Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Plán VO IA MPSVR SR » Plán VO FSR 2012

Plán verejného obstarávania na Fonde sociálneho rozvoja na rok 2012

FOND SOCIÁLNEHO ROZVOJA

PLÁN VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA NA ROK 2012

č.s. A/2012/01249 č.z. A/2012/000182

Oddelenie technickej pomoci

P.č.

Organiz. útvar

Kód útvaru

Predmet zákazky

CPV spoločný slovník obstarávania

Predpokladaná hodnota zákazky v € bez DPH

Hodnota zákazky v eur bez DPH

Plnenie v € s DPH

Postup VO

Finančný limit zákazky

Číslo - Rámcová dohoda /zmluva /objednávka

Termín začatia

Termín
ukončenia

Poznámky                                     

1

FSR

ZaSI/ŠR

minerálne vody

15981000-8

určí sa v čase realizácie

ZsNH

2012

2012

2

FSR

ZaSI/ŠR

koberec

17230000-3

určí sa v čase realizácie

ZsNH

2012

2012

3

FSR

ZaSI/ŠR

propagačné predmety

22462000-6

určí sa v čase realizácie

ZsNH

2012

2012

4

FSR

NP

očkovacie látky pre TSP

24451600-6

134 946,00 €

CVO s MPSVR SR

2012

2012

5

FSR

ZaSI/ŠR

prenosná klíma

29231200-9

určí sa v čase realizácie

ZsNH

2012

2012

6

FSR

ZaSI/ŠR

ventilátory

29232200-6

určí sa v čase realizácie

ZsNH

2012

2012

7

FSR

ZaSI/ŠR

multifukčné zariadenia - veľké 2 ks

30120000-6

určí sa v čase realizácie

CVO s MPSVR SR

2012

2012

FSR

ZaSI/ŠR

multifukčné zariadenia - malé

30120000-6

určí sa v čase realizácie

CVO s MPSVR SR

2012

2012

FSR

NP

tlačiareň - multifunkčné zariadenia

30120000-6

1 500,00 €

CVO s MPSVR SR

2012

2012

8

FSR

ZaSI/ŠR

kancelárske potreby

301292000-1

určí sa v čase realizácie

CVO s MPSVR SR

2012

2012

FSR

NP

spotrebný materiál a kancelárske potreby

301292000-1

47 000,00 €

CVO s MPSVR SR

2012

2012

9

FSR

ZaSI/ŠR

skartovačka

30191400-8

určí sa v čase realizácie

ZsNH

2012

2012

10

FSR

ZaSI/ŠR

DVD napaľovačky

30217000-3

určí sa v čase realizácie

ZsNH

2012

2012

11

FSR

NP

notebooky

302131600-5

7 068,00 €

CVO s MPSVR SR

2012

2012

12

FSR

ZaSI/ŠR

Microsoft Visio alebo ekvivalentný software

30240000-3

určí sa v čase realizácie

ZsNH

2012

2012

FSR

NP

databázový softver pre TSP

30240000-3

15 000,00 €

VS

PpZ

2012

2012

FSR

NP

softver do notebookov

30240000-3

3 600,00 €

ZsNH

2012

2012

13

FSR

ZaSI/ŠR

stolové lampy

31521100-5

určí sa v čase realizácie

ZsNH

2012

2012

14

FSR

ZaSI/ŠR

diktafón

32332100-0

určí sa v čase realizácie

ZsNH

2012

2012

15

FSR

NP

video Kamera

32333200-8

650,00 €

ZsNH

2012

2012

16

FSR

NP

fotoaparáty

33451000-6

900,00 €

ZsNH

2012

2012

17

FSR

NP

dataprojektor s príslušenstvom

33452100-4

1 540,00 €

ZsNH

2012

2012

18

FSR

NP

osobný automobil + údržba

34110000-1

15 000,00 €

VS

PpZ

2012

2012

19

FSR

ZaSI/ŠR

kancelárske zdravotné stoličky

36111420-2

určí sa v čase realizácie

ZsNH

2012

2012

20

FSR

ZaSI/ŠR

kancelársky nábytok - sedačka

36121000-5

určí sa v čase realizácie

ZsNH

2012

2012

21

FSR

ZaSI/ŠR

kancelársky nábytok - police

39130000-2

určí sa v čase realizácie

ZsNH

2012

2012

22

FSR

ZaSI/ŠR

servis služobných automobilov

50111000-6

určí sa v čase realizácie

ZsNH

2012

2012

23

FSR

ZaSI/ŠR

servis výpočtovej a kancelárskej techniky

50313200-4

určí sa v čase realizácie

ZsNH

2012

2012

24

FSR

ZaSI/ŠR

transfery zamestnancov

60116100-5(1)

určí sa v čase realizácie

ZsNH

2012

2012

25

FSR

NP

poistenie automobilu

66334100-1

2 000,00 €

ZsNH

2012

2012

26

FSR

NP

poistenie zariadení

66336200-6

1 200,00 €

ZsNH

2012

2012

27

FSR

NP

aktualizácia štandardov TSP a vypracovanie systému kvality TSP

72316000-3

50 000,00 €

VS

PpZ

2012

2012

28

FSR

NP

evalvácia projektu

74131400-0

8 000,00 €

ZsNH

2012

2012

29

FSR

NP

odborné preklady

74831300-6

3 000,00 €

ZsNH

2012

2012

30

FSR

NP

hodnotenie dopadov realizácie TSP

74831300-6

18 000,00 €

VS

PpZ

2012

2012

31

FSR

NP

publicita

74422000-3

30 000,00 €

VS

PpZ

2012

2012

32

FSR

NP

infosemináre

74861000-2

3 000,00 €

ZsNH

2012

2012

33

FSR

ZaSI/ŠR

tlač vizitiek

78125000-9

určí sa v čase realizácie

ZsNH

2012

2012

34

FSR

ZaSI/ŠR

výroba a tlač loga na kalendáre a diáre

78160000-6

určí sa v čase realizácie

ZsNH

2012

2012

35

FSR

ZaSI/ŠR

služby notára

79130000 -2

určí sa v čase realizácie

ZsNH

2012

2012

36

FSR

ZaSI/ŠR

jazykové vzdelávanie

80428000-0

určí sa v čase realizácie

ZsNH

2012

2012

37

FSR

ZaSI/ŠR

vzdelávanie zamestnancov

80400000-8

určí sa v čase realizácie

ZsNH

2012

2012

FSR

NP

vzdelávanie - rozvoj ľudských zdrojov

80400000-8

5 000,00 €

CVO s MPSVR SR

2012

2012

FSR

NP

supervízia pracovníkov projektu

80400000-8

591 360,00 €

CVO s MPSVR SR

2012

2012

FSR

NP

vzdelávanie pracovníkov projektu

80400000-8

453 200,00 €

CVO s MPSVR SR

2012

2012

38

FSR

ZaSI/ŠR

ubytovanie, KE,PE, BB

93410000-5

určí sa v čase realizácie

ZsNH

2012

2012

CPV 2)- spoločný slovník obstarávania (Nariadenie Komisie (ES) č. 213/2008 z 28. októbra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ES Európskeho parlamentu a Rady č. 2195/2002 z 5.novembra 2002 o spoločnom slovníku obstarávania v znení nariadenia Komisie č. 2151/2003 zo 16.decembra 2003)

Legenda:

P o s t u p y VO

VS - verejná súťaž

Finančné limity

-EA - e-aukcia

Organizačné útvary

O Ú 1 - kancelária generálneho riaditeľa

US - užšia súťaž

- ZsNH - zákazka s nízkou hodnotou

O Ú 2 - odbor metodiky a publicity

RK - rokovacie konanie

- PpZ - podprahová zákazka

O Ú 3 - odbor sociálnej inklúzie

- RKZ so zverejnením

- PL - podlimitná zákazka

O Ú 4 - odbor komunitného rozvoja

- RKbZ bez zverejnenia

- NL - nadlimitná zákazka

O Ú 5 - odbor všeobecnej správy

- SD - súťažný dialóg

Spracované: dňa 09.01.2012

Súborové prílohy