Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Výber projektového a finančného manažéra pre projekt s názvom - Skvalitňovanie výkonu terénnej sociálnej práce a jej dopad na klienta, jeho rodinu a komunitu, kód ITMS: 27120130577-II

Výber projektového a finančného manažéra pre projekt s názvom - Skvalitňovanie výkonu terénnej sociálnej práce a jej dopad na klienta, jeho rodinu a komunitu, kód ITMS: 27120130577-II

Názov obstarávania: Výber projektového a finančného manažéra pre projekt s názvom - Skvalitňovanie výkonu terénnej sociálnej práce a jej dopad na klienta, jeho rodinu a komunitu, kód ITMS: 27120130577-II
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Názov:Mesto Dunajská Streda,
Adresa:Hlavná 50/16,929 01 Dunajská Streda,
Zastúpený:JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta Dunajská Streda,
IČO:00305383,
DIČ:2021129968,

Za vecné otázky:
Mgr. Marián Herceg
E-mail: marian.herceg@dunstreda.eu

Za procesnú stránku:
Ing. Zsuzsanna Andrássy, PhD. (odborne spôsobilá osoba reg. č.: D0592-484-2004)
E-mail: vo@3connect.sk

Predpokladaná hodnota zákazky: 4630 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Dunajská Streda
Lehota na predkladanie ponúk: 30.07.2014
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 209.5 KB)