Dizajn bez nazvu Dopytové projekty » Výzvy » OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/01

Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života - VÝZVA UZAVRETÁ

Základné informácie

Názov: Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života - VÝZVA UZAVRETÁ
Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/01
Investičná priorita: 3.2 Rovnosť medzi mužmi a ženami vo všetkých oblastiach vrátane v oblasti prístupu k zamestnaniu, kariérnemu postupu, zosúladenia pracovného a súkromného života a presadzovania rovnakej odmeny za rovnakú prácu
Špecifický cieľ: 3.2.1 Zlepšením podmienok pre zosúladenie pracovného a rodinného života zvýšiť zamestnanosť osôb s rodičovskými povinnosťami, najmä žien
Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ): zo zdrojov Európskej únie, t.j. súhrnne za Európsky sociálny fond je vyčlenených na výzvu pre menej rozvinuté regióny 10 000 000 EUR
Výzva vyhlásená od: 09.10.2017 do: 12.10.2018

Súvisiace správy a dokumenty

Informácia o aktualizácii termínu uzavretia 4. kola výzvy a zároveň o uzavretí výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/01
Dňa 18. apríla 2018 sa bude konať informačný seminár PRE PRIJÍMATEĽOV NFP a ÚSPEŠNÝCH ŽIADATEĽOV v Bratislave
Informačný seminár k výzvam OP ĽZ DOP 2017/4.1.1/01 a OP ĽZ 2017/3.2.1/01 v Banskej Bystrici
Informačný seminár k výzvam OP ĽZ DOP 2017/4.1.1/01 a OP ĽZ 2017/3.2.1/01 v Košiciach
Informácia o stanovení ďalšieho termínu hodnotiaceho kola výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/01
Zoznam schválených žiadostí o NFP
Zoznam odborných hodnotiteľov
Zoznam neschválených žiadostí o NFP
Výsledky 4. hodnotiaceho kola (04.07.2019)
Usmernenie pre prijímateľov v rámci výziev OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/01 a OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/02 – udržateľnosť (04.09.2020)

 

Upozorňujeme potenciálnych žiadateľov o NFP, aby postupovali podľa príslušnej verzie PRÍRUČKY PRE ŽIADATEĽA O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK v rámci výziev na predkladanie žiadostí o NFP pre dopytovo-orientované projekty a vyzvaní pre národné projekty (pre prioritné osi 2, 3 a 4) (ďalej len „PpŽ“), ktorá je súčasťou vyhlásených výziev.

 Vzhľadom na to, že v predchádzajúcich verziách PpŽ  nie je upravený podrobný postup pre podanie žiadosti o NFP elektronicky odporúčame žiadateľom, aby v prípade podania žiadosti o NFP elektronicky upriamili pozornosť aj na novú verziu PpŽ (verzia 2.0), kde je upravený a podrobne popísaný spôsob vypracovania (v časti 2.1 Spôsob vypracovania žiadosti o NFP) a predkladania žiadosti o NFP (v časti 3 Spôsob predkladania žiadosti o NFP) vrátane, príloh ŽoNFP a spôsob overenia podmienok poskytnutia NFP integračnými akciami v ITMS 2014+. Súčasťou PpŽ ver 2.0 je aj samostatná príloha č. 4 - Príručka pre elektronické podanie ŽoNFP prostredníctvom elektronickej schránky na slovensko.sk.

 

Termíny jednotlivých kôl výzvy sú stanovené nasledovne: 

- Termín uzavretia 1. kola 15. 01. 2018

- Termín uzavretia 2. kola 28. 03. 2018

- Termín uzavretia 3. kola 15. 06. 2018

- Termín uzavretia 4. kola 12. 10. 2018 je zároveň termínom uzavretia výzvy

 

Znenie výzvy: OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/01 ( formát PDF, 742 kB)

Stručný opis výzvy ( formát PDF, 256 kB)

Prezentácia k informačnému semináru: Implementácia výzvy OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/01 Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života

Všetky prílohy výzvy:


1. Vzor formuláru žiadosti o NFP  ( formát RTF, 885 kB)

Príloha č. 1-1 Formulára ŽoNFP OP ĽZ DOP 2017/2.1.1/01: Plnomocenstvo ( formát RTF, 1942 kB)

2. Príručka pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok v rámci výziev na predkladanie žiadostí o NFP pre dopytovo - orientované projekty a vyzvaní pre národné projekty (pre prioritné osi 2, 3, 4) Programové obdobie 2014 – 2020 ( formát PDF, 1266 kB)

Príloha č. 1: Metodický výklad RO k vypracovaniu žiadosti o NFP/projektového zámeru (formát RTF, 5828 kB)

Príloha č. 1a: Rozpočet projektu s podrobným komentárom ( formát XLS, 289 kB)

Príloha č. 2: Čestné vyhlásenie žiadateľa o nepredložení príloh(y) žiadosti o NFP ( formát RTF, 5094 kB)

Príloha č. 3: Životopis (odporúčaný formulár) ( formát RTF, 5102 kB)

Príloha č. 4: Súhlas s poskytnutím a spracovaním údajov ( formát RTF, 11504 kB)

Príloha č. 5: Všeobecné pravidlá oprávnenosti výdavkov pre OP ĽZ v PO 2014-2020 ( formát RTF, 5549 kB)

Príloha č. 6: Prieskum trhových cien ( formát RTF, 5119 kB)

3. SCHÉMA POMOCI DE MINIMIS na podporu sociálnej inklúzie, zamestnanosti a vzdelávania zamestnancov (schéma DM č. 1/2015) ( formát PDF, 356 kB)

4. Zoznam merateľných ukazovateľov, vrátane ukazovateľov relevantných k horizontálnym princípom ( formát RTF, 1983 kB)

5. Predbežná informácia pre žiadateľov podľa čl. 105a nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ, EURATOM) č. 1929/2015 ( formát RTF, 1920 kB)

6. Synergie a komplementarity s inými programami EŠIF, EÚ a SR ( formát RTF, 437 kB)

7. Kritériá pre výber projektov Operačného programu Ľudské zdroje a metodika ich uplatňovania ( formát PDF, 597 kB)

8. Doplňujúce informácie k časti 7.4 ŽoNFP Administratívna a prevádzková kapacita žiadateľa ( formát RTF, 1999 kB)

9. Čestné vyhlásenie o čerpaní podpory de minimis ( formát RTF, 1985 kB)

10. Komunikačná stratégia Operačný program Ľudské zdroje (html odkaz)

Design manuál (html odkaz)

Manuál pre informovanie a komunikáciu pre prijímateľov v rámci EŠIF (2014 - 2020) OP ĽUDSKÉ ZDROJE (html odkaz)

11. Špecifiká výzvy ( formát RTF, 2047 kB)

12. Štandardná stupnica jednotkových nákladov ( formát RTF, 725 kB)

13. Uplatňovanie paušálnej sadzby na riadenie projektov ( formát RTF, 1925 kB) 

14. Zoznam právnych foriem oprávnených žiadateľov ( formát RTF, 1974 kB)