Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Dodanie kancelárskych potrieb (AKTULIZOVANÉ 3.2.2010 13:30)

Dodanie kancelárskych potrieb (AKTULIZOVANÉ 3.2.2010 13:30)

Názov obstarávania: Dodanie kancelárskych potrieb
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Fond sociálneho rozvoja
Špitálska 6. 814 55 Bratislava

Predpokladaná hodnota zákazky: 29 990 EUR bez DPH
Typ: Tovar
Miesto dodania (okres): Bratislava I
Lehota na predkladanie ponúk: 07.03.2011
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 119 KB)

Fond sociálneho rozvoja

Špitálska 6, 814 55 Bratislava

 

 

 

ZADÁVANIE ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU

Podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

 

 

 

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky

Dodanie kancelárskych potrieb

 

 

 

 

Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov: Fond sociálneho rozvoja

IČO: 30854687

Sídlo: Špitálska 6, 814 55 Bratislava

Krajina: Slovenská republika

Kontaktná osoba: Mgr. Róbert Gogulka

Telefón: 02/20462417

Fax: 02/20462528

E-mail: robert.gogulka@fsr.gov.sk

Internetová stránka: www.fsr.gov.sk

 

Opis predmetu zákazky:

 

Rozdelenie predmetu zákazky na časti

Nepripúšťa sa. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky

 

Špecifikácia predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je dodanie kancelárskych potrieb podľa prílohy č.1 Rámcovej dohody na dodanie tovaru pre Fond sociálneho rozvoja a Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR.

 

Miesto dodania tovaru:

Fond sociálneho rozvoja

Špitálska 6

814 55 Bratislava

 

Termín dodania tovaru v zmysle objednávok podľa rámcovej dohody.

 

Oprávnený uchádzač

Ponuku môžu predkladať fyzické, právnické osoby alebo skupina fyzických alebo právnických osôb, vystupujúcich voči verejnému obstarávateľovi spoločne. V prípade, že je uchádzačom skupina, takýto uchádzač je povinný predložiť doklad podpísaný všetkými členmi skupiny o nominovaní vedúceho člena oprávneného konať v mene ostatných členov skupiny v súvislosti s touto zákazkou. V prípade, ak bude ponuka skupiny uchádzačov vyhodnotená ako úspešná, táto skupina bude povinná vytvoriť združenie osôb podľa relevantných ustanovení súkromného práva. Z dokumentácie preukazujúcej vznik združenia (resp. inej zákonnej formy spolupráce fyzických alebo právnických osôb) musí byť jasné a zrejmé, ako sú stanovené vzájomné práva a povinnosti, kto a akou časťou sa bude na plnení podieľať a skutočnosť, že všetci členovia združenia ručia za záväzky združenia spoločne a nerozdielne.

 

Náklady na ponuku

Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného alebo iného nároku voči verejnému obstarávateľovi a to aj v prípade, že verejný obstarávateľ neprijme ani jednu z predložených ponúk alebo zruší postup zadávania zákazky.

 

Jazyk ponuky

Celá ponuka a tiež dokumenty k nej priložené musia byť vyhotovené v slovenskom alebo v českom jazyku.

 

Obsah ponuky

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:

• Vyplnenú a podpísanú rámcovú dohodu (identifikácia uchádzača, cenový návrh uchádzača...), návrh ceny vpíše uchádzač elektronicky aj do prílohy č.1 Rámcovej dohody po jednotlivých položkách (uchádzač je povinný vyplniť všetky položky). Táto rámcová dohoda spolu so svojimi prílohami je neoddeliteľnou súčasťou tejto výzvy - predloží uchádzač elektronicky naskenované.

• doklad o oprávnení dodávať tovar špecifikovaný v opise predmetu zákazky (podľa prílohy č.1 rámcovej dohody) – predloží uchádzač elektronicky naskenovaný. Úspešný uchádzač je k dátumu podpisu rámcovej dohody povinný predložiť platné a aktuálne doklady preukazujúce splnenie podmienok stanovených v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní spôsobom, ako určuje ods. 2 uvedeného ustanovenia resp. § 128 uvedeného zákona.

 

Mena a ceny uvádzané v ponuke

Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení, vyhlášky č.87/1996 Z. z., ktorou sa tento zákon vykonáva a týmto spôsobom zostavená cena musí byť špecifikovaná ako maximálna.

Navrhovaná zmluvná cena bude uvedená v eurách, zaokrúhlená matematicky na dve desatinné miesta.

 

Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie: navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.

 

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie spôsob navrhovanej zmluvnej ceny celkom. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH upozorní.


Vyhotovenie ponuky

Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky, požadované v tejto výzve musia byť v elektronickej podobe a musia byť k termínu predloženia ponuky platné a aktuálne.

 

Predkladanie ponúk

Uchádzač predloží ponuku na E-mail: robert.gogulka@fsr.gov.sk v termíne do 7.3.2011 do 8.00 hod.

 

Vyhodnotenie ponúk

Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 7.3.2011 o 13:00 hod. na adrese: Fond sociálneho rozvoja, Špitálska 6, 814 55 Bratislava.

 

Verejný obstarávateľ zašle všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk do 5 pracovných dní elektronicky na e-mail, z ktorého bola zaslaná ponuka.

 

Vyhodnotenie ponúk

Uchádzač, ktorý predložil cenovú ponuku v súlade s vyššie uvedenými bodmi tejto výzvy bude zaradený do procesu vyhodnocovania ponúk.

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena s DPH, v prípade ak uchádzač nie je platiteľom DPH celková cena.

 

V prípade, ak odstúpi úspešný uchádzač od uzavretia zmluvy, bude zmluva uzavretá s uchádzačom, ktorý sa umiestnil v hodnotení na druhom mieste, t. j. navrhol najnižšiu cenu z neúspešných ponúk.

 

Verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorej celková cena za poskytnutie predmetu zákazky bude vyššia ako 29 990,- € bez DPH.

 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo pred podpísaním rámcovej dohody s úspešným uchádzačom preveriť, či ponúkané tovary spĺňajú požiadavky verejného obstarávateľa špecifikované v prílohe č.1 Rámcovej dohody. V prípade zistených nedostatkov si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo požadovať nahradenie dotknutých tovarov, tovarmi spĺňajúcich požiadavky verejného obstarávateľa pri zachovaní ponúknutej ceny dotknutých tovarov. V prípade nedosiahnutia dohody si vyhradzuje verejný obstarávateľ právo začať rokovať s ďalším úspešným uchádzačom.

 

 

Prílohy

Rámcová dohoda (formát súboru RTF, veľkosť 233 kB)

Príloha č. 1 Rámcovej dohody (formát súboru PDF, veľkosť 336 kB)

Príloha č. 1 Rámcovej dohody (iný formát) (formát súboru XLS, veľkosť 112 kB)

Vysvetlenie výzvy (formát súboru PDF, veľkosť 37 kB)