Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom Aktuality

Aktuality

Okoč začína s výstavbou

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči Zahájenie novej výstavby domov v rámci DI PTT

Zmena č.4 výzvy OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR  informuje prijímateľov o zmene č.4 výzvy OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01

Dodatok č. 3 k Zmluve o vykonávaní časti úloh RO SO zo dňa 11.11.2015

IA MPSVR SR si dovoľuje informovať o zverejnení dodatku č.3 k Zmluve o vykonávaní časti úloh RO SO zo dňa 11.11.2015

Oznámenie prijímateľom dopytovo orientovaných výziev OP ĽZ - Prioritná os č. 4 Sociálne začlenenie

IA MPSVR SR si dovoľuje informovať žiadateľov o presune dopytovo orientovaných výziev pod Ministerstvo práce.

Hromadná zmena zmluvy o poskytnutí NFP pre dopytovo orientované projekty

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR oznamuje prijímateľom hromadnú zmenu zmluvy o poskytnutí NFP.

Informačný deň pre sociálnych podnikateľov v Trnave

Informačný deň pre podnikateľov v sociálnej ekonomike v Trnave - 22.07.2021

Implementačná agentúra MPSVR SR s Úradom Banskobystrického samosprávneho kraja spájajú sily k podpore rozvoja sociálnej ekonomiky

Vo štvrtok 8. júla bolo za účasti ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milana Krajniaka podpismi spečatené Memorandum o spolupráci medzi  Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Rozvojovou agentúrou Banskobystrického samosprávneho kraja. 

Letné online semináre NP TOS

IA MPSVR Vás v rámci NP TOS  pozýva na ďalšiu sériu informačných seminárov online formou.

 

Odborné semináre pre poskytovateľov sociálnych služieb

IA MPSVR v rámci NP KSS realizuje ďalšie termíny odborných seminárov pre poskytovateľov sociálnych služieb

Do terénu nastupuje 75 komunitných pracovníkov

IA MPSVR SR spúšťa pilotné zavádzanie novej pracovnej pozície komunitného pracovníka v komunitných centrách.

V ZSS pomôže zamestnancom špeciálny mobilný personál sociálnej starostlivosti

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) v spolupráci s poskytovateľmi sociálnych služieb a neziskovými organizáciami zabezpečujúcimi humanitárnu pomoc rozbehlo projekt „Mobilnej jednotky sociálnej starostlivosti pre covidové zariadenia sociálnych služieb“. Ide o pracovné tímy ľudí, ktoré vypomôžu personálu v zariadeniach sociálnych služieb pri starostlivosti o tých najzraniteľnejších. Prvá takáto mobilná jednotka dnes nastúpila do špecializovaného zariadenia a zariadenia pre seniorov ARCUS v Košiciach.

Usmernenie pre prijímateľov nenávratného finančného príspevku

Usmernenie platobnej jednotky k postupu odvodu výnosov a úrokov príjemcu NFP z prostriedkov EÚ.

Informácia ohľadom vyhlásenia výzvy „Podpora opatrovateľskej služby II“

Z dôvodu pribúdajúcich žiadostí o informácie ohľadom vyhlásenia výzvy „Podpora opatrovateľskej služby II“ Implementačná agentúra MPSVR SR uvádza nasledovnú informáciu.

Zmena otváracích hodín podateľne IA MPSVR SR 23.12. a 31.12.2020

Podateľňa na Nevädzovej 5 v Bratislave bude v dňoch 23.12. a 31.12.2019 otvorená v skrátenom prevádzkovom čase:  od 7:00 do 12:00 hod.

Ukončenie rozpočtového roka 2020

V nadväznosti na metodické usmernenie MF SR č. 2/2009–U „Usmernenie k postupu financovania projektov štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo v súvislosti s ukončením rozpočtového roka“ (aktualizácia č.3.1) účinné od 27.10.2017, Vám oznamujeme hraničné termíny pre podávanie žiadostí o platbu na odbor platobnej jednotky za OP Ľudské zdroje.

Zmena otváracích hodín podateľne IA MPSVR SR dňa 16.11.2020

Podateľňa na Nevädzovej 5 v Bratislave bude dňa 16.11.2020 otvorená v skrátenom prevádzkovom čase 7:00 – 11:00 hod.

Úprava konzultačných hodín pre prijímateľov od dňa 19.10.2020

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len "IA MPSVR SR") žiada prijímateľov, aby od dňa 19.10.2020 (vrátane) využívali počas konzultačných hodín pre prijímateľov najmä elektronickú formu komunikácie s prideleným projektovým manažérom.

Obmedzený prevádzkový režim

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR bude v piatok,4 septembra 2020 fungovať v obmedzenom prevádzkovom režime.

Upozornenie pre prijímateľov ohľadne vrátenia nezúčtovanej zálohovej platby

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR si dovoľuje upozorniť prijíamteľov na správne zadávanie účtov pri vracaní nezúčtovaných záloh.