Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Plán VO IA MPSVR SR » Plán VO FSR 2013

Plán verejného obstarávania na Fonde sociálneho rozvoja na rok 2013

FOND SOCIÁLNEHO ROZVOJA

PLÁN VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
NA ROK 2013

č.s. A/2012/02091 č.z. A/2012/016558

Referát kontroly VO a nezrovnalostí

P.č.

Organiz. útvar

Kód útvaru

Predmet zákazky

CPV spoločný slovník obstarávania

Predpokladaná hodnota zákazky v € bez DPH

Hodnota zákazky v eur bez DPH

Plnenie v € s DPH

Postup VO

Finančný limit zákazky

Číslo - Rámcová dohoda/zmluva/objednávka

Termín začatia

Termín
ukončenia

Poznámky

1

FSR

ZaSI/ŠR

minerálne vody

15981000-8

určí sa v čase realizácie

ZsNH

2013

2013

2

FSR

ZaSI/ŠR

propagačné predmety

22462000-6

určí sa v čase realizácie

ZsNH

2013

2013

3

FSR

NP

očkovacie látky pre TSP

24451600-6

134 946,00 €

PL

2013

2013

4

FSR

ZaSI/ŠR

prenosná klíma

29231200-9

určí sa v čase realizácie

ZsNH

2013

2013

5

FSR

ZaSI/ŠR

ventilátory

29232200-6

určí sa v čase realizácie

ZsNH

2013

2013

6

FSR

ZaSI/ŠR

skartovačka

30191400-8

určí sa v čase realizácie

PPH

2013

2013

7

FSR

ZaSI/ŠR

stolové lampy

31521100-5

určí sa v čase realizácie

ZsNH

2013

2013

8

FSR

ZaSI/ŠR

diktafón

32332100-0

určí sa v čase realizácie

PPH

2013

2013

9

FSR

NP

osobný automobil

34110000-1

15 166,67 €

PPH

2013

2013

10

FSR

ŠR

osobný automobil

34110000-1

PPH

2013

2013

11

FSR

ZaSI/ŠR

kancelárske zdravotné stoličky

36111420-2

určí sa v čase realizácie

PPH

2013

2013

12

FSR

ZaSI/ŠR

kancelársky nábytok - sedačka

36121000-5

určí sa v čase realizácie

PPH

2013

2013

13

FSR

ZaSI/ŠR

kancelársky nábytok - police

39130000-2

určí sa v čase realizácie

PPH

2013

2013

14

FSR

ZaSI/ŠR

transfery zamestnancov

60116100-5(1)

určí sa v čase realizácie

ZsNH

2013

2013

15

FSR

NP

poistenie automobilu

66334100-1

1 666,67 €

ZsNH

2013

2013

16

FSR

NP

poistenie zariadení

66336200-6

1 000,00 €

ZsNH

2013

2013

17

FSR

NP

aktualizácia štandardov TSP a vypracovanie systému kvality TSP

72316000-3

41 666,67 €

PL

2013

2013

18

FSR

NP

evalvácia projektu

74131400-0

6 666,67 €

ZsNH

2013

2013

19

FSR

NP

odborné preklady

74831300-6

2 500,00 €

ZsNH

2013

2013

20

FSR

NP

hodnotenie dopadov realizácie TSP

74831300-6

15 000,00 €

PPH

2013

2013

21

FSR

NP

publicita

74422000-3

25 000,00 €

PPH

2013

2013

22

FSR

NP

infosemináre

74861000-2

2 500,00 €

ZsNH

2013

2013

23

FSR

ZaSI/ŠR

tlač vizitiek

78125000-9

určí sa v čase realizácie

ZsNH

2013

2013

24

FSR

ZaSI/ŠR

výroba a tlač loga na kalendáre a diáre

78160000-6

určí sa v čase realizácie

PL

2013

2013

25

FSR

ZaSI/ŠR

služby notára

79130000 -2

určí sa v čase realizácie

ZsNH

2013

2013

26

FSR

ZaSI/ŠR

vzdelávanie zamestnancov

80400000-8

určí sa v čase realizácie

NL

2013

2013

FSR

NP

vzdelávanie - rozvoj ľudských zdrojov

80400000-8

4 166,67 €

NL

2013

2013

FSR

NP

supervízia pracovníkov projektu

80400000-8

492 800,00 €

NL

2013

2013

FSR

NP

vzdelávanie pracovníkov projektu

80400000-8

377 666,67 €

NL

2013

2013

27

FSR

ZaSI/ŠR

ubytovanie, KE,PE, BB

93410000-5

určí sa v čase realizácie

ZsNH

2013

2013

28

FSR

ZaSI/ŠR

kancelársky PC 37 ks

30213300-8

22 200,00 €

PPH

2013

2013

29

FSR

ZaSI/ŠR

server pre domenu a mailovy server 2 ks

48222000-0

8 000,00 €

PPH

2013

2013

30

FSR

ZaSI/ŠR

licencia Windows Server 2012 2 ks

2 000,00 €

PPH

2013

2013

31

FSR

ZaSI/ŠR

licencia Exchange Server 2010 Standard

1 400,00 €

PPH

2013

2013

32

FSR

ZaSI/ŠR

prehliadač Exchange Server 1 ks

PPH

2013

2013

33

FSR

ZaSI/ŠR

softver na tvorbu a správu procesného modelu

48624000-8

PPH

2013

2013

34

FSR

ZaSI/ŠR

licencia antivírus na 2 roky

1 000,00 €

PPH

2013

2013

35

FSR

ZaSI/ŠR

licencia atispam na 2 roky

1 000,00 €

PPH

2013

2013

36

FSR

ZaSI/ŠR

laminátor A3

PPH

2013

2013

37

FSR

ZaSI/ŠR

náplne do kopírok a multifunkčných zariadení

30125100-2

PPH

2013

2013

CPV 2)- spoločný slovník obstarávania (Nariadenie Komisie (ES) č. 213/2008 z 28. októbra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ES Európskeho parlamentu a Rady č. 2195/2002 z 5.novembra 2002 o spoločnom slovníku obstarávania v znení nariadenia Komisie č. 2151/2003 zo 16.decembra 2003)

Legenda:

P o s t u p y VO

VS - verejná súťaž

Finančné limity

-EA - e-aukcia

Organizačné útvary

O Ú 1 - kancelária generálneho riaditeľa

US - užšia súťaž

- ZsNH - zákazka s nízkou hodnotou

O Ú 2 - odbor metodiky a publicity

RK - rokovacie konanie

- PpZ - podprahová zákazka

O Ú 3 - odbor sociálnej inklúzie

- RKZ so zverejnením

- PL - podlimitná zákazka

O Ú 4 - odbor komunitného rozvoja

- RKbZ bez zverejnenia

- NL - nadlimitná zákazka

O Ú 5 - odbor všeobecnej správy

- SD - súťažný dialóg

Spracované: dňa 13.12.2012

Súborové prílohy