Dizajn bez nazvu Aktuality » Zmena č. 2 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01

Zmena č. 2 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01

IA MPSVR SR si dovoľuje informovať žiadateľov o zmene výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom  OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01  „Podpora pracovných miest“ (ďalej len "výzva"), ktorá je podrobne opísaná v nižšie uvedenom dokumente "Zmena č. 2 OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01".
 
Zmenou č. 2, s primeranou úpravou príslušných častí výzvy, je dotknutá oblasť:
  • zmena alokácie v časti výzvy 1.3
Zdôvodnenie:
Cieľom zmeny v časti výzvy 1.3 je navýšenie alokácie  finančných prostriedkov za zdroje EÚ vyčlenených na výzvu z dôvodu vysokého záujmu žiadateľov o predkladanie žiadostí o NFP.
Uvedená zmena je v súlade s ustanoveniami § 17 ods. 6 a 7 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a mení výzvu spôsobom, ktorý nepredstavuje podstatnú zmenu podmienok poskytnutia príspevku. 
Táto zmena výzvy je účinná od 25.03.2020.

 

Znenie výzvy OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01 (PDF, 1226 kB)

 Znenie výzvy so sledovaním zmien  Výzva OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01 (PDF, 1228 kB)

Zmena č.2  (PDF, 300 kB)