Dizajn bez nazvu Dopytové projekty » Výzvy » OP ĽZ DOP 2017/2.1.1/01

Aktivizácia a podpora mladých NEET – VÝZVA UZAVRETÁ

Základné informácie

Názov: Aktivizácia a podpora mladých NEET – VÝZVA UZAVRETÁ
Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2017/2.1.1/01
Investičná priorita: 2.1 Trvalo udržateľná integrácia mladých ľudí, najmä tých, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy, na trh práce, vrátane mladých ľudí ohrozených sociálnym vylúčením a mladých ľudí z marginalizovaných komunít, vrátane vykonávania systému záruk pre mladých ľudí
Špecifický cieľ: 2.1.1 Zavedením záruky pre mladých nezamestnaných ľudí (UoZ), ktorí patria k NEET, zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a účasť mladých ľudí na trhu práce
Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ): zo zdrojov Európskej únie, t.j. súhrnne za Európsky sociálny fond a Iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí je vyčlenených na výzvu pre menej rozvinuté regióny 30 000 000 EUR
Výzva vyhlásená od: 16.06.2017 do: 30.11.2017

Súvisiace správy a dokumenty

Usmernenie pre prijímateľov v rámci výziev OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02 a OP ĽZ DOP 2017/2.1.1/01
Predbežný prieskum záujmu o účasť na informačnom seminári k vyhláseným výzvam (12.09.2017)
Zmena č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2017/2.1.1/01 (30.06.2017)
Zmena č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2017/2.1.1/01 (24.07.2017)
Zmena č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2017/2.1.1/01 (27.10.2017)
Informačný seminár k výzvam OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/01 a OP ĽZ 2017/2.1.1/01 (04.07.2017)
Informačný seminár k výzvam OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/01 a OP ĽZ 2017/2.1.1/01 (06.07.2017)
Zoznam schválených žiadostí o NFP
Zoznam neschválených žiadostí o NFP
Zoznam odborných hodnotiteľov

 

Termíny jednotlivých kôl výzvy sú stanovené nasledovne: 

- Termín uzavretia 1. kola 13. 09. 2017

- Termín uzavretia 2. kola 30. 11. 2017

 

Na základe zmeny č. 3 výzvy zo dňa 27.10.2017 je výzva zmenená na uzavretú s termínom uzavretia dňa 30.11.2017.

 

Znenie výzvy: OP ĽZ DOP 2017/2.1.1/01 ( formát PDF, 380 kB)

Stručný opis výzvy ( formát PDF, 242 kB)

Hodnotiace kritéria

 

Všetky prílohy výzvy:


1. Formulár žiadosti o NFP  ( formát RTF, 872 kB)

Príloha č. 1-1 Formulára ŽoNFP OP ĽZ DOP 2017/2.1.1/01: Plnomocenstvo ( formát RTF, 1941 kB)

Príloha č. 1-2 Formulára ŽoNFP OP ĽZ DOP 2017/2.1.1/01: Kontrolný zoznam úplnosti žiadosti o NFP ( formát RTF, 3955 kB)

2. Príručka pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok v rámci výziev na predkladanie žiadostí o NFP pre dopytovo - orientované projekty a vyzvaní pre národné projekty (pre prioritné osi 2, 3, 4) Programové obdobie 2014 – 2020 ( formát PDF, 1263 kB)

Príloha č. 1: Metodický výklad RO k vypracovaniu žiadosti o NFP/projektového zámeru ( formát PDF, 690 kB)

Príloha č. 1a: Rozpočet projektu s podrobným komentárom ( formát XLS, 289 kB)

Príloha č. 2: Čestné vyhlásenie žiadateľa o nepredložení príloh(y) žiadosti o NFP ( formát RTF, 5094 kB), Čestné vyhlásenie žiadateľa o nepredložení príloh(y) žiadosti o NFP ( formát PDF, 196 kB) 

Príloha č. 3: Životopis (odporúčaný formulár) (formát RTF, 5102 kB), Životopis (odporúčaný formulár) ( formát PDF, 245 kB)

Príloha č. 4: Súhlas s poskytnutím a spracovaním údajov ( formát RTF, 11504 kB), Súhlas s poskytnutím a spracovaním údajov ( formát PDF, 133 kB)

Príloha č. 5: Všeobecné pravidlá oprávnenosti výdavkov pre OP ĽZ v PO 2014-2020 ( formát PDF, 560 kB)

Príloha č. 6: Prieskum trhových cien ( formát RTF, 5119 kB), Prieskum trhových cien ( formát PDF, 205 kB)

3. SCHÉMA POMOCI DE MINIMIS na podporu sociálnej inklúzie, zamestnanosti a vzdelávania zamestnancov (schéma DM č. 1/2015) ( formát PDF, 353 kB)

4. Zoznam merateľných ukazovateľov, vrátane ukazovateľov relevantných k horizontálnym princípom ( formát RTF, 2026 kB)

5. Predbežná informácia pre žiadateľov podľa čl. 13 Nariadenia Komisie (ES, Euratom) č. 1302/2008 o centrálnej databáze vylúčených subjektov ( formát RTF, 1917 kB)

6. Synergie a komplementarity s inými programami EŠIF, EÚ a SR ( formát RTF, 1986 kB)

7. Kritériá pre výber projektov Operačného programu Ľudské zdroje a metodika ich uplatňovania ( formát PDF, 597 kB)

8. Doplňujúce informácie k časti 7.4 ŽoNFP Administratívna a prevádzková kapacita žiadateľa formát (RTF, 1999 kB)

9. Čestné vyhlásenie o čerpaní podpory de minimis ( formát RTF, 1973 kB)

10. Komunikačná stratégia Operačný program Ľudské zdroje (html odkaz)

Design manuál (html odkaz)

Manuál pre informovanie a komunikáciu pre prijímateľov v rámci EŠIF (2014 - 2020) OP ĽUDSKÉ ZDROJE (html odkaz)

11. Uplatňovanie paušálnej sadzby na riadenie projektu ( formát RTF, 1924 kB)

12. Dohoda o účasti v projekte ( formát RTF, 1994 kB)

13. Čestné vyhlásenie mladého NEET ( formát RTF, 1951 kB)