Dizajn bez nazvu O agentúre » Kontakty a infoservis » Poskytovanie informácií

Poskytovanie informácií

Poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov môže fyzická alebo právnická osoba požiadať o sprístupnenie informácií, ktorých zverejnenie iné prepisy nevylučujú a ktoré má Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

1. Informácie sa sprístupňujú na základe žiadosti, ktorú možno podať:

osobne v podateľni  IA MPSVR SR v úradných hodinách počas pracovných dní (7.00 - 15.00 h)

písomne prostredníctvom pošty na adrese:

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Špitálska 6

814 55 Bratislava

elektronickou poštou:  info@ia.gov.sk 

Za poskytnutie informácie v zmysle zákona sa považuje aj odkaz na už zverejnenú informáciu. Za písomnú žiadosť sa považuje žiadosť doručená v tlačenej podobe poštou alebo faxom, alebo žiadosť doručená elektronickou poštou.

2. IA MPSVR SR vybaví len takú doručenú žiadosť, z ktorej je zrejmé:

▪ že je určená IA MPSVR SR 

▪ kto ju podáva

▪ ktorých informácií sa týka

▪ aký spôsob sprístupnenia informácie žiadateľ navrhuje

V zmysle § 17 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. IA MPSVR SR žiadosť vybaví bez zbytočného odkladu najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa nasledujúceho po dni doručenia žiadosti na IA MPSVR SR. V odôvodnených prípadoch možno lehotu predĺžiť najviac však o osem pracovných dní.

Žiadosť o poskytnutie informácií, ktoré sa nevzťahujú na pôsobnosť IA MPSVR SR postúpi povinnej osobe, ak je mu známa.

Ak v žiadosti žiadateľa o poskytnutie informácie chýbajú predpísané náležitosti, IA MPSVR SR bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem dní, neúplnú žiadosť doplnil. Ak po uplynutí lehoty žiadateľ žiadosť nedoplní a informáciu nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, žiadosť sa odloží.

3. Obmedziť prístup k informáciám možno len z dôvodov vymedzených §8 až 11 zákona, ktorými sú:

a) ochrana osobných údajov

b) ochrana obchodného tajomstva

c) nesúhlas osoby, ktorá odovzdala informáciu IA MPSVR SR a nemá informačné povinnosti podľa zákona

d) ochrana duševného vlastníctva

e) zverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu

f) ochrana informácií týkajúcich sa rozhodovacej činnosti súdov a orgánov činných v trestnom konaní

g) vytvorenie nových informácií ako sú analýzy, prehľady a pod. a návrhy predpisov, či dokumentov koncepčného a strategického charakteru, ktoré neprešli určitým schvaľovacím procesom, ani informácie týkajúce sa výkladu výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP.

4. Obmedzenie prístupu sa nevzťahuje na informácie:

a) získané za verejné financie

b) o použití verejných financií

c) o nakladaní s majetkom štátu alebo majetkom obce

d) o štátnej pomoci

e) o obsahu, plnení a činnostiach vykonávaných IA MPSVR SR na základe uzatvorenej dohody

5. Úhrada nákladov :

Informácia na základe žiadosti sa sprístupní po preukázaní úhrady materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi.

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky môže podľa zákona zaplatenie úhrady odpustiť.

Text zákona

Smernica upravujúca postup pri poskytovaní informácií (účinná od 15. 3. 2015)

Príloha č. 1 - Ústne podaná žiadosť o poskytnutie informácie

Príloha č. 2 - Záznam o telefonickom poskytnutí informácie

Príloha č. 3 - Písomná žiadosť o poskytnutie informácie

Príloha č. 4 - Rozhodnutie

Príloha č. 5 - Sadzobník