EnglishSlovak

Finančné príspevky


Finančné príspevky sa budú poskytovať na:

A) činnosť odborného personálu (zamestnancov žiadateľov podľa bodu 6 výzvy) vo forme jednotkových nákladov

Jednotkové náklady – finančné príspevky na celkovú cenu práce zamestnancov, ktorí vykonávajú pomocné (nekvalifikované) práce v rámci činností v prospech odídencov z Ukrajiny sú nasledovné:

Druh pracovnoprávneho vzťahu Jednotkový náklad v EUR Merná jednotka
Pracovná zmluva
6,05€
odpracovaná hodina
Dohoda o vykonaní práce / Dohoda o pracovnej činnosti
6,05€
odpracovaná hodina
Dohoda o brigádnickej práci študentov
5,49€
odpracovaná hodina

Jednotkové náklady – finančné príspevky na celkovú cenu práce zamestnancov, ktorí vykonávajú kvalifikované práce v rámci činností v prospech odídencov z Ukrajiny sú nasledovné:

Druh pracovnoprávneho vzťahu Jednotkový náklad v EUR Merná jednotka
Pracovná zmluva
8,98€
odpracovaná hodina
Dohoda o vykonaní práce / Dohoda o pracovnej činnosti
8,98€
odpracovaná hodina

B) činnosť dobrovoľníkov, vrátane ich koordinácie, a to formou vyčíslenia ekonomickej hodnoty dobrovoľníckej práce ako základne pre výpočet finančného príspevku pre užívateľov NP

Jednotkové náklady – finančné príspevky na celkovú cenu práce zamestnancov, ktorí vykonávajú pomocné (nekvalifikované) a kvalifikované práce v rámci činností v prospech odídencov z Ukrajiny sú nasledovné:

Ekonomická hodnota dobrovoľníckej práce Ekonomická hodnota v EUR Merná jednotka
Kvalifikovaná a nekvalifikovaná dobrovoľnícka práca
6,05€
odpracovaná hodina

Oprávnená mesačná ekonomická hodnota dobrovoľníckej práce bude násobkom stanovenej hodinovej hodnoty a počtu odpracovaných hodín. Vypočítaná oprávnená ekonomická hodnota dobrovoľníckej práce nebude predstavovať peňažné plnenie v prospech užívateľa NP, ale základňu pre výpočet paušálnej sadzby.

C) výdavky projektu financované formou paušálnej sadzby vo výške 40% zo súčtu finančných príspevkov na činnosť zamestnancov užívateľov NP a oprávnenej ekonomickej hodnoty dobrovoľníckej práce, uvedených v písmenách A) a B).