Dizajn bez nazvu Aktuality » Oznámenie prijímateľom dopytovo orientovaných výziev OP ĽZ - Prioritná os č. 2, č. 3 a č.7

Oznámenie prijímateľom dopytovo orientovaných výziev OP ĽZ - Prioritná os č. 2, č. 3 a č.7

Dovoľujeme si Vás informovať, že s účinnosťou odo dňa 01.02.2022, na základe Dohody o ukončení Zmluvy o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom prechádzajú všetky doterajšie kompetencie Implementačnej agentúry Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom,  konkrétne v časti  OP ĽZ - Prioritná os č. 2 Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí, OP ĽZ - Prioritná os č. 3 Zamestnanosť, OP ĽZ - Prioritná os č. 7 Technická pomoc pod Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Špitálska 4,6,8, 816 43, Bratislava, IČO: 00 681 156.

Vzhľadom na vyššie uvedené si Vás touto cestou dovoľujeme  taktiež informovať, že všetky procesy spojené s implementáciou projektov v časti OP ĽZ - Prioritná os č. 2 Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí, OP ĽZ - Prioritná os č. 3 Zamestnanosť, OP ĽZ - Prioritná os č. 7 Technická pomoc bude odo dňa 01.02.2022 zabezpečovať výlučne Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Špitálska 4,6,8, 816 43, Bratislava, IČO: 00 681 156, Odbor projektov zamestnanosti, e-mail: dop@employment.gov.sk.

Po tomto dátume budú všetky náležitosti v kompetencii  Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako nového poskytovateľa.

 

Veríme, že tento prechod bude plynulý a bez komplikácií.