EnglishSlovak

Komunity pre všetkých

 • Domov
 • Národný projekt Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni

Základné informácie


Ďalšie budovanie a rozvoj odborných kapacít poskytovateľov vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie:
· komunitných centier,
· nízkoprahových denných centier a
· nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu.


Awesome Image

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „IA MPSVR SR“) začala dňa 01.10.2015 s prípravnou fázou realizácie národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni (ďalej len „NP BOKKÚ“).

Prijímateľ: IA MPSVR SR

Alokácia:  25 238 648,81 €

Územná platnosť: všetky samosprávne kraje Slovenskej republiky

Realizácia: 09/2019 – 11/2023

 

Cieľové skupiny projektu:

 • verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb,
 • mladí ľudia, osobitne mladí ľudia do 29 rokov, ktorí nie sú v evidencii uchádzačov o zamestnanie, ani v zamestnaní, ani zapojení do procesu vzdelávania alebo odbornej prípravy – NEET,
 • subjekty vykonávajúce činnosti vo verejnom záujme,
 • deti,
 • rodiny s deťmi, neúplné rodiny s deťmi, mnohodetné rodiny,
 • zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti prevencie diskriminácie a/alebo sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore,
 • nízkopríjmové domácnosti,
 • znevýhodnený uchádzač o zamestnanie,
 • osoby so zdravotným postihnutím,
 • deti, plnoleté fyzické osoby a rodiny, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
 • marginalizované skupiny, vrátane Rómov,
 • žiadatelia o azyl, azylanti, fyzické osoby s doplnkovou ochranou,
 • jednotlivci alebo skupiny ohrozené diskrimináciou, chudobou alebo sociálnym vylúčením,
 • subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
 • deti a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne služby

Aktuality

Vážení poskytovatelia zapojení do NP BOKKÚ, oznamujeme vám, že sme sa rozhodli predĺžiť aktivity

Predstavte si, že vaša obec nemá kanalizáciu. Nič výnimočné, poviete si. A teraz si predstavte, že vaša domácnosť nie je ani pripojená na vodovod a nemáte ani elektrinu… to je už iná reč, však? Všetku vodu si musíte domov priniesť a problémom sa stáva nielen varenie, umývanie, ale aj napríklad také pranie.

IA MPSVR SR si Vás dovoľuje informovať, že na základe aktuálneho znenia Zmluvy o spolupráci (podľa článku 4, bodu 4.4) IA MPSVR SR môže zvýšiť výšku finančných prostriedkov poskytovaných na krytie personálnych výdavkov zamestnancov KC, NDC, NSSDR.

Mapa zapojených subjektov

Na mape sa zobrazujú kontaktné body komunitných centier, nízkoprahových denných centier a nízkoprahových sociálnych služieb pre deti a rodinu s ktorými spolupracujeme v rámci národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni