Dizajn bez nazvu Aktuality » DODATOK č. 1 ku KOLEKTÍVNEJ ZMLUVE na rok 2022

DODATOK č. 1 ku KOLEKTÍVNEJ ZMLUVE na rok 2022 pre zamestnancov Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

DODATOK č. 1 ku KOLEKTÍVNEJ ZMLUVE na rok 2022

pre zamestnancov Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

 

zmluvné strany

 

 

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, zastúpená Ing. Andrejom Svitáčom, generálnym riaditeľom

(ďalej ako „zamestnávateľ“ alebo „IA MPSVR SR“)

a

Základná organizácia SLOVES pri IA MPSVR SR (ďalej len ZO SLOVES pri IA MPSVR SR) zastúpená Mgr. Tatianou Šuňalovou, predsedníčkou

(ďalej len „odborová organizácia“)

 

 

sa dohodli, že Kolektívna zmluva pre zamestnancov Implementačnej agentúry Ministerstva  práce,    sociálnych    vecí    a rodiny    Slovenskej    republiky    (ďalej   len

„kolektívna zmluva“) na rok 2022 sa dopĺňa nasledovne:

 

  1. V III. časti článku 7 kolektívnej zmluvy sa dopĺňa nový bod 8, ktorý znie:

 

„Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi pracovné voľno na nevyhnutne potrebný čas na iné úkony vo všeobecnom záujme ak tomu nebráni dôležitý záujem pri plnení pracovných úloh v nasledovnom rozsahu a za týchto podmienok:

a)    účasť na vopred schválených aktivitách spoločenskej zodpovednosti,

b)    na nevyhnutne potrebný čas, najviac však v rozsahu 3 pracovných dní v kalendárnom roku,

c)    súhlas s predmetnou aktivitou schvaľuje a kontroluje priamy nadriadený zamestnanca.“

 

  1. V Prílohe č. 1 kolektívnej zmluvy Zásady tvorby a použitia sociálneho fondu sa článok 2 bod 4 nahradzuje nasledovným znením:

„Zamestnávateľ zabezpečí pre všetkých zamestnancov stravovanie formou elektronických stravných lístkov vo výške 5,00 EUR / odpracovaný deň alebo formou finančného príspevku v rovnakej výške príspevku zo strany zamestnávateľa a príspevku zo sociálneho fondu. Ak zamestnanec má u zamestnávateľa dva polovičné pracovné úväzky, má nárok na stravné tak, ako by mal jeden celý pracovný úväzok. Zamestnávateľ poskytne stravovanie zamestnancovi aj počas prekážok v práci uvedených v § 137 ods. 5, § 141 ods. 2 písm. a) a ods. 2 písm. c) ZP.“

 

  1. V prílohe č. 2 kolektívnej zmluvy Rozpočet sociálneho fondu na rok 2022 sa nahradzuje rozpočet na rok 2022 nasledovne:

 

Tvorba sociálneho fondu:

 

 

Zostatok k 1.1.2022

 

54 055,87 EUR

Prídel vo výške 1% a ďalší prídel 0,5% zo súhrnu funkčných platov zamestnancov zúčtovaných zamestnávateľom za bežný rok

 

70 000,00 EUR

Spolu:

124 055,87 EUR

Použitie sociálneho fondu:

 

 

Príspevok na stravovanie vo výške 1,00 EUR /stravný lístok

 

43 500,00 EUR

Príspevok na regeneráciu

20 000,00 EUR

Príspevok na Multisport

1 500,00 EUR

Sociálny príspevok (narodenie dieťaťa, úmrtie, ostatné)

3 000,00 EUR

Športové podujatie pre zamestnancov

15 000,00 EUR

Ďalšia realizácia podnikovej sociálnej politiky

5 000,00 EUR

Spolu:

88 000,00 EUR

Zostatok

36 055,87 EUR

Ostatné časti prílohy č. 2 ostanú nezmenené.

 

  1. Tento dodatok je vypracovaný v štyroch rovnopisoch (origináloch), z ktorých každá zo zmluvných strán dostane dve vyhotovenia.

 

  1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom, nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

 

 

 

Bratislava, dňa ................................                                                                                                                                                     Bratislava, dňa .......................                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                     ...................................................                                                                                                                                                        ..........................................................

Ing. Andrej Svitáč                                                                                                                                                                                                    Mgr. Tatiana Šuňalová

generálny riaditeľ IA MPSVR SR                                                                                                                                                                        predsedníčka odborovej organizácie