EnglishSlovak

Ukončenie odborných seminárov národného projektu Kvalita sociálnych služieb

  • Domov
  • Ukončenie odborných seminárov národného projektu Kvalita sociálnych služieb
11 dec
0

Ukončenie odborných seminárov pre poskytovateľov a zriaďovateľov národného projektu Kvalita sociálnych služieb

Ľudské práva, všetci ich máme, a preto sa často domnievame, že ich bežne dodržiavame aj u iných. Schválne, klopete, keď niekam vchádzate? A koľkokrát? Kedy je vhodné zaklopať raz a kedy trikrát? Čo znamená právo na súkromie? Niekedy je dobré prechádzať si ľudské práva čierne na bielom, bod po bode. Obzvlášť citlivé je dodržiavanie ľudských práv v sociálnych zariadeniach, pretože práve tam – v práci „s ľuďmi“- viac než kdekoľvek inde ide o ľudskú dôstojnosť.

Na našich seminároch sme si tvorivo posvietili na QualityRights Tool Kit od Svetovej zdravotníckej organizácie a iné dokumenty pojednávajúce o ľudských právach a štandardoch kvality poskytovaných sociálnych služieb. WHO Quality Rights Tool Kit je nástroj implementácie Dohovoru v oblasti podpory ľudí so zdravotným postihnutím a uplatňovanie ľudsko-právnych štandardov v praxi. Účastníci a účastníčky sa pod lektorským vedením presvedčili o tom, že ich dodržiavanie a napĺňanie je v podstate intuitívne. V našom lektorskom a expertnom tíme sa stretli odborníci a odborníčky s obrovskými skúsenosťami v oblasti sociálnych služieb. Okrem výučby implementovania štandardov kvality sociálnych služieb do praxe vždy ochotne poradili účastníkom a účastníčkam a pomohli s uchopením zákona pre ich konkrétny druh poskytovanej sociálnej služby. Z dôvodu prijatia nového Zákona č.345/2022 Z. z. (Zákon o inšpekcii v sociálnych veciach) v novembri 2022 sa pilotný seminár aktualizoval a pribudli tiež nové. Pre tých, ktorí už v predošlom období absolvovali seminár s názvom Odborná príprava a metodická podpora poskytovateľov sociálnych služieb, sme pridali jednodňový seminár Nové kritériá štandardov kvality – novela zákona. Pôvodný pilotný seminár bol od októbra 2022 nahradený dvojdňovým seminárom s názvom Implementácia štandardov kvality sociálnych služieb, zahŕňajúcim tiež informácie a poznatky z pilotného seminára a o nových zmenách v zákone. Od júna 2022 sa účastníci a účastníčky mohli prihlásiť aj na seminár týkajúci sa Základných ľudských práv a slobôd ako súčasť štandardov kvality a od marca 2023 na seminár Vybrané procedurálne štandardy kvality.

Obrázok 1 Odborné semináre organizované NP KSS od roku 2019 s krátkym prerušením z dôvodu pandémie Covid-19 v mesiacoch marec-apríl 2021

Zdroj: Národný projekt Kvalita sociálnych služieb IMPLEA

Počas organizácie sa nám osvedčili obe formy realizovania seminárov, dištančná aj prezenčná – prinášajú so sebou pozitíva i negatíva. Pri online stretnutiach sa stráca možnosť priamej osobnej interakcie a pri zlyhaní technológií bola neraz testovaná naša agilita. Na druhej strane však pevne veríme, že aj vďaka online vzdelávaniu sa mohli seminárov zúčastniť tiež poskytovatelia či zriaďovatelia sociálnych služieb, pre ktorých by bolo cestovanie do krajských miest priveľkou záťažou. Účastníci a účastníčky si tak mohli vybrať a prihlásiť sa na formu, ktorá im viac vyhovovala. Z dôvodov technických nastavení projektu sa ľudia z mimobratislavských regiónov mohli zúčastňovať seminárov konaných na celom území Slovenska okrem Bratislavského kraja, zatiaľ čo ľuďom z Bratislavy boli prístupné len semináre určené Bratislavskému kraju. Počas celého obdobia trvania projektu sme zrealizovali spolu 106 prezenčných105 online seminárov. Na seminároch sme stretli 4131 účastníkov/-čok zastupujúcich 965 poskytovateľov sociálnych služieb, čo tvorí približne 42% všetkých registrovaných poskytovateľov v SR. Najväčší počet zapojených poskytovateľov sme evidovali v Prešovskom kraji (174)

Obrázok 2 Počet zapojených poskytovateľov podľa územnej pôsobnosti od roku 2019-2023

Zdroj: Národný projekt Kvalita sociálnych služieb IMPLEA

U mnohých zariadení sme videli silnú motiváciu zúčastniť sa všetkých typov našich seminárov, a tak sme aj my mali možnosť dozvedieť sa viac o tom, akým výzvam čelia, čo naopak ide jednoduchšie a kde je potrebné zapracovať zmeny. V rámci limitovania počtu účastníkov a účastníčok na seminároch sme sa snažili vytvoriť priestor pre bezpečné zdieľanie týchto tém a otázok, a takisto sme ich vyzývali a podporovali v tom, aby nám poskytovali spätné väzby, otázky či podnety aj písomne, či už anonymne cez zaslané hodnotiace dotazníky alebo emailom. Tým sme získali nenahraditeľné podnety od zamestnancov a zamestnankýň poskytovateľov aj zriaďovateľov sociálnych služieb, ktoré v mnohom poukazujú na výzvy v sociálnej oblasti ako takej. Ceníme si aktívne zapájanie sa na seminároch, ktoré prispelo k vytvoreniu podnetného vzdelávacieho prostredia.

Obrázok 3 Najčastejšie zastúpenie poskytovateľov na seminároch podľa druhu sociálnej služby

Zdroj: Národný projekt Kvalita sociálnych služieb IMPLEA

Snažili sme sa tiež načúvať požiadavkám účastníkov a účastníčok školení a na ich základe vznikli špecializované druhy seminárov, zamerané na ambulantnú službu, opatrovateľskú službu, sociálne služby krízovej intervencie a sociálne služby zamerané na podporu rodín s deťmi. Jedným z najviac hodnotených prínosov seminárov bolo zdieľanie príkladov a skúseností z praxe a s nimi spojená diskusia. Účastníci a účastníčky špecializovaných seminárov hodnotili pozitívne hlavne relevantné zameranie týchto príkladov pre ich konkrétny druh či formu sociálnej služby.

Zdroj: Národný projekt Kvalita sociálnych služieb IMPLEA

Ako sa uvádza v dopadovej evaluačnej správe, „NP KSS obsahom, ako aj diferenciáciou seminárov reagoval na potreby aplikačnej praxe, požiadavky poskytovateľov sociálnych služieb, legislatívne zmeny, ako aj na širšie okolnosti“.

Tabuľka 1 Typ seminára a dátum ukončenia realizácie daného typu

Typ semináraUkončenie realizácie
Odborná príprava a metodická podpora poskytovateľovoktóber 22
Nové kritériá v štandardoch kvalityjún 23
Implementácia štandardov kvality sociálnych služiebjún 23
Základné ľudské práva a slobody ako súčasť štandardov kvalityoktóber 23
Vybrané procedurálne štandardy kvalityseptember 23
Špecializované semináre so zameraním na konkrétne druhy sociálnych služiebaugust 23

Zdroj: Národný projekt Kvalita sociálnych služieb IMPLEA

V rámci NP KSS sme pripravili aj Metodické podporné materiály, ktoré interpretujú jednotlivé štandardy kvality uvedené v prílohe č. 2 zákona o sociálnych službách. Materiály budú vydané knižne a prístupné aj na webe NP KSS.
Na záver vyberáme na ukážku spätné väzby z hodnotiacich dotazníkov, ktoré účastníci vypĺňali anonymne po absolvovaní seminárov:

„Snažíme sa o absolvovanie seminára u všetkých zamestnancov a dodržiavanie ľudských práv je našou prioritou.“

„Chcela by som zažiť také vzdelávanie, ktoré by bolo zacielené na problémy zariadení a ich riešenia, nielen stresovať personál kontrolami, ale problémy predchádzať práve na rôznych školeniach a nachádzať vhodné riešenia, ktoré je potrebné aplikovať do zákonov, metodík a rôznych usmernení, o ktoré sa zariadenia majú možnosť oprieť.“

„Seminár sa mi veľmi páčil. Zo začiatku som mala trocha obavy, ale pani lektorka alebo prednášajúca rozprávala veľmi zrozumiteľne a odborne. Celý seminár, ktorý trval dva dni, som si vypočula od začiatku až po koniec a naozaj mi to otvorilo a rozšírilo obzor v oblasti opatrovateľskej služby.“

„Zavádzanie do praxe nie je až taký problém, papierovanie je väčší problém.“

„Som vďačná p. lektorke za naozaj efektívne a hodnotne využitý čas. Za presný začiatok, dodržiavanie času na teóriu a prestávky, no hlavne za ľudský prístup, z ktorého bolo cítiť, že nám chce pomôcť a že rozumie danej problematike, nakoľko pozná aj prax.“

V tomto duchu sa niesli semináre počas celej realizácie národného projektu Kvalita sociálnych služieb, za čo sa chceme poďakovať účastníkom a účastníčkam ako aj našim lektorom a lektorkám. Diskusie na seminároch obohatili o nové poznatky aj nás v projekte. Vážime si ochotu všetkých zamestnancov a zamestnankýň v sociálnych službách vykonávať túto náročnú prácu. Prajeme poskytovateľom aj prijímateľom sociálnych služieb, aby spoločne tvorili prostredie, v ktorom sa obom stranám žije a pracuje príjemne, ľudsky, so vzájomným pochopením, trpezlivosťou a úsmevom.

Podpora poskytovateľov by sa nemala skončiť s národným projektom Kvalita sociálnych služieb. Práve naopak, veríme, že aj v ďalšom období bude poskytovaná podobná podpora, ktorá je pre poskytovateľov sociálnych služieb obrovskou pomocou pri ich práci.