Dizajn bez nazvu Dopytové projekty » Výzvy » OP ĽZ DOP 2017/4.1.1/01

Zefektívnenie súčasných a zavedenie nových nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením - VÝZVA UZAVRETÁ

Základné informácie

Názov: Zefektívnenie súčasných a zavedenie nových nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením - VÝZVA UZAVRETÁ
Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2017/4.1.1/01
Investičná priorita: 4.1 Aktívne začlenenie, a to aj s cieľom podporovať rovnaké príležitosti a aktívnu účasť a zlepšenie zamestnateľnosti
Špecifický cieľ: 4.1.1 Zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb v spoločnosti, vrátane na trhu práce
Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ): zo zdrojov Európskej únie je vyčlenených 15 000 000 EUR, z toho 11 355 000 EUR je vyhradených pre menej rozvinuté regióny a pre viac rozvinuté regióny 3 645 000 EUR EUR
Výzva vyhlásená od: 09.10.2017 do: 02.04.2018

Súvisiace správy a dokumenty

Informačný seminár k výzvam OP ĽZ DOP 2017/4.1.1/01 a OP ĽZ 2017/3.2.1/01 v Banskej Bystrici
Informačný seminár k výzvam OP ĽZ DOP 2017/4.1.1/01 a OP ĽZ 2017/3.2.1/01 v Košiciach
Zoznam neschválených žiadostí o NFP
Zoznam odborných hodnotiteľov
Zoznam schválených žiadostí o NFP

 

Upozorňujeme potenciálnych žiadateľov o NFP, aby postupovali podľa príslušnej verzie PRÍRUČKY PRE ŽIADATEĽA O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK v rámci výziev na predkladanie žiadostí o NFP pre dopytovo-orientované projekty a vyzvaní pre národné projekty (pre prioritné osi 2, 3 a 4) (ďalej len „PpŽ“), ktorá je súčasťou vyhlásených výziev.

 Vzhľadom na to, že v predchádzajúcich verziách PpŽ  nie je upravený podrobný postup pre podanie žiadosti o NFP elektronicky odporúčame žiadateľom, aby v prípade podania žiadosti o NFP elektronicky upriamili pozornosť aj na novú verziu PpŽ (verzia 2.0), kde je upravený a podrobne popísaný spôsob vypracovania (v časti 2.1 Spôsob vypracovania žiadosti o NFP) a predkladania žiadosti o NFP (v časti 3 Spôsob predkladania žiadosti o NFP) vrátane, príloh ŽoNFP a spôsob overenia podmienok poskytnutia NFP integračnými akciami v ITMS 2014+. Súčasťou PpŽ ver 2.0 je aj samostatná príloha č. 4 - Príručka pre elektronické podanie ŽoNFP prostredníctvom elektronickej schránky na slovensko.sk.

 

Termín uzavretia výzvy: 02.04.2018

 

Znenie výzvy: OP ĽZ DOP 2017/4.1.1/01 ( formát PDF, 863 kB)

Stručný opis výzvy ( formát PDF, 193 kB) 

Prezentácia k Informačnému semináru: Implementácia výzvy OP ĽZ DOP 2017/4.1.1/01 ( formát PDF, 881 kB)  

Všetky prílohy výzvy:


1. Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku - vzor  ( formát RTF, 886kB)

        Príloha č. 1-1: Plnomocenstvo ( formát RTF, 1942 kB)

2. Príručka pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok v rámci výziev na predkladanie žiadostí o NFP pre dopytovo - orientované projekty a vyzvaní pre národné projekty (pre prioritné osi 2, 3, 4) Programové obdobie 2014 – 2020 verzia 1.3 

(Formát PDF, 1636 kB)

Príloha č. 1: Metodický výklad RO k vypracovaniu žiadosti o NFP/projektového zámeru (Formát RTF, 5839 kB)

Príloha č. 1a: Rozpočet projektu s podrobným komentárom (Formát XLS, 289 kB)

Príloha č. 2: Čestné vyhlásenie žiadateľa o nepredložení príloh(y) žiadosti o NFP (Formát RTF, 5096 kB), Čestné vyhlásenie žiadateľa o nepredložení príloh(y) žiadosti o NFP (Formát PDF, 265 kB)

Príloha č. 3: Životopis (odporúčaný formulár) (Formát RTF, 5102 kB), Životopis (odporúčaný formulár) (Formát PDF, 245 kB)

Príloha č. 4: Súhlas s poskytnutím a spracovaním údajov (Formát RTF, 11507 kB), Súhlas s poskytnutím a spracovaním údajov (Formát PDF, 133 kB)

Príloha č. 5: Všeobecné pravidlá oprávnenosti výdavkov pre OP ĽZ v PO 2014-2020 (Formát PDF, 560 kB)

Príloha č. 6: Prieskum trhových cien (Formát RTF, 5119 kB), Prieskum trhových cien (Formát PDF, 205 kB)

3.   Paušálna sadzba na riadenie projektu, minimálne činnosti PM a FM (Formát PDF, 442 kB)

4.  Predbežná informácia pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok /o príspevok v zmysle čl. 105a nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ, EURATOM)

č. 1929/2015 z 28. októbra 2015, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, EURATOM) č. 966/2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie (Formát PDF, 366 kB)

5. Synergie a komplementarity s inými programami EŠIF, EÚ a SR (Formát RTF, 1996 kB)

6.     Kritériá pre výber projektov operačného programu Ľudské zdroje a metodika ich uplatňovania (Formát PDF, 597 kB)

7. 7.1 Komunikačná stratégia Operačný program Ľudské zdroje (html odkaz)

7.2 Design manuál

7.3 Manuál pre informovanie a komunikáciu

8. Doplňujúce informácie k časti 7.4 ŽoNFP Administratívna a prevádzková kapacita žiadateľa (Formát RTF, 1999 kB)

9. Zoznam merateľných ukazovateľov a zoznam iných údajov (Formát PDF, 407 kB)

10.   Žiadosť o stanovisko k inovatívnosti návrhu/návrhov (Formát RTF, 2045 kB)

11. Informácia o priebehu realizácie projektu vrátane odporúčaní pre uplatnenie návrhu/návrhov z projektu v praxi (Formát RTF, 1922 kB)

12.   Nezávislá hodnotiaca správa (Evaluačná správa) (Formát RTF, 1937 kB)

13.   Pracovný výkaz (Formát RTF, 2010 kB)

14.   SCHÉMA POMOCI DE MINIMIS na podporu sociálnej inklúzie zamestnanosti a vzdelávania zamestnancov (schéma DM č. 1/2015) (Formát PDF, 356 kB)

15.   Čestné vyhlásenie o čerpaní podpory de minimis (Formát RTF, 1990 kB)

16.   Vzor rozpočtu pre projekty s partnerom (Formát xlsx, 300 kB)