Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Telekomunikačné služby mobilného operátora a nákup mobilných telefónnych prístrojov

Telekomunikačné služby mobilného operátora a nákup mobilných telefónnych prístrojov

Názov obstarávania: Telekomunikačné služby mobilného operátora a nákup mobilných telefónnych prístrojov
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Fond sociálneho rozvoja
Špitálska 6. 814 55 Bratislava

Predpokladaná hodnota zákazky: 0 EUR bez DPH
Typ: Tovar, Služba
Miesto dodania (okres): Bratislava I
Lehota na predkladanie ponúk: 14.09.2011
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 176.9 KB)

PODPRAHOVÁ ZÁKAZKA

SÚŤAŽNÉ PODKLADY

 

 

Názov verejného obstarávania:

Telekomunikačné služby mobilného operátora a nákup

mobilných telefónnych prístrojov  

 

 

v Bratislave: 18. 08. 2011 Mgr. Marek Hojsík

generálny riaditeľ FSR

 

 

Súlad súťažných podkladov so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní") potvrdzuje:

v Bratislave: 18. 08. 2011 JUDr. Michal Adamík

odborne spôsobilá osoba na verejné obstarávanie G2180-654-2010


 

 

OBSAH SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV

A.1 Pokyny pre uchádzačov

Časť I.

Všeobecné informácie

Časť II.

Komunikácia a vysvetľovanie

Časť III.

Príprava ponuky

Časť IV.

Predkladanie ponúk

Časť V.

Otváranie a vyhodnotenie ponúk

Časť VI.

Prijatie ponuky

A.2 Podmienky účasti uchádzačov

A.3 Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia

B.1 Opis predmetu zákazky

B.2 Obchodné podmienky

Prílohy :

A Návrh uchádzača na plnenie kritéria určeného na vyhodnotenie ponúk

B Vyhlásenie uchádzača


A.1 Pokyny pre uchádzačov

 

Časť I.

Všeobecné informácie

1. Identifikácia verejného obstarávateľa

2. Predmet zákazky

3. Komplexnosť predmetu zákazky

4. Zdroj finančných prostriedkov

5. Druh zákazky

6. Predpokladaný termín zahájenia realizácie predmetu zákazky

7. Variantné riešenie

8. Platnosť ponuky

9. Náklady na ponuku

10. Zábezpeka

Časť II.

Komunikácia a vysvetľovanie

11. Komunikácia

12. Vysvetľovanie

13. Obhliadka miesta poskytovania predmetu zákazky

Časť III.

Príprava ponuky

14. Jazyk ponuky

15. Pokyny na vypracovanie ponuky a obsah ponuky

16. Mena a ceny uvádzané v ponuke

17. Vyhotovenie ponuky

Časť IV.

Predkladanie ponúk

18. Označenie obalov ponúk

19. Miesto a lehota na predkladanie ponúk

Časť V.

Otváranie a vyhodnotenie ponúk

20. Otváranie ponúk

21. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov

22. Mena na vyhodnotenie ponúk

23. Vyhodnotenie ponúk

Časť VI.

Prijatie ponuky

24. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk

25. Uzavretie zmluvy

26. Vylúčenie ponúk a zrušenie súťaže

27. Záverečné ustanovenie

Časť I.

Všeobecné informácie

1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov organizácie : Fond sociálneho rozvoja

Sídlo organizácie : Špitálska 6, 814 55 Bratislava

Štatutárny zástupca: Mgr. Marek Hojsík, generálny riaditeľ

IČO : 30854687

DIČ : 2021846299

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu: 7000211061/8180

Kontaktná osoba : Mgr. Beáta Ostrožlíková

Telefón: 02 / 20462330

Fax : 02 / 20462528

E-mail : beata.ostrozlikova@fsr.gov.sk

2. Predmet zákazky

Predmetom zákazky je poskytnutie Telekomunikačných služieb mobilného operátora a nákup mobilných telefónnych prístrojov pre Fond sociálneho rozvoja.

Presná špecifikácia predmetu zákazky je definovaná v kapitole B.1 Opis predmetu zákazky

2.1. Číselný kód služby podľa platných klasifikácií :

Kat. služby : 5

CPV - 6421 2000-5 Mobilné telefónne služby

64213000-2 Služby spoločnej telefónnej siete

32250000-0 Mobilné telefóny

32523000-5 Telekomunikačné príslušenstvo

 

 

3. Komplexnosť predmetu zákazky

Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky.

4. Zdroj finančných prostriedkov

Predmet zákazky bude financovaný zo štrukturálnych fondov Európskej únie, štátneho rozpočtu a rozpočtu verejného obstarávateľa formou bezhotovostného platobného styku, bez poskytnutia zálohovej platby. Splatnosť faktúry je min. 14 dní odo dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi.

5. Druh zákazky

5.1. Výsledkom zadania zákazky bude zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú na 24 mesiacov.

5.2. Zmluva je uzavretá a nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami; pokiaľ zmluvné strany zmluvu podpíšu v rôzne dni, zmluva je uzavretá a nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle verejného obstarávateľa.

6. Predpokladaný termín zahájenia realizácie predmetu zákazky

Predpokladaná doba zahájenia realizácie predmetu zákazky - november 2011.

7. Variantné riešenie

Verejný obstarávateľ nebude vyhodnocovať variantné riešenie.

8. Platnosť ponuky

Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do uplynutia lehoty viazanosti ponúk, stanovenej verejným obstarávateľom do 31.12.2011.

 

 

9. Náklady na ponuku

9.1 Všetky náklady a výdavky, spojené s prípravou a predložením ponuky, znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi a bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

9.2 Ponuky doručené na adresu uvedenú v bode 19.1.1 a predložené v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 19.1.3, sa počas plynutia lehoty viazanosti a po uplynutí lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 8, uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie o verejnom obstarávaní.

10. Zábezpeka

Zábezpeka sa nevyžaduje.


Časť II.

Komunikácia a vysvetľovanie

 

11. Komunikácia

11.1 Komunikácia sa uskutočňuje spôsobom, ktorý zabezpečí úplnosť a obsah údajov uvedených v ponuke a zaručí ochranu dôverných a osobných údajov uvedených v týchto dokumentoch.

11.2 Oznámenie, odovzdávanie podkladov a dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a záujemcom alebo uchádzačom ( ďalej len „informácie" ) možno uskutočňovať písomne prostredníctvom pošty, faxom alebo ich kombináciou.

12. Vysvetľovanie

12.1. V prípade potreby vysvetliť údaje uvedené vo výzve alebo v súťažných podkladoch, môže ktorýkoľvek z uchádzačov alebo záujemcov podľa bodu 11 požiadať o ich vysvetlenie priamo u kontaktnej osoby na poštovej adrese:

Fond sociálneho rozvoja

Špitálska 6

814 55 Bratislava

Mgr. Beáta Ostrožlíková

tel. : 02 - 2046 2330

 

12.2. Za včas doručenú požiadavku uchádzača o vysvetlenie podľa bodu 12.1 sa považuje, požiadavka doručená verejnému obstarávateľovi v písomnej forme, najneskôr šesť pracovných dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, najneskôr do 5.9.2011.

12.3. Odpoveď na každú požiadavku o vysvetlenie predloženú zo strany uchádzača podľa bodu 11 a 12.2, verejný obstarávateľ oznámi najneskôr do troch pracovných dní od doručenia žiadosti o vysvetlenie všetkým uchádzačom, ktorí si prevzali súťažné podklady.

13. Obhliadka miesta poskytovania predmetu zákazky

Pre poskytovanie požadovaného predmetu zákazky nie je potrebné vykonanie obhliadky miesta dodania služby.


Časť III.

Príprava ponuky

 

14. Jazyk ponuky

Celá ponuka musí byť predložená v slovenskom jazyku. Doklady predložené v inom než slovenskom jazyku, okrem dokladov predložených v českom jazyku, musia byť úradne preložené do slovenského jazyku a predložené spolu s originálom alebo jeho úradne overenou kópiou.

15. Pokyny na vypracovanie ponuky a obsah ponuky

15.1. Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky.

15.2. Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:

15.2.1. identifikačné údaje uchádzača na samostatnom liste, podpísané uchádzačom

15.2.2. zoznam všetkých dokladov a dokumentov, ktoré tvoria obsah ponuky, podpísaný uchádzačom,

15.2.3. doklady a dokumenty podľa kapitoly A.2 Podmienky účasti uchádzačov,

 

15.2.4. návrh zmluvy na poskytnutie Telekomunikačných služieb mobilného operátora a nákup mobilných telefónnych prístrojov pre Fond sociálneho rozvoja., podpísaný za stranu uchádzača, predkladajú uchádzači s vyplnením všetkých požadovaných údajov, podľa kapitoly B. 2 Obchodné podmienky

15.2.5. návrh uchádzača na plnenie kritéria určeného na vyhodnotenie ponúk verejným obstarávateľom podľa vzoru uvedeného v prílohe A týchto súťažných podkladov,

15.2.6. vyhlásenie uchádzača podľa prílohy B týchto súťažných podkladov o tom, že súhlasí s podmienkami uvedenými vo výzve na predkladanie ponúk a v týchto súťažných podkladoch, ktorým uchádzač potvrdzuje pravdivosť a úplnosť všetkých dokladov a údajov a ktorým vyhlasuje že predkladá iba jednu ponuku a nie je členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku,

15.3. Obligatórnou súčasťou ponuky sú riadne vyplnené všetky požadované údaje uvedené v kapitole „B.2. Obchodné podmienky" týchto súťažných podkladov.

 

 

 

 


 

  1. Mena a ceny uvádzané v ponuke

16.1. Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996, ktorou sa vykonáva zákon o cenách. 

16.2. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena je stanovená ako cena konečná a nemenná a bude vyjadrená v eurách.

16.3. Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH"), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:

16.3.1. navrhovaná zmluvná cena v Euro bez DPH,

16.3.2. výška DPH v Euro,

16.3.3. navrhovaná zmluvná cena v Euro vrátane DPH.

16.4. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v Euro celkom. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní v ponuke.

  1. Vyhotovenie ponuky

17.1. Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu a to: písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky.

17.2 Doklady, potvrdenia a iné dokumenty, tvoriace obsah ponuky, požadované vo výzve a v týchto súťažných podkladoch, musia byť v ponuke predložené ako originály alebo ich úradne overené kópie.

17.3 Ponuka uchádzača musí byť zviazaná v celku bez možnosti svojvoľnej výmeny jednotlivých častí, teda musí tvoriť jeden celok, za ktorý sa považuje knižničná väzba, hrebeňová väzba alebo prípadne iným podobným druhom väzby. Ponuka musí obsahovať zoznam dokladov a dokumentov predkladaných uchádzačom.  


Časť IV.

Predkladanie ponúk

18 Označenie obalov ponúk

18.1. Uchádzač vloží originál ponuky do samostatného nepriehľadného obalu (obálky). Obal musí byť uzatvorený.

18.2. Vonkajšia časť obalu ponuky musí obsahovať nasledujúce údaje:

 

18.2.1. poštovú adresu verejného obstarávateľa :

Fond sociálneho rozvoja

Špitálska 6

814 55 Bratislava

18.2.2. identifikáciu uchádzača (uvedie sa obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania uchádzača),

18.2.3. viditeľné označenie „Neotvárať - súťaž",

18.2.4. heslo - názov predmetu zákazky : Telekomunikačné služby mobilného operátora a nákup mobilných telefónnych prístrojov"

19 Miesto a lehota na predkladanie ponúk

19.1. Ponuky je potrebné doručiť:

19.1.1. poštovou zásielkou na adresu verejného obstarávateľa :

Fond sociálneho rozvoja

Špitálska 6

814 55 Bratislava

19.1.2. alebo osobne na adresu verejného obstarávateľa a to

19.1.3. v lehote na predkladanie ponúk do 14.9.2010 do 9:00 hod.

 

19.2. Za doručenú ponuku sa považuje len ta ponuka, ktorá je v lehote na predkladanie ponúk doručená do podateľne verejného obstarávateľa .

19.3. Ponuku, ktorú verejný obstarávateľ obdrží po lehote na predkladanie ponúk, vráti odosielateľovi bez otvorenia.


Časť V.

Otváranie a vyhodnocovanie ponúk

 

20 Otváranie ponúk

20.1. Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 14.9.2011 o 10:00. na adrese:

 

Fond sociálneho rozvoja

zasadacia miestnosť 5. poschodie

Špitálska 6  

814 55 Bratislava  

 

 

20.2. Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuky alebo zástupcovia uchádzača. Na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou písomne splnomocnenou uchádzačom, na jeho zastupovanie.

 

20.3. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba), sa preukáže na otváraní obálok s ponukami preukazom totožnosti a aktuálnym dokladom o oprávnení podnikať. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti, splnomocnením na zastupovanie a aktuálnym dokladom o oprávnení podnikať.

20.4. Na otváraní ponúk sa všetkým zúčastneným zverejnia obchodné mená, adresy alebo sídla všetkých uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritéria hodnotenia ponúk určeného verejným obstarávateľom na hodnotenie ponúk. Ostatné údaje uvedené v ponuke sa nezverejňujú.

20.5. Všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk bude najneskôr do 5 dní odo dňa otvárania ponúk zaslaná Zápisnica z otvárania ponúk, s uvedením zoznamu uchádzačov vrátane ich obchodných mien, adries alebo sídiel a ich návrhov na plnenie kritéria určeného na hodnotenie ponúk.

21 Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov

21.1. Hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov bude založené na posúdení splnenia podmienok účasti v súlade s kapitolou A.2 Podmienky účasti uchádzačov. Uchádzača, ktorý nesplnil podmienky účasti verejný obstarávateľ vylúči z procesu verejného obstarávania.

22. Mena na vyhodnotenie ponúk

Ceny uvedené v ponukách uchádzačov sa budú vyhodnocovať v eurách. 

23. Vyhodnocovanie ponúk

Ponuky uchádzačov, ktoré neboli vylúčené zo zadávania zákazky, budú vyhodnocované len podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk spôsobom uvedeným a určeným v kapitole A. 3. Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia. 

 


Časť VI.

Prijatie ponuky

24. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk

24.1. Po vyhodnotení ponúk verejný obstarávateľ zašle uchádzačom oznámenie o úspešnosti resp. neúspešnosti ich ponúk s odôvodnením, podľa zákona.

24.2. Verejný obstarávateľ nepoužije ponuky uchádzačov, ani ich časti bez súhlasu uchádzačov. Ponuku úspešného uchádzača použije len na naplnenie zmluvného záväzku.

24.3. Prípadné spory z plnenia zmluvy medzi zmluvnými stranami (verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom) sa budú riešiť v zmysle právneho poriadku platného v Slovenskej republike (Obchodný zákonník).

25. Uzavretie zmluvy

Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu o poskytovaní telekomunikačných služieb s úspešným uchádzačom v lehote viazanosti ponúk a to najskôr šestnásty deň odo dňa odoslania oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 45 zákona o verejnom obstarávaní, ak nebola doručená žiadosť o nápravu, alebo ak bola žiadosť o nápravu doručená po uplynutí lehoty podľa § 136 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

26. Vylúčenie ponúk a zrušenie súťaže

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky, ak nastanú okolnosti podľa § 46 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, alebo ak ani jedna ponuka predložená v tomto postupe verejného obstarávania nebude nižšia ako finančný limit stanovený v § 4 ods. (4) písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.

27. Záverečné ustanovenie

Prevzatím súťažných podkladov a predložením ponuky uchádzač súhlasí so všetkými podmienkami zadávania zákazky.

 


A.2 Podmienky účasti uchádzačov

Uchádzač alebo záujemca musí spĺňať nasledujúce podmienky účasti v procese verejného obstarávania :

1 podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uchádzačov vo verejnom obstarávaní podľa § 26 zákona o verejnom obstarávaní

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 26 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní") :

 

(1) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:
a) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny,
b) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním,
c) nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v likvidácii ani nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
d) nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
e) nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
f) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
g) nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.

(2) Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1
a) písm. a) a b) výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b) písm. c) potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
c) písm. d) potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
d) písm. e) potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace,
e) písm. f) dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.

(3) Ak uchádzač alebo záujemca nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov uvedených v odseku 2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla.

(4) Ak má uchádzač alebo záujemca sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača alebo záujemcu.

Odôvodnenie podmienky účasti podľa § 26 zákona o verejnom obstarávaní : Predmetná podmienka vyplýva z § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

2 podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 27 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní") :

2.1. vyjadrením banky, alebo pobočky zahraničnej banky, alebo bánk ak má uchádzač otvorené účty vo viacerých bankách, že si plní voči banke/bankám všetky záväzky za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti,

Podmienka k bodu 2.1:

Predložený doklad nesmie byť starší ako 3 mesiace ku dňu predloženia ponuky.

Výpis z účtu verejný obstarávateľ neuzná. K vyjadreniu banky/bánk sa požaduje predložiť aj čestné vyhlásenie uchádzača, že má otvorené účty len v bankách, od ktorých predložil vyjadrenie,

Predmetná podmienka vyplýva z § 27 zákona o verejnom obstarávaní a verejný obstarávateľ touto požiadavkou vytvára predpoklad, že pri plnení zmluvy nenastane problém so zabezpečovaním financovania predmetu zo strany úspešného uchádzača.

 

 

3 podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 28 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní"), ktoré preukáže z týchto dokladov

3.1. Technickú/odbornú spôsobilosť žiada verejný obstarávateľ preukázať podľa: § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 25/2006 Z. z. Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa § 32 ods. 6 zákona c. 25/2006 Z. z. a tohto bodu 3) súťažných podkladov: Zoznam poskytnutých služieb musí obsahovať minimálne 1 (jednu) poskytnutú službu, predmetom plnenia ktorej bolo vytvorenie hlasovej privátnej siete s minimálne 50 aktívnymi SIM kartami Z uchádzačom predkladaných dokladov a/alebo dokumentov preukazujúcich spôsobilosť podľa § 28 zákona c. 25/2006 Z. z. musí byt zrejmé splnenie vyššie identifikovanej minimálnej úrovne požadovanej verejným obstarávateľom a rovnako musí byt zrejmé, že preukazovanie sa týka osoby uchádzača.

Odôvodnenie podmienky účasti podľa § 28 zákona o verejnom obstarávaní : Predmetná podmienka vyplýva z § 28 zákona o verejnom obstarávaní a verejný obstarávateľ primeranými požiadavkami k predmetu zákazky vytvára predpoklad, že uchádzač bude schopný poskytovať služby v rozsahu a kvalite požadovanej verejným obstarávateľom.

 

4. Všetky doklady potrebné k splneniu podmienok účasti v procese verejného obstarávania predložené uchádzačom musia byť originály alebo ich úradne overené kópie.

 

 


VZOR 1

Potvrdenie o poskytnutí služby rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky

 

Časť A - uchádzač  

Názov resp. obchodné meno uchádzača

Adresa sídla uchádzača

Mesto, PSČ

Ulica a číslo

Časť B - odberateľ  

Názov resp. obchodné meno odberateľa

Adresa sídla odberateľa

Mesto

Ulica a číslo

Časť C - služba  

Predmet služby

Časť D - cena  

Zmluvná cena za poskytnutie služby

Skutočná cena za poskytnutie služby

Časť E - doba plnenia  

Zmluvná doba poskytovania služby

Skutočná doba poskytovania služby

Odôvodnenie rozdielu

Časť F - osoba odberateľa poverená poskytnutím informácií  

Meno a priezvisko

Telefón/fax

Dátum vydania potvrdenia - dd/mm/rok

Pečiatka a podpis osoby

oprávnenej konať za odberateľa

Dátum:

..........................................................

pečiatka, meno a podpis

uchádzača


A.3 Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia

 

1. Kritéria na hodnotenie ponúk :  

1.1 Kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia cena. 

Za týmto účelom uchádzač vyplní tabuľku - návrh na plnenie kritéria (príloha A týchto súťažných podkladov)

 

2. Spôsob hodnotenia ponúk podľa jediného kritéria:

 

2.1. Komisia hodnotí ponuky v poradí ich doručenia.

2.2. Každý člen komisie hodnotí jednotlivé ponuky samostatne podľa kritéria na hodnotenia ponúk.

2.3. Ponuka s najnižšou cenou za poskytnutie predmetu zákazky v Euro s DPH bude hodnotená najnižším počtom bodov - „1".

2.4. Ostatným ponukám budú prideľované body vzostupne, v poradí podľa výšky ceny za poskytnutie predmetu zákazky v Euro s DPH, pričom ponuka s najvyššou cenou za poskytnutie predmetu zákazky v Euro s DPH obdrží najvyšší počet bodov. Najvyšší počet bodov sa rovná, počtu ponúk uchádzačov zaradených do hodnotenia ponúk.

2.5. Ponuka s najnižším počtom bodov bude vyhodnotená ako úspešná.

 


B.1 Opis predmetu zadávania zákazky

Predmetom zákazky je poskytnutie telekomunikačných služieb pre verejného obstarávateľa a nákup mobilných telefónnych prístrojov.

Požiadavky na mobilné telefónne prístroje:

70 ks mobilných telefónov z toho:

- 14 ks mobilných telefónov - maximálne rozmery a hmotnosť: 130 × 70 × 15 mm, 150 g; siete: GSM (900/1 800/1 900 MHz); 3G; batérie: Li-Ion 1 200 mAh ( minimálne); displej: minimálne 3,5' 16 mil. farieb; fotoaparát: minimálne 5 Mpx, , výkon procesora - minimálne 800 Mhz; pamäť RAM - minimálne 512 MB; užívateľská pamäť - minimálne 1024 MB; gps. (telefón kategórie A)

- 14 ks mobilných telefónov - maximálne rozmery a hmotnosť: 130 × 60 × 20 mm, 130 g; siete: GSM (900/1 800/1 900 MHz), 3G; batéria: Li-Ion 1 000 mAh ( minimálne); displej: minimálne 2''; (telefón kategórie B)

- 42 ks mobilných telefónov - maximálne rozmery a hmotnosť: 130 × 60 × 15 mm, 130 g; siete: GSM (900/1 800/1 900 MHz), 3G; batéria: Li-Ion 1 200 mAh (minimálne); displej: minimálne 3''; fotoaparát: minimálne 5 Mpx; výkon procesora - minimálne 600 Mhz; pamäť RAM - minimálne 128 MB; gps. (telefón kategórie C)

Požiadavky na zabezpečenie mobilných hlasových služieb vrátane aktivácie SIM karty

Mesačné paušály :

70 SIM kariet z toho:

4 - predplatených min. 120 minút na volania do všetkých mobilných a pevných sietí v rámci SR, (paušál A)

10 - predplatených min. 120 minút na volania do všetkých mobilných a pevných sietí v rámci SR + prístup do siete internet s predplateným objemom prenesených dát min. 1,5 GB (paušál B)

14 - bez predplatených minút (paušál C)

42 - predplatených min. 90 minút na volania do všetkých mobilných a pevných sietí v rámci SR (paušál D)

Požiadavky na predmet zákazky (ďalej len „ďalšie požiadavky"):

- Faktúra spolu za všetky obstarávateľom aktivované SIM zasielaná v písomnej podobe (poštou) s lehotou splatnosti min. 14 dní

- Podrobný rozpis realizovaných telekomunikačných služieb za každú obstarávateľom aktivovanú SIM kartu na samostatnom liste - v písomnej podobe (poštou)

- Sekundová tarifikácia od prvej sekundy v rámci každého realizovaného hovoru

- Zriadenie Virtuálnej privátnej siete (VPS)

- Nekonečné (neobmedzené) hovory vo VPS

- Administrácia vlastnej VPS obstarávateľom po zaškolení úspešným uchádzačom


B.2 Obchodné podmienky

Verejný obstarávateľ požaduje v zmluve o poskytovaní telekomunikačných služieb akceptovať záväzky zmluvných strán, ktoré sú uvedené v tejto časti súťažných podkladov. Táto časť súťažných podkladov obsahuje požiadavky verejného obstarávateľa, ktoré nie je prípustné meniť a v plnom rozsahu musia byť premietnuté v zmluve o poskytovaní telekomunikačných služieb, ktorá bude uzavretá s úspešným uchádzačom.

 

 

Minimálne obchodné podmienky:

 

- Splatnosť faktúr min. 14 dní

- Ceny za ďalšie služby nestanovené v ponuke úspešného uchádzača na základe týchto súťažných podkladov sa určujú aktuálnym cenníkom uchádzača v čase poskytnutia predmetnej služby (napr. sms, mms, roamingové hovory atď.)


Príloha A súťažných podkladov

návrh uchádzača na plnenie kritéria, určeného

na vyhodnotenie ponúk

Údaje o uchádzačovi,

ktoré sú určené na zverejnenie na otváraní ponúk

(vyplní uchádzač)

 

 

1. Obchodné meno uchádzača:

 

 

2. Adresa alebo sídlo uchádzača:

 

 

3. Názov zákazky: Telekomunikačné služby mobilného operátora a nákup

mobilných telefónnych prístrojov  

 

4. Návrh uchádzača na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk:

 

Jednotková cena

s DPH

počet

Cena s DPH celkom

Telefón kategórie A

14 ks

Telefón kategórie B

14 ks

Telefón kategórie C

42 ks

Paušál A

4 paušály A * 24 mesiacov

Paušál B

10 paušálov B * 24 mesiacov

Paušál C

14 paušálov C * 24 mesiacov

Paušál D

42 paušálov D * 24 mesiacov

Ďalšie požiadavky

24 mesiacov

Cena celkom s DPH  

xxxxx

xxxxx

Dátum:

..........................................................

pečiatka, meno a podpis uchádzača


Príloha B súťažných podkladov

 

 

Vyhlásenie uchádzača

Obchodné meno uchádzača:

Adresa alebo sídlo uchádzača :

1. Vyhlasujem(e), že súhlasím s podmienkami určenými verejným obstarávateľom vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch v rámci zadávania podprahovej zákazky na predmet zákazky „poskytnutie Telekomunikačných služieb mobilného operátora a nákup mobilných telefónnych prístrojov pre Fond sociálneho rozvoja."

2. Vyhlasujem(e), že všetky predložené údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné.

3. Vyhlasujem(e), že predkladám(e) iba jednu ponuku a nie som (sme) v zadávaní predmetnej zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku.

Dátum:

 

 

 

 

..........................................................

pečiatka, meno a podpis

uchádzača