Dizajn bez nazvu Aktuality

Aktuality

Informácia o účtoch na vrátenie nezúčtovaných záloh

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR informuje príjimateľov, že v súlade so schémou procesov vrátenia finančných prostriedkov upravených  v usmernení MF SR č.3/2015 je potrebné vrátiť na konkrétne účty.

Obmedzený prevádzkový režim

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR bude v piatok,06. septembra 2019 fungovať v obmedzenom prevádzkovom režime.

Informačné semináre k národnému projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby

Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR organizuje nformačné semináre k národnému projektu pod názvom Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby (ďalej aj "NP TOS"), realizovaného v rámci operačného programu Ľudské zdroje, financovaného z Európskeho sociálneho fondu. Zámerom projektu je podporiť vznik a dostupnosť opatrovateľskej služby v obciach do 1 000 obyvateľov. Seminár je jednou z aktivít NP TOS a je určený pre zástupcov obcí do 1000 obyvateľov.

Informácia o pripravovaných Oznámeniach o možnosti predkladania žiadostí na zapojenie sa do NP Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (ďalej aj ako „NP TSP II“)

Informácia je určená pre subjekty zapojené v národnom projekte NP TSP I (v rámci Oznámení NP TSP I/ 01-2016 a NP TSP I/ 02-2017), ktoré v auguste 2019 mali platnú Zmluvu o spolupráci  (ďalej aj ako „Zmluva“) a vykonávali terénnu sociálnu prácu prostredníctvom aspoň jedného zamestnanca na pozícii TSP resp. TP. Sú v nej uvedené základné rámcové informácie týkajúce sa pripravovaných Oznámení na zapojenie sa do NP TSP II. 

Informácia o pripravovanom Oznámení na zapojenie sa do národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni

Informácia je určená pre poskytovateľov sociálnych služieb KC/NDC/NSSDR (ďalej aj subjekt), ktorí boli zapojení do národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni (ďalej len NP PVSSKIKÚ) a majú záujem zapojiť sa do pripravovaného národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni (ďalej len NP BOKKÚ).

Informácia o pokračovaní vybraných národných projektov

Na základe veľkého záujmu o pokračovanie aktivít národných projektov Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni Terénna sociálna práca v obciach I.  sa Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (MPSVR SR) rozhodlo v rámci operačného programu Ľudské zdroje v čo najkratšom termíne, zahájiť nadväzujúce národné projekty Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce.

Zmena č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01

IA MPSVR SR informuje žiadateľov o zmene výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01.

Informačné semináre pre prijímateľov prioritne zapojených do výzvy OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01 Podpora pracovných miest

Implementačná agentúra MPSVR SR organizuje  Informačné semináre pre prijímateľov prioritne zapojených do výzvy   OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01 Podpora pracovných miest.

Podporujeme terénnu opatrovateľskú službu aj v obciach do 1000 obyvateľov

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR spúšťa národný projekt pod názvom Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby – NP TOS, ktorý je financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu, z Operačného programu Ľudské zdroje. Od 5. augusta 2019 je zverejnené Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o zapojenie sa do národného projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby. 

Informácia o zmene termínu 6. hodnotiaceho kola výzvy OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR si dovoľuje informovať žiadateľov  o zmene termínu 6. hodnotiaceho kola výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01 „Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II“ (ďalej len „výzva“). Z dôvodu optimalizácie časového priestoru na predkladanie žiadosti o NFP sa mení termín uzavretia 6. kola na 30.09.2019. 

si informovať žiadateľov  o zmene termínu 6. hodnotiaceho kola výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01 „Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II“ (ďalej len „výzva“). Z dôvodu optimalizácie časového priestoru na predkladanie žiadosti o NFP sa mení termín uzavretia 6. kola na 30.09.2019

 

Uvedená zmena mení výzvu spôsobom, ktorý nepredstavuje podstatnú zmenu podmienok poskytnutia príspevku.

 

Aktualizácia termínu uzavretia 6. kola výzvy je účinná od 17.07.2019 nemá dopad na žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku rozpracované v ITMS2014+ pred termínom 17.07.2019. 

Zmena č.3. výzvy na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR si Vás dovoľuje informovať žiadateľov o zmene výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 Podpora opatrovateľskej služby" (ďalej aj výzva"), ktorá je porobne opísaná v nižšie uvedenom dokumente Zmena č.3 výzvy OP ĽZ DOP 2018/4.2.1./01".

Informácia o stanovení ďalšieho termínu hodnotiaceho kola výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR si Vás dovoľuje upozorniť na stanovenie ďalšieho termínu hodnotiaceho kola výzvy s názvom  „Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím“, a to v časti 1.5 Časový harmonogram konania o ŽoNFP. Termín uzavretia 7. kola je stanovený na 15.10. 2019. 

Zapojte sa do otvorenej konzultácie

Zapojte sa do otvorenej konzultácie, ktorú vyhlásila Európska komisia. Ide o hodnotenie podpory na zvýšenie zamestnanosti mladých prostredníctvom iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí a Európskeho sociálneho fondu. 

Zmena č. 4 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02

Dovoľujeme si informovať žiadateľov o zmene výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom  OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02 „Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím“

Zmena č. 3 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01

Dovoľujeme si informovať žiadateľov o zmene výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom  OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01 „Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II“ (ďalej len "výzva").

Tím IA runners aj tento rok bežal pre vás

Tím IA runners, teda trinásti odvážlivci reprezentujúci  Implementačnú agentúru Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky prekonávali samých seba. Zapojili sa totiž do The Run 2019.

Opäť bežíme pre vás, príďte nás podporiť

IA MPSVR SR sa zúčastní behu naprieč Slovenskom v rámci podujatia The Run 2019. Na mušku si vezme východnú trasu.

Informácia o aktualizácii Príručky pre žiadateľa NFP v rámci výziev na predkladanie žiadostí o NFP pre dopytovo-orientované projekty a vyzvaní pre národné projekty

IA MPSVR informuje o tom, že dňa 10. 6. 2019 nadobudla účinnosť PRÍRUČKA PRE ŽIADATEĽA NFP v rámci výziev na predkladanie žiadostí o NFP pre dopytovo-orientované projekty a vyzvaní pre národné projekty  (pre prioritné osi č. 2, 3 a 4 OP Ľudské zdroje), Programové obdobie 2014-2020, verzia 2.5.

Informácia o predpokladanom termíne vydania rozhodnutí 1.hodnotiaceho kola vo výzve Podpora pracovných miest

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR informuje žiadateľov výzvy „Podpora pracovných miest“, kód výzvy OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01, že predpokladaný termín vydania rozhodnutí bude do 31.07.2019. 

Informácia o stanovení ďalšieho termínu hodnotiaceho kola výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR si Vás dovoľuje upozorniť na stanovenie ďalšieho termínu hodnotiaceho kola výzvy s názvom „Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II“, a to v časti 1.5 Časový harmonogram konania o ŽoNFP. Termín uzavretia 6. kola je stanovený na 31.07.2019

Informačné semináre pre prijímateľov

Implementačná agentúra MPSVR SR organizuje  Informačné semináre pre prijímateľov orientované na konkrétne výzvy.

Informácia o plánovanom uzavretí výzvy OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR informuje o plánovanom uzatvorení výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01  „Rozvoj sektorových zručností“

Oznam - celoagentúrne školenie zamestnancov IA MPSVR SR

Zamestnanci IA MPSVR SR sa v dňoch 04. - 05. 04. 2019 zúčastnia na celoagentúrnom školení. 

Usmernenie CKO č. 6 Elektronická komunikácia v systéme ITMS2014+

Implementačná agentúra MPSVR SR si dovoľuje informovať všetkých používateľov verejnej časti ITMS2014+ o vydaní

                       Usmernenia CKO č. 6 Elektronická komunikácia v systéme ITMS2014+, verzia 1, s účinnosťou od 28.03.2019.