Dizajn bez nazvu Dopytové projekty » Výzvy » OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02

Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím

Základné informácie

Názov: Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím - VÝZVA UZAVRETÁ
Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02
Investičná priorita: 4.1. Aktívne začlenenie, a to aj s cieľom podporovať rovnaké príležitosti a aktívna časť a zlepšenie zamestnanosti
Špecifický cieľ: 4.1.2. Prevencia a eliminácia všetkých foriem diskriminácie
Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ): zo zdrojov Európskej únie je vyčlenených na výzvu 1 977 000 EUR
Výzva vyhlásená od: 03.11.2017 do: 15.10.2019

Súvisiace správy a dokumenty

Informácia o zmene termínu 4. hodnotiaceho kola výzvy OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02 (11.01.2019)
Informácia o stanovení ďalšieho termínu hodnotiaceho kola výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02 (11.10.2018)
ZMENA Č. 3 VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NFP OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02
Zmena č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02 (20.06.2018)
Informácia o aktualizácii termínu uzavretia 2. kola výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02 (21.05.2018)
Zmena č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02 (05.04.2018)
Informácia o dosiahnutí indikatívnej alokácie dopytom ŽoNFP predložených v rámci 1. kola výzvy
Dňa 18. apríla 2018 sa bude konať informačný seminár PRE PRIJÍMATEĽOV NFP a ÚSPEŠNÝCH ŽIADATEĽOV v Bratislave
Návod na zverejnenie stručného popisu na portáli Slovensko.digital (12.12.2017)
Dňa 24. januára 2018 sa bude konať nformačný seminár k výzvam OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02 a OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01 v Bratislave (08.01.2018)
Dňa 31. januára 2018 sa bude konať informačný seminár k výzvam OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02 a OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01 v Banskej Bystrici (08.01.2018)
Informácia k postupu pri vypĺňaní ŽoNFP v ITMS2014+ (05.03.2018)
Informácia o používaní pridanej tabuľky rozpočtu - NEAKTUÁLNE vzhľadom k Zmene č.1 výzvy (05.03.2018)
Výsledky 1. a 2. hodnotiaceho kola
Informácia o stanovení ďalšieho termínu hodnotiaceho kola výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02
Výsledky 3. hodnotiaceho kola (11.04.2019)
Zmena č. 4 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02 (25.06.2019)
Informácia o stanovení ďalšieho termínu hodnotiaceho kola výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02
Výsledky 4. hodnotiaceho kola (10.07.2019)
Informácia o plánovanom uzavretí výzvy OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02
Usmernenie k OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02 - Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím v rámci mimoriadnej situácie z dôvodu šíriaceho sa ochorenia COVID-19
Výsledky 5. hodnotiaceho kola (17.04.2020)
Informácia o predpokladanom termíne vydania rozhodnutí o ŽoNFP predložených v rámci 7. hodnotiaceho kola výzvy „Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím“ (OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02) (20.03.2020)
Informácia o predpokladanom termíne vydania rozhodnutí o ŽoNFP predložených v rámci 7. hodnotiaceho kola výzvy „Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím“ (OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02) (07.07.2020)
Výsledky 6. hodnotiaceho kola (29.09.2020)
Výsledky 7. hodnotiaceho kola (29.09.2020)
Usmernenie k OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02 - Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím v rámci mimoriadnej situácie z dôvodu šíriaceho sa ochorenia COVID-19

 

Upozorňujeme potenciálnych žiadateľov o NFP, aby postupovali podľa príslušnej verzie PRÍRUČKY PRE ŽIADATEĽA O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK v rámci výziev na predkladanie žiadostí o NFP pre dopytovo-orientované projekty a vyzvaní pre národné projekty (pre prioritné osi 2, 3 a 4) (ďalej len „PpŽ“), ktorá je súčasťou vyhlásených výziev.

 Vzhľadom na to, že v predchádzajúcich verziách PpŽ  nie je upravený podrobný postup pre podanie žiadosti o NFP elektronicky odporúčame žiadateľom, aby v prípade podania žiadosti o NFP elektronicky upriamili pozornosť aj na novú verziu PpŽ (verzia 2.0), kde je upravený a podrobne popísaný spôsob vypracovania (v časti 2.1 Spôsob vypracovania žiadosti o NFP) a predkladania žiadosti o NFP (v časti 3 Spôsob predkladania žiadosti o NFP) vrátane, príloh ŽoNFP a spôsob overenia podmienok poskytnutia NFP integračnými akciami v ITMS 2014+. Súčasťou PpŽ ver 2.0 je aj samostatná príloha č. 4 - Príručka pre elektronické podanie ŽoNFP prostredníctvom elektronickej schránky na slovensko.sk.

                                   

Termíny jednotlivých kôl výzvy sú stanovené nasledovne: 

- Termín uzavretia 1. kola 28. 02. 2018

- Termín uzavretia 2. kola 16. 07. 2018

- Termín uzavretia 3. kola 01. 10. 2018

- Termín uzavretia 4. kola 31. 01. 2019

-Termín uzavretia 5. kola – 29.03.2019

-Termín uzavretia 6. kola – 12.07.2019

-Termín uzavretia 7. kola - 15.10.2019 - tento termín je zároveň termínom uzavretia výzvy

 

V prípade, že alokácia určená na výzvu nebude po ukončení procesu konania o žiadosti o NFP po termíne uzavretia 7. kola vyčerpaná, môžu byť stanovené ďalšie kolá výzvy.

 

Znenie výzvy: OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02 ( formát PDF, 544 kB)

Stručný opis výzvy: OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02 ( formát PDF, 445 kB)

Znenie výzvy so sledovaním zmien: OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02 ( formát PDF, 566 kB)


Prezentácia k informačnému semináru: Implementácia výzvy OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02 Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím ( formát PDF 879kB)

 

Všetky prílohy výzvy:


1. Formulár žiadosti o NFP  ( formát docx, 83 kB)

        Príloha č. 1-1 Formulára ŽoNFP OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02: Plnomocenstvo ( formát DOCX, 168 kB)

        Príloha č. 1-2 Súhlas ( formát docx, 162 kB)

2. Príručka pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok v rámci výziev na predkladanie žiadostí o NFP pre dopytovo - orientované projekty a vyzvaní pre národné projekty (pre prioritné osi 2, 3, 4) Programové obdobie 2014 – 2020 ( formát PDF, 1 636 kB)

        Príloha č. 1: Metodický výklad RO k vypracovaniu žiadosti o NFP/projektového zámeru ( formát DOCX, 264 kB)

        Príloha č. 1a: Rozpočet projektu s podrobným komentárom ( formát XLSX, 289 kB)

        Príloha č. 2: Čestné vyhlásenie žiadateľa o nepredložení príloh(y) žiadosti o NFP ( formát RTF, 5 104 kB)

        Príloha č. 3: Životopis (odporúčaný formulár) ( formát DOCX, 177 kB)

        Príloha č. 4: Súhlas s poskytnutím a spracovaním údajov ( formát DOCX, 242 kB)

        Príloha č. 5: Všeobecné pravidlá oprávnenosti výdavkov pre OP ĽZ v PO 2014-2020 ( formát PDF, 781 kB)

        Príloha č. 6: Prieskum trhových cien ( formát DOCX, 181kB)

3. Schéma pomoci de minimis (DM 1/2015) ( formát PDF, 356 kB)

4. Zoznam merateľných ukazovateľov a zoznam iných údajov ( formát PDF, 414 kB) 

5. Informácia pre žiadateľov o Systéme včasného odhaľovania rizika a vylúčených subjektov ( formát PDF, 275 kB)

6. Kritériá pre výber projektov operačného programu Ľudské zdroje a metodika ich uplatňovania ( formát PDF, 557 kB)

7. Čestné vyhlásenie o čerpaní podpory de minimis ( formát PDF, 596 kB)

8. Komunikačná stratégia Operačný program Ľudské zdroje (html odkaz)

        Design manuál (html odkaz)

Manuál pre informovanie a komunikáciu pre prijímateľov v rámci EŠIF (html odkaz)

9. Uplatňovanie paušálnej sadzby na riadenie projektu a minimálne činnosti projektového a finančného manažéra ( formát PDF, 497kB)

10. Stručný popis novej/inovovanej technológie ( formát DOCX, 163 kB)

11. 11a Rozpočet projektu (maximálne jedna technológia jedného typu) ( formát xlsx, 381 kB)

        11b Rozpočet projektu  (viaceré technológie jedného typu) ( formát xlsx, 327 kB) 

12. Memorandum o spolupráci ( formát DOCX, 161 kB)

13.   Záverečná správa o pilotnom odskúšaní novej/inovovanej technológie ( formát DOCX, 160 kB)

14.   Osvedčenie ( formát DOCX, 160 kB)

15.   Doplňujúce informácie k časti 7.4 ŽoNFP – Administratívna a prevádzková kapacita žiadateľa ( formát DOCX, 160 kB)

16.   Zoznam právnych foriem oprávnených žiadateľov ( formát DOCX, 160 kB)

 

Archív