Dizajn bez nazvu Aktuality

Aktuality

Oznámenie o ukončení rozpočtového roka 2018

IA MPSVR SR informuje prijímateľov ukončení rozpočtového roka 2018

Informačné semináre k výzve OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01 Podpora pracovných miest

Implementačná agentúra MPSVR SR organizuje v dňoch 21.,22.,28. a 29.11.2018  informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov k výzve OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01 Podpora pracovných miest.

Informácia o zverejnení Indikatívneho harmonogramu výziev na rok 2019

Implementačná agentúra MPSVR SR informuje o zverejnení indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na obdobie január 2019 až december 2019.

Upozornenie ku výzve „Podpora opatrovateľskej služby“, OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01

Centrálny koordinačný orgán udelil Implementačnej agentúre MPSVR SR výnimku zo Systému riadenia EŠIF, v rámci 1. kola výzvy „Podpora opatrovateľskej služby“, kód OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01

Informácia o vyhlásení výzvy OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyhlasuje výzvu s názvom "Podpora pracovných miest". 

 

Informácia o stanovení ďalšieho termínu hodnotiaceho kola výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR si Vás dovoľuje upozorniť na stanovenie ďalšieho termínu hodnotiaceho kola výzvy s názvom  „Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím“, a to v časti 1.5 Časový harmonogram konania o ŽoNFP. Termín uzavretia 4. kola je stanovený na 14.01.2019. 

Zmena č.1 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01

Dovoľujeme si informovať žiadateľov o zmene výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom  OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01  „Podpora opatrovateľskej služby“ (ďalej len "výzva"), ktorá je podrobne opísaná v nižšie uvedenom dokumente  „Zmena č. 1 výzvy OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01".

Košice majú svoje regionálne centrum sociálnej ekonomiky

Minister práce a sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter otvoril 3.októbra 2018 regionálne centrum sociálnej ekonomiky  v Košiciach. Ide už o tretie takéto centrum na Slovensku, prvé otvroil minister v auguste tohto roku v Banskej Bystrici a v septembri zas v Prešove. Pracovníci v týchto centrách budú poskytovať informácie o sociálnom podnikaní a nevyhnutnú pomoc a podporu novovznikajúcim sociálnym podnikom. Centrá vznikli v rámci národného projektu Inštitút sociálnej ekonomiky, ktorý realizuje Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR.

SCHÉMA POMOCI DE MINIMIS na podporu vzdelávania pri procese deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb

Implementačná agentúra MPSVR SR informuje o zverejnení SCHÉMY POMOCI DE MINIMIS na podporu vzdelávania v procese deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb (schéma DM – 6/2018)

Informácia o zverejnení Výzvy na výber odborných hodnotiteľov

IA MPSVR informuje, že dňa 20.9.2018 bola na webovom sídle Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR: https://www.mpsvr.sk/sk/esf/ zverejnená Výzva na výber odborných hodnotiteľov pre hodnotenie žiadostí o NFP financovaných z prostriedkov ESF.

Otvorenie regionálneho centra sociálnej ekonomiky v Prešove

Regionálne centrum sociálnej ekonomiky otvoril  v Prešove minister práce a sociálnych vecí a rodiny Ján Richter. Prvé centrum otvoril minister v auguste tohto roku v Banskej Bystrici. Pracovníci v týchto centrách budú poskytovať informácie o sociálnom podnikaní a nevyhnutnú pomoc a podporu novovznikajúcim sociálnym podnikom.Centrá vznikli v rámci národného projektu Inštitút sociálnej ekonomiky, ktorý realizuje Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR.

Usmernenia k postupu pri overovaní podmienok oprávnenosti výdavkov v rámci Štandardnej stupnice jednotkových nákladov pre dopytovo orientované projekty v rámci výziev OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01, OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02 a OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03

Usmernenia na základe skúseností z doterajšej aplikačnej praxe za účelom zadefinovania jednotného spôsobu uplatňovania Štandardnej stupnice jednotkových nákladov pre dopytovo orientované projekty v rámci výziev: 

„Podpora výkonu opatrení v otvorenom prostredí a zefektívnenie resocializácie drogových a iných závislostí OPLZ DOP 2016/4.2.1/01)“

„Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v náhradnom rodinnom prostredí OPLZ DOP 2016/4.2.1/02)“

„Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí OPLZ DOP 2016/4.2.1/03)“

 

Informácia o prečerpaní alokácií dopytom ŽoNFP predložených v rámci 1.kola výzvy

IA MPSVR SR informuje o prečerpaní alokácií dopytom ŽoNFP predložených v rámci 1.kola výzvy Podpora opatrovateľskej služby - OP ĽZ DOP 2018/4.2.1./01.

Informácia o aktualizácii termínu uzavretia 4. kola výzvy a zároveň o uzavretí výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/02

Implementačná agentúra MPSVR SR v súvislosti s výzvou OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/02 Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života (ďalej len „výzva") informuje žiadateľov o nenávratný finančný príspevok o aktualizácii termínu uzavretia 4. kola výzvy a zároveň o stanovení termínu uzavretia výzvy, a to v časti 1.5. výzvy „Časový harmonogram konania o ŽoNFP". 

 

Informácia o aktualizácii termínu uzavretia 4. kola výzvy a zároveň o uzavretí výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/01

Implementačná agentúra MPSVR SR v súvislosti s výzvou OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/01 Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života (ďalej len „výzva") informuje žiadateľov o nenávratný finančný príspevok o aktualizácii termínu uzavretia 4. kola výzvy a zároveň o stanovení termínu uzavretia výzvy, a to v časti 1.5. výzvy „Časový harmonogram konania o ŽoNFP".

Implementačná agentúra MPSVR SR informuje o zverejnení Informácie pre prijímateľov

Implementačná agentúra MPSVR SR informuje o zverejnení  Informácie pre prijímateľov Riadiacim orgán pre OP Ľudské zdroje na jeho webovom sídle: https://www.employment.gov.sk/sk/esf/.

Informácia o stanovení ďalšieho kola výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01 - Rozvoj sektorových zručností

Implementačná agentúra MPSVR SR si Vás dovoľuje informovať o určení nového termínu a kola výzvy, o termíne uzavretia 4. kola výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01 Rozvoj sektorových zručností. Nové kolo a nový termín uzavretia 4. kola výzvy je stanovený na 14. 01. 2019.

Spustenie siete regionálnych centier sociálnej ekonomiky

IA MPSVR SR informuje o spustení siete regionálnych centier sociálnej ekonomiky.

Pomôcka pri vypĺňaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok - výzva Podpora opatrovateľskej služby (OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01)

V súvislosti s predkladaním ŽoNFP k výzve s kódom OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 Podpora opatrovateľskej služby pripravila IA MPSVR SR pre žiadateľov Pomôcku – Kontrolný zoznam úplnosti žiadosti o NFP, t.j. jej konceptu/draftu v ITMS2014+ a k prekladaniu ŽoNFP v listinnej/elektronickej forme.

 

Najčastejšie otázky a odpovede k výzve OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 Podpora opatrovateľskej služby

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že v sekcii Najčastejšie kladené otázky žiadateľov pribudli najčastejšie otázky a odpovede k výzve OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 Podpora opatrovateľskej služby. Nájdete ich zverejnené aj priamo pri tejto výzve TU.

Obmedzený prevádzkový režim

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny bude v piatok, 10. augusta 2018 fungovať v obmedzenom prevádzkovom režime.

Informačný seminár k výzve OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 Podpora opatrovateľskej služby v Prešove

 Informačný  seminár k výzve OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 Podpora opatrovateľskej služby v Prešove

Informačný seminár sa bude konať, nakoľko sa naň zaregistrovalo viac ako 20 záujemcov.

Jediná organizácia vo verejnej správe a na Slovensku s certifikátom EFQM.

Za účasti ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jána Richtera a ostatných vzácnych hostí sme včera slávnostne prebrali EFQM Certifikát Committed to Excellence - 2*. Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky je v súčasnosti jedinou organizáciou vo verejnej správe a na Slovensku, ktorá sa môže pýšiť týmto certifikátom.

PRIHLASOVANIE UKONČENÉ - Informačné semináre k výzve OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 Podpora opatrovateľskej služby

TERMÍNY KONANIA INFORMAČNÝCH SEMINÁROV K VÝZVE OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01

Implementačná agentúra MPSVR SR organizuje v dňoch 16., 17. a 18. 07. 2018 informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov k výzve OP ĽZ DOP 2017/4.2.1/01 - Podpora opatrovateľskej služby. 

Informácia o vyhlásení výzvy OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyhlasuje výzvu s názvom "Podpora opatrovateľskej služby".