EnglishSlovak

Implementačná agentúra MPSVR SR (ďalej aj ako „IA MPSVR SR“) je prijímateľom nenávratného finančného príspevku (ďalej aj ako „NFP“) v národnom projekte Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (ďalej aj ako „NP TSP II“ a/alebo „projekt“) financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje (ďalej aj ako „OP ĽZ“).

Projekt nadväzuje na národný projekt Terénna sociálna práca v obciach realizovaný v rokoch 2012 až 2015 a Terénna sociálna práca v obciach I, realizovaný v rokoch 2015 až 2019.

Zapojením sa do NP TSP II spolupracujúce obce a MVO získali koordinačnú a metodickú podporu zo strany IA MPSVR SR. Kvalitne vykonávaná terénna sociálna práca, v súlade so štandardmi pre výkon terénnej sociálnej práce (príloha č. 4 Oznámenia) je jednou z podmienok, na základe ktorej sú spolupracujúcemu subjektu poskytované finančné prostriedky.

Kód ITMS 2014+: 312041Y376

Príjímateľ: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Alokácia: Výška NFP, ktorý je schválený na realizáciu národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce, je  34 598 800,09 EUR.

Územná platnosť: Oprávneným územím realizácie NP TSP II je celé územie Slovenskej republiky s výnimkou obcí uvedených v prílohe Oznámenia, na území ktorých sú príslušné aktivity financované z prioritnej osi 5 OP ĽZ.

Realizácia: september 2019 – jún 2023

Cieľové skupiny NP TSP II v zmysle OP ĽZ:

 • marginalizované skupiny, vrátane Rómov,
 • jednotlivci alebo skupiny ohrozené diskrimináciou, chudobou alebo sociálnym vylúčením,
 • rodiny s deťmi, neúplné rodiny s deťmi, mnohodetné rodiny,
 • nízkopríjmové domácnosti,
 • mladí ľudia, osobitne mladí ľudia do 29 rokov, ktorí nie sú v evidencii uchádzačov o zamestnanie, ani v zamestnaní, ani zapojení do procesu vzdelávania alebo odbornej prípravy–NEET,
 • osoby so zdravotným postihnutím,
 • zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti prevencie diskriminácie a /alebo sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore,
 • deti a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne služby,
 • znevýhodnený uchádzač o zamestnanie,
 • žiadatelia o azyl, azylanti, fyzické osoby s doplnkovou ochranou.

Ciele projektu:

Cieľom terénnej sociálnej práce je sprístupniť občanom žijúcim v rôznych sociálnych podmienkach existujúce spoločenské zdroje, umožniť im participáciu na rozhodovacích procesoch v spoločnosti a podporovať žiť kvalitnejší, dôstojný život.

Terénna sociálne práca je zameraná na prevenciu sociálneho vylúčenia alebo jeho prehlbovania, na uľahčovania života, zmierňovanie dopadov zlej sociálnej situácie: chudoby a sociálneho vylúčenia.

Cieľ je napĺňaný prostredníctvom terénnych sociálnych pracovníkov, terénnych pracovníkov a odborných pracovníkov, ktorí  sú zamestnancami spolupracujúcich obcí a MVO a metodicky sú koordinovaní regionálnymi koordinátormi IA MPSVR SR.

Inovácia v NP TSP II:

Nový prvok na základe doposiaľ realizovaných činností a aktivít je vznik pozícií – odborný pracovník/odborná pracovníčka pre oblasť bývania, zamestnania alebo financií, ktorých úlohou bude aktívne pôsobiť v jednotlivých oblastiach nielen v priamej práci s jednotlivcom a komunitou, ale aj s jednotlivými aktérmi v príslušnej oblasti.

 • V oblasti bývania budú odborní pracovníci aktívne vyhľadávať cenovo dostupné nájomné byty, oslovovať potenciálnych nájomcov, podnecovať legalizáciu stavieb, či vysporiadanie pozemkov ako aj iniciovať programy ako „housing first“ (bývanie v prvom rade) či rôzne iné formy bývania – nájomné byty, svojpomocnú výstavbu, výstavbu a rekonštrukciu prestupného bývania a pod.
 • V oblasti financií budú odborní pracovníci pomáhať v oblasti oddlžovania klientov,  v oblasti nevýhodných spotrebiteľských úverov, v exekučných konaniach, v osobných bankrotoch, a celkovo pôsobiť v zmocňovaní a motivovaní človeka v súvislosti s finančnou disciplínou.
 • V oblasti zamestnanosti budú odborní pracovníci aktívne vyhľadávať a kontaktovať potenciálnych zamestnávateľov, motivovať ich v prospech zamestnávania osôb z MRK, či ľudí bez domova, scitlivovať aktérov vo vzťahu k ľuďom zo sociálne znevýhodneného prostredia, pôsobiť ako kouči na pracovisku, podporovať klienta na pracovisku po dohode so zamestnávateľom a pod.

Ďalšie vybrané dôležité podaktivity projektu:

 • Aktualizácia štandardov terénnej sociálnej práce.
 • Zvyšovanie profesionalizácie výkonu terénnej sociálnej práce prostredníctvom pravidelných samostatných tréningových celkov, lokálnych porád a pravidelnej supervízie.
 • Vytvorenie praktickej odbornej príručky ponúkajúcej metodiky, odborné techniky a postupy zamerané na prácu s jednotlivcom a skupinou v sociálne vylúčených lokalitách.
 • Sieťovanie a skvalitňovanie synergie všetkých pomocných profesií pôsobiacich v sociálne vylúčených komunitách na lokálnej a regionálnej úrovni.
 • Pokračovanie činnosti pracovnej skupiny zloženej zo širokého spektra odborníkov so zameraním na hľadanie synergie a navrhovanie spoločných politík v sociálne vylúčených komunitách na národnej úrovni. Výstupom bude aj štúdia realizovateľnosti ideálneho modelu pokračovania terénnej sociálnej práce po skončení NP TSP II.