EnglishSlovak

Komunity pre všetkých

 • Domov
 • Národný projekt Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni

Základné informácie


Ďalšie budovanie a rozvoj odborných kapacít poskytovateľov vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie:
· komunitných centier,
· nízkoprahových denných centier a
· nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu.


Awesome Image

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „IA MPSVR SR“) začala dňa 01.10.2015 s prípravnou fázou realizácie národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni (ďalej len „NP BOKKÚ“).

Prijímateľ: IA MPSVR SR

Alokácia:  25 238 648,81 €

Územná platnosť: všetky samosprávne kraje Slovenskej republiky

Realizácia: 09/2019 – 11/2023

 

Cieľové skupiny projektu:

 • verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb,
 • mladí ľudia, osobitne mladí ľudia do 29 rokov, ktorí nie sú v evidencii uchádzačov o zamestnanie, ani v zamestnaní, ani zapojení do procesu vzdelávania alebo odbornej prípravy – NEET,
 • subjekty vykonávajúce činnosti vo verejnom záujme,
 • deti,
 • rodiny s deťmi, neúplné rodiny s deťmi, mnohodetné rodiny,
 • zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti prevencie diskriminácie a/alebo sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore,
 • nízkopríjmové domácnosti,
 • znevýhodnený uchádzač o zamestnanie,
 • osoby so zdravotným postihnutím,
 • deti, plnoleté fyzické osoby a rodiny, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
 • marginalizované skupiny, vrátane Rómov,
 • žiadatelia o azyl, azylanti, fyzické osoby s doplnkovou ochranou,
 • jednotlivci alebo skupiny ohrozené diskrimináciou, chudobou alebo sociálnym vylúčením,
 • subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
 • deti a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne služby

Aktuality

Predstavte si, že vaša obec nemá kanalizáciu. Nič výnimočné, poviete si. A teraz si predstavte, že vaša domácnosť nie je ani pripojená na vodovod a nemáte ani elektrinu… to je už iná reč, však? Všetku vodu si musíte domov priniesť a problémom sa stáva nielen varenie, umývanie, ale aj napríklad také pranie.

IA MPSVR SR si Vás dovoľuje informovať, že na základe aktuálneho znenia Zmluvy o spolupráci (podľa článku 4, bodu 4.4) IA MPSVR SR môže zvýšiť výšku finančných prostriedkov poskytovaných na krytie personálnych výdavkov zamestnancov KC, NDC, NSSDR.

V mesiaci november navštívili naši kolegovia diskusnú reláciu Blížni Michala Oláha, kde diskutovali na

Mapa zapojených subjektov

Na mape sa zobrazujú kontaktné body komunitných centier, nízkoprahových denných centier a nízkoprahových sociálnych služieb pre deti a rodinu s ktorými spolupracujeme v rámci národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni