EnglishSlovak

Výzva na zapojenie - aktivita TSP


Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zverejňuje Výzvu na predkladanie žiadostí o zapojenie
sa do národného projektu s názvom Terénna sociálna práca a komunitné centrá („NP Spolu pre komunity“), v rámci aktivity TSP – cieľová skupina marginalizované rómske komunity.

 

V rámci tejto výzvy sú oprávneným územím lokality, v ktorých sa aktuálne TSP nerealizuje, a ktoré súčasne spĺňajú nasledovné kritériá:

· Lokalita patrí do 1., 2. a 3. kategórie Indexu technickej potrebnosti TSP 2023,
· Počet členov komunity v koncentrácii/koncentráciách podľa Atlasu rómskych komunít 2019 je 300 osôb a viac.

 

 

Výzva je určená iba pre oprávnené lokality uvedené v Prílohe č.3.

 

Stiahnuť dokument

Prílohy Výzvy – Aktivita: TSP_MRK:

Povinné prílohy k Žiadosti (ktorá bude žiadateľom zaslaná po vyplnení formuláru Žiadosti):

  • Príloha č.1 Potvrdenie o existencii bankového účtu s IBAN kódom (kópia zmluvy o bežnom účte/potvrdenie o vedení účtu/výpis z bankového
    účtu s uvedením IBAN)