Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Dodávka originálnych tonerov

Dodávka originálnych tonerov (AKTULIZOVANÉ 17.3.2010 12:30)

Názov obstarávania: Dodávka originálnych tonerov
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Fond sociálneho rozvoja

Špitálska 6. 814 55 Bratislava

Predpokladaná hodnota zákazky: 20889.59 EUR bez DPH
Typ: Tovar
Miesto dodania (okres): Bratislava I
Lehota na predkladanie ponúk: 30.03.2011
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 166.8 KB)

 

ZADÁVANIE ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU
Podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

 

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky

Dodávka originálnych tonerov

  

  


1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov: Fond sociálneho rozvoja

IČO:  30854687

Sídlo:  Špitálska 6, 814 55 Bratislava

Krajina:  Slovenská republika

Kontaktná osoba: František Zázrivec

Telefón:  02/20462417, 02/20462326, 02/20462336

Fax: 02/20462528

E-mail: frantisek.zazrivec@fsr.gov.sk

Internetová stránka: www.fsr.gov.sk

 

2. Predmet zákazky ,,Dodávka originálnych tonerov“ je dodanie originálnych náplní (tonerov), v originálnom balení (verejný obstarávateľ nepripúšťa kompatibilné s originálom) do kancelárskej a výpočtovej techniky pre potreby FSR a MPSVaR SR vrátane súvisiacich služieb, t. j. dodávka, doprava, vykládka, ekologická likvidácia použitých obalov a iné, na základe rámcovej dohody a písomnej objednávky. Predpokladaná hodnota zákazky je 20 889,59 EUR bez DPH.

  

3. Opis predmetu zákazky: „Dodávka originálnych tonerov“ podrobný opis a rozdelenie na jednotlivé časti je špecifikované v prílohe č.1 Rámcovej dohody na dodanie tovaru, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto výzvy.

 

4. Typ zmluvy – Rámcová dohoda

 

5. Miesto dodania tovaru: Fond sociálneho rozvoja,  Špitálska  6, 814 55 Bratislava resp. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Odbor správy a prevádzky, Špitálska 4,6,8, 816 43 Bratislava.

 

6. Termín dodania tovaru: Tovar sa bude dodávať po častiach tak, ako určí verejný obstarávateľ objednávkou v lehote do 48 hodín od prijatia objednávky kupujúceho. Predávajúci sa zaviaže zástupcovi kupujúceho oznámiť čas dodávky tovaru do miesta plnenia najneskôr 2 hodiny pred doručením dodávky.

 

7. Oprávnený uchádzač: Ponuku môžu predkladať fyzické, právnické osoby alebo skupina fyzických alebo právnických osôb, vystupujúcich voči verejnému obstarávateľovi spoločne. V prípade, že je uchádzačom skupina, takýto uchádzač je povinný predložiť doklad podpísaný všetkými členmi skupiny o nominovaní vedúceho člena oprávneného konať v mene ostatných členov skupiny v súvislosti s touto zákazkou. V prípade, ak bude ponuka skupiny uchádzačov vyhodnotená ako úspešná, táto skupina bude povinná vytvoriť združenie osôb podľa relevantných ustanovení súkromného práva. Z dokumentácie preukazujúcej vznik združenia (resp. inej zákonnej formy spolupráce fyzických alebo právnických osôb) musí byť jasné a zrejmé, ako sú stanovené vzájomné práva a povinnosti, kto a akou časťou sa bude na plnení podieľať a skutočnosť, že všetci členovia združenia ručia za záväzky združenia spoločne a nerozdielne.
Uchádzač musí splniť podmienky uvedené v bode 8 tejto výzvy.

 

8. Obsah ponuky -  ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať: 

• doklad o oprávnení dodávať tovar špecifikovaný v opise predmetu zákazky (podľa prílohy č.1– Rámcovej dohody na dodanie tovaru predloží uchádzač elektronicky naskenovaný.)

• Návrh uchádzača na plnenie kritérií (Príloha č. 1 Rámcovej dohody na dodanie tovaru)

• certifikát, technický list, vyhlásenie o zhode alebo iný doklad preukazujúci súlad tovaru s normami ISO/ IEC 19752.

• certifikát, technický list, vyhlásenie o zhode alebo iný doklad preukazujúci súlad tovaru s normou ISO 1400.

• Návrh Rámcovej dohody podpísaný štatutárom.

• Kontaktná osoba pre elektronickú aukciu (meno, priezvisko, e-mail, tel. číslo).

 

9. Mena a ceny uvádzané v ponuke

Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení, vyhlášky č.87/1996 Z. z., ktorou sa tento zákon vykonáva a týmto spôsobom zostavená cena musí byť špecifikovaná ako maximálna.

Navrhovaná zmluvná cena bude uvedená v eurách, zaokrúhlená matematicky na dve desatinné miesta.

Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:

• navrhovaná zmluvná cena bez  DPH,

• sadzba  DPH a výška  DPH,

• navrhovaná zmluvná cena vrátane  DPH.

 

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie spôsob navrhovanej zmluvnej ceny celkom. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH upozorní.

 

10. Vyhotovenie ponuky - Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky, požadované v tejto výzve musia byť v elektronickej podobe a  musia byť k termínu predloženia ponuky platné a aktuálne.

 

11. Predkladanie ponúk: Uchádzač predloží ponuku na e-mail: frantisek.zazrivec@fsr.gov.sk  v termíne do 30.03.2011 do 10.00 hod.

 

12. Otváranie ponúk  - Neverejné otváranie ponúk sa uskutoční dňa 30.3.2011 o 10:05 hod. Verejný obstarávateľ zašle všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku Oznámenie o vylúčení alebo Výzvu na účasť v elektronickej aukcii.

 

13. Vyhodnotenie ponúk - Uchádzač, ktorý predložil cenovú ponuku v súlade s vyššie uvedenými bodmi tejto výzvy bude zaradený do procesu vyhodnocovania ponúk v elektronickej aukcii.

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena s DPH.

Uchádzač, ktorý sa umiestni na 1. mieste v elektronickej aukcii, bude vyhodnotený ako úspešný a bude s ním uzavretá rámcová dohoda.

Úspešný uchádzač je k dátumu podpisu rámcovej dohody povinný predložiť platné a aktuálne doklady preukazujúce splnenie podmienok stanovených v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní spôsobom, ako určuje ods. 2 uvedeného ustanovenia resp. § 128 uvedeného zákona.

Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk zašle všetkým uchádzačom Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk.

 

14. Vyhodnotenie ponúk a podmienky elektronickej aukcie – budú zaslané uchádzačom spolu s Výzvou na účasť v elektronickej aukcii.

 

15. Verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorej celková cena za poskytnutie predmetu zákazky bude vyššia ako 20 889,59 EUR bez DPH.

 

16. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo,  v prípade nedosiahnutia dohody s úspešným uchádzačom, začať rokovať s ďalším  uchádzačom v poradí .

 

Prílohy

Rámcová dohoda (formát súboru RTF, 195 kB)

Príloha č. 1 Rámcovej dohody (formát súboru XLS, 37 kB)

Príloha č. 1 Rámcovej dohody (iný formát) (formát súboru PDF, 177 kB)

Vysvetlenie výzvy na predkladanie ponúk na predmet zákazky Dodávka originálnych tonerov (formát súboru PDF, 77 kB)