Dizajn bez nazvu Dopytové projekty » Výzvy » OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01

Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v otvorenom prostredí a zefektívnenie resocializácie drogových a iných závislostí- VÝZVA UZAVRETÁ

Základné informácie

Názov: Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v otvorenom prostredí a zefektívnenie resocializácie drogových a iných závislostí – VÝZVA UZAVRETÁ
Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01
Investičná priorita: 4.2. Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu
Špecifický cieľ: 4.2.1. Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť
Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ): zo zdrojov Európskej únie je vyčlenených na výzvu 11 000 000 EUR, z toho 7 000 000 EUR je vyhradených pre menej rozvinuté regióny a pre viac rozvinuté regióny 4 000 000 EUR
Výzva vyhlásená od: 01.12.2016 do: 02.07.2018

Súvisiace správy a dokumenty

Informácia o aktualizácii termínu uzavretia 5. kola výzvy a zároveň o uzavretí výzvy - OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01 (30.05.2018)
Zmena č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01
Dňa 18. apríla 2018 sa bude konať informačný seminár PRE PRIJÍMATEĽOV NFP a ÚSPEŠNÝCH ŽIADATEĽOV v Bratislave
Pokyny pre prijímateľov výzvy OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01 (13.12.2017)
Zoznam schválených žiadostí o NFP
Zoznam neschválených žiadostí o NFP
Zoznam odborných hodnotiteľov
Informácia k výzvam OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01, OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02, OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03 a OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 v rámci mimoriadnej situácie z dôvodu šíriaceho sa ochorenia COVID-19 (11.05.2020)

 

Termíny jednotlivých kôl výzvy sú stanovené nasledovne: 

- Termín uzavretia 1. kola 15. 02. 2017

- Termín uzavretia 2. kola 05. 05. 2017

- Termín uzavretia 3. kola 13. 09. 2017

- Termín uzavretia 4. kola 31. 01. 2018

- Termín uzavretia 5. kola 02. 07. 2018

V prípade, že alokácia určená na výzvu nebude po ukončení procesu konania o žiadosti o NFP po termíne uzavretia 5. kola vyčerpaná, môžu byť stanovené ďalšie kolá výzvy. 


Znenie výzvy: OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01 ( formát PDF, 348 kB)

Prezentácia k Informačnému semináru: Implementácia výzvy OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01

Súvisiace správy a dokumenty

Usmernenie k postupu pri overovaní podmienok oprávnenosti výdavkov v rámci štandardnej stupnice jednotkových nákladov pre dopytovo orientované projekty v rámci výzvy „Podpora výkonu opatrení v otvorenom prostredí a zefektívnenie resocializácie drogových a iných závislostí“ (OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01) (14.09.2018)

Informácia o stanovení ďalšieho termínu hodnotiaceho kola výzvy (01.02.2018)

Informácia o stanovení ďalšieho termínu hodnotiaceho kola výzvy (14.09.2017) 

Predbežný prieskum o účasti na informačnom seminári k vyhláseným výzvam (12.09.2017)

Zmena č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01 (30.06.2017)

Disponibilná indikatívna alokácia vyhlásených výziev IA MPSVR SR (aktualizácia každé dva týždne)

Zmena č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01 (15.3.2017)

Najčastejšie otázky a odpovede (FAQ) (26.1.2017)

Informačné semináre pre žiadateľov - Banská Bystrica, Košice, Bratislava, prezentácie (09. 02. 2017)

Metodický výklad CKO č. 2 k postupu pri výzvach a vyzvaniach vydaný dňa 01. 02. 2017  (01. 02. 2017)

Informačné semináre pre žiadateľov k výzve OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01 v Bratislave - 31. 01. 2017

Informačné semináre pre žiadateľov k výzve OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01 v Banskej Bystrici a Košiciach - 23. a 24. 01. 2017

Informácia o oprave chyby pri písaní v prílohe k výzve na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01  (15.12.2016 / Bratislava)

 

 

Všetky prílohy výzvy:


1. Formulár žiadosti o NFP  ( formát RTF, 870 kB)

Príloha č. 1-1 Formulára ŽoNFP OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01: Plnomocenstvo ( formát RTF, 1940 kB)

Príloha č. 1-2 Formulára ŽoNFP OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01: Kontrolný zoznam úplnosti žiadosti o NFP - vyradené dňa 23.03.2018

Príloha č. 1-3 Formulára ŽoNFP OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01: Súhrnné čestné vyhlásenie formát DOC, 171 kB)

Príloha č. 1-4 Formulára ŽoNFP OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01: Rozpočet projektu s návodom (oprava) ( formát XLS, 184 kB)

2. Príručka pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok v rámci výziev na predkladanie žiadostí o NFP pre dopytovo - orientované projekty a vyzvaní pre národné projekty (pre prioritné osi 2, 3, 4) Programové obdobie 2014 – 2020 ( formát PDF, 1263 kB)

Príloha č. 1: Metodický výklad RO k vypracovaniu žiadosti o NFP/projektového zámeru ( formát PDF, 690 kB)

Príloha č. 1a: Rozpočet projektu s podrobným komentárom ( formát XLS, 289 kB)

Príloha č. 2: Čestné vyhlásenie žiadateľa o nepredložení príloh(y) žiadosti o NFP ( formát RTF, 5094 kB)

Príloha č. 3: Životopis (odporúčaný formulár) ( formát RTF, 5102 kB)

Príloha č. 4: Súhlas ( formát RTF, 11504 kB)

Príloha č. 5: Všeobecné pravidlá oprávnenosti výdavkov pre OP ĽZ v PO 2014-2020 ( formát PDF, 560 kB)

Príloha č. 6: Prieskum trhových cien ( formát RTF, 5119 kB)

3. Zoznam povinných merateľných ukazovateľov a ich relevancia k horizontálnym princípom ( formát RTF, 1964 kB)

4. Predbežná informácia pre žiadateľov podľa čl. 13 Nariadenia Komisie (ES, Euratom) č. 1302/2008 o centrálnej databáze vylúčených subjektov (formát RTF, 1911 kB)

5. Kritériá pre výber projektov operačného programu Ľudské zdroje a metodika ich uplatňovania  ( formát PDF, 685 kB) 

6. Synergie a komplementarity s inými programami EŠIF, EÚ a SR ( formát RTF, 450 kB)

7. Štandardná stupnica jednotkových nákladov ( formát RTF, 5539 kB)

Standardná stupnica jednotlivých nákladov - prílohy ( formát XLS, 123 kB)

8. Doplňujúce informácie k časti 7.4 ŽoNFP Administratívna a prevádzková kapacita žiadateľa ( formát RTF, 2025 kB)

9. Uplatňovanie paušálnej sadzby na riadenie projektu (formát RTF, 1923 kB)

10. Minimálne činnosti projektového manažéra a finančného manažéra ( formát RTF, 1923 kB)

11. 11.1 Komunikačná stratégia Operačný program Ľudské zdroje (html odkaz)

11.2 Design manuál

11.3 Manuál pre informovanie a komunikáciu

 

ARCHÍV