Dizajn bez nazvu Aktuality » Zverejnenie dodatku č.3 Implementačnou agentúrou MPSVR SR

Dohoda o ukončení Zmluvy o vykonávaní častí úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom

IA MPSVR SR si dovoľuje informovať prijímateľov, že dňa 24.01.2022 bola v centrálnom registri zmlúv zverejnená Dohoda o ukončení Zmluvy o vykonávaní častí úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom medzi Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako riadiacim orgánom pre operačný program Ľudské zdroje a Implementačnou agentúrou MPSVR SR pre operačný program Ľudské zdroje pre prioritnú os 2, 3, 4 a 7 (2014-2020). 

Zmluva je zverejnená na nasledujúcom odkaze: https://www.crz.gov.sk/zmluva/6166701/