Dizajn bez nazvu Dopytové projekty » Výzvy » OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/01

Vzdelávanie zástupcov reprezentatívnych organizácií osôb so zdravotným postihnutím v oblasti uplatňovania práv osôb so zdravotným postihnutím - VÝZVA UZAVRETÁ

Základné informácie

Názov: Vzdelávanie zástupcov reprezentatívnych organizácií osôb so zdravotným postihnutím v oblasti uplatňovania práv osôb so zdravotným postihnutím – VÝZVA UZAVRETÁ
Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/01
Investičná priorita: 4.1. Aktívne začlenenie, a to aj s cieľom podporovať rovnaké príležitosti a aktívna časť a zlepšenie zamestnanosti
Špecifický cieľ: 4.1.2. Prevencia a eliminácia všetkých foriem diskriminácie
Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ): zo zdrojov Európskej únie je vyčlenených na výzvu 500 000 EUR, z toho 400 000 EUR je vyhradených pre menej rozvinuté regióny a pre viac rozvinuté regióny 100 000 EUR
Výzva vyhlásená od: 09.06.2017 do: 04.06.2018

Súvisiace správy a dokumenty

Dňa 18. apríla 2018 sa bude konať informačný seminár PRE PRIJÍMATEĽOV NFP a ÚSPEŠNÝCH ŽIADATEĽOV v Bratislave
Predbežný prieskum záujmu o účasť na informačnom seminári k vyhláseným výzvam (12.09.2017)
Zmena č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/01 (30.06.2017)
Zmena č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/01 (24.07.2017)
Informačný seminár k výzvam OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/01 a OP ĽZ 2017/2.1.1/01 (04.07.2017)
Informačný seminár k výzvam OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/01 a OP ĽZ 2017/2.1.1/01 (06.07.2017)
Informačný seminár k výzve OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/01 (10.07.2017)
Zoznam neschválených žiadostí o NFP

Informácia o stanovení ďalšieho termínu hodnotiaceho kola výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/01 (01.02.2018)

 

Upozorňujeme potenciálnych žiadateľov o NFP, aby postupovali podľa príslušnej verzie PRÍRUČKY PRE ŽIADATEĽA O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK v rámci výziev na predkladanie žiadostí o NFP pre dopytovo-orientované projekty a vyzvaní pre národné projekty (pre prioritné osi 2, 3 a 4) (ďalej len „PpŽ“), ktorá je súčasťou vyhlásených výziev.

 Vzhľadom na to, že v predchádzajúcich verziách PpŽ  nie je upravený podrobný postup pre podanie žiadosti o NFP elektronicky odporúčame žiadateľom, aby v prípade podania žiadosti o NFP elektronicky upriamili pozornosť aj na novú verziu PpŽ (verzia 2.0), kde je upravený a podrobne popísaný spôsob vypracovania (v časti 2.1 Spôsob vypracovania žiadosti o NFP) a predkladania žiadosti o NFP (v časti 3 Spôsob predkladania žiadosti o NFP) vrátane, príloh ŽoNFP a spôsob overenia podmienok poskytnutia NFP integračnými akciami v ITMS 2014+. Súčasťou PpŽ ver 2.0 je aj samostatná príloha č. 4 - Príručka pre elektronické podanie ŽoNFP prostredníctvom elektronickej schránky na slovensko.sk.

 

Termíny jednotlivých kôl výzvy sú stanovené nasledovne: 

- Termín uzavretia 1. kola 21. 09. 2017

- Termín uzavretia 2. kola 30. 11. 2017

- Termín uzavretia 3. kola 31. 01. 2018

- Termín uzavretia 4. kola 04. 06. 2018


Termín uzavretia 4. kola výzvy predstavuje zároveň termín uzavretia uvedenej výzvy. 

 

Znenie výzvy: OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/01 (Formát PDF, 482 kB)

Stručný opis výzvy (formát PDF, 176 kB)

Hodnotiace kritéria

 

Všetky prílohy výzvy:


1. Formulár žiadosti o NFP  (formát RTF, 881 kB)

Príloha č. 1-1 Formulára ŽoNFP OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/01: Plnomocenstvo (formát RTF, 1941 kB)

Príloha č. 1-2 Formulára ŽoNFP OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/01: Kontrolný zoznam úplnosti žiadosti o NFP - vyradené dňa 23.03.2018

2. Príručka pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok v rámci výziev na predkladanie žiadostí o NFP pre dopytovo - orientované projekty a vyzvaní pre národné projekty (pre prioritné osi 2, 3, 4) Programové obdobie 2014 – 2020 (formát RTF, 18 177 kB)

Príloha č. 1: Metodický výklad RO k vypracovaniu žiadosti o NFP/projektového zámeru (formát RTF, 5847 kB)

Príloha č. 1a: Rozpočet projektu s podrobným komentárom (formát XLS, 289 kB)

Príloha č. 2: Čestné vyhlásenie žiadateľa o nepredložení príloh(y) žiadosti o NFP (formát RTF, 5 104 kB)

Príloha č. 3: Životopis (odporúčaný formulár) (formát RTF, 5102 kB)

Príloha č. 4: Súhlas s poskytnutím a spracovaním údajov (formát RTF, 11514 kB)

Príloha č. 5: Všeobecné pravidlá oprávnenosti výdavkov pre OP ĽZ v PO 2014-2020 (formát PDF, 5 559 kB)

Príloha č. 6: Prieskum trhových cien (formát RTF, 5119 kB)

3. Schéma pomoci de minimis (DM 1/2015) (formát PDF, 353 kB)

4. Zoznam merateľných ukazovateľov a ich relevancia k horizontálnym princípom (formát RTF, 1994 kB) 

5. Predbežná informácia pre žiadateľov podľa čl. 13 Nariadenia Komisie (ES, Euratom) č. 1302/2008 o centrálnej databáze vylúčených subjektov (formát RTF, 1917 kB)

6. Synergie a komplementarity s inými programami EŠIF, EÚ a SR (formát RTF, 128 kB)

7. Kritériá pre výber projektov operačného programu Ľudské zdroje a metodika ich uplatňovania (formát PDF, 596 kB)

8. Doplňujúce informácie k časti 7.4 ŽoNFP Administratívna a prevádzková kapacita žiadateľa (formát RTF, 1 999 kB)

9. Čestné vyhlásenie o čerpaní podpory de minimis (formát RTF, 1973 kB)

10. 10.1 Komunikačná stratégia Operačný program Ľudské zdroje (html odkaz)

10.2 Design manuál (html odkaz)

10.3 Manuál pre informovanie a komunikáciu pre prijímateľov v rámci EŠIF (html odkaz)

11. Uplatňovanie paušálnej sadzby na riadenie projektu (formát RTF, 64 kB)

12. Poverenie na zastupovanie organizácie (formát RTF, 1 919 kB)

 

ARCHÍV