EnglishSlovak

Žiadosť o zapojenie sa do národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce

V predchádzajúcom národnom projekte Terénna sociálna práca v obciach I sme mali zazmluvnený počet 1 TSP a 1 TP. Môžeme navýšiť počet pracovníkov, napr. na 2 TSP a 1 TP ?

Nie. Ako žiadateľ, ktorý ste boli zapojený do NP TSP I môžete žiadať maximálne taký počet zamestnancov na pozícii TSP, resp. pozícii TP, aký bol podporený v rámci NP TSP I v júni 2019 podľa príslušnej Zmluvy o spolupráci, maximálne však 4 zamestnancov. Počet zamestnancov TSP musí byť minimálne rovný alebo väčší ako počet zamestnancov TP s výnimkou kombinácie 1 TSP a 2 TP.

Je potrebné zohľadniť pri výpočte mzdovej politiky skutočnosti, že boli zamestnanci v roku 2018 dočasne práce neschopní, vykazovali OČR, resp. boli na materskej dovolenke?

Nie, tieto skutočnosti do výpočtu individuálnej mzdovej politiky nevstupujú. Pre výpočet je potrebné použiť hrubú mzdu z platového dekrétu zamestnancov na príslušnej pracovnej pozícii platného v danom období.

Je potrebné pri zadávaní mzdovej politiky v Žiadosti o zapojenie vyčísliť hrubú mzdu sčítanú za všetkých pracovníkov na danej pozícii v prípade, že máme na jednej pracovnej pozícii viac pracovníkov?

Nie, pri zadávaní je nutné uviesť priemernú sumu na jedného pracovníka na danej pozícii vrátane priemerných odmien na jedného pracovníka.

Prílohy

Musia byť prílohy k žiadosti o zapojenie notársky overené ?

Všetky prílohy musia byť originálom, alebo overenou kópiou dokumentov.

Predkladá mesto/obec potvrdenie miestne príslušného súdu, že nie je voči mestu/obci vedené konkurzné konanie, reštrukturalizačné konanie, resp. nie je mesto/obec v nútenej správe? (príloha č. 2 žiadosti o zapojenie)

Nie. Dané potvrdenie predkladajú iba neštátne subjekty (občianske združenia, neziskové organizácie, cirkevné organizácie).

Mestá a obce predkladajú iba čestné prehlásenie štatutárneho orgánu mesta/obce (primátora/starostu) o tom, že dané mesto/obec nie je v nútenej správe (príloha č. 8).

Predkladá sa výpis z registra trestov právnickej osoby v prípade, že je žiadateľom obec ?

Nie, výpis z registra trestov právnickej osoby predkladajú iba neštátne subjekty.

Ku ktorým osobám predkladajú obce výpisy z registra trestov, pokiaľ chcú naplniť podmienku ich predloženia uvedenú v prílohe č. 6(Výpis z registra trestov žiadateľa a všetkých členov štatutárneho orgánu žiadateľa, prokuristu/ov a osoby splnomocnenej zastupovať žiadateľa v konaní o žiadosti preukazujúci, že tieto osoby neboli právoplatne odsúdené za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe)?

Výpisy z registra trestov osôb sa zasielajú za pracovníkov, ktorí budú v predmetnej žiadosti konať napr. pri podpise zmluvy, či prípadných dodatkov k nej. Týmito osobami sú primátor/primátorka, starosta/starostka a nimi poverení zástupcovia (napr. viceprimátor/viceprimátorka, či zástupca/zástupkyňa starostu).

Ku ktorým osobám predkladajú neštátne subjekty výpisy z registra trestov, pokiaľ chcú naplniť podmienku ich predloženia uvedenú v prílohe č. 6 (Výpis z registra trestov žiadateľa a všetkých členov štatutárneho orgánu žiadateľa, prokuristu/ov a osoby splnomocnenej zastupovať žiadateľa v konaní o žiadosti preukazujúci, že tieto osoby neboli právoplatne odsúdené za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe) ?

Zasiela sa výpis z registra trestov žiadateľa (je uvedený v žiadosti o zapojenie ako príloha č. 5) a výpisy z registra trestov všetkých členov štatutárneho orgánu žiadateľa, prokuristov a osôb splnomocnených zastupovať žiadateľa v konaní o žiadosti.

Čo musím predložiť keď využívam inštitút splnomocnenia?

V tomto prípade je nutné predložiť notársky overené splnomocnenie a výpis z registra trestov osoby splnomocnenej zastupovať žiadateľa v konaní o žiadosti.

Je nutné predložiť potvrdenie banky o pridelenom IBAN kóde (príloha č. 10) aj v prípade, že je účet vo formáte IBAN uvedený v predkladanej zmluve o zriadení a vedení bankového účtu ?

Nie, v takomto prípade postačuje predloženie zmluvy o zriadení a vedení bankového účtu.

Ako mám postupovať, ak mám potvrdenie orgánov verejnej správy (napr. Sociálna poisťovňa) vydané elektronicky cez portál slovensko.sk ?

Na takto vydané potvrdenia sa pre ich použitie v papierovej verzii vzťahuje povinnosť zaručenej konverzie. (Postup viď https://www.slovensko.sk/sk/agendy/agenda/_zarucena-konverzia/)

Je to prevod medzi listinnou a elektronickou formou dokumentov, tak aby novovzniknutý dokument mal rovnaké právne účinky a mohol byť použitý rovnako na právne účely ako pôvodný dokument.

Novovzniknutý dokument zo zaručenej konverzie je neoddeliteľne spojený s osvedčovacou doložkou, má rovnaké právne účinky a je použiteľný na právne účely takisto ako pôvodný dokument.

Zaručenú konverziu môžu vykonávať len oprávnené osoby podľa zákona o e-governmente: orgán verejnej moci, advokát a notár, poštový podnik, poskytujúci univerzálnu službu, ak je prevádzkovateľom integrovaného obslužného miesta (IOMO).https://www.posta.sk/sluzby/sluzby-statu-na-poste

Cena za konverziu jednej strany sa pohybuje do 1,50 EUR.

Je potrebné stiahnuť dokument z elektronickej schránky aj s el. podpisom na USB (CD, DVD…) a priniesť ho na miesto, kde sa robí zaručená konverzia.

K nám sa potom posiela dokument aj s osvedčovacou doložkou, alebo overená kópia dokumentu aj s doložkou.

Najčastejšie kladené otázky spojené s predkladaním žiadosti o zapojenie sa do národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II) (typ PDF, 595 kB)