Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Zabezpečenie kurzov anglického a rómskeho jazyka pre zamestnancov FSR

Zabezpečenie kurzov anglického a rómskeho jazyka pre zamestnancov FSR

Názov obstarávania: Zabezpečenie kurzov anglického a rómskeho jazyka pre zamestnancov FSR
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Fond sociálneho rozvoja
Špitálska 6. 814 55 Bratislava

Predpokladaná hodnota zákazky: 0 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Bratislava I
Lehota na predkladanie ponúk: 19.08.2011
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 2.3 MB)

1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov: Fond sociálneho rozvoja

IČO: 30854687

Sídlo: Špitálska 6, 814 55 Bratislava

Krajina: Slovenská republika

Kontaktná osoba: Mgr. Beáta Ostrožlíková

Telefón: 02/20462330

Fax: 02/20462528

E-mail: beata.ostrozlikova@fsr.gov.sk, robert.gogulka@fsr.gov.sk

Internetová stránka: www.fsr.gov.sk

 

2. Opis predmetu zákazky: Zabezpečenie mimoškolského vzdelávania anglického a rómskeho jazyka pre zamestnancov FSR (kód CPV 80340000-9)

 

3. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: Áno

 

V prípade rozdelenia zákazky na časti, ponuky môžu byť predložené na:

Je možné predložiť ponuku aj na jednu časť predmetu zákazky.

V prípade rozdelenia zákazky na časti, predmet zákazky je rozdelený na nasledujúce časti:

 

ČasťI: Výučba anglického jazyka

 

Obsahom predmetnej zákazky je: zaradenie 40 zamestnancov do 4 kurzov (začiatočník, mierne pokročilý, pokročilý) podľa ich znalostí anglického jazyka vykonaním vstupných testov. A nasledovné kurzy:

Anglický jazyk pre začiatočníkov

Všeobecná angličtina pre pracovníkov, ktorej obsahom bude nadobudnutie základnej slovnej zásoby, zvládnutie bežnej konverzácie, vypracovávanie gramatických cvičení a iné aktivity podľa potreby. Cieľom tohto kurzu je posilniť jazykové zručnosti pracovníkov.

Anglický jazyk pre mierne pokročilých

Kurz je určený pre mierne pokročilých, ktorí sa chcú efektívne zdokonaliť v anglickom jazyku, naučiť sa zrozumiteľne komunikovať v bežných životných situáciách a pracovnom prostredí, vedieť správne používať rôzne gramatické tvary a postupne plynulo komunikovať v anglickom jazyku.

 

 

 

Anglický jazyk pre pokročilých

Kurz určený na:
- oživenie vedomosti z anglickej gramatiky a jej správneho používania v aktívnej komunikácii,
- osvojenie správnej všeobecnej a odbornej frazeológie

- zdokonalenie konverzačných a komunikačných schopností

 

Po skončení kurzu požadujeme vykonanie záverečného testu každým zúčastneným frekventantom.


Termínkurzov: 2. polrok 2011 (september – december 2011)

Miestokonania: Fond sociálneho rozvoja SR

Špitálska 6, 814 55 Bratislava

Frekvencia kurzu: 2 krát do týždňa po 1 hodine ( 2x1 hod./ týždeň)
Čas: 8:00 – 08:50 a/alebo 16:00 – 16:50 hod.
Rozsah kurzu: 24 vyučovacích hodín/4 skupiny, vyučovacia hodina = 50 minút

 

Uchádzač na ocenenie predmetu zákazky použije tabuľku uvedenú v bode 6. tejto výzvy.

 

Časť II: Výučba rómskeho jazyka

 

Obsahom predmetnej zákazky je: mimoškolské vzdelávanie 10 zamestnancov v rómskom jazyku:

Rómsky jazyk pre začiatočníkov

Rómsky jazyk pre pracovníkov verejného obstarávateľa, ktorej obsahom bude nadobudnutie základnej slovnej zásoby, zvládnutie bežnej konverzácie, vypracovávanie gramatických cvičení a iné aktivity podľa potreby. Cieľom tohto kurzu je posilniť jazykové zručnosti pracovníkov verejného obstarávateľa.

 

Po skončení kurzu požadujeme vykonanie záverečného testu každým zúčastneným frekventantom.


Termín kurzov: 2. polrok 2011 (september – december 2011)

Miesto konania: Fond sociálneho rozvoja SR

Špitálska 6, 814 55 Bratislava

- Frekvencia kurzu: 2 krát do týždňa po 1 hodine ( 2x1 hod./ týždeň)
- Čas: 8:00 – 08:50 alebo 16:00 - 16:50 hod. (podľa potreby verejného obstarávateľa)
- Rozsah kurzu: 24 vyučovacích hodín, vyučovacia hodina = 50 minút

Uchádzač na ocenenie predmetu zákazky použije tabuľku uvedenú v bode 6. tejto výzvy.

 

4. Podmienky účasti uchádzačov:

Uchádzač predloží doklad o oprávnení poskytovať službu. Podmienkou účasti je tiež predloženie minimálne troch referencií, ktoré preukážu realizáciu mimoškolského vzdelávania anglického jazyka v posledných troch rokoch. Referenciou sa rozumie písomný list o vykonaní výučby, potvrdený klientom lektora/jazykovej školy.

 

5. Lehota a miesto na predkladanie ponúk

Lehota na predkladanie ponúk je do: 19.8.2011 do 14,00 hod.,

Do podateľne osobne alebo poštou na adresu uvedenú v bode č. 1, prípadne emailom na adresu beata.ostrozlikova@fsr.gov.skrobert.gogulka@fsr.gov.sk

Za splnenie termínu predloženia ponuky sa považuje deň a hodina doručenia na adresu uvedenú v bode č.1, prípadne emailom na uvedené adresy.

Ponuka predložená po uplynutí lehoty bude vrátená odosielateľovi.

 

6. Označenie obálky

Uchádzač predloží ponuku v uzatvorenej obálke s označením:

 • adresa verejného obstarávateľa

 • obchodné meno uchádzača

 • názov premetu obstarávania „Zabezpečenie kurzov anglického a rómskeho jazyka pre zamestnancov FSR“.

 • výrazné označenie „Súťaž – neotvárať“

 

Tento bod sa netýka ponuky predloženej emailom

 

6. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

 

Kritériom vyhodnotenia predložených ponúk bude najnižšiacelkovácenasDPHzacelýpredmetzákazky, vrátane všetkých nákladov súvisiacich s predmetom zákazky (personálne náklady na lektorov, vrátane ich prípravného času, náklady na prípravu obsahu vzdelávania, cestovné, náklady na poskytnutie študijných materiálov, náklady na všetky použité vzdelávacie pomôcky, potrebné na riadne zabezpečenie vzdelávacieho procesu a všetky nešpecifikované náklady, ktoré súvisia s realizáciou jazykového vzdelávania).

S úspešným uchádzačom bude následne uzatvorená zmluva, ktorej návrh je súčasťou tejto výzvy.

 

Celková cena predmetu zákazky sa vypočíta na základe nasledujúcej tabuľky, ktorá je súčasťou zmluvy:

 

Predmet zmluvy

Hodinová sadzba bez DPH

Predpokla-

daný počet hodín

Cena celkom bez DPH

Suma DPH

Cena celkom s DPH

anglický jazyk

začiatočníci

 

24

 

 

 

anglický jazyk

mierne pokročilí

 

48

 

 

 

anglický jazyk

pokročilý

 

24

 

 

 

rómsky jazyk

začiatočníci

 

24

 

 

 

 

7. Obsah ponuky

Ponuka musí obsahovať:

 1. Identifikačné údaje uchádzača

  • Obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, bankové spojenie, číslo účtu

  • Kontaktnú osobu, telefónne číslo a e-mailovú adresu

 2. Doklad o oprávnení poskytovať službu podľa bodu 4. tejto výzvy

 3. Návrh zmluvy (príloha č.1 k tejto výzve) doplnený o identifikačné údaje uchádzača a navrhovanú cenu

 

8. Lehota viazanosti ponuky:

Do 31.10.2011

 

9. Platobné podmienky:

Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa doručenia objednávateľovi.

Dňom doručenia faktúry je deň zaevidovania faktúry v podateľni objednávateľa.

 

10. Jazyk ponuky

Celá ponuka a tiež dokumenty a doklady v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku.

 

Prílohač.1: Návrh zmluvy o poskytnutí služieb