Dizajn bez nazvu O agentúre » O nás

O nás

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (IA MPSVR SR) je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (MPSVR SR).

V programovom období 2014-2020 IA MPSVR SR plní úlohu sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Ľudské zdroje (OP ĽZ) pre prioritnú os 2, 3 a 4 a zabezpečuje  implementáciu formou dopytovo orientovaných projektov financovaných z Európskeho sociálneho fondu a vystupuje aj v pozícii prijímateľa v prípade národných projektov.

V rámci svojich priorít IA MPSVR SR prispieva k zvyšovaniu zamestnanosti mladých ľudí, ktorí sú nezamestnaní a nepokračujú v procese vzdelávania ani v odbornej príprave na trh práce, dlhodobo nezamestnaných, nízko kvalifikovaných, starších a zdravotne postihnutých. Ďalej prispieva k zlepšeniu prístupu na trh práce, a to zvyšovaním medziregionálnej mobility za prácou, podporou samostatnej zárobkovej činnosti a aktivít vo vidieckych oblastiach. Podieľa sa aj na zlepšení podmienok pre zosúladenie pracovného a rodinného života, čím by mala byť zvýšená zamestnanosť osôb s rodičovskými povinnosťami, najmä žien.

Naše poslanie:

Úspešne a efektívne implementovať projekty zamerané na pomoc pri začlenení sociálne slabších do spoločnosti a zvyšovanie zamestnanosti.

Naša vízia:

Stať sa výnimočnou a inovatívnou organizáciou s tímom profesionálnych odborníkov, fungujúcimi procesmi a pozitívnym imidžom.

Naše hodnoty:

výnimočnosť
profesionalita
tímovosť
transparentnosť 

 

Dokumenty o IA MPSVR SR

História IA MPSVR SR

Vyzvania pre technickú pomoc

 

Odkazy na ďalšie inštitúcie

Centrálny koordinačný orgán

Operačný program Ľudské zdroje (webové sídlo)

MPSVR SR - Sekcia fondov

O ESF (na stránkach MPSVR SR)

Slovensko na stránkach ESF

Sociálna implementačná agentúra

EURoma