EnglishSlovak

SOCIÁLNE PODNIKANIE PRE ĽUDÍ

  • Domov
  • Zamestnávanie ľudí s ohľadom na využitie ich maximálneho potenciálu
23 nov
0

Zamestnávanie ľudí s ohľadom na využitie ich maximálneho potenciálu


Starnutie je prirodzený proces, ktorý ovplyvňuje nielen náš fyzický vek, ale aj naše priority, potreby a vnútorné prežívanie. Prirodzenému procesu starnutia často nevenujeme dostatočnú pozornosť, čo môže negatívne ovplyvniť nielen nás samých, ale aj náš pracovný život. Prispôsobenie práce meniacim sa podmienkam spojeným so starnutím alebo zmenou pracovných schopností zamestnancov je dôležité pre udržanie ich produktivity a spokojnosti v zamestnaní. Jednou z priorít sociálneho podniku Aptet ISP družstvo, r.s.p., je práve aplikácia „age manažmentu“ v praxi, čo zahŕňa vytváranie prostredia, ktoré podporuje maximálne využitie potenciálu zamestnancov s ohľadom na ich vek, schopnosti či pracovný potenciál,  vrátane  zdravotne alebo inak znevýhodnených a zraniteľných osôb.

Podnik Aptet ISP vznikol so zámerom uplatniť koncept age manažmentu v praxi. Najprv v roku 2014 vzniká Aptet n.o. ako iniciatíva zakladajúcich členov, ktorí už dlhšie pôsobili v oblasti age manažmentu a cítili, že existuje veľký priestor na zlepšenie situácie zamestnancov vo vyššom veku, ale aj tých so znevýhodneniami. Neskôr, v roku 2019, sa preto rozhodli založiť integračný registrovaný sociálny podnik – družstvo, v ktorom sa venujú integrácii znevýhodnených a zraniteľných osôb.

Cieľom sociálneho podniku Aptet ISP je dosiahnuť uplatniteľnosť znevýhodnených zamestnancov na otvorenom trhu práce. V súčasnosti má podnik 8 zamestnancov rôzneho veku, pričom všetci zamestnanci patria medzi  znevýhodnené osoby, majú určitý zdravotný hendikep. Niektorí z nich pracujú na plný úväzok, iní na čiastočný, pričom výška úväzku sa prispôsobuje ich aktuálnemu zdravotnému stavu.

To, prečo sme sa rozhodli Aptet ISP navštíviť, je ich systematická práca a odborné vedenie zamestnancov v pracovnom procese. V Aptete sa rozhodli zamestnancov nielen „zamestnávať“, ale im aj pomôcť v tom, aby sa každý deň zlepšovali, a to nielen v práci, ale aby sa zlepšilo aj ich prežívanie bežného života. Každý zo zamestnancov podniku má vypracovaný plán integrácie, ktorý je zameraný na nadobudnutie zručností a kompetencií potrebných na uplatnenie sa na otvorenom trhu práce.

Starostlivosť o zamestnancov

Predseda predstavenstva družstva Aptet ISP Stanislav Lőrincz nám pri návšteve podniku načrtol niekoľko kľúčových oblastí, ktoré považujú za dôležité pri práci so znevýhodnenými zamestnancami. Prijatie zamestnanca do pracovného pomeru je pre nich len akoby bod nula, štartovacia čiara, ktorou celý proces začína.  Prvou kľúčovou oblasťou, na ktorú sa pri práci v podniku zameriavajú, je zdravie. V Aptete si uvedomujú, že na to, aby sa zamestnanci mohli nerušene venovať svojej práci a aby mohli nadobúdať nové zručnosti, musia mať stabilizovaný svoj zdravotný stav. Podľa slov pána Lőrincza nie je nič neobvyklé na tom, ak zamestnanec odíde na mesačné liečenie do kúpeľov, pretože si to jeho aktuálny zdravotný stav vyžaduje.

Okrem zdravia je dôležité rozvíjať kompetencie zamestnancov, pričom ich nemožno generalizovať. Niektorí zamestnanci majú rovnaký stupeň vzdelania, no ich zručnosti sú výrazne odlišné. Vo väčšine prípadov je práca, ktorú vykonávajú, pre nich nová, nikdy sa s ňou nestretli, neustále vzdelávanie je preto tiež kľúčové. Nemenej dôležitou oblasťou je aj motivácia zamestnancov. Pri rôznych diagnózach už sami zamestnanci vedia, čo môžu a čo nemôžu robiť. Dôležité je však posúvať zamestnancov aj za hranicu komfortu. Snažia sa im vysvetliť, že je úplne normálne byť občas aj mimo svojej komfortnej zóny, pretože pre ich rozvoj a pre rozvoj ich pracovných zručností je dôležité to, že nestagnujú, ale snažia sa posunúť ďalej.

Poslednou oblasťou, ktorú sa snažia zamestnancom v Aptete prispôsobiť, je pracovné prostredie, v ktorom zamestnanci pracujú. Je samozrejmosťou, že aj pracovné prostredie musí byť prispôsobené potrebám zamestnancov, no nie je to len o špeciálnych stoloch, stoličkách, oddychovej miestnosti a inom vybavení, ale rovnako aj o komunikácii zamestnancov medzi sebou – musia sa naučiť tolerovať sa navzájom.

Zamestnanci podniku sa v rámci vzdelávania zapojili do národného projektu Nestrať prácu – vzdelávaj sa v oblastiach účtovníctva, personalistiky i mediácie a časť vzdelávania absolvovali v zahraničí v akreditovaných vzdelávacích programoch RECOVERY a INDIVIDUAL PLACEMENT AND SUPPORT. Vedenie podniku si uvedomuje, že jeho možnosti vytvárania pracovných miest priamo v sociálnom podniku sú obmedzené, preto sa v budúcnosti bude viac venovať priamemu umiestňovaniu znevýhodnených  a zraniteľných na voľnom trhu práce. Aktuálne finišuje s projektom „AGENTÚRY PODPOROVANÉHO ZAMESTNÁVANIA“. Toto smerovanie je ďalej podporené spoluprácou v rámci komunity Profesia Lab, ako priestoru pre zmysluplnú spoluprácu medzi zamestnávateľmi, mimovládnymi organizáciami, školami a HR & kariérnymi poradcami s rovnakým cieľom: zvýšiť zamestnanosť ľudí so zdravotným znevýhodnením na otvorenom trhu práce.

Bezpečná bublina

V Aptete sa podarilo vytvoriť pracovné prostredie, v ktorom sa zamestnanci cítia naozaj veľmi dobre a ani nerozmýšľajú nad možnosťou, že by opustili sociálny podnik a našli si zamestnanie na otvorenom trhu práce. Čo – ako sám pán Lőrincz priznáva – je z hľadiska integrácie kontraproduktívne.

Integrácia je podľa nich o tom, aby svojich zamestnancov posúvali ďalej, aby nezostali zaseknutí na jednom mieste. Preto je ich víziou stať sa pracovnou agentúrou, v rámci ktorej svojim klientom pomôžu zvládnuť celý proces zamestnania sa – nájdenia pracovnej pozície, prípravy na pohovor, podpísania zmluvy až po adaptáciu sa na novom pracovnom mieste u bežného zamestnávateľa. Príprava klientov na pracovnú pozíciu by mala byť komplexná, spolupracovať na nej by mal tím odborníkov z viacerých oblastí – andragóg, psychológ, mentor a ďalší. Pracovnou agentúrou by chceli akoby otočiť momentálne zaužívaný spôsob integrácie. Klientom chcú v prvom rade pomôcť nájsť si prácu na otvorenom trhu práce. V prípade, že by sa klientovi nedarilo uspieť na viacerých pozíciách zaradom, až vtedy by klientovi ponúkli možnosť zamestnať sa u nich, v sociálnom podniku.

Sociálny podnik Aptet ISP družstvo predstavuje inovatívny prístup k zamestnávaniu a integrácii znevýhodnených jednotlivcov do pracovného života. S dôrazom na individuálny prístup, zameranie na zdravie a podporu rozvoja kompetencií sa im podarilo vytvoriť ideálne prostredie pre zamestnancov so znevýhodnením, kde môžu nielen naplno využiť svoj potenciál, ale aj dôležitým spôsobom prispieť do spoločnosti ako celku.

Ak vás prístup tohto sociálneho podniku k zamestnávaniu znevýhodnených osôb zaujal, viac informácií nájdete na ich webovej stránke aptet.sk.