (lektorka: PhDr. Gabriela Zaťková)
20.6. - 21.6.2023

OBSADENÉ

Trnava (lektor:doc. PhDr. Tibor Roman, PhD.)
3.7. - 4.7.2023

OBSADENÉ

Košice (lektorka: PhDr. Jaroslava Vertaľová, PhD.)
13.7. - 14.7.2023

OBSADENÉ

ONLINE SK (lektorka: PhDr. Gabriela Zaťková)
16.8. - 17.8.2023

OBSADENÉ

Banská Bystrica (lektorka: PhDr. Mgr. Branislava Belanová)
22.8. - 23.8.2023

OBSADENÉ

Nitra (lektor: prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD.)
7.9. - 8.9.2023

OBSADENÉ

IMPLEA si vyhradzuje právo na zmeny.

• Implementácia štandardov kvality sociálnych služieb so zameraním na sociálne služby na podporu rodín s deťmi - špecializovaný seminár

Dĺžka trvania seminára: 2 dni

Podmienky prihlásenia na seminár:

 • Registrácia poskytovateľa sociálnych služieb v centrálnom registri poskytovateľov sociálnych služieb SR / zriaďovateľov sociálnej služby
 • Jednorazová účasť na danom type seminára
MESTO
DÁTUM
REGISTRÁCIA
ONLINE BB, NR, TT, TN, ZA, PO, KE (lektorka: PhDr. Gabriela Zaťková)
30. - 31.5.2023

OBSADENÉ

ONLINE BA (lektorka: PaedDr. Miroslava Floriansová, MPH, MBA)
28. - 29.6.2023

OBSADENÉ

ONLINE BB, NR, TT, TN, ZA, PO, KE (PaedDr. Miroslava Floriansová, MPH, MBA)
15. - 16.8.2023

OBSADENÉ

IMPLEA si vyhradzuje právo na zmeny.

 

• Implementácia štandardov kvality sociálnych služieb so zameraním na ambulantné sociálne služby (denný stacionár a iné) - špecializovaný seminár

Dĺžka trvania seminára: 2 dni

Podmienky prihlásenia na seminár:

 • Registrácia poskytovateľa sociálnych služieb v centrálnom registri poskytovateľov sociálnych služieb SR / zriaďovateľov sociálnej služby
 • Jednorazová účasť na danom type seminára
MIESTO
DÁTUM
REGISTRÁCIA
ONLINE BA (lektorka: PhDr. Beáta Šlosárová, MBA)
26. - 27.6.2023

OBSADENÉ

ONLINE BB, NR, TT, TN, ZA, PO, KE (lektorka: PhDr. Beáta Šlosárová, MBA)
19. - 20.7.2023

OBSADENÉ

IMPLEA si vyhradzuje právo na zmeny.

 

• Implementácia štandardov kvality sociálnych služieb so zameraním na sociálne služby krízovej intervencie  - špecializovaný seminár

Dĺžka trvania seminára: 2 dni

Podmienky prihlásenia na seminár:

 • Registrácia poskytovateľa sociálnych služieb v centrálnom registri poskytovateľov sociálnych služieb SR / zriaďovateľov sociálnej služby
 • Jednorazová účasť na danom type seminára
MESTO
DÁTUM
RGISTRÁCIA
ONLINE BB, NR, TT, TN, ZA, PO, KE (lektorka: Mgr. Petra Závacká)
28. - 29.6.2023

OBSADENÉ

ONLINE BA (lektorka: PaedDr. Miroslava Floriansová, MPH, MBA)
19. - 20.7.2023

OBSADENÉ

ONLINE BB, NR, TT, TN, ZA, PO, KE (lektorka: Mgr. Petra Závacká)
8. - 9.8.2023

OBSADENÉ

IMPLEA si vyhradzuje právo na zmeny.

 

• Implementácia štandardov kvality sociálnych služieb so zameraním na opatrovateľskú službu - špecializovaný seminár

Dĺžka trvania seminára: 2 dni

Podmienky prihlásenia na seminár:

 • Registrácia poskytovateľa sociálnych služieb v centrálnom registri poskytovateľov sociálnych služieb SR / zriaďovateľov sociálnej služby
 • Jednorazová účasť na danom type seminára
MESTO
DÁTUM
REGISTRÁCIA
ONLINE BB, NR, TT, TN, ZA, PO, KE (lektorka: Mgr. Viera Šedivcová)
10. - 11.7.2023

OBSADENÉ

ONLINE BA (lektorka: PhDr. Mgr. Branislava Belanová)
12. - 13.7.2023

OBSADENÉ

ONLINE BB, NR, TT, TN, ZA, PO, KE (lektorka: Mgr. Viera Šedivcová)
9. - 10.8.2023

OBSADENÉ

IMPLEA si vyhradzuje právo na zmeny.

 

Tešíme sa na Vašu účasť.