EnglishSlovak

Solidarita s Ukrajinou

  • Domov
  • Oznámenie zo dňa 14.8.2023 o zmene Príručky pre žiadateľov a užívateľov
14 aug
0

Oznámenie zo dňa 14.8.2023 o zmene Príručky pre žiadateľov a užívateľov


V súlade s článkom 13 Výzvy na predkladanie žiadostí o zapojenie sa do národného projektu Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – samospráva zo dňa 2.3.2023 sa mení Príloha č. 4 Príručka pre žiadateľov a užívateľov NP, časť bodu 3.6 Harmonogram čerpania finančného príspevku užívateľa nasledovne:

„V prípade, že jeho čerpanie pri podanej ŽOP klesne pod hranicu 95%, IMPLEA je oprávnená znížiť celkovú výšku finančného príspevku vypočítaného na základe Žiadosti o zapojenie užívateľa a využiť ju pre potreby zapojenia ďalších oprávnených žiadateľov zo zoznamu náhradníkov. Užívateľ je zároveň oprávnený čerpať nad limit, ktorý si stanovil v jednotlivých ŽOP, avšak najviac do výšky súčtu finančných príspevkov za všetky ŽOP uvedené v Harmonograme čerpania. V prípade, ak je súčet finančných príspevkov za všetky ŽOP uvedené v Harmonograme čerpania nižší ako celková výška finančného príspevku vypočítaná na základe Žiadosti o zapojenie, tak IMPLEA bude považovať tento rozdiel za uvoľnenú finančnú alokáciu, ktorú je oprávnená využiť pre potreby zapojenia ďalších oprávnených žiadateľov o poskytnutie finančného príspevku zo zoznamu náhradníkov. Formulár Harmonogramu čerpania sa nachádza na webovom sídle IMPLEA na podstránke NP UKRAJINA v časti Dokumenty.

K úprave bodu 3.6 dochádza z dôvodu upresnenia podmienok, za ktorých je IMPLEA oprávnená využiť uvoľnenú finančnú alokáciu pre potreby zapojenia ďalších oprávnených žiadateľov o poskytnutie finančného príspevku.

Aktuálne znenie Príručky pre žiadateľov a užívateľov národného projektu Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – samospráva je platné dňom zverejnenia Oznámenia o zmene na webovom sídle vyhlasovateľa.

Pôvodné znenie dokumentu platné do 14.8.2023.