Dizajn bez nazvu Aktuality » Zmena č.4 výzvy OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01

Zmena č.4 výzvy OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „IA MPSVR SR“) informuje žiadateľov o zmene č.4 výzvy OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01 

Ide o zmeny:

1. Predĺženia oprávneného obdobia výzvy a maximálnej dĺžky realizácie projektov v časti 2.4 Oprávnenosť výdavkov realizácie projektu

Výdavky projektu sú oprávnené najskôr v deň, v ktorom Zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť a zároveň odo dňa začatia hlavnej aktivity, a najneskôr do 31.12.2023. Do tohto obdobia je zahrnuté celé časové obdobie vrátanie doby od 01.01.2021 do účinnosti zmeny výzvy č.4.

2. Doplnenia spôsobu realizovania aktivít na projekte formou E-learnigu v časti 2.3. Podmienka oprávnenosti aktivít projektu

E-learning alebo iná dištančná forma je oprávnená len v čase trvania krízovej situácie, v odôvodnených prípadoch a ak to povaha aktivity umožňuje.

 

3. Predĺženie časovej oprávnenosti realizácie projektu v časti 2.9 Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku

 

Oprávnené obdobie realizácie projektu sa začína najskôr odo dňa, v ktorom Zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť, a trvá do 31.12.2021. Do tohto obdobia je zahrnuté celé časové obdobie vrátanie doby od 01.01.2021 do účinnosti zmeny výzvy č. 4.

 

Znenie výzvy so sledovaním zmien  Výzva OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01 (PDF, 665 kB)