Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Zabezpečenie kancelárskeho nábytku (AKTUALIZOVANÉ 15.8.2011)

Zabezpečenie kancelárskeho nábytku (AKTUALIZOVANÉ 15.8.2011)

Názov obstarávania: Zabezpečenie kancelárskeho nábytku
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Fond sociálneho rozvoja
Špitálska 6. 814 55 Bratislava

Predpokladaná hodnota zákazky: 0 EUR bez DPH
Typ: Tovar
Miesto dodania (okres): Bratislava I
Lehota na predkladanie ponúk: 19.08.2011
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 1.3 MB)

1. Identifikácia verejného >obstarávateľa

Názov: Fond sociálneho rozvoja

IČO: 30854687

Sídlo: Špitálska 6, 814 55 Bratislava

Krajina: Slovenská republika

Kontaktná osoba: Mgr. Beáta Ostrožlíková

Telefón: 02/20462330

Fax: 02/20462528

E-mail: beata.ostrozlikova@fsr.gov.sk, robert.gogulka@fsr.gov.sk

Internetová stránka: www.fsr.gov.sk

 

2. Opis predmetu zákazky: Zabezpečenie kancelárskeho nábytku

 

3.Rozdelenie predmetu zákazky na časti: Nie

 

Obsahom predmetnej zákazky je: stôl písací obdĺžnik s podnožou v tvare T 160x80x74 s krycím paravánom, stôl písací obdĺžnik s podnožou v tvare T 120x80x74, štvrťkruh 80x80x74, kontajner 4 zásuvkový, zamykateľný, skrinka s posuvnými dverami, zamykateľná 120x44x74, stôl rokovací s podnožou v tvare T 200x900x62-82, konferenčný stolík 90x50x50, farba hnedý orech, s montážou, vynosením a odprataním obalov a doprava. Uvedené rozmery sú v „cm“.

Miesto dodania: Fond sociálneho rozvoja SR

Špitálska 6, 814 55 Bratislava

Termín dodania: do šesť týždňov od podpísania zmluvy

 

4. Podmienky účasti uchádzačov:

Uchádzač predloží doklad o oprávnení dodať požadovaný predmet zákazky

 

5. Lehota a miesto na predkladanie ponúk

Lehota na predkladanie ponúk je do: 19.8.2011 do 14:00

Do podateľne osobne alebo poštou na adresu uvedenú v bode č. 1, prípadne emailom na adresu beata.ostrozlikova@fsr.gov.skrobert.gogulka@fsr.gov.sk

Za splnenie termínu predloženia ponuky sa považuje deň a hodina doručenia na adresu uvedenú v bode č.1, prípadne emailom a uvedené adresy.

Ponuka predložená po uplynutí lehoty bude vrátená odosielateľovi.

 

6. Označenie obálky

Uchádzač predloží ponuku v uzatvorenej obálke s označením:

  • adresa verejného obstarávateľa

  • obchodné meno uchádzača

  • názov premetu obstarávania „Zabezpečenie kancelárskeho nábytku“

  • výrazné označenie „Súťaž – neotvárať“

Tento bod sa netýka ponuky predloženej emailom

 

7. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Kritériom vyhodnotenia predložených ponúk bude najnižšia celková cena s DPH za celý predmet zákazky, vrátane všetkých nákladov súvisiacich s predmetom zákazky (montáž, vynosenie, odpratanie obalov a doprava)

S úspešným uchádzačom bude následne uzatvorená zmluva.

Celková cena predmetu zákazky sa vypočíta na základe nasledujúcej tabuľky ktorá bude súčasťou zmluvy:

 

predmet zmluvy

ks

cena za ks bez DPH

stôl písací obdĺžnik s podnožou v tvare T 160x80x74 s krycím paravánom

1

 

stôl písací obdĺžnik s podnožou v tvare T 120x80x74

1

 

štvrťkruh 80x80x74

1

 

kontajner 4 zásuvkový, zamykateľný 40x60x60

1

 

skrinka s posuvnými dverami, zamykateľná 120x44x74

1

 

konferenčný stolík 00x00x00

1

 

stôl rokovací s podnožou v tvare T 200x90x62-82

1

 

montáž s vynosením a odprataním obalov

1

 

doprava

1

 

Spolu bez DPH

 

 

Spolu s DPH

 

 

 

8. Obsah ponuky

Ponuka musí obsahovať:

  1. Identifikačné údaje uchádzača

    • Obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, bankové spojenie, číslo účtu

    • Kontaktnú osobu, telefónne číslo a e-mailovú adresu

  2. Doklad o oprávnení poskytovať službu podľa bodu 4. tejto výzvy

 

9. Lehota viazanosti ponuky:

Do 31.10.2011

 

10. Platobné podmienky:

Lehota splatnosti faktúry je 20 dní odo dňa doručenia objednávateľovi.

Dňom doručenia faktúry je deň zaevidovania faktúry v podateľni objednávateľa.

 

11. Jazyk ponuky

Celá ponuka a tiež dokumenty a doklady v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku.

 

Príloha: Grafický návrh predmetu zákazky

 

AKTUALIZOVANÉ 15.8.2011:

Dňa 11.8.2011 nám bola doručená žiadosť o vysvetlenie, ktorá znela:

„Akú farbu majú mať podnože?“

Odpoveď: Podnože požadujeme čiernej farby.

 

„Máte presnejšiu špecifikáciu farby orech tmavý“

Odpoveď: Nemáme.