Dizajn bez nazvu Dopytové projekty » Výzvy » OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01

Rozvoj sektorových zručností

Základné informácie

Názov: Rozvoj sektorových zručností- VÝZVA UZAVRETÁ
Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01
Investičná priorita: 3.1 Prístup uchádzačov o zamestnanie a neaktívnych osôb k zamestnaniu vrátane dlhodobo nezamestnaných a osôb, ktoré sú vzdialené od trhu práce, ako aj miestne iniciatívy v oblasti zamestnávania a podpora mobility pracovnej sily
Špecifický cieľ: 3.1.1 Zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a znížiť nezamestnanosť s osobitným dôrazom na dlhodobo nezamestnaných, nízko kvalifikovaných, starších a zdravotne postihnuté osoby. 3.1.2 Zlepšiť prístup na trh práce uplatnením účinných nástrojov na podporu zamestnanosti, vrátane podpory mobility pre získanie zamestnania, samostatnej zárobkovej činnosti a aktivít vo vidieckych oblastiach.
Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ): zo zdrojov Európskej únie je vyčlenených na výzvu pre menej rozvinuté regióny 14 500 000 EUR
Výzva vyhlásená od: 21.12.2017 do: 02.05.2019

Súvisiace správy a dokumenty

Zmena č.4 výzvy OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01
Zmena č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01 (19.08.2019)
Zmena č.2 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01 (22.01.2019)
Informácia o zmene termínu 4. hodnotiaceho kola výzvy OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01 (11.01.2019)
Informácia o stanovení ďalšieho kola výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01 - Rozvoj sektorových zručností (24.08.2018)
Zmena č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01 (10.04.2018)
Informácia o aktualizácii termínu uzavretia 1. kola výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01 (15.03.2018)
Informácia o oprave chyby v prílohe č. 6 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01 (04.01.2018)
Dňa 31. januára 2018 sa bude konať informačný seminár k výzvam OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02 a OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01 v Banskej Bystrici (08.01.2018)
Dňa 24. januára 2018 sa bude konať nformačný seminár k výzvam OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02 a OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01 v Bratislave (08.01.2018)
Informácia o oprave chyby prílohy č. 3 k prílohe č. 12 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01 (16.01.2018)
Informácia o plánovanom uzavretí výzvy OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01 (02.04.2019)
Výsledky 1. a 2 hodnotiaceho kola
Výsledky 3. hodnotiaceho kola (10.05.2019)
Informácia o predpokladanom termíne vydania rozhodnutí o ŽoNFP predložených v rámci 5. hodnotiaceho kola výzvy „Rozvoj sektorových zručností“
Výsledky 4. hodnotiaceho kola (21.11.2019)
Výsledky 5. hodnotiaceho kola (31.01.2020)
Usmernenie k OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01 - Rozvoj sektorových zručností v rámci mimoriadnej situácie z dôvodu šíriaceho sa ochorenia COVID-19 (03.04.2020)

 

Termíny jednotlivých kôl výzvy sú stanovené nasledovne: 

- Termín uzavretia 1. kola 09. 04. 2018

- Termín uzavretia 2. kola 13. 06. 2018

- Termín uzavretia 3. kola 13. 09. 2018

- Termín uzavretia 4. kola 06. 02. 2019

- Termín uzavretia 5. kola 02. 05. 2019 - tento termín je zároveň aj termínom uzavretia výzvy


Znenie výzvy so sledovaním zmien  Výzva OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01 (PDF, 665 kB)


Prezentácia k Informačnému semináru zo 14.5.2019 : Implementácia výzvy (OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01)  Rozvoj sektorových zručností 

Prezentácia k Informačnému semináru pre prijímateľov zo 10.12.2019 : Implementácia výzvy (OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01)  Rozvoj sektorových zručností

Poskytnutie výpisu z registra trestov


Všetky prílohy výzvy:


1. Formulár žiadosti o NFP  ( formát docx, 83 kB)

Príloha č. 1-1 Formulára ŽoNFP OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01: Plnomocenstvo ( formát docx, 168 kB)

2. Príručka pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok v rámci výziev na predkladanie žiadostí o NFP pre dopytovo - orientované projekty a vyzvaní pre národné projekty (pre prioritné osi 2, 3, 4) Programové obdobie 2014 – 2020 ( formát PDF, 1348 kB)

Príloha č. 1: Metodický výklad RO k vypracovaniu žiadosti o NFP/projektového zámeru NP a DOP ( formát docx, 187 kB)

Príloha č. 2: Čestné vyhlásenie žiadateľa o nepredložení príloh(y) žiadosti o NFP ( formát docx, 74 kB)

Príloha č. 3: Životopis (odporúčaný formulár) ( formát docx, 458 kB)

Príloha č. 4: Príručka pre elektronické podanie ŽoNFP prostredníctvom elektronickej schránky na slovensko.sk ( formát PDF, 4705 kB)

Príloha č. 5: Všeobecné pravidlá oprávnenosti výdavkov pre OP ĽZ v PO 2014-2020 ( formát docx, 142 kB)

Príloha č. 6: Prieskum trhových cien ( formát docx, 74 kB)

3. SCHÉMA POMOCI DE MINIMIS na podporu sociálnej inklúzie, zamestnanosti a vzdelávania zamestnancov (schéma DM č. 1/2015) ( formát PDF, 356 kB)

4. Zoznam merateľných ukazovateľov a zoznam iných údajov ( formát docx, 178 kB)

5. Informácia pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok, resp. o príspevok v zmysle čl. 105a a nasl. nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 1929/2015 z 28. októbra 2015, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie ( formát docx, 160 kB)

6. Kritériá pre výber projektov Operačného programu Ľudské zdroje a metodika ich uplatňovania ( formát PDF, 557 kB)

7. Doplňujúce informácie k časti 7.4 ŽoNFP Administratívna a prevádzková kapacita žiadateľa ( formát docx, 170 kB)

8. Čestné vyhlásenie o čerpaní podpory de minimis ( formát docx, 168 kB)

9. Komunikačná stratégia Operačný program Ľudské zdroje (html odkaz)

Design manuál (html odkaz)

Manuál pre informovanie a komunikáciu pre prijímateľov v rámci EŠIF (2014 - 2020) OP ĽUDSKÉ ZDROJE (html odkaz)

10. Uplatňovanie paušálnej sadzby na riadenie projektu ( formát docx, 164 kB)

11. Súhlasné stanovisko ( formát docx, 182 kB)

12. Špecifické pravidlá k vybraným podmienkam poskytnutia príspevku určených vo výzve s osobitnými prílohami ( formát docx, 276 kB) 

Priloha č. 1 Potvrdenie UPSVR ( formát docx, 203 kB)

Príloha č. 2 Potvrdenie o zapojení do projektu ( formát docx, 159 kB)

Príloha č. 3 Pracovný výkaz ( formát xls, 254 kB)

Príloha č. 4 Prezenčná listina ( formát xls, 252 kB)

Príloha č. 5 Hodnotenie účastníka z výberového konania ( formát docx, 184 kB)

Príloha č. 6 Individuálny školiaci plán UoZ - ZUoZ ( formát docx, 200 kB)

Príloha č. 7 Osobný plán rozvoja zamestnanca ( formát docx, 206 kB)

Priloha č. 8 Potvrdenie o absolvovaní programu ( formát docx, 791 kB)

13.  Rozpočet projektu s podrobným komentárom ( formát xls, 293 kB) 

 

ARCHÍV